História národov sveta

Ako Česi sme jedni z mnohých národov, ktorý žije po celom svete. V podstate môžeme cestovať, kam si len zaumienite, do Egypta, do Francúzska, do Ameriky, do Grécka ai Na každom mieste sa môžete stretnúť s iným národom, odlišným svoju históriou


Vysvetlenie pojmu národ

Národ predstavuje spoločenstvo jedincov, ktorí sa hlásia k rovnakej národnosti. Slovo národ môže však znamenať v iných, neeurópskych, spoločnostiach niečo iné.

Znaky národa

Každý národ je jedinečný a odlišný od druhého svojimi určitými znakmi. Za jeden zo znakov národa je považovaný spoločný jazyk, ktorým sa ľudia dorozumievajú. Za ďalší znak národa sú považované národné zvyky, tradície. Ako tradície, tak zvyky sú často ohrozené vplyvom súčasným spôsobom života. Tradícia predstavuje medzigeneračné odovzdávanie schopností, obyčajov a mravov v rámci danej kultúry alebo skupiny. Zvyk predstavuje ustálený vzorec správania jednotlivcov a celých kolektívov daného spoločenstva, zdôvodnený tým, že takéto správanie bolo vždycky.

Američania

Národ je tvorený pôvodnými obyvateľmi (Inuitové, indiáni, Aleuťané), ale väčšinou prisťahovalci a ich potomkov. Američania hovoria anglicky, čiastočne užívajú aj svoj materinský jazyk. Jadro národa tvorili britskí prisťahovalci zo 17. - 18. storočia, ktorí sa usadzovali na východnom pobreží Nového sveta a postupne kolonizovali vnútrozemia. Ešte predtým tu však žili rozličné indiánske kmene. Od 2. polovice 19. storočia sa na formovaní národa podieľali černosi. Od 19. storočia je trvalý prílev prisťahovalcov z Európy, Tichomoria, Ázie, Latinskej Ameriky, kedy jednotlivé skupiny si veľmi často uchovávajú vedomie spolupatričnosti i kultúrnej odlišnosti. V Spojených štátoch je otázka príslušnosti k Američanom záležitosťou tradície a zvyky; na rozdiel od Európy sa tu obyvateľstvo nedelí na národnostné menšiny, mnohí imigranti však uchovávajú svoje zvyky. Američania sú preto kultúrne i nábožensky veľmi rozmanití a obyvateľstvo sa líši veľmi podľa regiónu. Ľudia sa v Amerike sťahujú priemerne raz za päť rokov. Proces balenia, vyberanie nového mesta, nového domu nie je pre nich dôležitou zmenou v ich živote. Skor to pre nich predstavuje nevyhnutnú súčasť ich života. To, že je Amerika sťahovavým štátom, dokazuje napríklad dokonalý systém sťahovacích firiem, ktorý celý proces uľahčuje. Podľa sociológov sa ľudia najčastejšie sťahujú v období medzi dvadsiatimi a tridsiatimi rokmi a potom v dôchodku. Američania sú národom imigrantov a každý z nich má preto kus odvahy a túžby po dobrodružstve v génoch. Každý Američan má aspoň jedného predka, ktorý sa niekedy rozhodol zbaliť sa a odísť začať nový život od nuly.

Česi

Geograficky a kultúrne predstavujú najzápadnejší slovanský národ. Sú potomkami kmeňov, ktoré sa medzi 3. - 6. storočia nl presúvali z centrálnej Ázie do strednej Európy. Tu sa osadníci usadzovali - Čechovej, Charváti, Chebané, Lucany a ďalšie. V 9. - 10. storočia je zjednotil kmeň Čechov pod vládou Přemyslovcov. Morava sa pripojila v 1. polovici 11. storočia. Český národ sa plne konštituoval v polke 19. storočia.

Egypťania

Egypt je jedna z najstarších a najznámejších civilizácii v modernom svete. História začala pred 5500 rokmi. Táto civilizácia sa vyskytovala na severe Afriky, hlavne v krajine s rovnakým menom. Egyptská kultúra a budovy z tejto doby sa v mnohých prípadoch dožili dnešnej doby. Z 90% prevažujú Arabi, ktorých na svete žije okolo 290 miliónov. V Egypte chýbali potraviny typu zemiakov, ryže a cestovín, preto veľmi dôležitou potravinou sa stal chleba, ktorý sa stal symbolom všetkých pokrmov. Egypťania boli známi svojou spotrebou čerstvej zeleniny, ovocia, orechov a strukovín. Napríklad takú cibuľu, ktorá bola o niečo menšia a sladší, bola pridávať do takmer každého jedla. Chudobnejšie Egypťania zase nedali dopustiť na strukoviny. Pestovali sa napríklad bôb obyčajný, hnedé fazuľa a šošovica.

Japonci

Japonci ako národ má okolo 130 miliónov ľudí. Domovinou väčšiny z nich je ich vlastný štát. Ich jazykom je japončina. Obyvatelia krajiny vychádzajúce slnka. V mnohom sa tu od 5. storočia n. l. prejavoval vplyv neďalekej Číny. Prvý ľudia sa do Japonska najskor dostali z juhovýchodnej Ázie a postupovali od juhozápadu osídlujíce najprv súostrovia Rjúkjú a ostrov Kjúšú. Kým materiálne stránka tejto kultúry je dobre zdokumentovaná, jej pôvod zostáva sporný. V polovici 1. milénia sa tiež utvoril jednotný štát a začala vznikať prvé literatúra v miestnom jazyku, vložené prostredníctvom čínskych znakov, dopadov dochovaná od 8. storočia. V neskorších storočiach sa japonská kultúra a spoločnosť stávali čoraz nezávislejšie na čínskych vzoroch.

Maďari

Pôvod viac ako 11,5 miliónov obyvateľov sa odvodzuje od pupienkov. Jedného z najvýznamnejších kmeňov, ktoré opustili stepi centrálnej Ázie. Roku 896 dorazili do strednej Európy. Najstaršie písomné pamiatky sa datujú k roku 1200. Jazykovo sú príbuzní sibírskym nomádom. Početnej skupiny Maďarov žijú iv blízkych krajinách, ako je Slovensko, Rumunsko, bývalá Juhoslávia. Maďari sú pôvodom kočovnícke národy patriaci k ugrofínskym a uralským národom. Maďari sú veľmi vlasteneckými národom, sú hrdí na svoj jazyk, vlasť, pôvod, dejiny.

Gréci

Gréci sú potomkovia starých kmeňov, ktoré prišli na Balkán zo severu začiatkom 2. tis. pnl Gréci si podrobili pôvodné obyvateľstvo - Hélóty ai V 8. - 6. Storočia pred nl vznikla jednotná grécka kultúra. Ide o jednu z najväčších civilizácií v dejinách ľudstva. Dnešný počet Grékov dosahuje okolo 11,5 miliónov. V staroveku sa Gréci pôvodne nazývali Achájci alebo Danaové. Grécko je často nazývané kolískou európskej kultúry. Gréci isté zručnosti a zvyky prebrali napríklad od Egypťanov či Feničanov. Grécke sochárstvo sa vyznačovalo realistickosť a vernosťou.

Slováci

Potomkovia slovanských kmeňov, ktoré sa na území Slovenska usadzovali asi od 4. - 6. storočia n. l. v 9. - 10. storočia časť Slovenska bola súčasťou Veľkomoravskej ríše. V rokoch 1025 - 1918 žili Slováci pod nadvládou Maďarov. Keď sa roku 1918 zrodila Československá republika, uvítali spojenie s príbuznými Čechy.

Turci

Turci obývajú územie dnešného Turecka od roku 800 nl, kedy moslimské kmene začali prenikať z centrálnej Ázie a bojovali s upadajúce Byzantskou ríšou.

Ukrajinci

Samostatným štátom sa Ukrajina, domov 36 miliónov ľudí, stala v roku 1991. Ukrajina predtým dlho patrila do Zväzu sovietskych socialistických republík. Ich jazykom je ukrajinčina, časti Ukrajincov je však rodným jazykom ruština. 78% Ukrajincov žije na Ukrajine.

Židia

Potomkovia izraelských kmeňov, ktoré v 15. - 14. storočia pred nl osídlili územie historickej Palestíny. Tam sa počet kmeňov ustálil na symbolické dvanáctce. Po zjednotení v 10. storočie pred Kr vytvorili štát. Od 6. storočia pred nl sa Židia začali usadzovať aj mimo Palestínu, na rôznych svetadieloch. Občas sa pre Židov používa aj označenie Hebrejové či Hebrejci. Najstaršie záznamy o existencii izraelského národa patria do 2. tisícročia pred nl Počas 3 000 rokov sa Židia zo svojej pravlasti - Izraela rozšírili do celého sveta. Okrem národnostne-etnické skupiny tvoria Židia aj skupinu náboženskú.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: