Bezpečnosť práce

Dodržiavaním bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa predchádza ohrozenia či poškodenia ľudského zdravia pri pracovnom procese. Ako zamestnávateľ, tak aj zamestnanec majú svoje povinnosti k zachovaniu bezpečnosti práce.


Vplyv zamestnávateľa k bezpečnosti práce

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť zamestnancom školenia o právnych a ostatných predpisoch na zaistenie BOZP, ktoré dopĺňajú ich odborné predpoklady a požiadavky pre výkon práce a vzťahujú sa k rizikám, s ktorými môže prísť zamestnanec do styku na pracovisku, na ktorom sa práca vykonáva. Je ďalej povinný sústavne vyžadovať a kontrolovať ich dodržiavanie, školenie, ktoré zabezpečuje nadriadený vedúci zamestnanec pri nástupe zamestnanca do práce, pri zmene druhu práce alebo pracovného zaradenia, pri zavedení novej technológie alebo zmeny výrobných a pracovných prostriedkov, alebo zmeny technologických alebo pracovných postupov, av ďalších prípadoch, ktoré majú podstatný vplyv na BOZP. Základným cieľom prevencie v oblasti BOZP je obmedziť a vylúčiť riziká, ktoré vznikajú pri každej činnosti.

Starostlivosť o BOZP uložená zamestnávateľovi právnymi predpismi je neoddeliteľnou a rovnocennou súčasťou pracovných povinností vedúcich zamestnancov na všetkých stupňoch riadenia v rozsahu pracovných miest, ktoré zastávajú.

Bezpečnosť práce a požiarna ochrana

Ak potrebujete revíziu elektrických spotrebičov, školenie BOZP a PO, školenia prvej pomoci, audit BOZP a PO odporúčame kvalitnú firmu. Vôbec sa nemusíte obávať ak máte aj 1000 zamestnancov. I tak veľké podniky preškolí a zabezpečí v oblasti bezpečnosti. Ďalej tiež ponúka:

* Revízie elektroinštalácií
* Protipožiarne technika
* Príprava na kontrolu
* Kategorizácia a riziká
* Bezpečnostné značenie a ďalšie.

Ak aj vy patríte k tým, ktorí sa pýtajú čo všetko je potrebné urobiť, aby mali bezpečnosť práce a požiarnu ochranu v poriadku? Tak sa obráťte na spoločnosť, ktorá pre Vás pripraví unikátny produkt na slovenskom trhu: BOZP a PO All Inclusive.

Školenie k bezpečnosti práce

Zoznámenie s platnými legislatívnymi predpismi BOZP patrí medzi dôležitá školenia. Pre každé školenie je pripravená individuálne osnova a časový plán s prihliadnutím na profesiám stážistov a charakteru súvisiacich rizík.

Základné bloky školenie BOZP a PO

* Školenie o "Zákonníka práce" (ZP), zákon č 262/2006 Zb., V znení neskorších predpisov, vrátane informácií o "Časti piatej Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci". Pri školení sú zdôraznené aj aktuálne zmeny, dôležité povinnosti a práva zamestnávateľa, vedúcich zamestnancov a zamestnancov. Ďalej je vykonané zoznámenie s dôležitými aktuálnymi vykonávacími predpismi.
* Zásady poskytovania prvej predlekárskej pomoci: školenie je vykonávané vrátane zásad poskytovania prvej pomoci. Princípy zdravotná prevencia, príklady typických úrazov, analýza ich príčin, prevencia.
* Základný blok školenia z oblasti požiarnej ochrany: vychádza zo zákona č.133/1985 Zb., V znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov (vrátane vyhl. Č.246/2001 Zb., Vyhlášky č 87/2000 Zb., STN 65 0201), v platných zneniach. Rozbor častých príčin požiarov, zásady požiarnej prevencie.

Povinnosti zamestnávateľa pri bezpečnosti práce

* Ak nie je možné vzniknutá riziká, ktoré ohrozujú zamestnancov, odstrániť, je zamestnávateľ povinný ich vyhodnotiť a prijať opatrenia na obmedzenie ich pôsobeniu tak, aby ohrozenie bezpečnosti a zdravia zamestnancov bolo minimalizované (ochranné pracovné pomôcky). Prijaté opatrenia sú neoddeliteľnou a rovnocennou súčasťou všetkých činností zamestnávateľa na všetkých stupňoch riadenia.
* Zamestnávateľ je povinný organizovať prácu a stanoviť a vykonávať pracovné postupy tak, aby boli dodržiavané zásady bezpečného správania na pracovisku.
* Zamestnávateľ je povinný sústavne vyžadovať a kontrolovať dodržiavanie právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP, ďalej pravidelne raz ročne organizovať previerky (školenie) BOZP.
* Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť a určiť podľa druhu a veľkosti pracoviska potrebný počet zamestnancov organizujúcej poskytnutie prvej pomoci (privolanie zdravotnej záchrannej služby), hasičského záchranného zboru, organizovať evakuáciu zamestnancov.
* Povinnosť zamestnávateľa zabezpečovať BOZP sa vzťahuje na všetky fyzické osoby, ktoré sa s jeho vedomím zdržujú na jeho pracoviskách.

Povinnosti zamestnanca pri bezpečnosti práce

* Zamestnanci sú povinní dodržiavať nariadenia a predpisy, ktoré na pracoviskách z BOZP priamo vyplývajú.

Legislatíva pojednávajúce o bezpečnosti práce

Informačný legislatívny prehľad, vrátane legislatívnych noriem SR v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

* Zákon č 262/2006 Sb.,
Zákonník práce - povinnosti zamestnávateľov a zamestnancov, rizikové faktory pracovného prostredia, pracovné úrazy, prevencia.
* Zákon č 309/2006 Sb.,
Zákonom sa upravujú ďalšie požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v pracovnoprávnych vzťahoch ao zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri činnosti alebo poskytovanie služieb mimo pracovnoprávne vzťahy (zákon o zabezpečenie ďalších podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci).
* Zákon č 251/2005 Sb.,
Zákon o inšpekcii práce
* Nariadenie vlády č 494/2001 Zb.,
Nariadenie, ktorým sa ustanovuje spôsob evidencie, hlásenia a zasielanie záznamu o úraze, vzor záznamu o úraze a okruh orgánov a inštitúcií, ktorým sa ohlasuje pracovný úraz a zasiela záznam o úraze. Evidencia a registrácia PÚ - spisovanie záznamov, hlásenia, poúrazová opatrenia, odškodňovanie PÚ.
* Nariadenie vlády č 361/2007 Zb.,
Nariadenie o ochrane zdravia pri práci. Účinnosť od 1. januára 2008.
* Štátna odborný dozor nad BOZP, činnosť odborových orgánov, Súvisiace predpisy: Zák č.174/68 Zb. v znení neskorších predpisov, Zákon č.251/2005 o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov.

Orgány dohľadu vo vzťahu k bezpečnosti práce

* Štátna správa a kontrola v oblasti BOZP
* Štátny úrad inšpekcie práce
* Orgány štátneho dozoru: zaisťujú BOZP v jednotlivých rezortoch a pri rôznych činnostiach. Ide predovšetkým tieto orgány: Štátny úrad inšpekcie práce, Český banský úrad, Štátny úrad pre jadrovú bezpečnosť, Dráhové úrad, orgány štátneho požiarneho dozoru, ai
* Okresné a krajské hygienické stanice (orgány štátnej správy)
* Zdravotné poisťovne
* Inštitút technickej inšpekcie
* Odborové orgány
* Podniková sféra

Ciele orgánov dohľadu vo vzťahu k bezpečnosti práce

* Orgány dohľadu sa zoznamujú s platnou právnou úpravou BOZP, právami a povinnosťami zamestnávateľov, vedúcich zamestnancov, zamestnancov a ich zástupcov, osôb s odbornou a špeciálnou odbornou spôsobilosťou v BOZP, pracovníkov orgánov štátnej kontroly.
* Posudzujú komplexný prístup zamestnávateľov od prevencie pracovných úrazov k prevencii pracovných rizík.
* Podporujú implementáciu a presadzovanie politiky bezpečnosti práce v malých, stredných i veľkých podnikoch.
* Zvyšujú kvalitu individuálnych ochranných prostriedkov a bezpečnostných zariadení.
* Zvyšujú úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v SR.

Vážnym problémom je nedostatočná spolupráca medzi rôznymi orgánmi štátneho odborného dozoru, popr. organizačnými útvarmi ministerstiev v oblastiach, kde sa dotýkajú BOZP. Táto skutočnosť nepriaznivo ovplyvňuje efektívnosť presadzovania právnych predpisov, a to z pohľadu komplexného prístupu v presadzovaní a presadzovania plnenia právnych predpisov v oblasti BOZP, nehľadiac aj na zamestnávateľovi často napádané ich prílišné zaťažovanie postupnou realizáciou samostatných kontrolných akcií jednotlivými orgánmi štátneho odborného dozoru.

Súčasná prax v oblasti bezpečnosti práce v ČR

V súčasnej podnikovej praxi SR stále nie je plne docenený význam bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako jedného z neopominutelných kritérií úspešnosti, ale aj kultúry podnikania. V tejto súvislosti nie je vedením podnikov chápaná činnosť zástupcov zamestnancov pre oblasť BOZP ako výhoda pre riešenie praktických problémov BOZP na pracoviskách, naopak skôr ako zbytočné, často viacmenej formálne, bez konkrétne definovaných požiadaviek na vedomosti z oblasti BOZP.

Celková úroveň BOZP v podnikoch je však odrazom odborných kvalít všetkých zúčastnených osôb a úroveň ich spolupráce a súčinnosti, preto je požadovaný prehľad o problematike BOZP dôležitý.

Zodpovedné plnenie predpísaných požiadaviek v jednotlivých podnikoch je určené z veľkej časti podnikovou kultúrou.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:Bezpečnosť práce

Ivančice Kuřim Tišnov 1 Rosice u Brna Šlapanice u Brna Zastávka u Brna Pohořelice Rajhrad Dolní Kounice Bílovice nad Svitavou Veverská Bítýška Modřice Židlochovice Střelice u Brna Zbýšov u Brna Újezd u Brna Sokolnice Oslavany Pozořice Hrušovany u Brna