Zvládnutie testov o pohovore

Ste pozvaní na výberové konanie? Sú súčasťou výberového konania aj psychologické testy? Nemáte s testami skúsenosti a obávate sa, ako je zvládnuť? Našimi tipy Vám poradíme, ako sa čo najlepšie zhostiť týchto testov.


Skôr sa výberové konanie pozostávalo prevažne len z prijímacieho pohovoru. V súčasnosti sa však zamestnávatelia čoraz častejšie uchyľujú aj k sprievodným součástím výberového konania: psychologickým vyšetreniam, assesment centrum ai Zamestnávatelia totiž chcú vedieť, či potenciálny uchádzač dokáže zvládnuť náplň práce a zapojiť sa do pracovného procesu vo firme. Požiadavky na uchádzača súvisia s potenciálnymi schopnosťami a štruktúrou osobnosti.

Faktory ovplyvňujúce výkon v testoch

Výsledky pri testovaní môžete pozitívne ovplyvniť mnohými spôsobmi. Niektoré faktory však nemožno kontrolovať, či ovládnuť. K nim patrí vek, zdravotný stav, pohlavie, vzdelanie, národnosť a krajiny pôvodu.

* Vek

S pribúdajúcim vekom niektoré duševné schopnosti ubúdajú alebo klesajú. Pri meraní všeobecnej inteligencie najvyššie výkony podávajú jedinci vo vekovom rozmedzí 15 až 25 rokov. Potom výkon bohužiaľ klesá. Toto pravidlo sa však netýka všetkých schopností, pretože na druhú stranu, čím je jedinec starší, tým sa ľahšie vysporiadava so svoju osobností.

* Pohlavie

Je všeobecne zistilo, že ženy v testoch technických schopností a priestorovej orientácie, dosahujú v priemere horších výsledkov, než muži. Na druhú stranu, ženy dosahujú lepšie výsledky v testoch rýchlosti a presnosti.

* Mentálne a telesný stav

Ak je kandidát chorý, s najväčšou pravdepodobnosťou nepodá svoj maximálny výkon.

Zvládnutie úzkosti pred samotným testovaním

Predstava testovanie vyvoláva v mnohých ľudí neistotu, úzkosť, obavy. Niektorí budú viac, iní menej nervózny, a to iz dôvodu, že uchádzač musí čeliť doteraz jemu neznáme situáciu. Na druhú stranu určitá miera úzkosti dokonca zvyšuje výkon.

Príznaky úzkosti

* Bolesť hlavy
* Nevoľnosť
* Bolesť ramien, chrbta
* Nespavosť
* Únava
* Podráždenosť
* Záchvat paniky
* Klesli nálada
* Zmeny chuti do jedla
* Zvýšenie intenzity pitie, fajčenie
* Dôležitosť pozitívneho myslenia pred testovaním

Myslite pozitívne a rozhodne si nehovorte:

* Nestihnem to,
* Nezvládnem to,
* Zlyhá mi pamäť,
* Ostatné sú rýchlejšie, lepšie,
* Určite nebudem nič vedieť.
* Snažte sa byť naopak v pohode. Vyspať sa, naježí sa, napite sa.

Testovacie materiály

Pred testovaním obdržíte pripravené testové otázky, písacie potreby, hodnotiace hárky.

Postup pri vypĺňaní testov

* Ten, kto Vás bude testovať, Vám vždy povie, kedy máte na danom teste začať pracovať, kedy máte skončiť.
* Ak budete potrebovať, opýtajte sa dotyčného, aby Vám postup aj zopakoval.
* Snažte sa pracovať rýchlo, presne, pretože každý test je časovo obmedzený.
* Ak Vás niektorá otázka zaskočí, nesetrvávejte u nej príliš dlho, prípadne sa k nej vrátite, pokračujte teda ďalej v ostatných otázkach.
* Je dôležité mať na pamäti, že čím viac otázok stihnete a zvládnete zodpovedať, tým je vyššia pravdepodobnosť, že dosiahnete vysokého počtu bodov.
* Pri samotnom testovaní, ten, kto má na starosti Vaša testovanie, neodchádza, naopak Vás pozoruje, zaznamenáva podnety, ktoré by mohli mať rušivý vplyv na výsledky testov, zaznamenáva Vaše správanie. Neprojevujte sa teda podráždene, nestrácajte nervy. Správajte sa sebavedome.
* Spríjemnite si danú situáciu podľa možností (vezmite si so sebou občerstvenie, oblečte si pohodlné, ale čisté oblečenie).
* Starostlivo si prečítajte inštrukcie v teste, automaticky predpokladajte, že viac, čo máte robiť.
* Zapisujte odpovede na správny záznamový hárok a v správnom formáte (krížiky, kolieska, zatrhnutí apod).
* Každú odpoveď si starostlivo prečítajte. Nestrácajte však čas kontrolovaním úplne jednoznačných položiek. Zvyčajne sa hovorí, že prvá odpoveď, ktorá Vám naskočí do mysle, býva správna.
* Ak viete, že danú odpoveď nepoznáte, ani si ju nevybavíte, skúste ju odhadnúť.
* Zachovajte maximálny pokoj. Udržujte si pokojnú myseľ, nepanikárte.
* Využite celý časový limit. Ak skončíte skôr, skontrolujte si Vaše odpovede.
* Pracujte rýchlo, ale zbytočne sa neukvapujte, inak môžete napáchať zbytočné chyby. Dávajte si pozor na zapisovanie čísel, správne označenie riadku apod Spousta jedincov správe vyrieši problém, ale odpoveď zapíše do vyhodnocovacieho archu na zlý riadok.
* Venujte pozornosť postupnosti otázok. Je dobré najprv zodpovedať otázky, na ktoré poznáte bezpečne odpoveď. Ohlídejte si však, aby ste nezapisovalo odpovede do zlých riadkov, koloniek.
* Sledujte si čas.
* Nenechajte sa znervózniť rýchlejším tempom ostatných uchádzačov. Neviete predsa, či odpovede napísali správne. Neznamená, že, ak sú rýchlejšie, majú tiež všetko správne zodpovedaných.
* Sem tam si odpočiňte, pretiahnite sa, rozhliadnite sa okolo seba, napite sa, zhlboka sa nadýchnite, natiahnite si nohy. Nerobte však toto príliš okázalo, pamätajte, že Vás daný človek, ktorý Vás testuje, sleduje a pozoruje Vaše správanie.
* Nebojte sa čísiel. Ak nemáte radi matematiku, môžete sa zlepšiť jedine tak, že odpor alebo nechuť prekonáte a začnete počítať. Vo väčšine matematických testov nie je potrebné všetko presne prepočítavať, vyberá sa jedna voľba z niekoľkých možných. Výpočty preto vykonávajte približne, nestrácajte čas dôsledným výpočtom všetkých desatinných miest.
* Pozor na rušivé vplyvy.

Psychometrické testy

Tento druh testu hodnotí verbálne schopnosti uchádzača. Test sleduje, nakoľko dobre kandidát rozumie význame určitých slov, výrazov, do akej miery chápe význam informácií v písanom texte a ďalšie. Z testu možno vypozorovať prejavy osobnosti, záujmy, hodnoty, postoje, temperament, motiváciu. Psychometrické testy dokážu posúdiť až na päťdesiat schopností, napríklad: poznávacie, technické, verbálne, matematické, abstraktné, priestorovej orientácie.

Druhy psychomotorických testov

* Testy vedomostí
* Testy inteligencie
* Testy schopností

Testy vedomostí

Tieto testy hodnotí schopnosť kandidáta prakticky využívať jeho existujúce znalosti a zručnosti. Hodnotí teda, čo jedinec v čase restovanie vie a vie.

Testy inteligencie

Tieto testy merajú celkovú schopnosť jednotlivca úspešne vykonávať určitú činnosť. Výsledok je vyjadrený pomerne mentálnemu veku a chronologického veku.

Testy schopností

Tieto testy merajú prirodzené schopnosti realizovať alebo vykonávať určité aktivity. U týchto testov nie sú vyžadované špecializované vedomosti, zručnosti. Testy sú často využívané pri posudzovaní možností uchádzača.

Testy abstraktného uvažovania

Otázky z tejto oblasti bývajú usporiadané do podoby symbolov v riadkoch alebo štvorcoch. Vo väčšine testov bývajú tvary (kruhy, trojuholníky, štvorce, obdĺžniky a i.), veľkosť (malá, stredná, veľká) a ďalšie. Abstraktné uvažovanie môže mať otázku: ktorý symbol na obrázku chýba.


esty matematického uvažovania

Tieto testy majú schopnosť rozumieť číslam, operovať s nimi. Pôjde o sčítanie, odčítanie, delenie, násobenie.

Testy technických schopností

Tieto testy posudzujú podvedomie jedincov o základných technických a mechanických princípoch.

Testy priestorovej orientácie

Testy posudzujú schopnosť práce s tvarmi v dvojrozmernom priestore. Napríklad je potrebné určiť, koľko dielov z ponúkaných môžu dokončiť určitý obrazec. Druhý typ môže spočívať v rotovanie, zrkadlenie objektu v danom obrazci.

Testy verbálneho uvažovania

Tieto testy hodnotí schopnosť porozumieť slovám a používať ich. Môže ísť o hláskovanie, gramatiku, dokončovanie viet, určenia slová, ktoré k ostatným nepatria, ďalej priradiť slová s podobným významom, postupnosť slov, skupiny slov apod

Testy poznávacích schopností

Jedná sa o porozumení informácií prezentovaným vo schematickej podobe. K správnym odpovediam možno dospieť na základe zrakové logiky. Často sa vyskytujú úlohy súvisiace so zmenami tvarov, farby, orientácie.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: