Predmanželská zmluva - na koľko Vás vyjde

Predmanželská zmluva. Bezpodielové spoluvlastníctvo čiže spoločný majetok. Čo tvorí spoločný majetok manželov? Úpravy spoločného majetku manželov. Kto si by si mal určite predmanželskú majetkovú zmluvu uzavrieť? Na koľko Vás predmanželská zmluva vyjde?


Predmanželská zmluva

Či chceme alebo nie, ani manželstvo nie je ušetrené vystavenie určitým rizikám. Štatistika je taká, že manželstvo je čím ďalej tým menej a tí, ktorí sa rozhodnú "do toho tresnúť", sa až podozrivo často rozvádza. Niekto sa z jednej trpkej skúsenosti poučí, iný vstupuje do manželstva treba aj piatykrát! Každá svadba alebo rozvod znamená zmenu majetkových pomerov. Dobre uzavrieť sobáš je ťažké, ale dobre sa rozviesť, to už je naozaj kumšt. Riešiť majetkové vysporiadanie u rozhádaných manželov je veľmi ťažké. Poďme sa ale na celú vec pozrieť od začiatku ...

Ako to všetko začína?

Pred vstupom do manželstva snúbenci vyhlasujú, že zvážili úpravu svojich budúcich majetkových pomerov, bývanie a hmotné zabezpečenie rodiny. Vyhlásenie sa prikladá k písomnej žiadosti o uzavretí manželstva. Odhliadnuc od skutočnosti, či bude obrad prebiehať v kostole, na úrade alebo niekde inde, dôjde k zmene majetkových pomerov snúbencov. Každý z nich bude mať okrem svojho osobného vlastníctva ešte aj spoločný majetok manželov. Spoločný majetok bude zahŕňať už aj svadobné dary.

Spoločné vlastníctvo skôr a dnes

Predtým žiadne spoločné vlastníctvo v manželstve neexistovalo. Ak nebola medzi snúbenci uzavretá svadobné zmluva, platilo, že iv manželstvo zostáva každom jeho majetok. Ba čo viac, ak nebolo jasné, čí majetok je, považoval sa za manželov. Manžel mal na starosti aj správu manželkinho majetku. V dnešnej dobe si niečo také už ani nevieme predstaviť, hoci niektorým mužom by to možno ešte vyhovovalo. Ženy postupne získali rovnoprávne postavenie v spoločnosti i manželstvo. Ustanovenia, ktoré sa týkajú manželského majetkového práva, nájdeme v občianskom zákonníku av zákone o rodine.

Bezpodielové spoluvlastníctvo čiže bezpodielové spoluvlastníctvo

V manželstve sa môže nachádzať majetok buď vo vlastníctve jedného z manželov alebo v spoločnom vlastníctve. Do roku 1998 bol známy pojem bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, dnes už hovoríme o spoločnom majetku manželov. Čo do spoločného majetku patrí, to sa dozvieme v občianskom zákonníku.

Čo tvorí spoločný majetok manželov?

Často sa ľudia boja o majetok, ktorý si prinesú do manželstva. Iné, chytré osoby, si mädlia ruky nad tým, že im bude patriť bohatstvo druhého partnera aj pre prípad rozvodu. Pravdou ale je, že všetko, čo človek získa ešte pred vstupom do manželstva, sa nezahŕňa do spoločného majetku manželov a zostáva tej istej osobe aj po rozvodovom vysporiadania. Pre tento prípad je dobré mať doklady potvrdzujúce nadobudnutie hnuteľného majetku cez sobášom. A ako to bude s nehnuteľnosťami? Rozhoduje zápis v katastri nehnuteľností, teda kto je vlastníkom nehnuteľnosti pred svadbou, bude ním aj po svadbe alebo rozvode, pokiaľ teda proťajšku niečo nedaruje ...

Spoločný majetok manželov tvoria teda len to, čo manželia nadobudnú za dobu trvania manželstva

Spoločný majetok sa týka aj záväzkov vzniknutých za dobu trvania manželstva (okrem majetkových záväzkov, ktoré patria výlučne len jednému z manželov alebo takých, ktoré prekročili mieru primeranú ich majetkové pomery v situácii, keď je jeden z manželov prevzal bez súhlasu). Do spoločného majetku nepatria majetok v rámci reštitúcií, dedičstva, získaný darom, veci osobnej potreby a veci slúžiace na výkon povolania.

Úpravy spoločného majetku manželov

Rozsah spoločného majetku môže byť zákonom zúžený alebo rozšírený. Možno sa tiež dohodnúť aj na správe spoločného majetku. Manželia môžu do spoločného majetku pridať to, čo by v ňom bežne nebolo zahrnuté, alebo odobrať niečo, čo by tam správne patrilo. Pomocou notárskej zápisnice skrátka možno meniť rozsah majetku, ktorý už spoločný majetok tvoria, alebo majetku, ktorý sa v budúcnosti nadobudne. U zmeny v nehnuteľnostiach je zmluva účinná až po vklade do katastra nehnuteľností. Úpravy spoločného majetku manželov musí byť prirodzene v súlade so zákonom o rodine a inými právnymi predpismi. Príslušnú zmluvu môžu po vzájomnej dohode manželov kedykoľvek prostredníctvom notárskej zápisnice zrušiť alebo zmeniť.

Kto si by si mal určite predmanželskú majetkovú zmluvu uzavrieť?

Majetkovú zmluvu uzatvárajú predovšetkým podnikatelia a iné osoby, ktoré za záväzky ručí celým svojím, teda aj spoločným majetkom. Predmanželská zmluva je významná hlavne u manželstiev z rozumu a vtedy, keď manželia majú rôzne veľké majetky (alebo aj dlhy) a chcú predísť sporom o majetok v prípade rozvodu.

Čo musí predmanželská zmluva obsahovať

Obsahom predmanželskej zmluvy musia byť podľa zákona č 358/1992 Zb., O notároch a ich činnosti tieto údaje: dátum a miesto úkonu, meno a sídlo notára, mená, bydlisko a rodné čísla účastníkov (zástupcov, svedkov, tlmočníkov, dôverníkov), vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony, informácie o overenie totožnosti účastníkov, obsah úkonu, údaj o schválení zápisnice po prečítaní účastníkmi, podpisy účastníkov (svedkov, tlmočníkov), úradná pečiatka a podpis notára.

Na koľko Vás predmanželská zmluva vyjde

Bohužiaľ ani notárska zápisnica (predmanželská zmluva) nie je zadarmo. Výška sumy bude ovplyvnená obsahom, dĺžkou a vymedzením zmluvy. Ceny sa pohybujú v rozmedzí 2000 až 6000 Sk. Zmluva sa stáva platnou až po uzavretí sobáša.

"Miláčik, ty mi snáď neveríš, keď chceš predmanželskú zmluvu?"

Určite nie je jednoduché hovoriť o uzavretí predmanželskej zmluvy, keď v podstate až do manželstva vstupujete. Niekto to môže brať ako podraz. Veľké percento ľudí napadne myšlienka, že dotyčný snáď s rozvodom do budúcnosti počíta alebo čo ...! Je to skrátka aj emocionálne záležitosť. Isteže takéto diskusie nebudú ničím príjemným, ale v dnešnej dobe je to takmer nevyhnutnou záležitosťou! Veď štatistiky hovoria neúprosne. Hoci sa nám v danom okamihu rozvod zdá ako nezmysel, za pár rokov sa môže všeličo zmeniť a my to treba ani nebudeme môcť ovplyvniť.

Záverom - uzavretie predmanželskej zmluvy je záväzok oboch manželov

že v prípade, že by došlo k rozvodu, si nebudú robiť nárok na majetok druhého manžela. Všetko ostatné sa môže individuálne dohodnúť medzi notárom a snúbenci. Zmluva môže byť upravená aj tým spôsobom, že okrem vybavenie domácnosti nebudú mať manželia žiadny spoločný majetok a pri prípadnom rozvode si každý vezme svoj majetok. V našej krajine nie je predmanželská zmluva tak častým úkonom a stále okolo nej panuje určitá neistota. K uzavretiu predmanželskej zmluvy samozrejme nemožno nikoho nútiť av bežných vzťahoch sa spravidla ani neuzatvára.

Čo zostáva odporučiť?

Rozhodne sa unáhlene neberte ani nerozvádějte! Aj napriek tomu, že je rozvodovosť veľká, možno informácie o majetkovom vysporiadaní nebudete nikdy potrebovať. Ak je ale rozvod neodvratný, pokúste sa v prvom rade na majetkovom vyrovnaní rozumne dohovoriť a až v krajnom prípade si zaistiť dobrého rozvodového advokáta.Předmanželská zmluva. Bezpodielové spoluvlastníctvo čiže spoločný majetok. Čo tvorí spoločný majetok manželov? Úpravy spoločného majetku manželov. Kto si by si mal určite predmanželskú majetkovú zmluvu uzavrieť? Na koľko Vás predmanželská zmluva vyjde?


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky