Tajomstvo neverbálnej komunikácie

Neverbálna komunikácia dopĺňa verbálne prejav, posilňuje a reguluje jeho účinok. Niekedy postačí mimika, gesto, a všetko tak môže byť povedané. Ak povieme slová, ktoré sú v rozpore s neverbálnym správaním.....


Väčšinu neverbálne signálov sa jedinec naučí už v priebehu detstva. Neverbálne správy nám dávajú veľa rozličných informácií o pocitoch a postojoch ľudí. Neverbálne správanie je síce dobre viditeľné, však neľahko interpretovateľné. Je dobré sa vyvarovať predčasného robenie záverov, pretože mnohé signály si možno vyložiť niekoľkými možnými spôsobmi. Keď napríklad počúvame lektora, prednášajúceho, ktorý pri svojom prejave prechádza sem a tam, môže to znamenať, že je nervózny, úzkostlivý, alebo situáciu silne prežíva, alebo mu prechádzanie pomáha pri sústredení apod Najspoľahlivejšie je teda sčítať všetky signály verbálnej a neverbálnej.

Čo sledujeme pri neverbálnej komunikácii

Najväčší význam kladieme na neverbálne prejavy v oblasti tváre a hlavy. Nasledujú pohyby rúk a ramien, naposledy pohyby a pozície tela a nôh.
Druhy neverbálnej komunikácie

Gestika

Gestika predstavuje zámerné pohyby rúk, nôh, hlavy. Okrem plánovaných gest používame aj gestá, ktoré si ani neuvedomujeme. Niektorí majú nevedomky zafixovaná dve, tri gestá, ktoré používajú stále dokola. Gestá možno rozdeliť na: ilustráciu (ukazujeme smer, vysvetľujeme cestu apod), regulátory (ukazujeme na niekoho prstom), znaky (palec smerom nahor, palec smerom nadol apod). Napríklad, keď sa dohodneme už plochou daní do čela, väčšinou to znamená, že nás niečo napadlo. Keď na niekoho ukazujeme, môžeme tým myslieť otvorenú agresivitu voči druhému.

Haptika

Haptika predstavuje dotyky: formálne, neformálne, priateľské, intímne. Tak, ako u proxemika, iu haptika rozlišujeme dotyková pásma: pásmo spoločenské, profesionálne, zdvorilostné (ruky, ramená), pásmo osobné, priateľské (paže, ramená, vlasy, tvár), pásmo intímne, erotické (neobmedzené). Na pracovisku zohrávajú dôležitú úlohu formálne a priateľské dotyky. Najčastejším používaným dotykom je podanie ruky, priateľské potľapkanie. Vedieť správne podať ruku a v správny okamih, je dôležité. Podaním a potřesením ruky dávame najavo, kto sme, aké je naše postavenie, čo chceme, čo očakávame. Ako prvý podáva ruku človek s vyšším statusom, ďalej človek starší, žena.

Chronemika

Chronemika je spôsob, akým vyjadrujeme, štruktúruje a užívame čas vo vzťahu k druhým ľuďom. Ide o to, či radi komunikujeme, preťahujeme rozhovor, alebo naopak čo najrýchlejšie oznámime, čo chceme. Chronemika sa tiež týka vzájomné komunikačné rovnováhy, teda, ako každá zo strán rešpektuje právo rovnakého času.

Kinezika

Kinezika predstavuje spontánnu pohyby rôznych častí tiel. Každý má svoje špecifické pohyby, podľa ktorých sa dá spoznať už na diaľku. Napríklad, keď si niekto hladí bradu, môže to znamenať, že nad niečím usilovne premýšľa. Uchopí Ak si celý nos prstami, môže to znamenať zlosť. Nie všetky pohyby však môžu byť jednoznačné, napríklad, keď sa poškriabu na hlave, môže to znamenať premýšľanie alebo zlosť.

Mimika

Mimika predstavuje pohyby svalov v tvári, ktoré sú najvýraznejším oznamovač emócií. Mimika vyjadruje, čo prežívame, ale tiež to, aký máme vzťah k oznámeniu a objektu, o ktorom hovoríme. Mimika vyjadruje momentálny psychický stav, ale aj relatívne stály emočnú výraz, ktorý môže byť pre jedinca charakteristický. Dolná polovica tváre je výraznejšie pohyblivá ako horná polovica. Mimicky síce reaguje celú tvár, napriek tomu sa rozlišujú dve tvárové zóny: čelo, nos, oči a dolná polovica tváre sa pery. Každá z týchto zón sa prejavuje odlišným spôsobom pri zážitku jednotlivých emócií. Napríklad prekvapenie a údiv sa najviac prejavujú na čele, zato pocit radosti sa najviac prejavuje v dolnej polovici tváre.

Niektoré mimické výrazy sú ľahko rozpoznateľné, iné horšie. Dobre možno vyčítať z tváre osem základných dimenzií: radosť x smútok, šťastie x nešťastie, prekvapenie x splnené očakávania, kľud x rozčúlenie, spokojnosť x nespokojnosť, záujem x nezáujem, strach x pocit istoty.

Neurovegetatívne reakcie

Komunikácia nás nenecháva chladnými, ale na ňu určitým spôsobom reagujeme. Tieto reakcie sú sprevádzané fyziologickými zmenami (búšením srdca, zvýšeným tlakom, zníženým tlakom, zmenou frekvencie dýchania apod). Tieto zmeny sa ťažko dajú ovládať vlastnou vôľou. Tieto zmeny možno rozpoznať aj vedome (začervenanie, zblednutie, potenie, tras rúk apod).

Pohľady

Pohľady očí predstavujú v komunikácii veľmi dôležitú úlohu. Oči sú naším oznamovač, ale aj prijímačom. Pri pohľadoch je dôležitých niekoľko súvisiacich aspektov: zacielenie pohľadu, dĺžka doby pohľadu (príliš dlhý pohľad, prchavý pohľad, krátky pohľad), pootvorené viečok, počet žmurkania (pri nervozite dosahuje počet žmurkanie väčšieho počtu, ako pri pokoja), pootvorenie zrenice (rozšírenie zrenice dochádza pri menšom množstve svetla, pri sexuálnom záujmu, požitie alkoholu, spokojnosti, relaxáciu apod), vrásky a napnutie svalov okolo očí.

Posturika

Posturika znamená držanie tela, jeho napätie, uvoľnenie, náklon apod Niekto je k nám telom naklonený, niekto sa krčí, niekto stojí rovno. Dôležitá je súvzťažnosť dvoch ľudí, respektíve ich tiel, keď spolu komunikujú. To, aká je ich vzájomná poloha, vyjadruje vzťah týchto ľudí.

Proxemika

Proxemika predstavuje vzdialenosť pri komunikácii dvoch ľudí, a to v smere horizontálnom i vertikálnom. Každý z nás potrebuje určitý priestor, aby sa cítil dobre. Čím nám sú druhí ľudia sympatickejšia, tým viac im dovolíme, aby nám boli bližšie. Ak sa s niekým stretneme prvýkrát, väčšinou k nemu zaujímame väčšiu vzdialenosť. Jednotlivé vzdialenosti možno rozdeliť na: intímne vzdialenosť (od úplného dotyku do pol metra), osobné vzdialenosť (od pol metra do dvoch metrov), skupinové vzdialenosť (od jedného metra do desiatich metrov), verejná vzdialenosť (od dvoch metrov do sto metrov). Vertikálne vzdialenosť: menšia človek sa môže cítiť pri komunikácii s vyšším človekom nepríjemne.

Teritórium

Každý má svoje teritórium, ako ľudia, tak zvieratá. Vstúpime Ak do osobného priestoru inej osoby, môže začať reagovať agresívne. Teritórium obhajuje tým, že niektorých ľudí rešpektujeme, iné odmietame, prehliadame, alebo je nepripúšťame k slovu. Ochrana teritória môže existovať aj v prenesenej podobe, napríklad v zamestnaní môže niekto zle znášať, keď sa mu iný pletie do jeho kompetencií.

Ako nás ovplyvňuje prostredie pri komunikácii

Keď vstúpime do niečí kancelárie alebo bytu, môžeme si urobiť obrázok o danom človeku, ktorý kanceláriu alebo byt užíva. Lepšie sa cítime v prostredí, kde cítime istotu, kde sme zvyknutí sa pohybovať. Príjemnejšie prostredie v nás vyvoláva pocit pohody, pokoja, harmónie, vyrovnanosti.

Bariéry v komunikácii

Všetci sa stretávame občas s problémami, ktoré mu komplikujú komunikáciu. Bariérou môžu byť rôzne problémy osobného rázu, ktoré sa následne premietajú do emocionálneho stavu. Samotné emócie, ako napríklad zlosť, vedú k zníženej samokontrola. Bariérou môže byť povýšenectví, neúcta, skákanie do reči, čítanie myšlienok, fyzické nepohodlie, nepripravenosť na komunikáciu, usporiadanie prostredie, vyrušovanie niekým tretím, hluk, vizuálne rozptyľovanie apod


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: