Ako postupovať pri strate zamestnania

Pre väčšinu z nás znamená strata zamestnania nepríjemné obdobie. Či už bol za odchodom pracovného pomeru akýkoľvek dôvod (doba určitá, znižovanie stavu, skončení v skúšobnej dobe ai)dáme Vám tipy, ako postupovať, aby ste čo najskôr našli nové zamestnanie.


I keď je strata zamestnania veľmi nepríjemná a ocitáte sa naraz v neistote, snažte sa myslieť pozitívne a berte túto životnú etapu ako skúsenosť, vďaka ktorej zistíte nielen situáciu na trhu práce, ale ponúkajú sa Vám aj nové dvere, ktoré by ste mali inak neotvorili.

Kedy začať hľadať nové zamestnanie

Najlepšie je začať hľadať novú prácu hneď, akonáhle sa dozviete, či sa rozhodnete ukončiť pracovný pomer. Prvým krokom je zaktualizované Vášho profesijného životopisu a vytvorenie motivačného listu. Pri tvorbe zabudnite na motivačný list typu "Narodil som sa v ..., bývam s rodinou a ..., deti študujú ... atď" Ako životopis, tak motivačný list napíšte na počítači, prípadne písacom stroji. Môže sa stať, že počítač ani písací stroj nevlastníte, v tom prípade požiadajte kamarátmi alebo navštívte internetovú kaviareň alebo knižnicu. Ručne písané resumé už tiež nie je v móde. Výnimočne sa však môžete stretnúť so žiadosou potenciálneho zamestnávateľa, kde požaduje ručne písaný motivačný list. V tomto prípade bude skúmať Vaše písmo a využije grafológie.

Nezabudnite sa zaevidovať na úrade práce

Už pred uplynutím výpovednej doby sa môžete prihlásiť na úrad práce v mieste vášho trvalého bydliska. Pri evidencii Vás čaká vyplnenie Žiadosti o sprostredkovanie zamestnania a Žiadosti o podporu v nezamestnanosti. Obe žiadosti si môžete vyplniť už vopred v elektronickej verzii, ktorú nájdete na stránkach úradu práce. Okrem žiadostí si so sebou vezmite občiansky preukaz alebo iný doklad, ktorým preukážete svoju totožnosť a miesto trvalého pobytu, zápočtový list z posledného zamestnania, potvrdenie o výške priemerného zárobku, prípadne doklad o výkone inej zárobkovej činnosti, evidenčný list dôchodkového poistenia, potvrdenie o ukončení náhradnej čase (návrat z materskej dovolenky, starostlivosti o blízku osobu ai). Zaevidovať sa musíte osobne.

* Najneskôr sa však zaevidujte do evidencie uchádzačov o zamestnanie do troch pracovných dní po skončení zamestnania.

Povinnosť evidencie na úrade práce síce nemáte, ale zbytočne by ste sa tak ochuzovali o pomoc zo strany úradu práce. Ďalej by ste si museli sami platiť zdravotné poistenie u poisťovne, u ktorej ste registrovaný. A v neposlednom rade, by ste nedostávali hmotnú podporu v nezamestnanosti, ak budete na ňu mať nárok.

Mám nárok na hmotnú podporu v nezamestnanosti?

Nárok na podporu v nezamestnanosti nevzniká automaticky. Pozrime sa teraz na podmienky, ktoré musíte splniť pre priznanie dávky:

* Musíte preukázať, že v uplynulých troch rokoch ste boli aspoň rok platcom dôchodkového poistenia (zamestnanecký pomer alebo iná zárobková činnosť, z ktorej sa odvádza poistné na dôchodkové poistenie).
* Opakovane máte nárok na podporu v nezamestnanosti, ak preukáže, že ste pracovali alebo vykonávali inú zárobkovú činnosť najmenej 6 mesiacov po tom, čo Vám bola vyplácaná predchádzajúca pomoc. Opakovanú podporu v nezamestnanosti máte aj viackrát po sebe, splníte ak opakovane podmienku práce aspoň 6 mesiacov.

Do predchádzajúceho zamestnania sa započítava aj tzv náhradný čas, tj čas:

* Prípravy osoby so zdravotným postihnutím k práci
* Poberania plného invalidného dôchodku
* Osobnej starostlivosti o dieťa do 4 rokov veku
* Osobnej starostlivosti o osobu, ktoré sa podľa osobitných predpisov považuje za osobu závislú na pomoc inej osoby
* Výkone dlhodobej dobrovoľníckej služby, a to aspoň 20 hodín v kalendárnom týždni
* Sústavné prípravy na budúce povolanie v maximálnej dĺžke 6 mesiacov

Podpora v nezamestnanosti sa neposkytuje pri poberania

* Starobného dôchodku
* Plného invalidného dôchodku
* Nemocenských dávok
* Podpory pri rekvalifikácii
* Výsluhového príspevku, ak je tento príspevok vyšší ako podpora v nezamestnanosti

Ďalej sa podpora v nezamestnanosti neposkytuje:

* Po dobu výkonu väzby
* Ak Váš pracovný pomer bol, v posledných 6 mesiacoch pred zaradením do evidencie uchádzačov, zamestnávateľom vypovedané z dôvodu porušenia povinnosti vyplývajúcich z právnych predpisov vzťahujúcich sa k vykonávanej práci zvlášť hrubým spôsobom

Podpora v nezamestnanosti a rodičovská dovolenka

Ako už bolo vyššie uvedené, staranie sa o osobu do štyroch rokov sa započítava ako náhradná doba, teda rodič po rodičovskej dovolenky má nárok na podporu v nezamestnanosti. Môžete súčasne poberať rodičovský príspevok a podporu v nezamestnanosti, v prípade, že počas rodičovskej dovolenky prídete o prácu.

Podporu v nezamestnanosti nemajú rodičia, ktorí po rodičovskej dovolenke:

* Poberali plný invalidný dôchodok
* Starali v spoločnej domácnosti o telesne alebo mentálne postihnutú osobu
* Vykonávali dobrovoľnícku činnosť na základe zmluvy

Podpora v nezamestnanosti a absolventi

Skôr absolventom stačilo na pridelenie podpory šesť mesiacov zamestnania, pretože k tomu sa připočítávalo šesť mesiacov prípravy na budúce povolanie. Teraz absolventi dostanú podporu v nezamestnanosti len v prípade, že počas posledných troch rokov štúdia aspoň 12 mesiacov pracovali a odvádzali sociálne poistenie.

Výška podpory v nezamestnanosti

Výška pomoci sa Vám stanoví z priemerného mesačného čistého zárobku. Výška pomoci je:

* Prvé dva mesiace 65%,
* Ďalšie dva mesiace 50%
* Po zostávajúcu dobu 45% priemerného čistého mesačného zárobku alebo vymeriavacieho základu.

Dĺžka poskytovania materiálnej pomoci

e u osôb:


* Do 50 rokov 5 mesiacov,
* Od 50 do 55 rokov 8 mesiacov
* U osôb nad 55 rokov 11 mesiacov.

Aktuálna maximálna mesačná dávka činí 13 307 Sk.

Môžem si privyrobiť, poberajú ak podporu v nezamestnanosti?

Počas poberania podpory v nezamestnanosti si môžete privyrobiť, bez toho aby ste o pomoc prišli, za podmienky, že výška mesačných privyrobenie nesmie presiahnuť polovicu minimálnej mzdy za mesiac. Aktuálna minimálna mzda činí 8 000 Sk za mesiac.

Nezabudnite však do 8 kalendárnych dní nahlásiť na úrade práce, že ste uzavreli dohodu o vykonaní práce (DPP) alebo dohodu o pracovnej činnosti (DPC) a odovzdať im kópiu príslušnej dohody. Mesačne potom budete úradu dokladať výšku mesačného zárobku alebo odmeny.

Kde hľadať novú prácu?

Okrem úradu práce sa Vám ponúka niekoľko ďalších možností:

* Portál MPSV, kde si môžete vložiť CV
* Špeciálne pracovné portály na internete, kde si tiež môžete vložiť CV
* Personálne agentúry, kde sa môžete zaevidovať a ony Vám budú vyhľadávať vhodné pracovné miesto
* Denná tlač
* Rádio
* Známi

Najlepšie je využiť všetky dostupné možnosti. Čím väčšiu aktivitu vyviniete, tým skôr si novú prácu nájdete.

Čomu sa vyhnúť pri písaní CV

Potenciálnym zamestnávateľom, respektíve personalistom, ktorí prvé budú čítať Vaše zaslané materiály, bude jasné, že nereagujete iba a len na ich vypísané miesto. V dnešnej dobe sa ani nedá spoliehať na to, že napíšete na jedno miesto a hneď Vás prijmú do pracovného pomeru. Naopak sa Vám môže stať to, že niekedy nedostanete ani spätnú väzbu na Vaše CV. Pred odoslaním životopisu a motivačného listu si nezabudnite starostlivo skontrolovať, či ste skutočne napísali správne meno kontaktnej osoby, dátum a druh pracovného miesta, na ktoré reagujete. Nepôsobí rozhodne dobre, keď budete písať na určité miesto, ale v motivačnom liste zabudnete zmeniť údaje, ktoré ste poslali inému potenciálnemu zamestnávateľovi. Nie je ani šťastným krokom rozosielanie životopisu a motivačného listu "hromadne". Samozrejme Vám tento krok výrazne ušetrí čas, však nedoporučujeme ho. Personalista tým nadobudnú dojem, že Vám práve na ich voľnom mieste nezáleží a plusové body takto rozhodne nezískate.

Reakcia zamestnávateľa na Vaše CV

Kladiete si otázku, ako ďalej postupovať po zaslaní CV a motivačného listu? V dnešnej dobe väčšina personalistov využíva automatické odpovede, ktorú dostanete na e-mail (poslal Ak ste CV v elektronickej forme) s uistením, že Vaše materiály dostali v poriadku a budú sa nimi zaoberať v určitej dobe. Môže tam byť aj poznámku, že keď sa Vám neozve do napríklad 14 dní, tak bohužiaľ Váš profesijný profil nevyhovoval ich požiadavkám a dali prednosť inému kandidátovi.

Neobdržíte Ak túto automatickú odpoveď a potenciálny zamestnávateľ sa Vám do týždňa sám neozval, určite nič nepokazíte, keď si zavoláte do firmy a spýtate sa na aktuálny stav výberového konania. Personalista Vám napríklad povie, že výberové konanie ešte prebieha, alebo Vás požiada o trochu strpenia s tým, že sa Vám oznámi výsledok výberového konania.

Ako prebieha výberové konanie

Teraz s nami nazriete do tajov personálnej práce. Zaujíma Vás, ako prebieha vo väčšine firiem výberové konanie?

I. kolo je nazývané predvýberu, a to na základe zaslaných CV a motivačných listov. V I. kole personalisti skúmajú, či Vaše profesijné znalosti a skúsenosti zodpovedajú ponúkanému voľnému pracovnému miestu. Kandidáti, ktorí spĺňajú požiadavky na dané miesto, sú pozvaní na výberový pohovor,

II. kolo. Tu môže kandidát čakať pohovor s personalistom, za účelom zistenia detailov o doterajšom priebehu zamestnania. Toto kolo však môže byť spojené is praktickou testovacej častí, napríklad z práce na PC, jazykovej vybavenosti, odborného testu podľa oboru, na ktorý sa kandidát hlási. Väčšinou je kandidát personalistom informovaný pri pozvanie do II. kolesá, čo všetko bude toto kolo obsahovať. Po tomto kole už môže vzísť vybraný kandidát, prípadne prebieha ešte ďalšie kolo, a to pohovor s vedením firmy, a to predovšetkým u manažérskych pozíciou.

Nevešajte hlavu, nevyjde Ak Vám hneď prvé, druhé, ..., výberové konanie. Pracovných miest nie je na trhu práce dostatok. Z Vašej strany to chce trpezlivosť a pozitívny prístup. Uvidíte, že skôr alebo neskôr uspejete a získate zamestnania.

Nahlásenie novo získané práce na úrade práce

Akonáhle uspejete vo výberovom konaní a dohodnete sa s novým zamestnávateľom na uzavretie pracovne právneho pomeru, máte povinnosť voči úradu práce, ak ste vedený v evidencii uchádzačov. Nezabudnite túto zmenu nahlásiť na úrad najneskôr do 8 kalendárnych dní. Záleží na konkrétnom úrade práce, niekde musíte osobne doniesť kópiu novej pracovnej zmluvy, inde postačí, ak pracovné zmluvy pošlete oskenované mailom.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: