E-learning v dnešnej dobe

S príchodom elektronických foriem vzdelávania začíname spoznávať význam a výhodu riešenia e-learningu, ktorý je využívaný na školách, v zamestnaní, ale iv osobnom živote. Všetko má dve strany, nie inak je tomu u e-learningu.......


Dnešná doba si vyžaduje, aby sa ľudia neustále vzdelávali a prehlbovali si svoju kvalifikáciu. Už neplatí, že vystačíme so získanými informáciami zo svojich štúdií, a to platí nielen pre profesijnú, ale aj osobné, súkromnú stránku života. Vzdelávanie by sa malo stať pre všetky celoživotné záležitosťou.

Ruka v ruke s modernizáciou a zlepšením, ktoré si vyžaduje plné sústredenie a venovanie čoraz viac nášho času, sa snažíme vyhľadávať prevažne modernejšie, dostupnejšie, časovo rýchlejšie a priestorovo flexibilnejšie spôsoby vzdelávania. e-learning predstavuje využívanie multimediálnych technológií ku sprostredkovanie výučbových materiálov.

Zmysel e-learningu

E-learning si kladie za cieľ systematické, ucelené vzdelávanie prostredníctvom elektronických kurzov. Náplň jednotlivých kurzov z rôznych odborov a odvetví pokrýva oblasti, ktoré jedinec potrebuje, vyhľadáva, alebo ho zaujíma. E-learning by mal priniesť úsporu času, nákladov, jednoduchú organizáciu práce a činnosti, on-line kontrolu. Výučba môže byť plne interaktívne, čo posilňuje motiváciu účastníkov a umožňuje im získať poznatky a zručnosti, využiteľné pre konkrétne povolanie, alebo záujmovú činnosť.

Zrod e-learningu

Informačné a komunikačné technológie prináša široké možnosti využitia v rôznych disciplínach a oblastiach, vrátane vzdelávania. Moderné výučbové modely, rýchlosť, postupy stáli pri zrode nového výučbového systému, ktorý sa stal novým trendom. E-learningové vzdelávacie systémy ponúkajú kontrolu štúdia zo strany vedúceho vzdelávania, ktorý môže sledovať nielen výsledky štúdia, ale tiež, akým spôsobom bolo daného výsledku dosiahol, čo môže významne ovplyvniť motiváciu jednotlivca k štúdiu.

Kurzy vhodné pre e-learning výučbu

E-learning, hoci je revolučným systémom vzdelávaním, nie je vhodný pre všetky typy kurzov a študujúcich. Je vždy potrebné zvážiť, či danej cieľovej zručnosti je možné získať pomocou moderných technológií alebo samoštúdiom. E-learning nie je napríklad vhodný pre vzdelávanie, ktoré vyžaduje praktickú aplikáciu zručností a priamy kontakt s ostatnými študentmi alebo vyučujúcim.

E-learning na vysokých školách

Napríklad Fakulta Informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové patrí medzi tzv priekopníkov e-learningového vyučovania v ČR. Prvý e-learningové kurzy vznikli na spomínanej fakulte už v roku 1998, tj pred viac ako desiatimi rokmi.

Využitie e-learningu vo firmách

Firmy, ktoré sú si vedomé súčasného konkurenčného prostredia a potrebujú motivovaných, lojálni a vzdelaných pracovníkov, využívajú e-learning, ako veľmi vhodnú formu priebežného zvyšovania kvalifikácie zamestnancov. Vďaka e-learningu môžu uskutočňovať nielen školenia povinné, tj zo zákona, ale aj školenia na vnútrofiremné predpisy a mäkké zručnosti (komunikačné zručnosti, asertívne techniky, zvládanie emócií, školenia jazykov ai). E-learning môžu organizovať sami, alebo osloviť príslušnú vzdelávaciu agentúru. K E-learningu stačí počítač, pripojenie na internet, chuť a vôľu sa dozvedieť niečo nové a zaujímavé.

Výhody a nevýhody e-learningu

Existuje celý rad aspektov, prečo uvažovať o tejto forme vzdelávania. Cez všetky výhody, sú však aj dôvody, prečo e-learning úplne nenahradí tradičný spôsob výučby na školách. E-learning je však celkom určite prínosom napríklad pre súkromné štúdium cudzích jazykov a pre zamestnávateľov pre absolvovanie tzv školenia zo zákona (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, požiarna ochrana, školenie vodičov). Zamestnávateľ tak nemusí zložito zabezpečovať miestnosť, lektora, a hlavne čas, ktorý by sa hodil pre všetkých účastníkov. E-learningový kurz si môže každý zo zamestnancov urobiť na základe rozvrhu pracovného času.
+ Štúdium je možné v ktorúkoľvek dobu. Efektívne využívanie času.
- Nepravidelnosť štúdia. Dôležité je mať sebadisciplína, pevnú vôľu.
+ Štúdium z ľubovoľného PC pripojeného do siete
- Výpadok na sieti, napríklad z dôvodu zablokovania počítača, šírenie vírusov.
+ Úspora nákladov. Študent ušetrí peniaze za dopravu, ubytovanie ai
- Obstarávacie náklady na nákup PC, vhodného softvéru, pripojenie k sieti.
+ Získavanie informácií v globálnom meradle, vďaka internetu
- Zavírenie PC, absencia počítačovej siete
+ On-line kontrola, testovanie vedomostí
- Neprušnost, chýba osobná komunikácia s lektorom
+ Individuálne nastavenie tempa štúdia
- Hrozba: dlhšia doba štúdia
+ Využitie moderných informačných technológií, intuitívnosť kurzu
- Porozumenie meniacim sa moderným technológiám u starších ľudí
+ Logický sled (systematickosť) výučby
- Túžba preskakovanie niektorých kapitol
+ Sebarealizácie, motivácia k štúdiu
- Nízky emočná náboj
+ Vhodná forma výučby pre nepočujúcich študentov
- Nedá sa však využiť pri jazykovom vyjadrovaní u nepočujúcich
+ Vhodné pre introvertov
- Odosobnenie výučby a spoločenského života
+ Podporuje samostatnosť
- Absencia priameho zdieľanie skúseností s ostatnými
+ Súčasné zlepšenie zručností pri práci s PC
- Nevhodnosť pre každého
+ Možnosť lepšie a ľahšie pochopiť študovanou látku
- V prípade operatívnych dotazov nemožnosť ihneď riešiť s lektorom
+ Možnosť vracať sa k už probraným častiam kurzu

Vyššie uvedený zoznam nie je iste vyčerpávajúci strán výhod a nevýhod štúdia e-learningu. Načrtáva však, že sa pre tento typ štúdia nájdu, ako plusy, tak mínus. E-learning si našiel a nájde mnoho svojich priaznivcov, ale aj odporcov.

Zhrnutie prínosu e-learningu

Dostupnosť informácií v akúkoľvek dobu az ľubovoľného miesta je úplne najväčšou prednosťou e-learningu. Je vhodnou formou vzdelávania v oblastiach, kde je možné použitie, nahradenie samoštúdia. Najmä časovo vyťažení ľudia ocenia túto formu štúdia. Môžu online sledovať stav a priebeh výučby pomocou internetového prehliadača.

E-learning nezahŕňa iba online kurzy, ale môže vhodne dopĺňať prezenčnej výučbu v podobe vydania študijných materiálov na internete či miestnym intranetu školy, firmy ai E-learning zahŕňa aj komunikáciu pomocou diskusných fór, e-mailov, chatov. Forma výučby môže byť ako off-line, tak on-line. Užívatelia sa teda nemusia obávať zvýšených nákladov na výučbu.

Výučba s podporou výpočtovej techniky nie je ešte tak rozšírená, ako by mohla byť. Je relatívne novou formou dištančného vzdelávania, nemá ešte ustálenej definície ani metodiku. Len čas ukáže, kam e-learning bude ďalej smerovať a aké možnosti nám ešte prinesie. Iste by nebolo nezaujímavé urobiť prieskum medzi tými, ktorí ho využívajú, chcú alebo sú zásadne proti nemu.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: