Pojednanie o chudobe

To, či sa človek cíti chudobným alebo bohatým, či sa radí do nižšej alebo strednej triedy, a to, ako sa cíti neistý a bezmocný v dnešnom svete, výrazne určuje postoj k chudobe. Čo je označované za chudobu, závisí aj na tom, čo chceme s chudobou robiť.


Existuje príslovie "Chudobný ako kostolná myš", s týmto pojmom by mohlo súvisieť aj porekadlo "Sýty hladnému neverí". Chudoba však nemusí súvisieť len s nízkym príjmom, môžeme byť duševne chudobní, trpieť chudokrvnosťou, byť chudobní na myšlienky, ale tiež môžeme svoj život prežiť chudobní tým, že si ho naplno neužijeme a nevychutnáte. Kde vzniklo porekadlo, ktorým sa riadia alebo riadila väčšina rozprávok "Bohatým brať a chudobným dávať"? Držíme sa v dnešnej dobe stále tohto príslovie, či sú v dnešnom svete tieto slová vo vete zpřeházený? Chudobní budú vždy chudobní a nie je to len tým, že by si zarábali málo, určite to súvisí s ich spôsobom skromnějšího žitia, je ľahké si zvyknúť na ľahšie a ľahšie životnú úroveň, ako si udržať stálu hladinu skromnosti a spokojnosti života a nehne sa stále za ziskom a ocenením.

Príjmová nerovnosť

Najviditeľnejším formami nerovnosti sú nerovnosti v bohatstve a príjmu. Príjmom môže byť mzda, renta, podiel na zisku, dividenda, dávky sociálnej podpory. Majetok je sumou všetkých materiálnych a nemateriálnych hodnôt, ku ktorým má jedinec vlastnícke právo. Nerovnosti v príjmoch sú dané sociálnou pozíciou, etnickou príslušnosťou, pohlavím, vekom, profesiou. Príjmy môžu byť rozdielne v závislosti na regióne, type a veľkosti sídla, môžu variovat v čase v závislosti na ekonomickom cykle, životnom cykle, pohybe cien a inflácii, zmenách veľkosti rodín. Na príjem však má vplyv aj choroba, rozvod, zmena pracovného miesta či nezamestnanosť. Každý z nás sa počas života stáva chudobným či bohatým na základe pohybu príjmov, ale aj na základe výdavkov.

Nerovnosť vo schopnostiach, vzdelaní av prístupe k vzdelaniu

Vzdelanie nám poskytuje získanie základných zručností a vedomostí, ale aj ďalšie prehĺbenie týchto vedomostí. Čím viac človek disponuje znalosťami nielen po teoretickej stránke, ale hlavne ich dokáže využiť po praktickej stránke, má väčšiu šancu zaujať hodnotnú pracovnú pozíciu na svojej životnej dráhe. Tým, že som sa prihlásila na štúdium na odbor Andragogika v profilácii na personálny manažment, som pocítila, že ma už v tejto dobe nestačí iba dokončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou. Pre nás všetkých už dávno pominula doba, keď nám stačilo to, čo sme sa naučili v škole. Dnes už to tak nie je, človek by sa mal neustále vzdelávať, ak chce udržať nemalé tempo dnešného sveta.

Nerovnosť na trhu práce

Nerovné postavenie osôb na trhu práce vyplýva z ich použiteľnosti v produkcii. Je to ľudský kapitál, ktorého veľkosť zaraďuje jedinca na trhu práce do výhodnej či nevýhodnej pozície a umožňuje mu menšie či väčšie získanie príjmu a istoty v zamestnaní. Ľudský kapitál je predovšetkým spájaný s výškou stupňa dokončeného vzdelania.

Nerovnosť a chudoba

Chudoba je veľmi spájaná s nerovností. Je primárne vztiahnutá k sociálnemu a triednemu statusu. Nepredstavuje však iba extrémne triedne a statuse nerovnosť určité skupiny obyvateľstva, ale aj nerovnosť spoločnosťou neakceptovateľné. Chudobní boli, sú a budú. Spoločnosti budú považované za chudobné, ak v porovnaní s priemyselne rozvinutými krajinami bude zdravotný stav občanov horšie, priemerná dĺžka ich života kratšia, ich zárobky nižšie ako priemerné.

Stará a nová chudoba

Stará chudoba je nezávislá na trhu práce. Môže byť stavom či spôsobom trvalé existencie. Do tejto chudoby môže patriť rad rodín pri kúpe bytu, pri zariaďovaní domácnosti, pri založení rodiny. Aj v súčasnej dobe táto chudoba tvoria veľkú časť chudobných. Patria sem chorí, telesne či duševne handicapovaní, osamelé matky s deťmi, dôchodcovia a starí ľudia, príslušníci etnických menšín, imigranti.

Nová chudoba je spojená s pozíciou jedincov na trhu práce. Patria sem nezamestnaní, neúplné rodiny, osoby s nízkymi príjmami, osoby znevýhodnené na trhu práce. O novej chudobe sa hovorí preto, že neexistovala pred industrializáciou, tak ako neexistoval trh práce.

Rast nezamestnanosti je základom novej chudoby a je spájaná s technickým rozvojom, ktorý umožňuje nahradiť ľudskú prácu technikou a procesom globalizácie ekonomiky. Na ňu doplácajú najmä tí, ktorých ľudský kapitál je tak nízky, že nemôže byť nahradený pracovnou silou kdekoľvek inde na svete. Ovšem nie vždy chráni zamestnania pred chudobou. Niektoré zamestnania a pracovné pozície nezaručujú štandardné uspokojovanie potrieb ani ekonomickú istotu. Tieto pracovné pozície sú často podhodnotenie a je na ne nazerať ako na podradné, spomeňme napríklad: funkcia čističi, umývačky riadu, vrátnika, strážcu, správca, vyvážacie odpadov, avšak aj funkcie opatrovateľky. Tým, že sú tieto pozície zle platené av ČR rozhodne nedosahujú úrovne priemerného platu, však neznamená, že by skutočne boli podradné. Predstavme si, ako by vyzerala spoločnosť, keby povedzme po mesiaci všetky tieto profesie prestali naraz existovať a boli by len len významné manažérske posty.

Vzťah medzi chudobou a vekom

Riziko a rozsah chudoby sa mení v závislosti na veku. V troch obdobiach životného cyklu je človek najviac ohrozený chudobou: v detstve, rodičovstva a v starobe. Je to dané hlavne poklesom príjmu. Starí ľudia tvoria najpočetnejšie skupinu chudobných. Chudoba týchto ľudí vyplýva z ich vylúčenia na trhu práce. Dôchodky sú nižšie ako mzdy a tým vedú k poklesu životnej úrovne. Každý z nás si počas svojho produktívneho života sporí, aby bol mal k dôchodku, ktorý mu bude vymeraný, ešte prilepšenie, a to formou: životného poistenia, dôchodkového poistenia, ale aj stavebného sporenia, ktoré nemusia využiť na renováciu alebo stavbu bytu, avšak aj cez tieto sporenie sa budeme musieť obmedziť v životnom štandarde, na aký sme, alebo boli zvyknutí.

Vzťah medzi chudobou a deťmi

Chudoba detí je predovšetkým spájaná so statusom ich rodiny, s ich veľkosťou as postavením detí vo vnútri rodiny. Keďže deti väčšinou do svojich osemnástich rokov neprinášajú žiadne príjmy, je samozrejmé, že čím viac bude detí v rodine, tým aj životná úroveň tejto rodiny bude nižšia ao to vyššie je riziko chudoby. Rodiny s deťmi potrebujú viac zdrojov ako rodiny bez detí. Je úplne logické, že s každým narodením dieťaťa nastáva poklesnutia životnej úrovne, pretože matka namiesto mzdy, ktorú poberala, teraz dostáva materský príspevok, ktorý je síce totožný v prvých šiestich mesiacoch s príjmom v zamestnaní, ale po pol roku dostáva rodičovský príspevok, kde tomu už tak nie je. Od roku 2009 si však môžu osoby, ktoré poberajú rodičovský príspevok neobmedzene privyrábať. Toto rozhodnutie vlády bude velikým prínosom pre rodiny s malými deťmi.

Deti sa tiež stávajú chudobnými v neúplných rodinách, pretože počet ich príjmov je v rodine znížený na jeden a tým, že vo väčšine prípadov je matka s dieťaťom sama, tak sa jej uplatnenia na trhu práce stáva ešte nižším. Nielenže sa zamestnávateľ bráni vziať do pracovnoprávneho pomeru matku, ktorá má malé dieťa, ale so zistením, že matka je na výchovu dieťaťa sama, mu bude zrejmé, že pri akejkoľvek chorobe s ním bude doma, a toto zamestnávateľ ťažko akceptuje.

Vzťah medzi chudobou a etnické minority a rasizmu

Etnická príslušnosť alebo rasa je v európskej populácii významným rysom štruktúry chudoby a nerovnosti. Chudoba týchto skupín sa prejavuje: nerovností v prístupe k vzdelaniu, neistotou v zamestnaní, nezamestnanosťou, znížením životných šancí. Títo príslušníci sú často diskriminovaní na trhu práce iv iných oblastiach spoločenského života, ovšem na druhú stranu nemôžeme prehliadať, že majú svoju kultúru, ktorá sa od našej významne líši. Ako príslovie "Každá minca má svoj rub a líc", tak aj odpoveď na otázku či si môžu príslušníci menšín za svoje postavenie v spoločnosti sami, nie je jednoznačná.

Vzťah medzi chudobou a bezdomovcami

Medzi bezdomovcom a chudobou môžeme celkom určite urobiť matematické znamienko rovnosti. Naša spoločnosť chápe tieto ľudí ako osoby, ktoré si za vzniknutú situáciu môžu sami. "Predsa keby chceli, tak prácu si nájdu, bývanie tiež ...", spoločnosť ich vidí ako povaľača, vandráka, alkoholici apod Pre bezdomovcov sú síce zriadené Azylové domy, avšak ani tu nie je ubytovanie úplne bezplatné, teda tí, ktorí skutočne nemajú žiaden príjem, tú nemôžu zdržiavať. Veľký počet týchto ľudí je dôsledkom toho, že nie je dostatok finančne dostupných bytov či nájomného, je vysoká nezamestnanosť a zamestnávateľ si skôr vyberie "solídne vyzerajúceho" uchádzača o miesto, ako muža alebo ženu, ktorí výzorom môžu koľkokrát odpudzovať . Nesmieme však zabúdať na jednu malú skutočnosť, že medzi týmito ľuďmi, kde je iste percento, ktoré skutočne nechce pracovať, ktorí si skutočne za svoju životnú úroveň môžu sami, či mali nedostatok šancí či príležitostí ako ostatné, tak je medzi nimi aj tí, ktorí mohli prísť o prácu nie z vlastnej viny, mohli prísť o byt, mohli byť okradnutí alebo vykradnutí. Nepozerajte sa prosím na týchto ľudí skrz prsty, ako by sme ich chceli vymazať zo sveta, sú to jedni z nás, sú to ľudia a majú ako každý z nás právo na život, na súkromie, na rovnaké zaobchádzanie.

Prečo sú ľudia vlastne chudobní

Ľudia môžu byť chudobní v dôsledku usporiadania ekonomického a sociálneho systému spoločnosti, či v dôsledku toho, že sú leniví a nechcú pracovať alebo sú nemohoucí - chcú pracovať, ale nemôžu. Chudoba môže byť spôsobená iz vonka, nie naším vlastným pričinením - vykradnutím, vyhorením, zemetrasením ai

Nástroje sociálnej politiky

Štát môže pomáhať jedincom uspokojovať ich potreby rôznymi dávkami: od dávok v nezamestnanosti, doplatku do životného minima, prídavku na dieťa, sociálneho príplatku, príplatku na bývanie, tak tiež zaisťuje výške minimálnej mzdy pre prípad, aby nemohol zamestnávateľ "vykorisťovať" svoju "pracovnú silu ". Občania, ktorí odpracujú vládou stanovený počet rokov, majú nárok na výplatu dôchodku, pre dôchodcov je rad úľav napríklad bezplatné cestovné v MHD, výrazná zľava pre cestovanie vo vlakoch a i. Pre všetkých občanov SR je zabezpečená bezplatná lekárska starostlivosť (s výnimkou doplatkov u liekov , s privolaním lekára ai), niektoré poisťovne hradia rôzne očkovania, niektoré hradí plne antikoncepciu ai Štát ďalej poskytuje materský a rodičovský príspevok, kompenzuje straty schopnosti zárobku: pracovné úrazy, choroby z povolania. Iste by sme v tomto zozname mohli pokračovať, jedno nám je už jasné, že hoci sa nám nepáči neustále zdražovanie, či krátenie dávok, kontroly pre skutočné využívanie dávok, tak štát výrazne pomáha občanom, aby sa im žilo lepšie.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: