Reklama - fenomén dnešnej doby

Reklama je fenoménom dnešnej doby. Jej pôvod siaha až k vzniku obchodu ako takého. Od svojho vzniku prešla mnohými zmenami a dnes už prestupuje takmer všetkým. Slúži ako jeden z najsilnejších nástrojov na manipuláciu a ovládanie ľudí.


Reklama je totiž jednou z najviditeľnejších zložiek komunikačného procesu, a preto je schopná osloviť čo najväčší počet potencionálnych zákazníkov. Medzi hlavné ciele reklamy patrí získať nových zákazníkov, či pôvodný zákazníkov, ktorí už o výrobok alebo službu stratili záujem, pretiahnuť zákazníkov konkurencii a zvýšiť spotrebu produktu. Ovšem plní aj ďalšie funkcie medzi ktoré patrí napríklad poskytovanie informácií o danom produkte, pobavenie alebo rozptýlenie. Je tiež veľmi účinným nástrojom pri budovaní povedomia o existencii danej služby, výrobku či spoločnosti.

Definícia reklamy

Slovo reklama pochádza z gréckeho "reklamare", čiže znova vykrikovať. Zákon č 40/1995Sb o regulácii reklamy reklamu definuje takto: "Reklamou sa rozumie oznámenie, predvedenie či iná prezentácia šírené najmä komunikačnými médiami, majúce za cieľ podporu podnikateľskej činnosti, najmä podporu spotreby alebo predaja tovaru, výstavby, prenájmu alebo predaja nehnuteľností, predaja alebo využitia práv alebo záväzkov, podporu poskytovania služieb, propagáciu ochrannej známky, ak nie je ďalej ustanovené inak. Komunikačnými médiami, ktorými sa reklama šíri, sa rozumie prostriedky umožňujúce prenášanie reklamy, najmä periodická tlač a neperiodické publikácie, rozhlasové a televízne vysielanie, audiovizuálna produkcia, počítačové siete, nosiče audiovizuálnych diel, plagáty a letáky. "

Adresátom reklamného oznámenia je podľa slovníka mediálna komunikácia "príjemca mediovaného oznámenie, alebo osoba, alebo osoby ktorým je oznámenie adresované."

Druhy reklamy

Reklama má mnoho podôb, napríklad vývesný štít, billboardy, spoty v televízii, či inzeráty v novinách. Dá sa deliť podľa rôznych kritérií, ako je obsah oznámenia, ďalej podľa obstarávateľa, ktorým môže byť súkromná osoba, komerčné spoločnosť a tak ďalej, podľa druhu média a podľa spôsobu apel na príjemcu, čiže adresáta.

Podľa druhu média sa delí na internetovú, televízne, tlačovú, svetelnú, rozhlasovú, mobilné, vonkajšie. Za mimoriadne typ reklamy tiež možno považovať reklamné predmety zhotovovanej za cieľom zviditeľniť meno firmy. Spôsobov delenia reklamy je však oveľa väčšie množstvo.

Reklama má tiež rôzne funkcie, ako je marketingová, komunikačná, ekonomická a sociálna. V nedávnej dobe v súvislosti s novými médiami sa veľmi rozmohla internetová reklama. Ide o reklamné bannery, sponzorovanie webových stránok, ale aj vyskakujúce okná tzv pop-up windows alebo nevyžiadané reklamné emaily zvanej spamy.

Nekalá alebo klamlivá reklama

Medzi druhy reklamy patrí tiež tzv reklama klamlivá. Aby sa reklama mohla označiť ako klamlivá, musia spĺňať základné podmienku, ktorá je uvedená v § 45 Obchodného zákonníka. Ide o šírenie údajov o vlastnom alebo cudzom podniku, jeho výrobkoch alebo výkonoch, ktoré môže vyvolať klamlivú predstavu a spôsobiť tým vlastnému alebo cudziemu podniku prospech v hospodárskej súťaži.

Oklamať spotrebiteľa nemusí len text, ale aj obraz. Reklamné texty okrem klamstiev obsahujú aj zavádzajúce informácie, ktoré spotrebiteľ nemusí tak ľahko odhaliť. Klamlivá reklama tiež uvádza nejednoznačnosť, alebo zatajuje kľúčové informácie o produkte. Vedľa klamlivej reklamy tiež existuje reklama skrytá, ktorá sa navonok prezentuje ako objektívne informácie, čím sa snaží svoj reklamný charakter zakryť. Zvláštnym typom je reklama porovnávacia, ktorá je zaťažená prísnymi pravidlami.

Propagácia reklamy

Reklama je súčasťou markentingu, nezahŕňa len reklamu v médiách, ale aby bola jej propagácie účinná musí sa dbať aj na vystupovanie firiem na verejnosti. Propagácia je formou komunikácie, rovnako ako reklama samotná. Aby bola reklama úspešná, musí firma zvoliť správnu stratégiu. Vytvára si plán, v ktorom vytýči cieľ propagácie, cieľovú skupinu na ktorú sa chce zamerať, posolstvo, ktoré má reklama znášať a musí tiež rozvrhnúť rozpočet, ktorý je ochotná do kampane vložiť. Podľa týchto kritérií potom reklamné agentúry vyberajú tú pravú kampaň.

Médiami propagácie sú

televízia, rozhlas, noviny, brožúry, pútače a každé z týchto médií ovplyvňuje nielen výsledok, ale aj samotný spôsob propagácie. V rôznych médiách sa dá reklama samotná stvárniť vizuálne odlišne, čo môže prilákať inú cieľovú skupinu spotrebiteľov, ktoré sa ktorou sa počíta. Reklama v médiách je nákladná, osloví však veľké množstvo potenciálnych spotrebiteľov. Jej hlavným cieľom je presvedčiť verejnosť o výhodnosti ponúkaného tovaru, a aby o ňom spotrebitelia získali isté povedomie. Vedľa reklám objavujúcich sa v médiách, existuje aj alternatívny spôsob propagácie, ktorým je tzv public relation. Ide o budovanie imidžu firmy alebo výrobku pomocou rôznych seminárov, akcií pre spotrebiteľov, či súťaží. Tento typ reklamy je oveľa menej násilný a nemá tak veľký apel na potenciálnych spotrebiteľov.Existuje osem základných typov propagácie,

ktorými sú celonárodné, maloobchodné, politická, zoznamovať, objednávková, tzv reklama podnik-podnik, inštitucionálne a propagácia verejných služieb. Pričom celonárodnej propagácie sa zameriava na propagáciu obchodné značky. Maloobchodné na jednotlivé maloobchodnej siete a výrobky, ktoré ponúkajú. Politická reklama sa používa v predvolebných kampaniach. Reklama podnik-podnik je zameraná na profesionálov ako sú napríklad maloobchodné alebo veľkoobchodné siete. Ide len o uplatnení výrobku, nepoužíva sa žiadnych emocionálnych prvkov. Propagáciou verejných služieb sa rozumie napríklad informovanie o rôznych spoločenských otázkach, alebo o prevencii proti chorobám. Tento typ propagácie sa zameriava na neziskový sektor.

Regulácia reklamy

Reklama je v Českej republike regulované súkromnú formu, verejnoprávno a neprávnych. Pričom súkromnoprávny regulácia postihuje reklamu označenú akú klamlivú. Verejnoprávna regulácia uvádza, že reklama nesmie podporovať tovar alebo služby, ktorých šírenie je v rozpore s právnymi predpismi, nesmie byť založená na podprahové vnímanie, nesmie byť klamlivá alebo skrytá a tiež obmedzuje nevyžiadanej šírenie reklamy. Posledným typom je regulácia neprávnych, ktorá prebieha kontrolou samotným reklamným priemyslom tzv Radou pre reklamu.

Rada pre reklamu

posudzuje prípustnosť reklamy z jej etického hľadiska, vypracúva aj odborné stanoviská. Môže vydávať len odporúčania, v jej právomoci nie je udeľovať žiadne sankcie za nedodržanie podmienok. Podľa zákonu o regulácii reklamy, nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi, nesmie obsahovať diskrimináciu, ohrozovať mravnosť, znižovať ľudskú dôstojnosť, obsahovať prvky pornografie, násilia, či podporovať správanie poškodzujúce zdravie a ohrozujú bezpečnosť osôb alebo majetku.

Manipulácia

Reklama využíva rôzne zbrane, aby na spotrebiteľov zapôsobila, ako napríklad humor, štatistiku, asociácie, metafory či prieskumy verejnej mienky. Cieľom reklamy je síce v prvom rade predať, ale v skutočnosti ovplyvňuje oveľa viac. Reklama, aby zapôsobila na čo najviac ľudí, má veľmi jednoduchú formu. Napriek tomu sa jej interpretácia môže líšiť. Pracuje so spoločenskými hodnotami, ktoré využíva a tiež formuje vo svoj prospech. Reklamy sa snažia o zmenu názoru spotrebiteľa na daný výrobok, tým mení jeho správanie a jeho hodnoty. Televízna reklama je najúčinnejší, má totiž najvýznamnejší vplyv na príjemcu. Obsahuje ako obrazovú, aj zvukovú zložku, čím pôsobí na viac zmyslov naraz.

Medzi hlavné funkcie reklamy patrí

mimo zvýšenie predaja daného výrobku alebo služby, aj ďalšie aspekty. Formuje napríklad postoje a názory spoločnosti, čím silne ovplyvňuje životný štýl. Medzi prostriedky, ktoré reklamné kampane využívajú patrí opakovanie, rôzne odmeny pre spotrebiteľov, stotožnenie a pocitov, splnenie túžby a potrieb. Využívajú aj slabšie formy provokácie a intertextualitu.
Reklama ale spotrebiteľa neovplyvňuje len negatívne.

Prináša mu tiež určité výhody, medzi ktoré patrí napríklad zlepšenie kvality tovarov a služieb na základe konkurenčného boja, informuje aj o nových produktoch a službách, a tým zvyšuje možnosti výberu spotrebiteľského tovaru a služieb. Príjmy z reklamy tiež finančne zabezpečujú chod médií, napríklad niektoré časopisy alebo noviny vychádzajúce v nízkom náklade sú na príjmoch z nej úplne závislé, takým príkladom je denník Metro.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: