Motivácia - vzdelávacie kurzy, faktory, kvalifikácia

Čím je jedinec viac motivovaný, tým väčšiu aktivitu vyvíja k riešeniu vytýčenému cieľu. Poňatá motivácia dospelého je dôležitá pre jeho uvedomenie si vnútorných a vonkajších pohnútok. Čo a kto môže niektorého jedinca motivovať.....


Motivačné kurzy, Prešovský a Košický kraj - firma SELL, sro

Jedným z hlavných faktorov každej úspešnej firmy sú jej ľudské zdroje. Ak nebude mať firma profesionálne a lojálnej zamestnanca, s úspechom sa nedá počítať. Takýchto pracovníkov by si ale mala vážiť a investovať do ich rozvoja. Dôležité je taktiež svojich zamestnancov správnym spôsobom motivovať. Každý človek je však iný. Niekoho do práce motivujú peniaze, ktoré si zarobí, niekto preferuje dlhšiu dovolenku či viac času pre rodinu. Ak by ste sa chceli naučiť ako svojich zamestnancov lepšie motivovať, alebo lepšie motivovať aj samej seba, prihláste sa do motivačného kurzu. Tento kurz ponúka veľké množstvo firiem, ktoré sa týmto zaoberajú.

Výborné motivačné kurzy v Stredočeskom a Ústeckom kraji prevádzkuje firma SELL sro, ktorá pôsobí na trhu už 17 rokov. Táto firma organizuje kurzy z rôznych oblastí.

Firma SELL s.r.o. sa orientuje najmä na tieto oblasti služieb:

* Realizácia rekvalifikačných kurzov pre nezamestnaných, ale aj pracujúce osoby
* Realizácie verejných kurzov a krúžkov
* Realizácia firemných školení
* Realizácia projektov z oblasti ľudských zdrojov, spolufinancovaných z fondov EÚ
* Školenie v oblasti účtovných programov

Ak ste sa rozhodli pre kurz motivácia pre seba, alebo pre svojich zamestnancov, obráťte sa na túto firmu. Kurz Vám prinesie veľa pozitívnych informácií a naučí Vás, ako byť úspešnejší a vytrvalejšie!

Motivačný faktor

Motivačný faktor je možné definovať hnacou silou, ktorá vedie dospelého za výsledkom jeho snaženia. Jednotlivca môže k ďalšiemu vzdelávaniu motivovať rôzny faktor, iný cieľ. Pre niektorého jedinca cieľ predstavuje dosiahnutí vysokoškolského štúdia, a to či už z dôvodu vlastnej sebarealizácie alebo na získanie prestižnějšího zamestnania. Pre iného môže vzdelávanie predstavovať zmysluplné vyplnenie voľného času, pre iného túžbu po nadobudnutí nových vedomostí v odbore, disciplíne, ktorá ho zaujíma. Ďalšie chce byť úspešný vo svojom odbore, v kolektíve spolupracovníkov či priateľov, iný túži vyniknúť ai

Priebeh pôsobenia motivačných faktorov na jedinca

Na každého jedinca má motivačný faktor iné pôsobenie. Každý má svoje jedinečné motivačné faktory.

Motivačný faktor má svoj počiatok i zavŕšenie, jedná sa o tzv priebeh motivačného faktora. Ak vznikne u jedinca konkrétne potreba, túžba, je to zapríčinené istým nedostatkom v určitej oblasti. Ak bude schopný a moci potrebu naplniť, bude jeho vstupnej motivačný faktor uspokojený, alebo môže vyvolať túžbu na uspokojenie vyššej potreby. Priradí Ak sa tento model na potrebu dosiahnutia vyššieho vzdelania, mohol by priebeh vyzerať v nižšie uvedenom príklade.

Motivácia a vzdelanie

Dospelý jedinec pociťuje potreba rozšírenia svojho vzdelania o vysokoškolský stupeň konkrétneho odboru. Jeho túžba pramení napríklad z potreby zamestnávateľa, kedy pozície, ktorú zastáva, vyžaduje vysokoškolské vzdelanie. Nastáva fáza, kedy dospelý jedinec vyhľadá vzdelávaciu inštitúciu, ktorá by zodpovedala jeho i zamestnávateľovým požiadavkám. Počas procesu získavania nových poznatkov sa môže dospelý jedinec potýkať s množstvom najrôznejších sprievodných javov, ktoré budú ovplyvňovať jeho schopnosť učiť sa (vek, únava, stres ai). Tieto sprievodné javy budú mať výrazný vplyv na uspokojenie jeho počiatočné potreby. Ak dôjde k uspokojenie jedinci potreby, v tomto prípade dosiahnutia vyššieho stupňa v určitom odbore, motivačný faktor dospelého jedinca bude tzv nasýtený, alebo u neho vyvolá nový či vyššej motivačný faktor, ktorý môže prameniť už z jeho interpretativního hľadiska.

Objektivistickej a interpretativní motivačné faktory

Možný spôsob ako vymedziť motivačné faktory, je ich poňatie na objektivistickej a interpretativní.

Objektivistickej faktor motivácie

K objektivistickému faktora možno radiť demografický, geografický, politický, ekonomický. Demografický faktor vyplýva z biologickej podstaty, zaľudnenia určitej oblasti, migrácie a štruktúre populácie podľa pohlavia, veku, typu rodín ai Geografický faktor vyplýva z klímy, flóry a fauny, kedy práve príroda vytvára základné podmienky pre život, vývoj a existenciu človeka. Politický faktor si všíma napríklad členenie spoločnosti podľa existenciu politických strán. Ekonomický faktor podľa možnosti vyššieho zárobku po dosiahnutie vyššieho stupňa vzdelania, udržanie kroku s rastúcim vývojom, schopnosť lepšie sa orientovať v meniacom sa svete, istoty v zamestnaní, prevencii proti možnej strate zamestnania, schopnosti lepšie čeliť kladeným rastúcim nárokom zamestnávateľa, zvýšenie alebo zlepšenie kvality života .

Interpretativní faktor motivácie

Do interpretativnímu faktora je možné zahrnúť vplyv faktora biologického, psychologického, sociálneho pri vzdelávaní dospelého jedinca.

Biologický faktor: pohlavie, vek, rasa, dedičnosť, národnosť. Ďalší z dôležitých interpretativních faktorov, konkrétne psychologický faktor odráža napríklad stupeň pocitu uspokojenia jedinca z úspešne dokončeného vzdelania, alebo uniknutie nudy.

Vplyv a potreba sociálneho faktora má následnú väzbu k možnosti nadviazanie ďalších spoločenských kontaktov, poznanie nových priateľov, ale aj prevenciu proti spoločenskému vylúčeniu, ocenenia a uznanie kolegov v práci a najbližších z rodiny. Vplyv sociálneho faktora možno ďalej špecifikovať na samostatný profesijný faktor, ktorý môže viesť k zlepšeniu sa v jedincových kľúčových kompetenciách, získanie nových zručností a vedomostí v určitom odbore, objavenie skrytých vlôh. Prehĺbenej a získané zručnosti možno použiť v súčasnom či budúcom vykonávanom odbore. Ak pracuje je jedinec na svojich schopnostiach a znalostiach a ak má príležitosť, môže horizontálne, vertikálne profesne rast.

Kvantitatívne a kvalitatívne stránka motivácia

Motivačný faktor, ktorý ovplyvňuje dospelého jedinca pri vzdelávaní, môže byť merateľný, tzv kvantitatívne stránka faktora, ale aj ťažko merateľný, tzv kvalitatívne stránka faktora.

Kvantitatívne stránka motivácia

Kvantitatívne faktor možno jednoducho identifikovať, zmerať, napríklad dosiahnutie vyššieho zárobku po novo nadobudnutých zručností. Samotné vzdelanie má však svoju hodnotu, predstavuje pre jedinca i spoločnosť ekonomický statok.

Kvalitatívna stránka motivácia

Kvalitatívne motivačný faktor je horšie uchopiteľný, nie je merateľný, napríklad osobné hľadanie, pocit uspokojenia z úspešne dokončeného vzdelania ai

Vonkajšie faktor motivácie

Vonkajšie, objektivistickej motivačný faktor je utváraný spoločnosťou, ľuďmi, ktorí chcú druhého ovplyvniť, motivovať (zmeny vo mzdovom ohodnotenie, možnosť zmeny alebo rozšírenia pracovnej náplne, možnosť špecializácie ai). Výška mzdy môže uspokojovať aj iné potreby jedinca: zvýšenie kvality života, potreba istoty, potreba vlastnej dôležitosti ai Spoločnosť zasiela jedinci hodnoty, normy, pravidlá správania, utvára charakterové vlastnosti, ktoré sa vzťahujú k morálnemu aspektu správania a konania. Spoločnosť pôsobí na druhého prostredníctvom skupín, do ktorých sa jedinec začlenil.

Vnútorný faktor motivácie

Vnútorné, interprerativní motivačný faktor si dospelý jedinec vytvára a pracuje na ňom sám. Vnútorný faktor ho ovplyvňuje a podporuje, aby sa vydal smerom, ktorý si zvolil.

Človek by mal mať istú mieru slobody, kým sa stane. Jedincove formovanie prebieha po celý jeho život. Určité faktory, ktoré na jedinca pôsobia, si môže sám vyberať, a tak cieľavedome utvárať svoju osobnosť.

Vnútorný motivačný faktor je spojený s vonkajším faktorom, stimul zvonku posilňuje alebo oslabuje vnútorné faktory. Jedinca môže viesť k rozhodnutiu o účasti ďalšieho vzdelávania rôzny motív. Niekedy si svoju motiváciu človek k určitej činnosti uvedomuje viac, niekedy menej. Môže si tiež uvedomiť iba časť svojich motívov, prípadne niektoré pred sebou aj popiera.

Motivačné faktory súčasného sveta

* Vzdelanie

Po dosiahnutí vyššieho stupňa vzdelania je predpokladaná možnosť dosiahnutia vyššieho zárobku aj viac možnosti uplatnenia na trhu práce. To, či s vysokoškolským titulom automaticky môže dospelý jedinec počítať is vyšším platom, záleží však, kde au koho bude zamestnaný. Dôležitá je aj schopnosť použitie nadobudnutých vedomostí do praxe. Samotný titul málokedy dlhodobo zabezpečia vyšší plat.

* Technologický pokrok

Udržanie kroku s rastúcim vývojom, schopnosť lepšie sa orientovať v meniacom sa svete. Vyššie požiadavky na kvalifikáciu s meniacim sa trhom, rozširovaním služieb, novými technológiami, resp. čím je väčší počet uchádzačov / zamestnancov na trhu s vyššou kvalifikáciou určitého oboru, tým viac vzrastá nárok zamestnávateľa pre daný odbor.

* Kvalifikácia zamestnanca

Pri vzrastajúcom požiadavke na kvalifikáciu zamestnanca je na tom lepšie ten, pre ktorého zmena nie je prekážkou, ale výzvou. Menej iniciatívna, sebavedomý, samostatný jedinec musí vynakladať aj viac úsilia pre udržanie kroku s meniacim sa trhom. Z uvedeného možno hypoteticky usudzovať, že vekovo mladšiemu jedinci bude ďalšie vzdelávanie prinášať viac nepeňažného úžitku aj väčšiu možnosť získania finančného úžitku a uplatniteľnosti na trhu práce.

* Zlepšenie a zvýšenie kvality života

Novo získaná informácia, ale aj schopnosť jej uplatnenia v praktickom živote, prinesie jedinci zvýšenie a zlepšenie kvality jeho života.

* Objavenie skrytých vlôh

Každý má vrodený predpoklad vykonávať určité mentálne a senzomotorická činnosti. Do istej miery môže učením aj získavaním nových informácií svoje vlohy rozvíjať. Každý z nás má vlohy k niečomu inému, predstavuje zmes dobrých i zlých vlôh. Na druhú stranu však, ako hovorí Charles Dickens "Prekážky v nás vyburcuje vlohy, ktoré by za priaznivých okolností zostali drieme".

* Prevencia proti možnej strate zamestnania

S vyšším dosiahnutým vzdelaním dáva jedinec najavo nielen sebe, ale aj okolitému svetu (súčasnému a možnému budúcemu potenciálnemu zamestnávateľovi), že na sebe pracuje, zaujíma sa o odvetvie a odbor, v ktorom sa pohybuje a pracuje. Vidia Ak toto jeho zamestnávateľ, určite pre neho bude predstavovať možnosti, ktoré bude môcť zužitkovať.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: