Európska únia - história a inštitúcie

Česká republika vstúpila do EÚ k 1.5.2004. V tejto dobe ale nastúpila do už dávno rozbehnutého vlaku - počiatky EÚ totiž siahajú až do obdobia povojnovej obnovy. V nasledujúcom článku budú načrtnuté okolnosti jej vzniku a jej fungovanie v súčasnosti.


Ako to vlastne začalo - Európska únia

Prvé počiatky o snahu určitého spojenectvo sa prejavili v roku 1950, keď francúzsky minister Robert Schuman predniesol príhovor, ktorým navrhoval integráciu v priemysle uhlia a ocele v západnej Európe (a to z dôvodu kontroly týchto odvetví, ktoré sú zásadné pre vojnu). Hneď nasledujúceho roka bola v Paríži podpísaná zmluva o vzniku Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, ktorej členmi sa stala Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Belgicko, Holandsko a Luxembursko. Cieľom tejto zmluvy bolo odstrániť clá a kvóty (vznikla teda colnej únie).

Vznik dvoch spoločenstiev

Vďaka úspechu tohto zoskupenia sa krajiny rozhodli k ešte rozsiahlejšej integrácie av roku 1957 podpísali tzv Rímske zmluvy, ktorými vytvorili Európske hospodárske spoločenstvo (EHS) a Európske spoločenstvo pre atómovú energiu (Euratom). Cieľom týchto zmlúv bolo vytvorenie spoločného trhu do konca 70. rokov (jedná sa o vyššiu integračný celok ako colná únia - je tu možnosť voľného pohybu kapitálu, pracovných síl, tovarov a služieb). Tento plán sa však nepodarilo v dôsledku hospodárskych kríz splniť.

Erópske spoločenstvo

Zásadné udalostí bolo zlúčenie inštitúcií týchto troch spoločenstiev a vytvorenie Európskeho spoločenstva (ES) v roku 1967. Od tej doby existuje tak Komisia, Rada aj Parlament (ale o tých si povieme až na konci článku). V tejto dobe mala Európska spoločenstvo stále pôvodných 6 členov, aj keď Veľká Británia sa o členstvo neúspešne uchádzala už na začiatku 60. rokov.

V roku 1973 sa jej konečne, spolu s Dánskom a Írskom, podarilo pristúpiť. Ďalšie rozšírenie prebehlo v roku 1981, kedy pristúpilo Grécko av roku 1986, kedy sa pridalo Španielsko a Portugalsko.

Jednotný Európsky akt

V roku 1986 bol zverejnený Jednotný európsky akt, ktorý vytyčoval ciele do roku 1993. Išlo najmä o vytvorenie spoločného trhu do roku 1992. Bolo teda potrebné zrušiť hraničné kontroly (to zabezpečovala Schengenská dohoda), zaviesť eruronormy a zosúladiť sadzby nepriamych daní.

Vznik Európskej únie

Na začiatku 90. rokov bolo jasné, že po kolapse komunizmu budú mať v ďalších rokoch záujem pristúpiť aj novo vzniknuté demokratickej krajiny. Bolo teda potrebné upraviť doterajšie koncepciu.
7. februára 1992 bola podpísaná Maastrichtská dohoda, ktorou bola vytvorená Európska únia ako vyšší vývojové štádium Európskeho spoločenstva.

Táto zmluva nadobudla platnosť 1. novembra 1993 a priniesla niekoľko nových vecí. Bol tu Vypracoval prechod k hospodárskej únii (vyššia integračný celok ako spoločný trh - má spoločnú menu), členské krajiny musia uplatňovať spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku a je potrebné koordinovať spravodlivosť a vnútorné veci. Občania EÚ majú od tej doby tiež dvojité občianstvo - európske a občianstvo vlastnej krajiny.

Kodanské kritériá

Bolo tiež potrebné stanoviť podmienky vstupu ďalších krajín do EÚ a tak bola v roku 1993 stanovená tzv Kodanské kritériá. Ide o politické kritérium (štát musí byť demokratický, musí tu byť dodržiavané ľudské práva a pod), ekonomické kritérium (stabilný trhová ekonomika, konkurencieschopné firmy) a právne kritérium (krajina musí byť schopná prevziať všetky záväzky vyplývajúce z členstva).

Tieto kritériá vstupu už bola platná pre ďalšie tri krajiny vstupujú v roku 1995 - Rakúsko, Fínsko, Švédsko.

Vstup ČR do EÚ

Najväčšie rozšírenie EÚ prebehlo v roku 2004, kedy súčasne vstúpilo 10 krajín. Bola to Česká republika, Estónsko, Cyprus, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovensko a Slovinsko. Pre Česko republiku to znamenalo nutnosť prispôsobiť sa požiadavkám EÚ, ktoré mnohým ľuďom pripadajú často prehnané. Európska únia však môže mnohé poskytnúť.

Následné rozšírenie a žiadatelia o vstup

Európska únia sa od roku 2004 rozšírila ešte raz, a to v roku 2007, kedy vstúpilo Bulharsko a Rumunsko. V súčasnosti usilujú o vstup Chorvátsko, Macedónsko a Turecko. Ohľadom Turecka sa vedú dlhoročné spory (napr. vedeli ste, že prvý prihlášku podala už v roku 1959?) A existuje stále veľa odporcov jeho nadobudnutia (napr. spory s Cyprom).

EURO

Spoločná mena bola zavedená do obehu 1.1.2002. Platila pre krajiny, ktoré sa stali členmi Európskej menovej únie a splnili tzv Konvergenčné kritériá, teda pre 11 z 15 vtedajších členov (Grécko nesplnilo kritériá a vstúpiť nechcela Veľká Británia, Dánsko a nakoniec odmietlo i Švédsko). Napriek tomu v roku 2002 mala EMU 12 členov (Grécko vstúpilo). V roku 2007 pristúpilo Slovinsko, ktoré bolo prvou krajinou prijímajúcou Euro z 10 pristupujúce krajín v roku 2004. Ďalším bol v roku 2008 Cyprus a Malta a posledným členom sa zatiaľ stalo v roku 2009 Slovensko.

Inštitúcie EÚ

Európska únia je riadená niekoľkými inštitúciami už od dôb Európskych spoločenstiev. Medzi najdôležitejšie patrí Európsky parlament, Európska komisia, Rada EÚ, Európsky súdny dvor a Európsky dvor audítorov. Ďalej existujú rôzne poradné orgány, ako napríklad Hospodársky a sociálny výbor alebo Výbor regiónov.

Európsky parlament - European Parliament

Ide o orgán zastupujúci nadnárodné záujmy (spolu s Európskou komisiou), ktorý zasadá v Štrasburgu, Bruseli a Luxemburgu. Jeho hlavným poslaním je schvaľovanie legislatívy, schvaľovanie rozpočtu spolu s Radou EÚ a má právomoc kontrolovať ostatné inštitúcie EÚ. Parlament má v súčasnosti 736 členov a počet miest každého štátu je odvodený od veľkosti jeho populácie. Voľby sa konajú raz za päť rokov (posledná boli jeseň minulého roka) a ak ste s niečím ohľadom EÚ nespokojní, nemali by ste ich podceňovať (alebo dokonca ignorovať).

Rada EÚ - The Council of the European Union

Tento orgán, tiež niekedy nazývaný Radou ministrov, umožňuje členským štátom reprezentovať vlastné záujmy. Jeho sídlo je v Bruseli a jednotlivé krajiny sa striedajú v jeho predsedníctvo po pol roku (ČR predsedala prvú polovicu roku 2009). Medzi jej hlavné úlohy patrí schvaľovanie rozpočtu a zákonov (spolu s parlamentom).

Rada EÚ vs. Rada Európy vs. Európska rada

Čo je Rada EÚ sme si vysvetlili v predchádzajúcom odseku, aby toho ale nebolo málo existujú ešte ďalšie 2 inštitúcie s podobným názvom. Európska rada (European Council) sa schádza 4-krát ročne na summite. Jej hlavnou úlohou je určovať smer rozvoja Európskej únie. Jej členmi sú predstavitelia členských krajín EÚ.

Na druhú stranu Rada Európy nemá s EÚ nič spoločné. Táto rada združuje 47 krajín, ktoré sú demokratickými štátmi a rešpektujú základné ľudské práva a slobody. Medzi jej najznámejšie inštitúcie patrí Európsky súd pre ľudské práva.

Európska komisia

Druhý orgán, ktorý zastupuje všeobecné európske záujmy, sídli v Bruseli. Má 27 členov (eurokomisárov) a jeho hlavným poslaním je navrhovanie zákonov parlamentu a rade.

Európsky súdny dvor a Európsky dvor audítorov

Obe tieto inštitúcie sídlia v Luxemburgu. Európsky súdny dvor má za úlohu výklad práva EÚ a je zložený z 27 sudcov (z každej krajiny jeden). Dvor audítorov potom má za úlohu, ako nezávislá inštitúcia, kontrolovať príjmy a výdavky únie.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: