Efektívne vedenie tímu

Ste vedúcim pracovníkom? Potrebujete zvýšiť výkonnosť, motivovanosť, zapálenosť Vášho pracovného tímu? Prezradíme Vám tipy, čo by mal úspešný vedúci ovládať, ako efektívne as úspechom by mal riadiť a motivovať svoj tím.


Spôsob, ako vedúci pracovník vedie svojich pracovníkov, má rozhodujúci vplyv na celkovú efektivitu práce pracovnej skupiny, oddelenia i celej firmy.

Rysy vedúceho pracovníka

Každý sa od druhého jedinca líši svojimi schopnosťami, vlastnosťami, záujmami atď, jedná sa o rysy osobnosti. Vedúceho charakterizujú jeho:

* Schopnosti
* Vedomosti a zručnosti
* Vlastnosti osobnosti
* Postoje

Schopnosť je kapacita osobnosti vykonávať nejakú činnosť. Pre vedúceho majú význam predovšetkým rozumové schopnosti (koncepčné a strategické myslenie, operatívne myslenie, pružnosť myslenia).

Vedomosti sú teoretické informácie, ktorým sa dá naučiť štúdiom. Vedúci pracovník potrebuje predovšetkým odborné znalosti a znalosť managementu.

Zručnosti sú praktické návyky, ktoré získavame výcvikom a praxou

Vedúci pracovníci by mali ovládať prácu na PC, organizáciu práce a riadenie času, vedenie ľudí, ich motivovanie a delegovanie, znalosť cudzieho jazyka, komunikačné zručnosti a vyjednávania.

Vlastnosti osobnosti vyjadrujú stály spôsob správania človeka

Človek koná v určitých situáciách podobným spôsobom. Úspešný vedúci sa vyznačuje asertivitou, vcítěním sa do iných ľudí, citovou stabilitou, zodpovednosťou, vytrvalosťou a dôslednosťou, pripravenosťou primerane zareagovať na neplánované zmeny situácie.

Postoje posilňujú vzťah jedinca k iným ľuďom, predmetom, skutočnostiam. Pre vedúceho sú významné pozície: orientácia na výkon, na výsledok práce, orientácia na zákazníka, orientácia na tím, čestnosť, oddanosť voči morálnym hodnotám, oddanosť voči firme.

Štýl riadenia vedúceho pracovníka

Základným kritériom pre rozlíšenie štýlu riadenia je:

* Orientácia na ľudí, snaha o uspokojenie všetkých potrieb pracovníkov, o vytvorenie a udržanie priateľskej atmosféry na pracovisku.
* Orientácia na úlohu, úsilie splniť uložené úlohy a dosiahnuť čo najvyššieho pracovného výkonu.

Štýl vedenia vždy záleží na konkrétnej situácie a prostredia. Tímový štýl nie je vždy najvhodnejšia. Tam, kde je nutné rýchlo rozhodnúť a kde je v ohrození ľudské zdravie, bude určite vhodnejšie štýl autoritatívne. Pri voľbe štýlu vedenia je tiež potrebné vziať do úvahy mieru zrelosti podriadených pracovníkov, ich schopnosť a pripravenosť plniť úlohy. Vedúci by mal voliť taký spôsob vedenia, aby rozvíjal práve zrelosť svojho tímu.

Transakčné štýl vedenia

Toto vedenie spočíva vo vzájomnej transakcii, ako už názov napovedá, čiže smene medzi vedúcim a podriadeným. Transakčné vedenie môže mať dve formy:

* Riadenie výnimkou - v prípade, že sa pracovníci odchyľujú od požadovanej normy, nezvládajú stanovené požiadavky na úlohu a pracovné miesto, vedúci sa uchyľuje potom k preradeniu pracovníka na iné pracovné miesto, postih ai
* Podmienené odmeny - v prípade, že pracovníci budú dosahovať dobré výsledky, potom je vedúci bude motivovať prísľubom určitých výhod. Výhody môžu byť rázu finančného, môže ísť o lepšiu prácu, postavenie ai

Transformačné štýl vedenia

Vedúci s týmto štýlom vedenia sa opiera o veľmi jasnú a emocionálnu predstavu budúceho stavu firmy. Dokáže o svojej stratégii presvedčiť svoj tím, strhnúť ich k nasledovaniu jeho vízie.

Prideľovanie úloh pracovnému tímu

Úlohy, ktoré znižujú kvalitu zadanej práce

* Pracovník pochopí úlohu inak, nesprávne
* Úloha pracovníka nemotivuje
* Úloha je z hľadiska možností pracovníka nesplniteľná či veľmi ťažko splniteľný
* Úloha je nejasný, chýba stanovený cieľ,
* Úloha je pre pracovníka príliš ľahký, nerozvíja jeho potenciál

Špecifiká úlohy

Zadanú úlohu by mal spĺňať určité rámca, v skratke sa nazývajú SMART, kedy jednotlivé písmená vyjadrujú atribúty úlohy.

* S - špecifickosť úlohy
* M - merateľnosť úlohy
* A - Akceptovateľnosť úlohy
* R - reálnosť úlohy
* T - termínovanú úlohy

Jednotlivé úlohy by mali byť pracovníkom predkladať priebežne. Vedúci by mal s pracovníkmi priebežne konzultovať plnenie úloh. Každú úlohu by mal mať zaznamenaný spôsob plnenia a termín plnenia.

Miera motivácie k úlohe

Keď má pridelený úlohu ovplyvniť aktivitu pracovníka, je potrebné, aby jedinec úlohu prijal za svoj a plne sa mu venoval.

Ďalšie podmienky úlohy, aby pôsobil motivačne:

* Pravidlo SMART úlohy
* Spätná väzba úlohy - informácie o tom, ako plnenie úlohy pokračuje, stimuluje k vyšším výkonom.
* Obtiažnosť úlohy - čím je úloha ťažšia, tým silnejšie je úsilie danej pracovníka, aby ho splnil. Ten, kto dostáva na starosť dôležitejšie a ťažšie úlohy, viac sa mu venuje a angažuje.
* Účasť pri určovaní úlohy - ak má pracovník možnosť zúčastniť sa stanovenie svojej úlohy, je oveľa viac motivovaný.

Motivácie pracovníkov v zamestnaní

Väčšina riadiacich pracovníkov si myslí, že jedinou motiváciou pracovníkov v zamestnaní sú peniaze. Výplata má samozrejme rozhodujúci význam, ale nie je to zďaleka jediný prostriedok motivácie. Ako už bolo raz povedané, každý z nás je iný, a preto každého môžu imponovať rôzne motivačné faktory:

* Peniaze - ľudia silne motivovaní peniazmi sú pre vedúceho veľkým prínosom a posilou. Dostanete z nich maximum.
* Osobné postavenie - niekto sa snaží byť úspešný kvôli svojmu postaveniu. Horšie a nebezpečné je, keď o osobné postavenie pracovník usiluje nie usilovnosťou a prácou, ale najrôznejšími intrigami.
* Priateľstvo - pre tohto pracovníka je veľmi dôležité, ako sa cíti v kolektíve kolegov. Záleží mu na priateľských vzťahoch než na pracovných výsledkoch alebo peniazoch.
* Istota - pracovník, ktorý je zameraný na istotu, netúži po vysokom zárobku, úspechu, postaví. Radšej sa uspokojí s málom, aby mal svoje isté.
* Pracovné výsledky - ten, kto má rád svoju prácu, je motorom tímu a celej firmy. Pracovník sa často porovnáva s ostatnými kolegami, robí mu dobre, keď je lepšie.
* Samostatnosť - niektorý pracovník ťažko znáša, že je niekomu podriadený. Chce sám o všetkom rozhodovať.
* Tvorivosť - taký pracovník preferuje a má rád prácu, ktorá je rôznorodá, prináša nové poznatky, myšlienky, spôsoby uchopenie.

Aby pracovník vyvinul úsilie na plnenie novej úlohy, je nutné, aby jeho snaha bola nasledovaná primeraným výsledkom, výsledok činnosti bola nasledovaná odmenou, a táto odmena mala pre daného pracovníka význam.

Motivácia formou chvály

Pochvala patrí medzi jeden z najsilnejších motivačných nástrojov, hoci Vás nič nestojí. Pochvala by mala pracovníka nakopnúť a poskytnúť mu silu pre ďalšie plnenie úlohy

* Pochvala by mala byť konkrétny - pracovník musí vedieť, za čo presne je chválený.
* Včasné vyrieknutie pochvaly - vedúci by mal pracovníka pochváliť najlepšie ihneď po splnení úlohy.
* Adresná pochvala - za určitých okolností je dobré pochváliť tím ako celok, a to zvlášť, pracujú ak na väčšom spoločnom projekte. Po pochválený tímu ako celku, by mal vedúci pochváliť aj tých pracovníkov, ktorí sa na úlohy najviac podieľali.
* Verejnosť pochvaly - urobíte ak pracovníkovi pochvalu pred celým tímom, uvidíte, s akou vervou a nadšením sa daný pochválený pracovník pustí do ďalšieho úlohy, a ako ostatní členovia tímu budú chcieť byť aj pochválené.

Zásady správneho vyčíta

Ako pochvala, aj výčitka má svoje pravidlá, aby bola účinná a dopadla na úrodnú pôdu.

* Adresnosti výhrady - spustíte ak kritiku hromadne, na celý tím a nebudete hovoriť adresne, vzbudíte v tíme len dohady a rovnako sa nemusíte dočkať nápravy, naopak môže v tíme vzniknúť skrytá, až otvorená rivalita. Tí, ktorí problém nespôsobili, sa budú právom cítiť demotivováni Vaším činom.
* Výčitka bez osobného napadnutie - pri výhrade poukazujeme na nedostatky práce. Vyhneme sa osobné kritike, ktorá pracovníka jenom urazí a začne sa cítiť nesvoj a nedobré voči Vám aj ostatným pracovníkom.
* Vyčíta konkrétnych vecí - vytkne ak pracovníkovi jeho činnosť všeobecne, neuvediete mu, čo urobil zle, čoho sa má odteraz vyvarovať, nebudete správne pochopenie a sám pracovník nebude vedieť, za čo je trestaný a na čo si dať pozor.
* Poskytnutie priestoru pracovníkovi pred výčitkou - je dôležité, aby pracovník mal možnosť Vám vysvetliť, prečo a ako k danej chybe došlo.

Demotivácia na pracovisku

Na ceste k cieľu, dosiahnutiu motivácia sa pracovníkom často objaví prekážka. Miesto úspechu môže byť demotivován. Motivačný nevybitá energie zostáva v pracovníkovi nahromadila. Tým, že je každý jedinec iný, reaguje aj odlišným spôsobom na prekážku:

* Vybíja potlačenou energiu násilím
* Hľadá náhradné ciele
* Vzdáva sa svojho zámeru
* Zosilňuje svoje úsilie, aby prekážku prekonal
* Sám seba presviedča, že cieľ, o ktorý usiloval, nestojí za tú námahu, a je dobre, že ciele nedosiahol


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: