Výška výplaty po zrážkach

Aj pri exekúcii zrážkami zo mzdy, musí zostať aspoň exekvovateľné minimum. Zrážky zo mzdy preto nesmú prekročiť predpísanú hranicu a jednoducho nemôžete odísť bez výplaty. A ak máte rodinu, exekvovateľné suma sa vám zvyšuje.


Ak sa niekedy dostanete do finančných problémov

a dôsledkom sú zrážky zo mzdy, nemôžu vám vziať všetko. Občiansky súdny poriadok určuje vzorec výpočtu, podľa ktorého je v závislosti na výške životného minima jednotlivca a stanoveného normativa nákladov na bývanie na účely štátnej sociálnej podpory určovaná základná exekvovateľné čiastka zo mzdy zamestnanca-dlžníka. K tomu sa stanovuje suma, nad ktorou môže byť zabavený zvyšok čistej mzdy. A v rozmedzí týchto súm stanovuje princíp postihu čistej mzdy dlžníka, a to len maximálne z jednej tretiny vypočítanej sumy resp. z dvoch tretín, pokiaľ ide o uspokojenie prednostných pohľadávok.

Výpočet nezabavitelného minimá

Exekvovateľné sumu na povinného dostaneme takto: oddelíme 2 / 3 súčtu sumy životného minima jednotlivca, teda sumy 3126 Sk, ktorá nebola ani pre rok 2009 na úpravu. K tomu sa pripočíta suma normatívnych nákladov na bývanie pre jednu osobu v prenajímaných byte v obci od 50 000 do 99 999 obyvateľov, a to bez ohľadu na to, v akej obci skutočne žite. Od 1. januára 2009 došlo k zvýšeniu na 3804 Sk (z pôvodných 3155 Sk). Oddelíme 2 / 3 zo sumy 3804. Tieto znížené čiastky životného minima jednotlivca a nákladov na bývanie sčítame a zistíme, že exekvovateľné čiastka na zamestnanca-dlžníka je 4620 Sk (pôvodne bolo 4187,33 Sk). Exekvovateľné sumu na vyživovanú osobu stanovíme podobne, a to ako ¼ z exekvovateľné sumy na dlžníka 4620 Sk, to znamená 1155 Sk (pôvodne bolo 1046,83 Sk). Celkovú exekvovateľné sumu, ktorú vám nemôžu zobrať, stanovíme ako súčet exekvovateľné sumy na vás a všetkých nezabavitelných súm na nezaopatrené osoby.

Jednoduché príklady - exekvovateľné minimum

1) Proti zamestnanci žijúcemu s manželkou a jedným dieťaťom, ktorý má čistý príjem 10 000 Sk, bol nariadený výkon rozhodnutia (exekúcia) pre dlžné výživné, a to v prospech druhého dieťaťa z predchádzajúceho manželstva. Exekvovateľné suma, ktorá nemôže byť pozbierané, činí 4620 Sk na zamestnanca-dlžníka. Na "nové" dieťa a súčasnú manželku sa započíta dvakrát exekvovateľné suma 1155 Sk (na oprávnené dieťa sa nič započítavať nebude). Zamestnanci teda nesmú byť zrazených 6930 Sk.

2) Ak by ale zaměstnancův čistý zárobok činil povedzme len 8000 Sk a pritom sa vedľa manželky staral o 3 deti vo vlastnej starostlivosti, zrážky zo mzdy nemožno vykonať, pretože súčet nezabavitelných súm 9240 Sk (4.620 + 4 x 1.155 Sk) presiahne skutočný zárobok. Čiastku, nad ktorou sa zvyšok čistej mzdy zrazí bez obmedzenia (teda po odpočítaní nezabavitelných súm) stanovíme podobne ako súčet sumy životného minima jednotlivca a sumy normatívnych nákladov na bývanie pre jednu osobu, teda ako súčet sumy 3126 Sk a sumy 3804 Sk, činí teda 6930 Sk (doteraz bolo 6281 Sk).


Ako sa postupuje pri zrážkach zo mzdy

Ďalší postup zrážok zo mzdy rámcovo uvidíte v týchto prehľadných bodoch, v postupných krokoch.

Zrážky sa vykonávajú z čistej mzdy. Tá sa vypočíta tak, že sa od mzdy odpočíta preddavok na daň z príjmov, sociálne a zdravotné poistenie.


Z čistej mzdy zamestnanca sa odpočíta základná exekvovateľné suma.

Ak zvyšná čistá mzda je rovná alebo nižšia 6930 Sk, zaokrúhli sa smerom nadol na sumu deliteľnú troma (a vyjadrenú v celých korunách). Maximálna výška jednej tretiny z 6930 Sk je 2310 Sk. (Prípadný zvyšok 1 alebo 2 Sk vám zostane). Čiastka presahujúca hranicu 6930 Sk sa potom zrazí bez obmedzenia.

Po tretinách

1. tretina zvyšku čistej mzdy je určená pre vydobytie nepřednostních pohľadávok oprávnených osôb (a prednostných pohľadávok, ak na ich úhradu nestačí 2. tretina).

2. tretina slúži iba na vydobytie prednostných pohľadávok, a ak také nie sú, oplatí sa vám.

3. tretina vám vždy zostane.

Ak 2. tretina nestačí na uspokojenie prednostných pohľadávok, prevádza sa časť prednostných pohľadávok do tretiny 1.

Čiastka presahujúca hranicu 6930 Sk, teda plne zabavitelná časť zvyšku čistej mzdy sa pripočíta ku 2. tretine zvyšku čistej mzdy v rozsahu, ktorý je potrebný na uspokojenie prednostných pohľadávok, zvyšnú časť sa pripočíta k 1. tretine.

Súčet vypočítanej (1.) tretiny, prípadne dvoch tretín (1. a 2.), a sumy presahujúce 6930 Sk je teda postihnuteľnú výškou príjmu. Nepostihnuteľné výškou príjmu je teda súčet vypočítané (3.) tretiny, prípadne dvoch tretín (2. a 3.), a základné exekvovateľné čiastky.

Konkrétny príklad Zamestnanec - čistý príjem zo závislej činnosti 16 000 Sk

ale žije v odlišných rodinných pomeroch. Vyživuje manželku a dve deti - len jedno má vo vlastnej starostlivosti; druhému z predchádzajúceho manželstva je povinný uhradiť dlžné (a exekučný vymáhanej) výživné vo výške 3000 Sk (ide teda o prednostné pohľadávku). Ďalej je povinný uhradiť (nepřednostní pohľadávky):

* Nesplatenú a exekučný vymáhanú splátku pôžičky vo výške 3500 Sk, a to na základe rozsudku z 17. júna 2008, ktorý nadobudol právoplatnosť 19. augusta 2008, a následného nariadenia výkonu rozhodnutia súdu doručeného platiteľovi mzdy 16. januára 2009,
* Škodu (manko) spôsobené zamestnávateľovi v rámci zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách vo výške 5000 Sk, a to podľa dohody o zrážkach zo mzdy zo dňa 19. januára 2010.

Výpočet sa vykoná takto

Súčet súm, ktoré nemožno zraziť, pretože ide o sumy na osoby, ktorým je zamestnanec povinný poskytovať výživné, vrátane sumy na vlastnú osobu, je 6930 Sk (4620 + 2 x 1155 na manželku a na jedno dieťa; na druhé dieťa sa exekvovateľné suma nepočíta , pretože pre jeho pohľadávku na výživnom bola nariadená prebiehajúce exekúcie). Zo mzdy potom zostáva 16 000 Sk - 6930 Sk = 9070 Sk.

Čiastku nad 6930 Sk (čiže 2140 Sk) možno zraziť bez obmedzenia. Zostávajúca čiastka, tj 6930 Sk, sa rozdelí na tretiny, pričom jedna tretina je 2310 Sk. Prednostné pohľadávka, ktorú je nezaplatené výživné vo výške 3000 Sk, sa uhradí z druhej tretiny a chýbajúce suma vo výške 690 Sk sa doplní zo sumy, ktorú možno zraziť bez obmedzenia.

Z prvej tretiny sa potom uhradí najprv nesplatená pôžička až do výšky 2310 Sk a zvyšok, tj 1190 Sk, sa opäť zaplatí z čiastky, ktorú možno zraziť bez obmedzenia. Z tej potom zostane iba 260 Sk (2140 - 690 - 1190), ktoré možno zraziť na konto manka v prospech vlastného zamestnávateľa. Zvyšná časť tohto dlhu (4740 Sk) možno zraziť až v ďalších obdobiach.

V prospech oprávnených veriteľov tak bude zrazených 6760 Sk (2310 + 690 + 2310 + 1190 + 260) a zamestnanci z čistého zárobku 16 000 Sk zostane exekvovateľné suma 6930 Sk a tretia tretina 2310 Sk čiže 9240 Sk.

A tak v nasledujúcom mesiaci?

Znovu odrátame od mzdy 16 000 Sk exekvovateľné sumy, avšak tentoraz vrátane sumy na dieťa z prvého manželstva, teda sumu 4620 Sk na osobu povinného zamestnanca a 3 x 1155 (tj 3465 Sk) na manželku a dve deti, tj spolu 8085 Sk. Zostane 7915 Sk, ktoré rozdelíme na sumu 985 Sk, tú možno zraziť bez obmedzenia, a na 3 x 2310 (tj 6930) Sk. Celková exekvovateľné suma a druhá a tretia tretina (teda spolu 12 705 Sk) bude vyplatená zamestnancovi. Prvá tretina (2310 Sk) a suma, ktorú možno zraziť bez obmedzenia (985 Sk), spolu teda 3295 Sk, pripadne zamestnávateľmi v rámci dohody o zrážkach. Zostávajúca čiastka dlhu, a to po uhradení 260 Sk zo mzdy za predchádzajúci mesiac a 3295 Sk zo mzdy za počítané mesiac, 1445 Sk bude zrazí v nasledujúcom období.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: