Formovaní našej osobnosti

Osobnosť každého človeka predstavuje harmonický celok. Každý z nás je individuálna jednotou duševných vlastností, dejov založenú na jednote tela, prejavujúci sa v spoločenských vzťahoch. Vydajte sa s nami odhaliť zdroje osobnosti.


Zdroje osobnosti

Výsledná podoba každého človeka je určovaná jeho vnútornými a vonkajšími faktormi. Čo tvorí tieto faktory a ako sa utvára na rozvoji osobnosti?

Vnútorné činitelia osobnosti

Rozvoj vnútorných činiteľov (génová výbava, dedičná výbava, vrodená a konštitučná výbava) sa realizuje prevažne v tzv procesoch zrenia. Zrenia je súhrn evolučných a involučních procesov, ktoré sú v nás geneticky naprogramované. Zrením sú určené predovšetkým všeobecnejšie predpoklady určitých spôsobov nášho prežívania a správania, kedy konkrétna podoba je potom ovplyvnená ľudským učením od nášho narodenia.

Génová výbava

Génová výbava jedinca zahŕňa navyše aj zmeny dedičného vkladu, tieto zmeny sú spôsobené mutáciami a segregácie od rodičov prenášaných génov. V porovnaní so svojimi predkov sme totiž všetci genetickými mutantmi. Dedičnú a génovú výbavou môže byť v niektorých prípadoch zásadným spôsobom určený vývoj indivídua, a to či v pozitívnom, tak aj v zápornom smere.

Dedičná výbava

Dedičnú výbavu preberáme od našich zploditelů, rodičov pri počatí. Dedičná výbava nadobúda podoby zakódovaného programu nášho ďalšieho vývoja. Daná zakódovanost v sebe obsahuje tak všeobecné, tak aj špecifické prvky vývoja indivídua. Výsledná naša podoba obsahuje zhodné prvky s vývojom celej populácie alebo aspoň určitej skupiny jedincov v populácii, ako aj prvky vývoja, ktoré sú typické práve danému jedincovi. Určité naše vlastnosti teda nemôžeme u druhých vysledovať.

Dedičnosťou sa všeobecne rozumie prenos telesných a psychických vlastností z jednej generácie na druhú, zvyčajne z rodičov na deti, ale iz predkov rodičov dieťaťa. Jednotkami dedičnosti sú chromozómy. Chromozómy sa nachádzajú v jadre každej bunky nášho tela, bunka spravidla obsahuje 46 chromozómov, ktoré sú spárované. Proces dedičnosti je nastúpila v tom okamihu, kedy dochádza ku splodenie jedinca. V okamihu počatia dostane 23 chromozómov zo spermie otca a 23 chromozómov z vajíčka matky. Každý chromozóm sa potom skladá z čiastkových jednotiek dedičnosti nazývaných gén, kedy chromozóm obsahuje stovky génov. Gény sú tiež zdvojené, opäť jeden gén bol prijatý z chromozómu spermie, druhý z chromozómu matkinho vajíčka.

Vrodená výbava

Naša vrodená výbava zahŕňa navyše vývojové účinky prostredia negenové povahy počas vnútromaternicového vývoja až do doby, než prídeme na svet, a to v čase, keď môže byť náš plod nezvratne poškodený. Iným príkladom vplyvov negenové charakteru na vývoj plodu sú negatívne účinky niektorých psychoaktívnych látok na vývoj plodu, kedy psychoaktívnej látky rozumieme látky, ktoré majú schopnosť vyvolať zmeny v prežívaní a správaní jedinca.

Konštitučná výbava

Konštitučná výbava si všíma vplyvu nášho vývoja a aktuálne podoby nášho organizmu (teda biologického základu jedinca) na osobnosť (psychický rozmer) konkrétneho jedinca. Za biologický základ osobnosti myslíme predovšetkým náš nervový aj hormonálny systém. Práve fungovanie tohto dvojbloku nervového a hormonálneho systému má priamy dosah na neskorší vlastnosti temperamentu a niektoré emočné prejavy, nepriamo na všetky naše prežívanie a správanie.

Vonkajšie činitelia osobnosti

Vonkajšie činitele (fyzické a psychické vplyvy) na nás každého z nás pôsobí odlišne. Všetko sa totiž prelína a doplňuje.

Psychické vplyvy pôsobiace na osobnosť

Tieto vplyvy zahŕňajú významovú stránku nášho spojenia a pôsobenie na okolie, kde sa nachádzame a pôsobíme. Psychické vplyvy sa podieľajú na formovaní našej osobnosti predovšetkým prostredníctvom učenia, ktoré začína už od nášho narodenia.

Fyzické vplyvy pôsobiace na osobnosť

Fyzické vplyvy zahŕňajú hmotnú stránku nášho pôsobenia na okolie, kde pôsobíme. Medzi fyzické vplyvy patrí napríklad pôsobenie klímy na jedinca, jednoduchosť obstaranie prirodzené obživy ai Existujú situácie, keď fyzické vplyvy môžu významnou mierou podporiť alebo naopak brániť nášmu telesnému a duševnému vývoju. Čím viac sa budeme snažiť prírodné vplyvy ovládnuť vo svoj prospech bez ohľadu na možné narušenie rovnováhy, tým viac sa tieto vplyvy budú vymykať našej kontrole. Dosiahneme potom paradoxne opak nášho snaženia.

Štruktúra osobnosti

Ako osobnosť sa prejavujeme smerom navonok. Je u nás zakódované stabilné rokovaní, ďalej sa prejavujeme na základe meniaceho sa prostredia. Reálna štruktúra našej osobnosti je vždy dynamická, v každom okamihu zaznamenávame v našich psychických prejavoch určitú premenlivosť. Naša interpretácia prežívanie a správanie vychádza zo zachytenie formálnych charakteristík a ich vzájomných vzťahov. Jednou z formálnych stabilných (statických) charakteristík každej z nás sú psychické vlastnosti. Jednou z najobvyklejších psychických vlastností je agresivita jedinca. Ak túto vlastnosť u seba zaznamenáme, budeme jej prejavy očakávať aj v budúcnosti.

Duševné vlastnosti osobnosti

Naše duševné vlastnosti sa prejavujú ako opakujúce sa dispozície k prežívaniu a správanie. Náš výsledný prejav vlastnosti je prevažne ovplyvnený charakteristikami situácie, v ktorej sa nachádzame. Každá z našich psychických vlastností môže dosahovať rozličných hodnôt. Každá vlastnosť má aj svoj protiklad. Čím je situácia, v ktorej sa nachádzame pre nás bežnejšie, a nevymyká sa situácii, ktorú sme už prežili, je prejav danej vlastnosti konzistentnejší.

Psychické procesy osobnosti

Psychické procesy majú tendenciu, aby sme dosiahli vnútornú a vonkajšiu rovnováhu. Je na nás pozerať ako na systém fungujúci podľa tzv homeostatického modelu. Jedná sa o tie aktivity, ktoré nám prinášajú uspokojenie už vďaka priebehu samotnej činnosti, ktorú vykonávame.

Mentálne deje osobnosti

Duševné deje delíme na poznávacie, citové, psychomotorické a snahové. Náš počiatočný duševné stavy vykazuje istú nestabilitu, kdežto konečný duševný stav predstavuje už stav rovnovážny, či sa rovnováhe blížiace.

Mentálne stavy osobnosti

Duševných stavov zažívame neuveriteľné množstvo. Vystihuje Ak náš psychický stav rovnováhu, zažívame príjemné pozitívne emócie, ak je tomu naopak, zažívame nelibi negatívne emócie.

Sebarealizácie osobnosti

pre každého z nás je typické, že usilujeme o dosiahnutie určitého cieľa alebo cieľov. Jednotlivé ciele si volíme na základe našich individuálnych skúseností. Celý rad cieľov je nám ponúkaná spoločnosťou, v ktorej žijeme (rodina, pracovný kolektív, okruh priateľov), majú potom podobu úloh alebo možností. Spoločnosť nám tiež ponúka cesty, ale aj prekážky na dosiahnutie cieľov. Ako jedinci sme v neustálej interakcii s naším prostredím, okolím. Našej vnútornej rečou komunikujeme sami so sebou, vymieňame si informácie, formulujeme závery o sebe aj druhých jedincoch. Dokonca sa ovplyvňujeme a presviedča, že určitú činnosť musíme urobiť, či je dobré ju urobiť. Každé prostredie, v ktorom sa pohybujeme, na nás pôsobí, a naopak aj my na neho pôsobí, jedná sa teda o tzv vzájomnú interakciu, dosahujúci rovnováhy aj odchýlok.

Temperament osobnosti

Jedna z vlastností, ktorá nás charakterizuje, je temperament, ktorý je spájaný s emóciami, ktorými sa navonok prejavujeme. Temperament dodáva nášmu správanie energiu a je daný vlastnosťami centrálneho nervového systému i vlastnosťami hormonálneho systému, kedy tieto systémy pracujú ako jeden blok.

Po mnohých storočí sa užívajú základné typy temperamentu: sangvinik, cholerik, melancholik, flegmatik. Každý z týchto temperament je charakterizovaný jedinečnými prejavmi. Sangvinik je jedince veselý, spoločenský, nestály. Cholerik sa ľahko rozhnevať, je spupný, podráždený. U melancholik prevláda smutná, zádumčivá nálada, prejavuje sa pomalým konaním. Flegmatik je prevažne ľahostajný, pomalý, ale spoľahlivý.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: