Pracovná neschopnosť - vznik, zánik, povinnosti

Choroba si nevyberá, môže sa teda stať, že ani Vám sa chrípka, angína, či iná choroba nevyhne. Viete, aké máte ako práca neschopný povinnosti? Tápete, ako je to s kontrolou počas pracovnej neschopnosti a podpornej dobou v prípade nemocenského?


Kedy dochádza ku vzniku pracovnej neschopnosti

Jedinec začína byť v pracovnej neschopnosti už vo dne, v ktorom pracovná neschopnosť ošetrujúci lekár zistil, a to bez ohľadu na to, či ste už v ten deň pracoval, alebo či ste už svoju pracovnú zmenu pripadajúci na tento deň odpracoval.

Ošetrovacie lekár môže uznať, že Vaša pracovná neschopnosť vznikla skôr. Limitom sú najdlhšie tri dni pred dňom tohto zistenia. Ak by ošetrujúci lekár uznal Vašu pracovnú neschopnosť, ktorá vznikla napríklad štyri dni pred dátumom zistenia, musí požiadať o súhlas s uznaním pracovnej neschopnosti spätne za túto dlhšiu dobu príslušná inštitúcia nemocenského poistenia, a to podľa Vášho trvalého bydliska.

Rozhodnutie o dočasnej pracovnej neschopnosti sa vydáva na predpísaných tlačivách, ktoré sú od roku 2009 nové.

Tlačivá k rozhodnutiu o dočasnej pracovnej neschopnosti

Rozhodnutie o dočasnej pracovnej neschopnosti má v súčasnej podobe päť dielov:

I. diel Hlásenie OSSZ o vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti

II. diel Preukaz práce neschopného poistenca a hlásenia OSSZ o skončení dočasnej pracovnej neschopnosti

III. diel Hlásenie zamestnávateľovi o vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti

IV. diel Žiadosť o nemocenské

V. diel Rozhodnutie o skončení dočasnej pracovnej neschopnosti - hlásenie zamestnávateľovi

Správanie chorého počas pracovnej neschopnosti

Ak ochoriete a máte vystavenú od ošetrujúceho lekára tzv neschopenku, máte povinnosť:

* Zdržovať sa v stanovenom mieste pobytu,
* Dodržiavať rozsah a dobu povolených vychádzok.

Miesto pobytu, kde sa budete zdržiavať po dobu Vašej pracovnej neschopnosti, nahlasuje Vášmu ošetrujúcemu lekárovi, ktorý ju zapíše do Vašej neschopenky. Môže ísť o ľubovoľné miesto, nemusí to byť miesto trvalého pobytu, ktoré máte uvedené v občianskom preukaze. Miesto pobytu môžete aj počas Vašej pracovnej neschopnosti meniť, a to však s predchádzajúcim súhlasom Vášho ošetrujúceho lekára, ktorý ak bude súhlasiť, musí túto skutočnosť oznámiť opäť na príslušný orgán nemocenského poistenia, a to podľa miesta vášho trvalého bydliska.

Ošetrujúci lekár rozhoduje tiež o Vašich vychádzkach.

Povinnosti chorého počas pracovnej neschopnosti

V prípade, že ochoriete, máte povinnosť:

* Postúpi bezodkladne Vášmu zamestnávateľovi rozhodnutie o vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti, tj neschopenky. Následne odovzdať aj tzv lístky na peniaze, tj trvania Vašej dočasnej pracovnej neschopnosti po 15 dňoch trvania Vašej pracovnej neschopnosti a ďalej vždy na začiatku príslušného kalendárneho mesiaca.
* Umožniť Vášmu zamestnávateľovi kontrolu dodržiavania liečebného režimu, a to po dobu prvých pätnástich kalendárnych dní o počiatku vzniku pracovnej neschopnosti. Ak sa stane, že zamestnávateľ u Vás vykonal kontrolu, či dodržiavate liečebný režim, a Vy ste doma neboli, ste povinní oznámiť zamestnávateľovi dôvod vašej neprítomnosti v mieste pobytu.
* Informovať zamestnávateľa vopred o zmene miesta Vášho pobytu počas pracovnej neschopnosti, a to v období prvých 14 kalendárnych dní od vzniku práceneschopnosti.

Skončenia pracovnej neschopnosti

* Ošetrujúci lekár rozhodne o ukončení Vašej pracovnej neschopnosti, ak svojím vyšetrením zistí, že Váš zdravotný stav už umožňuje vykonávať doterajšiu činnosť.
* Ošetrujúci lekár rozhodne o ukončení Vašej pracovnej neschopnosti, v prípade, že máte nárok na peňažnú pomoc v materstve, k začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu.
* V prípade, že Vaša pracovná neschopnosť je dlhodobejšieho rázu, respektíve trvá 180 kalendárnych dní, môže ošetrujúci lekár ukončiť Vašu pracovnú neschopnosť, aj keď treba ešte vzhľadom k Vášmu zdravotnému stavu nebudete schopní vykonávať doterajšiu činnosť. Pracovná neschopnosť je v tomto prípade možné ukončiť, ak Váš stav je tzv stabilizovaný, pritom za stabilizovaný sa považuje taký zdravotný stav, ktorý sa ustálil na určitej úrovni Vášho zdravia, a ktorý ďalšie liečenie už podstatne nemôže ovplyvniť. Udržanie stabilizácie zdravotného stavu môže byť súčasne podmienené zavedením určitej liečby alebo istých pracovných obmedzení.
* Ďalej je pracovná neschopnosť ukončená vždy, keď budete uznaní invalidnými.
* Pracovná neschopnosť môže ukončiť aj príslušný orgán nemocenského poistenia.
* Vaša pracovná neschopnosť bude ukončená, v prípade Vášho porušenia povinnosti dostaviť sa v určenom termíne ku kontrole posúdenie Vášho zdravotného stavu, kedy tieto termíny Vám určuje ošetrujúci lekár.

Krátenie, odobratie nemocenského

V prípade, že porušíte Vaše povinnosti týkajúce dodržiavania liečebného režimu, môžu byť Vaše nemocenské dávky krátené alebo odňaté a zároveň Vám môže byť uložená pokuta, a to až do výšky 20 000 Sk.

Kontrola dodržiavania liečebného režimu pri pracovnej neschopnosti

Prvých pätnásť kalendárnych dní kontroluje váš liečebný režim zamestnávateľ, následne príslušný orgán nemocenského poistenia, a to podľa miesta vášho trvalého bydliska.

Kontrolu po pätnástich dňoch trvania pracovnej neschopnosti vykoná orgán nemocenského poistenia, a to na základe z vlastného podnetu, alebo z podnetu zamestnávateľa a ošetrujúceho lekára.

Nikde nie je presne vymedzené, v koľko hodín ráno už môže kontrola prebiehať, to isté večer, v koľko hodín najneskôr. Príslušnú kontrolu dodržiavania režimu dočasne práce neschopného vykonávajú poverení zamestnanci orgánu nemocenského poistenia, ktorí sa Vám preukážu preukazom. Kontrolór nemá právo vstúpiť do Vášho bytu, maximálne zostane pred dverami do bytu.

Podpornej doba u nemocenského

Doba, po ktorú môže byť vyplácaná dávka nemocenského poistenia, činí 380 kalendárnych dní. Doba 380 dní sa počíta od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, nie teda od 15. dňa, od ktorého sa nemocenské vypláca.

Podpornej čas v rozsahu 380 kalendárnych dní končí, aj keď dočasná pracovná neschopnosť u Vás môže ďalej trvať.

Podpornej dobu je možné predĺžiť na dobu troch mesiacov (a následne opätovne maximálne na dobu troch mesiacov), tj výplatu nemocenských dávok. V tomto prípade sami vypíšete žiadosť, na predpísanom tlačive, o vyplácanie nemocenských dávok po skončení podpornej doby. Túto žiadosť pošlite na príslušný orgán nemocenského poistenia, podľa miesta vášho trvalého bydliska.

Kto nemá nárok na nemocenské dávky

Na nemocenské dávky nemáte nárok v prípade:

* Že si sami úmyselne privodíte pracovná neschopnosť,
* Ste v čase vzniku pracovnej neschopnosti na úteku z miesta väzby, alebo na úteku ako odsúdený z miesta výkonu trestu odňatia slobody,
* Že vám vznikol nárok na výplatu starobného dôchodku, a to v čase pracovnej neschopnosti. V prípade vzniku nároku na výplatu starobného dôchodku dochádza k zániku nároku na nemocenské, ak zamestnanie skončilo pred dňom vzniku nároku na výplatu starobného dôchodku.

V prípade, že si sami úmyselne privodíte pracovná neschopnosť, bude to mať pre Vás dôsledky aj pre obdobie prvých štrnástich dní dočasnej pracovnej neschopnosti. V tomto období Vám nebude patriť ani náhrada mzdy alebo platu.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: