Dotazníky osobnosti u pohovore

Budúci zamestnávateľ si Vás môže pri prijímacom pohovore otestovať formou osobnostných dotazníkov. Dotazníky poskytnú informácie, ako sa budete pravdepodobne v najbližších mesiacoch, rokoch správať a prejavovať.....


Osobnosť možno rozčleniť na päť hlavných oblastí: spôsob uvažovania jedinca (jeho myslenia), prejavy emócií jedinca (jeho pocity), správanie jedinca k druhým ľuďom (jeho vzťahy), sebaovládanie jedinca (jeho prispôsobenie).

Význam osobnostných dotazníkov

Osobnostné dotazníky predstavujú štandardizovaný a objektívny spôsob posudzovania preferovaných správania a konania s druhými ľuďmi. S dotazníky pracujú všetky typy organizácií, malé, stredné i veľké. Obľúbené sú najmä preto, že predstavujú rýchly a objektívny spôsob získavania komplexných informácií o kandidátovi. Výsledky možno ľahko porovnať s požiadavkami profesie. Na základe výsledkov možno robiť predpoklady o prejavoch, správaní jedinca v rôznych situáciách, činnostiach.

Druhy osobnostných dotazníkov

Dotazníky môžu mať rôzne podoby aj formáty. Väčšina však patrí do jednej z dvoch kategórií. Prvé priraďuje osobnosť k určitému typu, druhá sleduje jej vlastnosti.

Typové dotazníky

Veľa dotazníkov vychádza z typového prístupu. Cieľom týchto dotazníkov je postihnúť predvídateľné rozdiely medzi spôsobmi, akými sa jedinci chovajú v rôznych situáciách. Rozdiely v správaní sú spôsobené preferenciami v aktivácii mysli. Ak je jedinec zameraný na vnímanie, potom prijíma informácie buď zmysly, alebo intuitívne. Ďalším rozlišujúcim prvkom je zameranie jedinca voči svetu. Ide o protiklad extroverze a introverziou. Neznamená to však, že by extrovertnú osobnosť vedela dobre jednať s ľuďmi, zatiaľ čo introvertná je hanblivá, bojazlivá, úzkostná. Každý z nás je iný a chová sa inak.

Typ osobnosti je úplne nezávislý na schopnostiach. Ani inteligencia nie je podmienená typom osobnosti. Typové dotazníky sú zamerané na nitro osobnosti, ich cieľom je poznanie vývoja a rozvoja osobnosti. Typové dotazníky sú široko využívané pre účely ďalšieho rozvoja zamestnancov.

Druh typového dotazníka

MBTI - tento test umožňuje určiť až šestnásť rôznych typov osobnosti, podľa extroverze, introverziou, zmysle, intuíciu, prevahe myslenia, prevahe cítenie, vnímanie a vyjadrovanie.

* Dedukcia

Jedinec, ktorý preferuje usuzovací štýl, rád žije strukturovaného a usporiadane. Pripravujú si zoznamy, robia si plány apod V práci si vyžaduje poriadok, harmonogram, rád doťahuje veci do konca.

* Vnímanie

Jedinec, ktorý preferuje vnímanie, reaguje spontánne, flexibilne. Všetko plánujú na poslednú chvíľu. V práci môže mať niekedy problémy, a to predovšetkým, keď je potreba splniť isté termíny.

* Intuícia

Intuitívne jedinec máva abstraktnejšie prístup, zaujíma sa o vzájomné vzťahy medzi vecami, zaujíma sa o celkový obraz.

* Extroverze

Takýto jedinec sa aktívne zaujíma o okolitý svet, rád je s druhými ľuďmi. V práci bývajú aktívne, sú orientovaní na ľudí. Nemajú radi pomalú a stereotypné prácu.

* Introverziou

Introvert býva pozorovaný do vlastného sveta. Preferujú písomnú komunikáciu pred ústnej. Niekedy pôsobí odťažité, jedinec býva preto hodnotený ako mimovládne, nevšímavý. V práci preferuje takýto jedinec pokoj, aby sa mohol sústrediť.

Formy dotazníkov

Jednotlivé otázky v dotazníku mávajú rôzne podoby. Môže ísť o nútenú voľbu, keď si jedinec vyberá iba z ponúkaných možností, či sa jednotlivé položky hodnotia podľa významu pre daného jedinca. Alebo môže ísť o tzv voľbu priraďovaním, kedy jedinec označuje preferencie.

Dotazníky zamerané na vlastnosti jedinca

Tieto dotazníky posudzujú, v akej miere sa vyskytujú u jedinca vlastnosti, ktoré majú všetci ľudia. Dotazníky hodnotí, aké množstvo určitej vlastnosti jedinec má. Môžu napríklad porovnávať, nakoľko je testovaný jedinec oproti ostatným kolegom introvert, nakoľko je oproti nim duševne vyrovnaný, úzkostný, starostlivý, starostlivý apod

Druhy otázok v dotazníkoch zamerané na vlastnosti jedinca

U týchto dotazníkov sa môžete stretnúť s dvoma formátmi otázok

* Posudzovanie zoznamu výrokov a výpovedí (napríklad: výrok "nerád riskujem", možnosť výberu 1 až 5. Ak s daným výrokom úplne súhlasíte, zaškrtnete číslo 1, ak s daným výrokom súhlasíte, zaškrtnete číslo 2, ak nie ste si istí, začiarknete 3 , nesúhlasíte-li, zaškrtnete 4, úplne nesúhlasíte, začiarknete 5. Otázky môžu mať niekedy namiesto vyššie uvedeného výroku podobu prídavných mien, napríklad: nervózny, aktívny, spoločenský, citlivý, bojazlivý a ďalšie. Aj v týchto prípadoch označujete mieru súhlasu a nesúhlasu) .
* Voľba z ponúkaných možností (napríklad: výrok "rád robím veci novými spôsobmi", možnosť z dvoch volieb - pravda a nepravda. Výrok "pri samostatnej práci som výkonnejší", možnosť z dvoch volieb - pravda a nepravda).

Niekedy je u výrokov možnosť voľby "neviem". Mohlo by sa však stať, že túto voľbu začiarknete u väčšieho počtu otázok, alebo všetkých otázok. V tom prípade by však nebolo možné vykonať hodnotenie Vášho dotazníka s vypovedajúcou hodnotou.

Sebeposuzovací dotazník

Popri osobnosti kandidáta o pracovnú pozíciu, sa posudzujú ďalšie jeho aspekty: motivácia, záujmy, integrita a ďalšie.

* Motivácia jedinca vo vzťahu k práci a pracovnú pozíciu. Zisťuje sa miera motivácie u týchto aspektov:
* Túžba uspieť,
* Tvorivá a podnetná práce,
* Dobrý zárobok,
* Prekonávaní osobných cieľov,
* Zodpovednosť a autorita,
* Dobrá pozícia,
* Možnosť pracovného postupu ai
* Hodnoty jedinca, ako pristupuje k druhým ľuďom a úlohám. Zisťuje sa jedincove:
* Úprimnosť,
* Nezávislosť,
* Pomoc druhým,
* Sebaúcta,
* Rovnoprávnosť,
* Orientácia na cieľ ai
* Integrita jedinca. Zisťujú sa aspekty jedincove správania, ktoré sú pre zamestnávateľa najviac obávaná. Kandidát odpovedá na otázky typu:
* Poznáte niekoho, kto kradne?
* Upozornil by ste pokladničný na chybu, keby Vám vrátila viac peňazí, ako by mala?
* Keby ste na ulici našiel peňaženku s peniazmi, nechal by ste si ju?

Vypĺňanie osobnostných dotazníkov

Väčšina týchto dotazníkov sa skladá zo súboru otázok a vyhodnocovacieho archu. Vždy si prečítate danú otázku a príslušnú odpoveď začiarknete do vyhodnocovacieho archu. Môžete sa tiež stretnúť s tým, že namiesto papierovej podoby dotazníkov, Vás posadí pred počítač, v ktorom budú tieto dotazníky uložené. Vy budete vyplňovať odpovede buď do papierového vyhodnocovacieho archu, alebo priamo do počítača.

* Na otázky odpovedajte otvorene, nepátrajte po určitých záludnosti.
* Neodpovedajte tak, ako si myslíte, že by ste mali odpovedať.
* Otázky v dotazníkoch sa môžu opakovať, v určitom slovnom pozmenenie. Je to zámer, ktorý sleduje, či vždy odpoviete rovnako, alebo "spekulujte" s odpoveďami. Hodnotiteľ to spozná a bude Vám narastať, tzv lži skóre, tj hodnotenie tendencie javiť sa v priaznivejšom svetle. Tento lži skóre sa zisťuje práve odlišne formulovanými otázkami dotazujícími sa na to isté, aj keď sa Vám zdá, že ide o úplne iné otázky, napríklad: "nikdy som neprišiel na žiadnu schôdzku neskoro", "nikdy som nevyslovil dobre myslenú lož".
* Nepoznáte ideálny profil pozície, o ktorú sa uchádzate, mohlo by sa teda stať, že si nepravdivými odpoveďami naopak ublížite a nevyberú Vás ako vhodného kandidáta, hoci ním môžete v skutočnosti byť.
* Väčšina osobnostných dotazníkov nemá časový limit, predsa je lepšie pracovať na nich rýchlo a nad odpoveďami príliš nehloubat.
* Vždy si pozorne prečítajte otázky. Pri pečivom prečítaní nezriedka možno odhadnúť, na aké aspekty osobnosti je daný test zameraný. Napríklad otázky na extroverze spravidla odkazujú na spoločenskosť, impulzivností, riskovanie, energiu ai
* Odpovedzte všetky otázky v dotazníku. Ak by ste všetky otázky neodpovedali, nebol by bohužiaľ Váš obraz osobnosti úplný a validný pre zhodnotenie.
* Zistite si čo najviac informácií o pozícii, na ktorú sa hlásite. Zistite si najviac informácií aj o firme, do ktorej sa hlásite, napríklad z internetu. Využite aj referencií od známych, poznajú ak danú firmu a pomery vo firme. Tu však môžete naraziť však na jednostranný pohľad.
* Naučte sa poznávať. Čím viac sa budete poznať sami, tým presnejšie odpovede môžete vo všetkých testoch poskytnúť. Dotazníky osobnosti sa totiž pýtajú na Vás samotnej. Naozaj je na mieste, ak viete toho o sebe maximum. Môžete využiť najrôznejšie knihy s testami, internet s testami, priateľov, ktorí Vám povedia, ako Vás vidia apod


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: