Magická reč nášho tela

Tajuplnosť mezilidského styku ani zďaleka nekončí pri slov. Skôr naopak. Pri stretnutí človeka s človekom si vymieňa oveľa viac informácií bez slov. Veľa sa dá dozvedieť zo smeru pohľadu očí, výrazu tváre. Gestá naznačí ďalšie nevyřčené myšlienky.


Dohovor tela

Niektorí ľudia majú prirodzené psychologické nadanie a dokážu reč tela docela dobre dešifrovať. Hovoríme, že sú empatičtí. Sú však aj jedinci, u ktorých je empatia nulová alebo veľmi nízka. Všeobecne platí, že ženy sú na mimoslovná signály citlivejšie ako muži. Vie si z tváre a pohybov tela odpočítať množstvo užitočných informácií.

Čo patrí k reči tela

*
Pohľad očí a očný kontakt
*
Mimika tváre
*
Gestikulácia
*
Pozícia
*
Poloha tela
*
Celkovej telesnej pohyby
*
Orientácie tela v priestore
*
Orientácia tela vo vzťahu k iným osobám
*
Vôňa
*
Dotyky
*
Časovo priebehový vlastnosti nášho správania (rýchla reč, ťažkopádne rokovania atp.)

Účel mimoslovního dorozumievanie (tzv. neverbálnej komunikácie)

*
oznamovanie postojov a citov
*
osobné náklonnosti
*
záujem o priblíženie
*
žiadosti o zväčšenie odstupu a podobne

Mimoslovními signály

*
dovršujú a obohacujeme slovné vyjadrenie
*
navodzuje plynulú výmenu rolí (teraz hovorím ja, potom budeš ty)
*
získavame spätné informácie o tom, ako pôsobia naše oznámení
*
signalizuje úroveň pozornosti (počúvaš ma vôbec?, zaujíma ťa to?)

Neverbálnej komunikácie

*
nahrádza slovný prejav vcelku (dohovárania sa v hlučnom prostredí alebo s niekým, ktorého materinský jazyk nepoznáme)
*
oznamuje osobné náklonnosť, kladného alebo záporného citového vzťahu (vytvorí Ak sa kladný vzťah, prebieha kontakt inak, než keď je vzťah záporný).
*
oznamuje osobné blízkosť (intimitu)

Osobné náklonnosť

Mieru duševnej spriaznenosti a citovej blízkosti poznáme podľa nasledovných príznakov:

*
Čím menšia je vzájomná fyzická vzdialenosť, tým bližšie je aj osobný vzťah.
*
Zmenší Ak sa fyzická vzdialenosť na nulu, ide o dotyk.
*
Čím je dotykov viac, tým je vzťah intímnejší.
*
Čím viac je jeden k druhému naklonený, tým je vzťah bližšie (to isté platí o pootočenie tiel navzájom).
*
Čím väčší je objem vzájomných pohľadov (ich frekvencia a dĺžka trvania), tým je osobný vzťah vřelejší.
*
Čím je častejšia frekvencia úsmevov, tým je vzťah opäť vřelejší.

Človek môže hrať, predstierať, ale jeho telo ho v nestráženom okamihu zradí. Nemožno kontrolovať všetko!

Rovnováha postojov

Pri výmene mimoslovná signálov zalození rovnováha vzájomných postojov. Pomocou rôznych nevyslovených signálov sa stanovuje obom prijateľná miera osobnej blízkosti.

Blízkosť sa vyjadruje súčasne v niekoľkých rovinách, napr fyzicky, pohľadom, úsmevom, naklonením, gestikuláciou atď Ak sa stane, že na jednej rovine (napr. fyzickej blízkosti) dôjde k vytvoreniu nežiaduce väčšej vzdialenosti, na iné rovine (napr. v mimike ) je možné túto dištanc vyrovnať. Tak je treba fyzickej odstúpenie sprevádzané úsmevom, ktorý môže väčší odstup vyrovnať.

Postavenie tela

Svojimi postojmi a polohou tela človek svojmu okoliu oznamuje, ako mu je, ako sa cíti.

Spôsoby držanie tela

*
Strnulý alebo uvoľnené
*
napätej alebo ochabnuté
*
živé alebo mdlé
*
svieža alebo unavené
*
kľudné alebo nepokojné
*
starostlivé alebo ledabolo
*
nedbanlivého
*
vzpriamené alebo zhrbenej
*
vypäté alebo skleslý
*
vyzývavé alebo stiesnené
*
spupná alebo prosebné
*
sebavedomé alebo skromné

Inú telesnú polohu zaujíma človek, ktorý sa necíti dobre, inú človek veselý. Inak sa posadí jedinec vo vedúcej funkcii, inak podriadený.

Dohovor gest

Gesto je pohyb ruky, ramena, ramena alebo hlavy, ktorý má niekedy navyše aj určitý symbolický význam. Gestami možno rozhodnúť všetko. Naraz a bez zakoktání. Môžu úplne nahradiť našu reč, aj keď nemajú bohatstvo materinského jazyka. Vždy sú však neodmysliteľnou sprievodom našej reči a sú pochopiteľná aj bez použitia slovníka. Gestikulácia nie je nikdy izolovaná, takže k nedorozumeniu dôjde v skutočnosti málokedy. Zo situácie je zrejmé, ako to náš spoločník pravdepodobne myslel.

Kinezika

Gestá pokladáme za telesné pohyby, ktoré študuje vedný odvetvia - kineziologie.Počítají sa kroky, ich dĺžka aj smer, meria sa rýchlosť pohybov, ich priebeh a rozsah.

*
Silné, energické pohyby sú výrazom sebavedomie a povedomia rokovania. Ďalej sila poukazuje na vitalitu a mnohokrát aj pevnosť vôle.
*
Rýchle pohyby sú výrazom živého temperamentu, citovej dynamiky, tiež výbušnosti, nervozity a netrpezlivosti.
*
Pomalé pohyby svedčí o nižšej vitalite, chabost a lenivosti, o flegmatické temperamentu alebo momentálnej únave.
*
Synchronizácia - dve alebo viac spolu hovoriacich osôb (ak si rozumie) zosúlaďuje svoje pohyby do jedného rytmu. K synchronizáciu vedie sympatie, porozumenia, priateľstva, ochota uzavrieť kladne obchodné rokovania.
*
Desynchronizáciu - poukazuje na opak.

Pozitívnu náladu možno tiež navodiť, takže manažéri, obchodníci, sociálni pracovníci a podobne sa učia zrkadlenie pohybov u svojich partnerov so zámerom vyvolať kladné postoje a zameranie.

Rozlíšenie gest

*
Gestá zrozumiteľná len v rámci konkrétneho rozhovore.
*
Zobrazujúci, ktorými naznačujeme či popisujeme predmet konzultovať.
*
Příznaková napr. trenie rúk, salutování, poklona.
*
Ukazovacie a kontaktovať, pomocou ktorých ukazujeme a udržiavame kontakt s partnerom.

Sú gestá, ktoré nás jasne nabáda k priblíženia, iné sú výrazom distance. Patrí k nim späté ruky, skrížené paže či nohy, prepletené prsty, pohrávanie s rôznymi predmetmi. Gestami si môže človek udržiavať žiaduce vzdialenosť a budovať svoje "bariérové konštrukcie", tj priehrady medzi svojou osobou a osobami prítomnými.

Gestikulácia je dôležitým prostriedkom prejavu človeka, ktorý je väčšinou tesne spätý s rečou.

Čo hovorí váš pohľad

Oči boli vždy považované za okná do duše. Zrak iskrivý alebo zakalený pohľad prezrádzajú veľa. Veľa sa dá však tiež dozvedieť zo smeru pohľadu očí a priebehu očného kontaktu.

Ako rozdeľujú praváci svoje pohľady

*
Hľadá Ak človek niektorý zo svojich zrakových zážitkov v pamäti, sústredí - hľadieť z hľadiska naproti stojaceho pozorovateľa - svoj pohľad napravo hore.
*
Pri zameranie pohľadu naľavo hore nehľadá človek v pamäti uložené obrazy, ale tieto obrazy konštruuje.
*
Ak chceme si teda niečo predstaviť, niečo úplne nového, čo musíme vo svojej predstave vytvoriť, zameriava náš pohľad hore doprava (z hľadiska pozorovateľa hore doľava).
*
Rovnaký smer majú spomienky a konštrukcia sluchové s tým rozdielom, že pohľad zostáva v rovine a len smeruje doprava či doľava.
*
Spomína Ak človek na dojmy chuťové, dotykové, pachové a podobne, zameriava svoj pohľad nadol doľava.
*
Pohľadmi nadol doprava sú rezervované pre samomluvou, teda pre vlastné monológ.
*
Vnútorný monológ je sprevádzaný aj krúživými pohľady nahor alebo nadol.

Pozorovania pohľadu očí môže veľa napovedať, aj keď ide len o pravdepodobnosť. Navyše musíme však vedieť, ak ide o praváka či ľaváka. U ľavákov je význam smerovanie pohľadov opačný.

Dĺžka pohľadu

Všeobecne platí, že počúvajúci sa pozerá na hovoriaceho zhruba dvojnásobnú dobu ako hovoriaci na načúvací.

*
Dlhšie pohľady sú určené ľuďom, ktorí sú preferované, ktoré máme radi a ktorí sú pre nás autoritou, ktorých si vážime.
*
Najdlhšia pohľady venujeme ľuďom, o ktoré veľmi stojíme, ale nie sme si tak celkom istí, že k nám už majú dobrý vzťah.

Druhy pohľadov

*
spýtavo
*
s přimhouřenými viečkami
*
plný údivu
*
prchavý
*
neprítomný
*
zastrený
*
pichľavý
*
teplý
*
dobrácky atď

Interpretácia pohľadu sa vykonáva v kontexte mimiky tváre a určité situácie.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: