Rozdiely mužského a ženského mozgu

Na tému rozdielov mužov a žien toho bolo publikované už veľa. Bohužiaľ sa však väčšina z nás pri spoločnom súžití dopúšťa pořád tých rovnakých chýb. Ujasnite si základné fakty.


Mozog

Mozog, riadiaci orgán nášho tela a hlavná časť nervovej sústavy je uložený v lebečnej dutine.

Vzniká v embryonálnom vývoji rozšírením neurálnej platničky, kedy sa v prednej časti vytvoria tri zo sebou uložené primárnej vačky az nich vzniká predný, stredný a zadný mozog. Neskôr sa zadný mozog rozdeľuje na predĺženú miechu, mozoček a Varolov most. Strednej sa ďalej nedeľou a predné je členený na mozog koncový a medzimozog.

Predĺžená miecha

Predĺžená miecha spája miechu chrbticovej s Varolovým mostom. Vystupuje z nej sedem párov hlavových nervov a je centrum retikulárne formácie, teda konanie životne dôležitých funkcií ako je dýchanie, tráviaceho ústrojenstva, srdcovej frekvencie a krvného tlaku. Pri poškodení predĺženej miechy dochádza teda k smrti. Táto miecha je tiež centrom obranných reflexov ako kýchanie, kašľanie či zvracanie.

Mozoček

Už názov napovedá, že mozoček je akýmsi malým mozgom. A skutočne to tak je. Je tiež delený na dve hemisféry. Tie sú spojené jún mozečkovým. Povrch je tvorený kôrou mozočkové. Kôra vytvára závity, v ktorých sú uložené Purkyňova bunky, najzložitejšie v ľudskom tele. Zo všetkých mozgových buniek práve ony zabezpečujú najväčší počet spojení. Mozoček je aj okrem iného reflexné centrum pohybu, reguluje svalové napätie a slúži na udržanie telesnej rovnováhy.

Varolov most

Varolov most, val nad predĺženou miechou, spája koncový mozog s mozočkom a je priamym pokračovaním predĺženej miechy. Medzi funkcie tejto časti mozgu patrí kontrola žliaz produkujúcich sliny a slzy. Vytvára sa tu retikulárne formácie, ktorá pomocou podnetov neurónov aktivuje a udržuje mozgovú kôru v bdelom stave, ak podmet ochabujú, dochádza k spánku.

Stredný mozog

Z Varlova mosta vystupuje Trojklaný nerv. Najmenší oddiel mozgu, uložený medzi mostom a medzimozgu, sa nazýva stredný mozog. Skladá sa zo čtverohrbolí. Naspodku čtverohrbolí sa nachádza zväzok dvoch stoniek mozgových. Tie sú zložené z bielej hmoty a spájajú koncový mozog s nižšími oddielmi centrálneho nervstva. Stredom tejto časti prebieha Sylviův kanálik. Stredný mozog je centrom pre držanie vzpriamenej polohy tela a hlavy, pohybu očí a zraková a sluchová centra.

Koncový mozog

Pri pohľade na snímku mozgu zhora, vidíme len koncový mozog, prekrývajúce všetky ďalšie časti ovládacieho orgánu. U človeka je veľmi vysoko vyvinutý a skladá sa z dvoch pologúľ navzájom prepojených kalosním telesom, tvoreným zväzkom vlákien bielej hmoty. Vnútri oboch hemisfér je dutina, v ktorej vzniká cerebrospinálny mok. Na povrchu je plášť tvorený sivou hmotou, rozčlenený brázda v laloky čelnej, temenný, záhlavný a spánkový.

Medzimozog

Medzi hemisférami koncového mozgu je uložený medzimozog. V ňom sa nachádza III. Komora mozgová. Spodinu tejto komory tvoria hypothalam, tenká stena zo sivej hmoty. V ňom sú reflexné centrá pre riadenie telesnej teploty, reguláciu spánku a bdenia a látkovú výmenu v tkanivách.

K hypotalamu je pripojený hypofýza. K stropu komory sa pripája šišinka.

Mozog sa teda skladá zo šiestich častí, ale hlavné delenie spočíva v rozdelení na pravú a ľavú mozgovú hemisféru.

* Pravá je centrom myslenia, predstáv, fantázie, priestorového a logického vnímania.

* Ľavá je oproti tomu centrum pohybu, čítanie, reči, sluchu a vedomej kontroly, vôľa.

U ľavákov sú jednotlivé centrá umiestnené v opačných hemisférách.

Vývoj mozgu

V evolučnom vývoji sa centra rozumu oboch pohlaví vyvíjala každá zvlášť. Mužom sa mozog zväčšoval viac a terajšia priemerná hmotnosť dospelého muža je 1427 g. U žien toto číslo činní 1297g. Dalo by sa teda predpokladať, že mužská populácia je na tom, čo sa týka rozumu lepšie, ale hmotnosť a výkonnosť sú dve rôzne vlastnosti, spolu v tomto prípade vôbec nesúvisiace. Záleží na spojenie oboch hemisfér, čiže zväzku nervových vlákien, nazývajúci sa väzník, ktorý umožňuje vzájomnú komunikáciu medzi oboma hemisférami a prenos informácií oboch pologúľ. U žien je tento zväzok silnejší. To znamená, že obe mozgové pologule spolu navzájom veľmi dobre spolupracujú. Intenzívnejšia previazanosť oboch mozgových hemisfér sa však nerovná výkonnejšej alebo snáď kvalitnejšiemu mozgu. Rozdiel je asi tak ako jablko a hruška. Každé má svoje špecifické znaky, ale objektívne sa nedá posúdiť, ktoré ovocie je lepšie.

Žijeme spolu - spoužití partnerov

Spolužitie oboch pohlaví nie je zas tak jednoduché, ako sa na začiatku láskyplného vzťahu zdá. Základy tomuto pričinenia boli položené už v prehistorickom období. Mozog vtedajších jedincov nezískavali / nenadobúdali takej veľkosti a výkonnosti, ako je tomu teraz a rovnako tak, ako sa vyvíjal človek, vyvíjal sa aj mozog. U rozdielnych pohlavia to bolo ale trochu inak. V praveku spočíval hlavná úloha mužov v ochraňovania svojho kmeňa a lovu zveri, preto sa od nich čakala hrubosť, sila a bezcitnost. Ženy oproti tomu zbierali plody a starali sa o deti, chorých a starých z čoho sa dá usúdiť, prečo sú ženy viac emotívne, ľahšie sa vcítí sa do pocitov druhých, lepšie vie prejaviť svoje city a vycíti náladu.

Výčitky - rodina

Avšak ženy nie sú nositeľky len kladných vlastností. Dalo by sa tvrdiť, že vyčítania a sekýrování je predovšetkým ich záležitosť. Len málokto z nás nikdy nepočulo vtipy a narážky na ženskú populáciu, ktorý pri neskorom príchode svojho muža, zostanú len u jednej vety. Spustí nával slov, výčitiek aj vyhrážok. Lenže muž, obdarený jednostopovými mozgom (využívanie len jednej mozgovej hemisféry), ktorým nedokáže zachytiť všetko, čo žena hovorí az jej monológu si vyberie asi len 30% informácií, a to mu stačí mnohokrát na to, aby sa na mieste "obžalovaného" dlhšie nezdržiaval a odchádza. To ženu ešte viac znepokojí a prejav nadobúda na vyčítavosti, hlasitosti a hysteričnosti.

Nedá sa presne určiť, kto je v tomto prípade na vine. Muž radšej strávia chvíle pri pive s kamarátmi, ako doma plnom "výčitiek, čo vraj zas neurobil a že na svoju ženu a deti nemá čas. Poseděním v hostinci situácii ešte priostruje, ale radšej si svoje neschopnosti poslúchne hodinku pred spánkom, opojenie alkoholickým nápojom. Po tejto myšlienke je teda o ďalšie jeho aktivite rozhodnuté.

No a žena na tento dej apeluje sekýrováním, len čo sa dotknutý vo vchodových dverí objaví. Laik mužského pohlavia by s okamžitým presvedčením tvrdil, že na strane páchateľa sporu je istoiste žena. Tá by ale presvedčený oznámila, že neexistujú vôbec pochybnosti o mužskej vine. Je to totiž práve ona, ktorej bola do vienka daná starostlivosť a pracovitosti. V dobách vývoja mozgu to bola nežná časť populácie, ktorá panovala v príbytku. Muži trávili čas na love a žene zbývalouspořádat prácu pre najvýhodnejšia fungovanie. Nosiči chromozómov XY (muži) teda nemôžu zas až tak opovrhovať starostlivosťou dvojiksových ľudských bytostí. Usilujú o poriadok domova, a ak systém dostatočne nefunguje, prichádza na rad karhanie. Podľa jej názoru nejde o nič zlého, dáva tak len najavo, že predstavovaná si sústava krachne. Je teda jasné, že hubování je spojené s nespokojnosťou ženy. postarať sa o zvyšné príslušníkmi rodu a

Práca a domácnosť

Môže sa jednať aj o prácu. Z prieskumov vyplýva, že ženy úspešné v zamestnaní sa k roztržkám neuchylují tak často, v niektorých prípadoch aj vôbec. Žena majúci na tejto parkete trable, túžia aspoň po dokonale fungujúce domácnosti ai prípadné maličkosti vidí ako neprekonateľné prekážky, ktoré sa viac a viac stupňujú. Skutočnosť čiastočne súvisí is diskrimináciou.

Nie je tomu dlho, čo ženy boli zamestnané iba v domácnostiach a prípadné vyskytnutie sa ženy "v mužských veciach" nieslo toto pohlavia s nevôľou. Chápali to ako čiastočný výsmech, že na starosti, zastávajúcich v predchádzajúcich generáciách len muži, už nestačí. Chceli si svoje postavenie udržať, aby neboli predstavovaní za nemohúci.

Aj v tejto dobe existuje mnoho povolaní, v ktorých muži neradi vidia ženy v rovnakej pozícii. V prípade, že sa ženy proti takémuto zaobchádzaniu ohrád, pohlavné náprotivkami tomuto rozumie ako prejav feminizmu, alebo že tá určitá feministka má "svoje dni". Čiastočne to pravda byť môže, aj keď žena býva najviac podráždenie v predmenštruačnom období.

Prečo ženy dokážu robiť viac vecí súčasne

Praveká žena, odkázaná na starostlivosť o deti, starých a chorých, sa zároveň starala o živobytie a ochranu ohňa (svetla, tepla). Vykonávala tak viac aktivít súčasne. Preto sa o ženách hovorí, že dokážu variť, hovoriť s inou osobou a zapisovať, čo sa musí kúpiť. Sú totiž nositeľky vícestopého mozgu, čo je v prípade robenie viacerých činností naraz istá výhoda. Lenže súčasťou tejto vlastnosti je taky skutočnosť, že žena na rozdiel od muža, ktorý dokáže oddeliť starosti a prácu, sa tým tak nezaťažuje a má život pokojnejšia než žena, ktorá to nevie. Na všetky ťažkosti musia neustále myslieť, a preto býva podrážděnější ako muž. Muž si dokáže splniť myšlienku: "Teraz sa budem venovať práci a rodinné trable nechám stranou". Žena na svár stale myslia av prípade, že nedochádza k žiadnemu kloudnému záveru ju znepokojujúce dej viac a viac dráždi.

* V článku sa pracovalo so základnou hypotézou klasického mozgu muža a ženy. Je samozrejmé, že nie všetci sú si rovní a že reagujú na podmet rovnakým spôsobom.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: