Návrat nezamestnaných do práce

Ak sa sami neocitne bez práce, nezažijete na vlastnej koži, aké to je, byť bez práce a štát doslova na pokraji spoločnosti (cítiť svoju bezmocnosť a pocit, že sme na danú situáciu sami), nepochopíme v plnom rozsahu tých, ktorí niekedy o prácu prišli.


Dobre mienená rada typu "Kto chce, tak si prácu nájde", ktorú počujeme, či sme niekedy sami použili, stráca význam v zmysle "rady". Pretože toto nie je rada pre nezamestnaných, či dokonca im ponúkané pomoc. Naopak touto vetou akoby sme sa snažili zatvoriť oči nad danou problematikou, ako keby sme sa proste nechceli zaoberať problémom, ktorý sa nás netýka - danú vetou jednoducho nezamestnaného odsúva ešte o niečo ďalej od nás, hoci si to možno neuvedomujeme.

Nezamestnanosť ako problém spoločnosti

Nezamestnanosť však nie je len problémom daného jedinca. Nezamestnanosť trápi celú spoločnosť a tá by sa k nej mala adekvátne postaviť. Miera nezamestnanosti je v podstate vizitkou danej spoločnosti. Danú nezamestnanosť by mali riešiť ako samotní nezamestnaní, ktorí sa ocitli bez práce, tak by im mala pomáhať aj spoločnosť.

V dnešnej dobe rastú neustále nároky na pracovné miesta


To, s čím uchádzač o miesto uspel (svojim vzdelaním a zručnosťami) pri výberovom pohovore skôr, už teraz nevystačí. Sú kladené vyššie nároky (znalosť svetového jazyka, kolikráte aj dvoch je v dnešnej dobe podmienkou u profesií, keď predtým daná znalosť nebola vyžadovaná, prípadne bola "len" výhodou; vysokoškolské vzdelanie je tiež často preferované viac ako predtým u niektorých profesií).

Pokrok technológie a nezamestnanosť

Na druhú stranu vplyvom pokroku technológie, majú aj nezamestnaní viac možností hľadania práce. Predtým nebola možnosť hľadať zamestnanie na internetových pracovných portáloch. Teraz môže uchádzač nájsť na webových stránkach rady, ako postupovať pri hľadaní práce, ako spísať správne životopis a sprievodný list, ako sa pripraviť na prijímací pohovor, ako sa správať pri pohovore ai

* Každá doba nám prináša niečo nové a niečo nám berie. Ide o to, byť v správny čas na správnom mieste.

Rovnováha zamestnanosti na trhu práce

Keby sme sa pozreli na otázku zamestnanosti z iného uhla, než na aký sme zvyknutí, dal by sa trh práce prirovnať k tzv vzájomnému preťahovania. Na jednej strane "bojujú" o pracovné miesto uchádzačovi o zamestnanie, na druhej strane pracovného trhu zamestnávatelia "bojujú alebo sa preťahujú" o lepší, pre ne vhodné pracovníkov.

Ak hovoríme o akomkoľvek boji, je zrejmé, že sú víťazi (jednak uchádzačovi o zamestnanie, ktorí uspeli u výberového pohovoru, a získali tak pracovné miesto, tak aj zamestnávatelia, ktorí získali práve takýchto pracovníkov, ktoré potrebujú) a porazení (hlavne uchádzači o zamestnanie , ktorí nemôžu nájsť pre ne vhodné pracovné miesto, alebo neuspeli pri výberovom pohovore).

Spoločnosť by si mala uvedomiť, že nejde len tak "odsúdiť" nezamestnaného a myslieť si o ňom, že je "povaľač" a že si môže za svoju situáciu sám. Bohužiaľ je pre spoločnosť jednoduchšie a rýchlejšie urobiť nad takouto osobou daný ortieľ, ako si dať prácu a skúmať, prečo sa v danej situácii ocitol či mu dokonca aktívne pomôcť. Nezamestnanosť nie je len záležitosťou jednotlivca, ale odráža sa v celej spoločnosti a ak je nezamestnanosť vysoká v danej lokalite / regióne, bude sa negatívne odrážať na celej ekonomike.

Rizikové skupiny nezamestnaných

* Dlhodobo nezamestnaní (dobrovoľne, nedobrovoľne, sezónni pracovníci)
* Nekvalifikovanú pracovná sila
* Jednostranné profesijné zameranie
* Absolventi škôl a mladiství
* Veková skupina nad 50 rokov
* Osoby starajúce sa o deti mladšie ako 15 rokov
* Osoby so zdravotným postihnutím
* Príslušníci etnických menšín
* Osoby so zápisom v trestnom registri
* Obyvatelia malých miest či vzdialených dedín do hlavnej lokality
* Nevhodné osoby (svojím štýlom správania)
* Často fluktující zamestnanci

Príčiny nezamestnanosti

* Nedostatočný počet pracovných síl v určitých mestách, dedinách
* Nepokrytá škála profesií v určitých mestách, dedinách
* Nedostatočný počet škôl (SŠ, VŠ) vzťahujúca profesijné dopyt
* Stále zvyšujúce sa nároky na pracovné miesta (už potrebné stredoškolské vzdelanie, ktoré doteraz stačilo, už nestačí znalosť jedného svetového jazyka ai)
* Príliv pracovnej sily z iných štátov, z toho potom vyplýva dôsledok: menej pracovných síl pre miestnu pracovnú silu
* Presun firmy (väčšinou so zahraničným kapitálom) do inej lokality alebo späť do materskej firmy či dokonca zrušenie firmy
* Konkurencia zamestnávateľov z iných miest
* Otvorenie trhu práce v EV
* Celková ekonomická situácia štátu

Dôsledky nezamestnanosti

* Odliv pracovných síl z určitých miest, dedín (do iných miest, kde je ponuka pracovných miest, ktoré inde nie sú alebo viac atraktívne zárobky. Dochádzanie rieši príspevky na ubytovanie alebo na dopravu od zamestnávateľa).
* Väčšia miera výskytu trestných činov (z dôvodu frustrácie nemožnosti nájsť pracovné miesto - môže dospieť až do delikvencie, výtržníctvo, napadnutie až v krajných prípadoch môže končiť aj samovraždou)

Osobný postoj nezamestnaných

Každému z nás strata zamestnania ovplyvní život. V rôznej miere sa však budeme medzi sebou líšiť v poňatí, ako danú stratu ponesieme, ako sa k nej postavíme a čo urobíme, aby sme opäť získali pracovné miesto. Vo veľkej miere závisí na nás, za akú dlhú dobu budeme späť na pracovnom trhu.

Je dôležité nepropadnout panike a pocitu neúspechu pri hľadaní nového pracovného miesta a pri neúspechu u výberového pohovoru. Ak sa dá hovoriť o vôbec o neúspech, pretože nesmieme zabúdať na to, že nie sme sami nezamestnaní a je teda zrejmé, že výberových pohovorov sa bude zúčastňovať viac uchádzačov o dané miesto. A o čo lukratívnejšie miesto sa budeme uchádzať, o to budú nastavené vyššie nároky na získanie daného miesta.

Niektorí budú svojou stratou zamestnania hlboko zasiahnutí a nebudú sa môcť sústrediť a myslieť na nič iného, než na napr svoju bezmocnosť, nespravodlivosť, beznádejnú situáciu. Niektorí sa z tohto stavu dostanú po krátkej dobe, po odoznení "šoku", niektorým bude trvať dlhšiu dobu, než sa zadaptují s novou životnou situáciou. Práve prvá skupina je viac ohrozená z prípadného neúspechu pri hľadaní pracovného miesta, pretože už svojim odovzdaným pozíciou bude pôsobiť pesimisticky a vyžarovať akousi apatiou, nebojovností.

Niektorí naopak danú situáciu prijmú ako výzvu, ako nový začiatok ich životné etapy. Budú nielen aktívne vyhľadávať prácu, ale využijú aj možnosti náhleho voľného času - budú sa viac venovať rodine, koníčkom, vzdelávať sa ai

Ďalším bude daná situácia "vyhovovať" - využijú možnosti dávok v nezamestnanosti, budú si užívať voľného času a nebudú sa príliš starať o to, čo bude v budúcnosti.

Strata zamestnania nie je rozhodne záviděníhodné situácie, však patrí k životu a je potreba sa s danou prekážkou pobiť a dostatočne vyrovnať. Hoci si to daný jedinec nemusí pripúšťať, daná situácia je veľa stresujúce pre každého a bude ovplyvňovať jeho dusenie i fyzické zdravie. Bude sa musieť na čas (možno aj dlhšiu dobu) uskromniť z dôvodu novej finančnej situácie.

Spôsoby, ako nájsť zamestnanie

Možných spôsobov, ako a kde hľadať nové zamestnanie je celá rada. Pozrime sa postupne na jednotlivé možnosti:

Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na príslušnom úrade práce

* Možnosť získania podpory v nezamestnanosti

Osobné alebo písomné / emailovej kontaktovania zamestnávateľov

* Oslovenie náhodných zamestnávateľov
* Oslovenie vytipovaných zamestnávateľov (záujem napr. z dôvodu atraktívnosti zamestnávateľa, oboru činnosti zamestnávateľa, miesta výkonu práce a i.)

Sledovanie pracovné ponuky v tlači

* Vytipovanie novín s profesijnej prílohou
* Nezameriavať sa iba na jeden druh titule
* Monitorovanie tlače v dlhšom časovom úseku

Sledovanie pracovné ponuky na internetových pracovných portáloch

* Možnosť cieleného vyhľadávania
* Možnosť vyvesenia vlastného životopisu na internetových stránkach
* V podstate nepretržitá dostupnosť na danej portály
* Stála aktualizácia pracovných ponúk
* Rýchlosť zistenie aktuálnej ponuky
* Nízka cena

Oslovenie personálnej agentúry

* Výhoda (pre žiadateľa aj zamestnávateľa) - odporúčania personálnou agentúrou pri výberovom pohovore
* Výhoda (pre zamestnávateľa) - vstupná "selektívny" pohovor (či je uchádzač vhodný pre dané miesto alebo nie) sa uskutoční už v personálnej agentúre
* Nevýhoda (pre zamestnávateľa) - provízia za nájsť vhodného zamestnanca v násobkoch nástupného platu

Zvažovaní pracovných ponúk

Pri odpovedaní na pracovné ponuky:

* Zodpovedať skutočne len na tie, o ktoré javia vážny záujem
* Odpovedať len na tie, pri ktorých spĺňame požiadavky zamestnávateľa
* Zvážiť, komu odpovedáme (zaujímať sa o pôvodcu inzerátu, či ide o serióznu pracovnú ponuku)
* Zostavenie štruktúrovaného životopisu (chronologické zostavenie, nie dlhšie než na dve stránky A4) a sprievodného motivačného listu (s odôvodnením, prečo sa práve o dané pracovné miesto uchádzate, čo môžeme ponúknuť novému zamestnávateľovi, aké máme vzdelanie a doterajšiu prax ai, nezabudnúť na kontaktné údaje)

Nezamestnanosť sa môže týkať každého

Na stratu zamestnania nie sme pripravení. Možno si hovoríme a sami seba presviedča, že nám sa nemôže stať, že prídeme o zamestnanie, že budeme vyhodení - veď sme predsa svědomitými, starostlivým pracovníkov. Alebo jednoducho nad týmto problémom vôbec nepřemýšlíme, alebo naopak premýšľame až moc často. Do istej miery naše uvažovanie o tejto otázke závisí na tom, v akom prostredí sa pohybujeme (v mieste s akou mierou nezamestnanosti), s akými ľuďmi sa stretávame, v akej oblasti pracujeme.

Mali by sme si ale uvedomiť, že nestačí byť "len" svědomitým, starostlivým, lojálnym pracovníkom - môžeme sa ocitnúť bez práce aj práve z tohto dôvodu (z našej veľkej dôkladnosti az toho, že pracujeme nad svoje možnosti. Budeme unavení, preťažení a jedného dňa si môžeme treba privodiť úraz - z prepracovanosti, vyčerpanosti). Mali by sme vedieť a pripustiť si, že život nie je len čiernobiely, je potrebné vidieť širšie súvislosti a premýšľať o nich.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:Návrat nezamestnaných do práce

Ivančice Kuřim Tišnov 1 Rosice u Brna Šlapanice u Brna Zastávka u Brna Pohořelice Rajhrad Dolní Kounice Bílovice nad Svitavou Veverská Bítýška Modřice Židlochovice Střelice u Brna Zbýšov u Brna Újezd u Brna Sokolnice Oslavany Pozořice Hrušovany u Brna