Spôsoby skončenia pracovného pomeru z praxe

Pracovný pomer môže byť rozviazaný dohodou,výpoveďou, okamžitým zrušením,zrušením v skúšobnej dobe. Pracovný pomer aj končí uplynutím dohodnutej doby na dobu určitú.Na nižšie uvedených príkladoch si priblížime, s akým spôsobom ukončení sa môžete stretnúť.


Skončenia pracovného pomeru pri odchode do starobného dôchodku

Dôvodom ku skončeniu pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa nemôže byť sama o sebe skutočnosť, že zamestnanci vznikol nárok na starobný dôchodok. Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď len z dôvodov vymedzených v § 52 Zákonníka práce. Nemožno teda dať tomuto zamestnancovi výpoveď len z dôvodu, že dovŕšil dôchodkový vek.

Zamestnávateľ však môže zamestnancovi dať výpoveď pre nadbytočnosť alebo nesplňování požiadaviek bez zavinenia zamestnávateľa pre riadny výkon dohodnutej práce. Zamestnanec môže napríklad z dôvodu svojho veku dosahovať bez zavinenia zamestnávateľa neuspokojivých pracovných výsledkov, môže sa zamestnanec stretnúť s tým, že mu dá zamestnávateľ výpoveď podľa § 52 písm. f) Zákonníka práce.

Skončenie pracovného pomeru v čase pracovnej neschopnosti zamestnanca v skúšobnej dobe

Pracovný pomer s Vami môže zamestnávateľ rozviazať v skúšobnej dobe kedykoľvek, teda iv dobe choroby alebo čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky.

Skúšobná doba nesmie byť dlhšia ako 3 mesiace po sebe idúce odo dňa vzniku pracovného pomeru.

Možnosť skončenia pracovného pomeru dohodou počas výpovednej doby

Ak si v čase plynutia výpovednej doby nájdete iné zamestnania, máte možnosť bez ohľadu na to, že Vám už beží výpovedná doba, navrhnúť zamestnávateľovi skončenie pracovného pomeru dohodou k skoršiemu dátumu.

Skončení pracovného pomeru z tzv organizačných dôvodov po rodičovskej dovolenke

Príklad: zamestnávateľ vás zamestnáva na funkciu, ktorú máte uvedenú v pracovnej zmluve. Teraz ste na rodičovskej dovolenke a máte pracovný pomer na dobu neurčitú. Po dovŕšení 3 rokov veku dieťaťa sa chcete vrátiť späť na svoju funkciu. Na príslušnom oddelení je však stav zamestnancov naplnený. Je potrebné v tomto prípade, aby sa s Vami zamestnávateľ dohodol na zmene druhu práce. Ak však nedôjde k dohode, možno túto situáciu riešiť dohodou o skončení pracovného pomeru alebo výpoveďou, v oboch prípadoch z dôvodu organizačných zmien. Ak Váš pracovný pomer skončí dohodou alebo výpoveďou podľa § 52 písm. a) až c), patrí Vám odstupné.

Okamžité zrušenie pracovného pomeru pre nevyplatenie mzdy

V prípade, že Vám zamestnávateľ nevyplatil mzdu, môžete z Vašej strany okamžite zrušiť pracovný pomer. V tomto prípade, pri vyplatení mzdy, máte nárok na vyplatenie odstupného.

Výpoveď pre organizačné zmeny a odškodnenie choroby z povolania

Príklad: bola Vám priznaná choroba z povolania, v dôsledku toho a na základe lekárskeho posudku ste preradení na prácu zodpovedajúcu Vašim schopnostiam a zdravotnému stavu. Toto miesto je však neskôr zrušené a je Vám ponúknuté ďalšie pracovné miesto. Toto miesto však odmietate prijať. V tomto prípade dochádza k ukončeniu pracovného pomeru v súvislosti s organizačnými zmenami. Zamestnávateľ s Vami môže ukončiť pracovný pomer dohodou alebo výpoveďou, v oboch prípadoch máte nárok na odstupné.

Uvedenie dňa skončenia pracovného pomeru na dobu určitú pri pracovnej neschopnosti zamestnanca

Na skončenie pracovného pomeru uzavretého na dobu určitú nemá pracovná neschopnosť žiadny vplyv. Pracovný pomer skončí dňom, ktorý je uvedený v pracovnej zmluve, aj keď nemocenské dávky budete dostávať aj po skončení pracovného pomeru, ak nie ste ovšem poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku.

Skončenia pracovného pomeru so zamestnancom zo zdravotných dôvodov

V prípade, že stratí vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku vydaného zariadením závodnej preventívnej starostlivosti dlhodobo spôsobilosť konať doterajšiu prácu, je zamestnávateľ povinný Vás previesť na inú prácu. Ak pre Vás zamestnávateľ nemá inú vhodnú prácu, je Vám poskytnutá náhrada mzdy vo výške priemerného zárobku, a to až do doby, kedy pre Vás inú vhodnú prácu zabezpečia, prípadne do skončenia pracovného pomeru.

Odstupné pri skončení pracovného pomeru

Odstupné predstavuje formu odškodnenia zamestnanca pri strate zamestnania. Jedná sa o jednorazový finančný príspevok, ktorý patrí zamestnancovi pri skončení pracovnoprávneho vzťahu. Skončil Ak Váš pracovný pomer výpoveďou zo strany zamestnávateľa alebo dohodou pre organizačné zmeny podľa § 52 písm. a) až c) Zákonníka práce, máte nárok na odstupné vo výške trojnásobku priemerného mesačného zárobku.

Ak dôjde k rozviazaniu pracovného pomeru výpoveďou alebo dohodou zo strany zamestnávateľa z dôvodu nemožnosti konať ďalej doterajšiu prácu pre pracovný úraz, choroba alebo ohrozenie chorobou z povolania, patrí Vám odstupné vo výške najmenej dvanáctinásobku.

Odstupné alebo jeho pomernú časť vraciate v prípade, že nastúpite po skončení pracovného pomeru opäť do zamestnania k doterajšiemu zamestnávateľovi pred uplynutím doby dvoch mesiacov.

Odstupné Vám však nepatrí v prípade, že ste pracovali na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o pracovnej činnosti, Dohoda o vykonaní práce).

Vydanie zápočtového listu pri skončení pracovného pomeru

Pri skončení pracovného pomeru vám zamestnávateľ musí vydať potvrdenie o zamestnaní, tzv zápočtový list. Zápočtový list Vám vydá automaticky, bez akejkoľvek žiadosti. S vydaním zápočtového listu nemožno operovať, aj keď máte k zamestnávateľovi isté záväzky. V prípade, že Vám bude zamestnávateľ klásť určité podmienky, ako Vám vydá zápočtový list, môžete sa obrátiť o pomoc príslušný úrad práce.

Uzavretie odberateľského pracovného pomeru

V prípade, že Váš pracovný pomer u zamestnávateľa skončí k určitému dátumu a následne je s Vami uzavretý ďalší pracovný pomer u toho istého zamestnávateľa, oba pracovné pomery na seba bezprostredne nadväzujú.

Zmena zamestnania

Zmena zamestnania predstavuje skončení pracovného pomeru u doterajšieho zamestnávateľa a bezprostredné nadviazanie vzniku pracovného pomeru u nového zamestnávateľa.

Ochorenie po skončení pracovného pomeru

V prípade, že ochoriete po skončení pracovného pomeru, obdržíte nemocenské dávky až od 15. dňa choroby. Do tej doby si musíte sami platiť zdravotné poistenie.

V prípade, že ochoriete pred skončením pracovného pomeru, prvé tri pracovné dni nedostanete nič, od štvrtého pracovného dňa Vám bude zamestnávateľ vyplácať náhradu mzdy. Ak Váš pracovný pomer skončí skôr, ako uplynie lehota na vyplatenie náhrady mzdy, zamestnávateľ s vyplatením náhrady prestane. Následne Vám sú až od 15. dňa pracovnej neschopnosti vyplácať nemocenské dávky okresné sociálne správou. Ste však v pracovnej neschopnosti a nemôžete sa zaregistrovať do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce. Registrovať sa môžete až po skončení pracovnej neschopnosti.

Ochoriete Ak v ochrannej lehote, maximálne 7 dní po skončení pracovného pomeru

máte nárok na nemocenské dávky. Po uplynutí ochrannej lehoty nárok strácate. Zaregistrujete Ak sa však po skončení pracovného pomeru na úrade práce ochoriete v ochrannej lehote, preruší sa Vám poskytovania podpory v nezamestnanosti. Opätovne Vám bude podpora poskytovaná potom, čo Vám bude ukončí vyplácanie nemocenských dávok.

Podpornej doba predstavuje dobu, po ktorú môžete maximálne marodit a je Vám vypláca nemocenské dávky. Podpornej doba je 380 kalendárnych dní.

Ako správne formulovať dohodu o skončení pracovného pomeru

Dohoda o skončení pracovného pomeru sa využíva veľmi často. V dohode musí byť označený presný kalendárny deň ukončenia pracovného pomeru, alebo formulácie "ukončenie niektorých prác", "návrat ženy z materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky", "ukončenie pracovnej neschopnosti" apod V prípade, že podáva dohodu zamestnanec, stáva sa, že chybne uvedie formuláciu, že dáva "výpoveď dohodou".


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: