Dátové schránky a otázky

Od 1. júla 2009 nadobudol účinnosť zákon č 300/2008 Zb., ktorý zahŕňa povinnosť doručovania a prijímania elektronickej verzie dokumentov pomocou dátovej schránky. Zakladáte firmu, alebo máte otázky k dátovým schránkam? Potom čítajte ďalej.


Čo je dátová schránka

Dátová schránka je elektronické úložisko, ktoré je určené na doručovanie orgány verejnej moci a na vykonávanie úkonov voči orgánom verejnej moci. Dátové schránky zriaďuje a spravuje ministerstvo vnútra.

Kto môže a kto je povinný mať dátovú schránku

Dátová schránka je povinná pre právnické osoby zriadené zákonom a pre právnické osoby zapísané v obchodnom registri. Dátovú schránku môžu dobrovoľne taktiež bezplatne získať iné právnické osoby, fyzické osoby alebo podnikajúce fyzické osoby, naopak zriadenie je povinné pre orgány verejnej moci. Dátovú schránku zriaďuje Ministerstvo vnútra. Vyplnenú žiadosť môžete doniesť osobne na podateľňu ministerstva vnútra, podať žiadosť o zriadenie na kontaktných miestach verejnej správy (Czech POINT), zaslať poštou na adresu ministerstva vnútra alebo zaslať elektronickú žiadosť obsahujúce kvalifikovaný elektronický podpis elektronickou poštou na adresu posta@mvcr.cz.

Spustenie dátových schránok

Plná funkčnosť systému s napojením všetkých povinných subjektov je podľa zákona 300/2008 Zb. 1. 11. 2009
Formulár žiadosti na zriadenie dátovej schránky

Formulár žiadosti na zriadenie dátovej schránky je možné stiahnuť na webovej adrese stránke: http://www.datoveschranky.info/.

Náklady sa zriadením dátové schránky

Samotná aktivácia dátovej schránky je zadarmo. Poplatok za zriadenie elektronického podpisu je od 150 Sk.

Rozdiel medzi dátovou schránkou a e-mailom

Dátová schránka je elektronické úložisko, ktoré je určené na doručovanie dokumentov dátových správ orgány verejnej moci, k vykonávaniu úkonov voči orgánom verejnej moci. Zjednodušene povedané, dátová schránka slúži na prijímanie a posielanie úradných elektronických listov medzi vami a orgánmi verejnej moci.

E-mail slúži ku komunikácii, má nižšiu zabezpečenie proti neoprávnenému vstupu.

Dátové schránky fyzickej osoby

Dátovú schránku fyzickej osoby zriadi ministerstvo bezplatne na žiadosť fyzickej osobe do 3 pracovných dní odo dňa podania žiadosti. Fyzická osoba má nárok na zriadenie jednej dátovej schránky fyzickej osoby.

Dátová schránka podnikajúce fyzické osoby

Dátovú schránku podnikajúce fyzické osoby zriadi ministerstvo bezplatne na žiadosť tejto osoby do 3 pracovných dní odo dňa podania žiadosti. Podnikajúca fyzická osoba má nárok na zriadenie jednej dátovej schránky podnikajúce fyzické osoby. Dátovú schránku podnikajúce fyzické osoby založili ministerstvo bezplatne advokátovi, daňovému poradcovia a insolventnímu správcovia.

Dátová schránka právnickej osoby

Dátovú schránku právnickej osoby založili ministerstvo bezplatne právnickej osoby zriadenej zákonom, právnickej osobe zapísanej v obchodnom registri a organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby zapísanej v obchodnom registri, a to v prípade právnickej osoby zriadenej zákonom bezodkladne po jej vzniku, v prípade právnickej osoby zapísanej v obchodnom registra a organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby zapísanej v obchodnom registri bezodkladne po tom, čo dostane informáciu o jej zápis do obchodného registra. Inej právnickej osobe zriadi ministerstvo dátovú schránku právnickej osoby bezplatne na žiadosť tejto osoby do 3 pracovných dní odo dňa podania žiadosti. Právnická osoba má nárok má zriadenie jednej dátovej schránky právnickej osoby.

Dátová schránka orgánu verejnej moci

Dátovú schránku orgánu verejnej moci zriadi ministerstvo bezodkladne po jej vzniku, v prípade notárov a súdnych exekútorov bezodkladne potom, čo dostane informáciu o ich zapísaní do zákonom stanovenej evidencie.

Osoby oprávnené na prístup do dátovej schránky

*
K prístupu do dátovej schránky fyzickej osoby je oprávnená podnikajúce fyzická osoba, pre ktorú bola dátová schránka zriadená.
*
K prístupu do dátovej schránky právnickej osoby je oprávnený štatutárny orgán právnickej osoby, člen štatutárneho orgánu právnickej osoby alebo vedúci organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby zapísanej v obchodnom registri, pre ktoré bola dátová schránka zriadená.
*
K prístupu do dátovej schránky orgánu verejnej moci je oprávnený vedúci orgánu verejnej moci, pre ktorého bola dátová schránka zriadená.
*
K prístupu do dátovej schránky je ďalej oprávnená poverená osoba, ktorá je poverená oprávnenou osobou a to v rozsahu vyplývajúceho z poverenia.

Osoby oprávnené na prístup do dátovej schránky sú povinné využívať dátovú schránku spôsobom, ktorý neohrozuje bezpečnosť informačného systému dátových schránok, uvedomiť bezodkladne ministerstvo o tom, že hrozí nebezpečenstvo zneužitia dátovej schránky; poverená osoba informuje aj toho, kto ju určil poverenou osobou.

Sprístupnenie dátové schránky

Ministerstvo zneprístupní dátovú schránku fyzické osoby a podnikajúce fyzické osoby, a to prípadne aj spätne ku dňu úmrtia. Ministerstvo ďalej zneprístupní dátovú schránku podnikajúce fyzické osoby a právnické osoby, a to prípadne aj spätne, ku dňu jej výmazu zo zákonom stanovenej evidencie. Ministerstvo zneprístupní dátovú schránku právnické osoby zriadené zákonom a dátovú schránku orgánu verejnej moci dňom ich zrušenie, a ak ide o notára alebo súdneho exekútora, ku dňu zániku funkcie, a to prípadne aj spätne. Ministerstvo zneprístupní dátovú schránku fyzické osoby, podnikajúce fyzické osoby a právnické osoby taktiež na žiadosť osoby, ktorej bola dátová schránka zriadená, ak ide o dátovú schránku, ktorú ministerstvo zriaďuje na žiadosť. Takto zneprístupnené schránku možno sprístupniť opakovane, platí však, ak bola dátová schránka na žiadosť zneprístupnené dvakrát za posledný rok, možno ju sprístupniť najskôr uplynutím 1 roka od jej posledného zamedzenie prístupu.

Zneplatnenie prístupových údajov

Ministerstvo zneplatní prístupové údaje osoby oprávnené na prístup do dátovej schránky ihneď po jej oznámení, najmä pri strate alebo odcudzení prístupových údajov, a súčasne zašle tejto osobe do vlastných rúk nové prístupové údaje.

Ministerstvo zneplatní prístupové údaje štatutárnemu orgánu právnickej osoby alebo jeho členovi, ak prestane byť štatutárnym orgánom právnickej osoby alebo jeho členom ihneď po oznámení tejto skutočnosti novým štatutárnym orgánom právnickej osoby. Ministerstvo súčasne zašle novému štatutárnemu orgánu právnickej osoby nové prístupové údaje do vlastných rúk.

Doručovanie dokumentov orgánov verejnej moci prostredníctvom dátovej schránky

Ak to umožňuje povaha dokumentu a ak má fyzická osoba, podnikajúca fyzická osoba alebo právnická osoba sprístupnenie svoju dátovú schránku, orgán verejnej moci doručuje dokument tejto osobe prostredníctvom dátovej schránky, ak sa nedoručuje verejnou vyhláškou alebo na mieste.

Dokument, ktorý bol dodaný do dátovej schránky, je doručený okamihom, kedy sa do dátovej schránky prihlási osoba, ktorá má vzhľadom na rozsah svojho oprávnenia prístup k dodanému dokumentu. Neprihlási Ak sa do dátovej schránky v lehote 10 dní odo dňa, kedy bol dokument dodaný do dátovej schránky, tento dokument sa považuje za doručený posledným dňom tejto lehoty. Takéto doručenie dokumentu má rovnaké právne účinky ako doručenie do vlastných rúk.

Vykonávanie úkonov voči orgánom verejnej moci

Fyzická osoba, podnikajúca fyzická osoba a právnická osoba môže vykonávať úkon voči orgánu verejnej moci, ak má sprístupnenie svoju dátovú schránku a ak to umožňuje povaha tohto úkonu, prostredníctvom dátovej schránky. Úkon urobený oprávnenou alebo oprávnenou osobou má rovnaké účinky ako úkon urobený písomne a podpísaný.

Konverzia

Konverzií sa rozumie úplné prenesenie dokumentu v listinnej podobe do dokumentu obsiahnutého v dátovej správe, overenie zhody obsahu týchto dokumentov a pripojenie overovacie doložky, alebo úplné prenesenie dokumentu obsiahnutého v dátovej správe do dokumentu v listinnej podobe a overenie zhody obsahu týchto dokumentov a pripojenie overovacie doložky.

Dokument, ktorý vykonaním konverzie vznikol "výstup", má rovnaké právne účinky ako overená kópia dokumentu, ktorého prevedením výstup vznikol. Konverziu na požiadanie vykonávajú kontaktné miesta verejnej správy a konverziu z úradnej moci vykonávajú orgány verejnej moci na výkon svojej pôsobnosti. Subjekt vykonávajúci konverziu vedie evidenciu vykonaných konverzií. Tieto údaje sú v evidencii vykonaných konverzií uchovávať po dobu 10 rokov od vykonania konverzie.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: