Predmanželská zmluva: áno, či nie

Predmanželská zmluva sa stala fenoménom 21. storočia, a tak dnes už nikoho neprekvapí, keď sa nastávajú manželia pre predmanželskú zmluvu rozhodnú. Tá je väčšinou uzatváranie v prípade, že jeden z manželov disponuje vyšším majetkovým fondom.


Skôr, než si povieme ÁNO

Majetkové pomery je nutné riešiť ešte pred svadbou, pretože počas obradu si túto stránku potvrdia vyslovením onoho čarovného slovíčka "ÁNO". Pred vstupom do manželstva budú snúbenci vyzvaní k tomu, aby stvrdili, že zvážili úpravu svojich budúcich majetkových vzťahov, usporiadali otázku bývania a hmotného zabezpečenia rodiny.

Potom už nezáleží na tom, kde alebo za akých podmienok sa svadba odohrala, pretože so zmenou mena jedného zo snúbencov sa zmení aj jeho majetkové pomery. Snúbencom pribudne k vlastným majetkové pomery ešte spoločný majetok manželov. Tým už sa rozumie aj dary (svadobné dary), ktoré oba dva získali formou uzavretia manželstva.

Na základe uzavretia predmanželskej zmluvy vznikol obom manželom záväzok, ktorý je obmedzuje nárokovať si majetok toho druhého. Vzájomnou dohodou sa však v prípade rozvodu môžu dohovoriť inak, ale rozhodujúce je, to, čo stojí v zmluve.

Zmluvu možno upraviť tak, že manželov nikdy nebudú vlastniť spoločný majetok av prípade rozvodu si každý z nich odnesie len to, čo mu patrí. Ak by však mala nastať táto situácia je nutné, aby každý z nich dôkladne uschoval faktúry od nakúpeného vybavenia.

Predmanželská zmluva nie je rozmarom iba celebrít

Nie je tomu tak dávno, kedy nás slovné spojenie "predmanželská zmluva" skôr rozosmialo a prisudzovala sa celebritám a vysoko hnuteľným snúbencom. Dnes je predmanželská zmluva štandardným administratívnym úkonom a rieši ju čím ďalej tým častejšie viac snúbencov, a to nielen z radov celebrít.

Hovorí sa, čo Boh spojil, to človek nerozdelí .... Avšak realita je dosť odlišná a štatistiky dokazujú, že rozvodovosti stále pribúda. Láska uberá na intenzite a kedysi láskyplná slovicka sa premieňajú do záplav hrubého napadanie a výčitiek týkajúcich sa majetkových pomerov.

Predmanželskú zmluvu dnes uzatvárajú predovšetkým podnikatelia, teda osoby ručiaci za záväzky vlastných firiem svojím majetkom. Ďalšiu skupinu tvoria páry, ktorých príjmy sú veľmi rozdielne, čím sa jeden z partnerov chráni pred delením majetku rovným dielom.

Predmanželská zmluva očami zákona

Predmanželská zmluva, oficiálne notársku zápisnicu, musí podľa § 63, zákona č 358/1992 Zb., O notároch a ich činnosti, v platnom znení obsahovať nasledovné údaje:

* Miesto a dátum uzatvorenia úkonu (dátum musí obsahovať deň, mesiac a rok)
* Celé meno a sídlo notára
* Osobné údaje účastníkov zápisu (meno a priezvisko, trvalé bydlisko, rodné číslo)
* Osobné údaje zástupcov, dôverníkov, splnomocnencov alebo tlmočníkov (meno a priezvisko, trvalé bydlisko a rodné číslo)
* Vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
* Spôsob overenia totožnosti účastníkov, svedkov, dôverníkov, splnomocnencov a tlmočníkov (občiansky preukaz alebo platný pas)
* Obsah úkonu
* Údaje o schválenie zápisnice po prečítaní jednotlivými účastníkmi
* Podpisy účastníkov (ich zástupcov, dôverníkov), svedkov a tlmočníkov
* Odtlačok úradnej pečiatky notára a jeho podpis

Prípady, kedy notársku zápisnicu nestačí

Pokiaľ ide o nehnuteľnosti, je potrebné nadobudnúť účinnosť zmluvy vkladom do katastra nehnuteľností. Ak tak nie je urobené, notársku zápisnicu v tomto ohľade nemá žiadnu váhu a nehnuteľnosť sa automaticky delí medzi manželov.

Odvolanie na majetkovú zmluvu v dobe riešení záväzku sa dá len vtedy, ak o jej existencii a obsahu bol veriteľ preukázateľne informovaný už pri jej vzniku.

Z toho vyplýva, že pri vzniku problému nemožno majetok alebo dlhy previesť z jedného manžela na druhého.

V tejto zmluve je potrebné uviesť, že obaja manželia, v prípade rozvodu, nebudú nárokovať imanie druhého manžela.

Náležitosti zmluvy je možné upraviť podľa dohody medzi nastávajúcimi manželmi, výška deliaceho majetku závisí čisto na snúbencoch.

Orientačné ceny za uzavretie predmanželskej zmluvy u notára

Uzavretie predmanželskej zmluvy u notára nie je lacná záležitosť, a tak je dobré už vopred vedieť, akým podielom bude právnický akt uzatvorený. Platiť by však mal ten zo snúbencov, ktorý predmanželskú zmluvu navrhuje. Niekedy sa snúbenci dohovorí tak, že každý z nich zaplatí polovicu.

Hodnota majetku siahajúcu do 100 000 Sk je účtovaná nulovým poplatkom, ale provízie notári činí 2%.

Hodnota majetku presahujúce sumu 100 00 a spadajúce do sumy 500 000 je účtovaná manipulačným poplatkom vo výške 2 000 Sk + poplatok vo výške 1, 20% z danej sumy.

Hodnota majetku presahujúce sumu 500 00 a spadajúce do sumy 1 000 000 je účtovaná manipulačným poplatkom vo výške 6 800 Sk + poplatok vo výške 0, 60% z danej sumy.

Hodnota majetku presahujúce sumu 1 000 000 a patria do sumy 3 000 000 je účtovaná manipulačným poplatkom vo výške 9 800 Sk + poplatok vo výške 0, 30% z danej sumy.

Hodnotou majetku sa samozrejme myslí tá hodnota, ktorej výška sa predmanželská zmluva týka. V prípade, že výšku majetku nemožno vyčísliť je snúbencom účtovaný poplatok vo výške 5 000 Sk.

Vzor predmanželskej zmluvy

Ján Novák, r.č. ... ... ... ... ... ...., Bytom ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

a

Jana Novotná, r.č. ... ... ... ...., Bytom ........................................... ...........

uzavreli dňa ................. túto

zmluvu o zúženie zákonom stanoveného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva

I.

Účastníčku tejto zmluvu plánujú uzavrieť dňa ... ... ... ... ... manželstva. V súvislosti s tým, sa účastníci tejto zmluvy dohodli na zúženie zákonom stanoveného rozsahu ich budúceho spoločného majetku manželov.

II.


Účastníci tejto zmluvy sa dohodli na úprave svojich budúcich majetkových vzťahov v manželstve tak, že predmetom výlučného vlastníctva každého z nich budú:

Príjmy z podnikateľskej činnosti každého z účastníkov, ktorými sa rozumie:

* Príjmy z podnikateľskej činnosti vykonávanej jedným z účastníkov na základe živnostenského alebo iného podnikateľského oprávnenia
* Príjmy predstavujúce podiel na zisku zo združenia, ktorého sa zúčastňuje len jeden z účastníkov
* Príjmy predstavujúce podiel na zisku tichého spoločníka na základe zmluvy o tichom spoločenstve, kde ako tichý spoločník vystupuje iba jeden z účastníkov
* Príjmy predstavujúce podiel na zisku spoločníka obchodnej spoločnosti alebo člena družstva
* Hnuteľné veci nadobudnuté niektorým z účastníkov na potreba vyššie uvedené podnikateľskej činnosti-hnuteľnej veci získané z príjmov plynúcich z podnikateľskej činnosti.

III.
Účastníci zmluvy,

berú na vedomie, že na túto zmluvu sa môžu voči tretej osobe odvolávať len vtedy, ak je ju táto zmluva známa.

V ... ... ... ... ... ... ... ... dňa ...................

podpisy účastníkov

Spoločný majetok manželov

Spoločný majetok manželov zahŕňa majetok hnuteľného i nehnuteľného charakteru, ktorý bol nadobudnutý jedným alebo oboma z manželov v čase spoločného trvania manželstva. Do spoločného majetku manželov sú zahrnuté všetky záväzky, ktoré manželom za spoločného trvania manželstva vznikli. Oslobodené sú záväzky, ktoré sa týkajú majetku patriaci výhradne jednému z manželov a záväzky prekračujúce mieru primeranú majetkové pomery, ktoré prevzal jeden z nich bez súhlasu druhého.

Do spoločného majetku manželov sa nezahŕňa majetok, ktorý bol nadobudnutý pred uzavretím manželstva, majetok ktorý bol jednému z nich vydaný v rámci reštitúcie alebo majetok získaný dedičstvom alebo darom. Zo spoločného majetku manželov sa ďalej vylučujú veci slúžiace na osobnú potrebu alebo výkonu povolania len jedného z manželov.

Rozsah zmluvy je možné, po vzájomnej dohode oboch dvoch manželov, rozšíriť alebo zúžiť. Zmluvu možno uzavrieť pred vznikom alebo po uzavretí manželstva, a to v nadväznosti na predmanželskú zmluvu, v ktorej sú už upravené všetky majetkové pomery.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: