Test otcovstva - určenie otcovstva

Nevydatá matka a riešenie určenia otcovstva. Význam súdneho a anonymného testu otcovstva. Ako dlho trvá test otcovstva. Musí s testom otcovstva súhlasiť matka? Čo budete potrebovať k súhlasnému vyhláseniu manželov a aký je poplatok?


Prečo sú muži v otázkach otcovstva zdržanliví - test otcovstva

Otcovstva je spojené s veľkou mierou zodpovednosti a vyžaduje prispôsobenie sa. Mužom prirodzene inštinkt bráni takúto zodpovednosť prijať. Zodpovednosť navyše neznamená iba výchovu, ale aj finančné zabezpečenie. Často tak argumentujú nedočkavým ženám vetou, že na dieťa ešte nemajú dostatok peňazí.

Odborníci ako ideálny vek pre pôrod odporúčajú vek 20 - 25 rokov, avšak v dnešnej dobe rodí väčšina žien až okolo tridsiatky a to veľa mužov ešte v 35 rokoch vyhlasuje, že sa necíti na to byť otcovi!

Otcovstva - ako sa na vec pozerá zákon - určenie rodičovstva - otcovstva

Zákon č 94/1963 Zb. o rodine, konkrétne hlava tretia, pojednáva o určenie rodičovstva všeobecne. Určenie materstva sa venuje len jediný paragraf (paragraf 50), zatiaľ čo určenie otcovstva rieši celý zvyšok tretej hlavy! U žien jednoducho platí, že žena, ktorá dieťa porodí, je jeho matkou. U mužov je celý systém postavený na určitých právnych domnienkach. Pri určovaní otcovstva existujú tri domnienky a je presne stanovené aj ich poradie. Keď niektorú domnienku vylúčime, nasleduje ďalší v poradí. V žiadnom prípade sa domnienky nesmie preskakovať.

Domnienka prvý - rozvod nemusí nič znamenať

Východiskom pre prvý domněku je samotný účel manželstva a predpokladaný obvyklý stav. Ak sa dieťa narodí v čase od uzavretia manželstva až do 300. dňa po zániku manželstva alebo po vyhlásení manželstva za neplatné, otcom je manžel matky. Ak sa narodí dieťa žene, ktorá sa znovu vydala, otcom je neskorší manžel a nehrá úlohu ani fakt, že sa dieťa narodí do 300. dňa po zániku predchádzajúceho manželstva alebo po jeho vyhlásení za neplatné.

Domnienka druhá - súhlasné vyhlásenie rodičov o otcovstve

Domnienka druhá prichádza na rad vtedy, keď je prvá domnienka vylúčená alebo je otcovstva nespochybnilo. Na základe druhej domnienky je otcom muž, ktorého otcovstvo vzniklo prostredníctvom súhlasného vyhlásenia rodičov u registračného orgánu alebo súdu. V prípade maloletého rodiča musí byť vyhlásenie výlučne pred súdom. Súhlasné vyhlásenie je možné ešte pred narodením dieťaťa, ak už je teda dieťa počaté. Ak vyhlásenie matky bráni duševná porucha alebo iná ťažká prekážka, nie je jej vyhlásenie vyžaduje.

Domnienka tretí - otcovstva po pohlavnom styku

Ak sú vylúčené predchádzajúce dve domnienky, zostáva domnienka tretí. Otcom dieťaťa bude muž, ktorý mal s matkou pohlavný styk v tzv kritickej dobe (tj doba, od ktorej do narodenia dieťaťa neuplynulo menej ako 180 a viac ako 300 dní), pokiaľ teda nie je otcovstvo zo závažných dôvodov vylúčené - napríklad lekárske potvrdenie, že je muž neplodný apod Tretia domnienka je obmedzená radom stanovených pravidiel. Platí, že manžel alebo obvineniam otec môže na súde poprieť svoje otcovstvo a to do pol roka odo dňa, keď sa dozvie, že manželke (partnerke) sa narodilo dieťa. Poprieť manželovo otcovstva môže tiež matka dieťaťa (do pol roka od narodenia dieťaťa).

Čo budete potrebovať k súhlasnému vyhláseniu manželov a aký je poplatok?

Súhlasné vyhlásenie rodičov sa vybavuje na matričným úrade a spisuje sa na mieste. Toto vyhlásenie nie je spoplatnené. Pri určení otcovstva k nenarodenému dieťaťu predloží rodičia tieto doklady:

* Občianske preukazy
* Rodné listy, prípadne rodné listy spoločných detí
* Matka tehotenský preukaz
* Rozvedená matka právoplatný rozsudok o rozvode (ak je matka rozvedená, musí od právoplatného rozsudku o rozvode uplynúť viac ako 300 dní)
* Ovdovelá matka úmrtný list manžela (ak je matka vdova, musí od smrti manžela uplynúť viac ako 300 dní)

Pri určení otcovstva k narodenému dieťaťu predloží rodičia tieto doklady:

* Občianske preukazy
* Rodné listy
* Rodný list dieťaťa (ak bol už vystavený)
* Rozvedená matka právoplatný rozsudok o rozvode (od právoplatného rozsudku o rozvode musí uplynúť viac ako 300 dní)
* Ovdovelá matka úmrtný list manžela (od smrti manžela musí uplynúť viac ako 300 dní)

Možnosť zapretie otcovstva

Ako už sme spomenuli, otcovstva možno pred súdom poprieť. Rovnako ako sú stanovené pravidlá pre určenie otcovstva, existujú pravidlá pre vyvrátenie domnienky a tým aj možnosť zapretie otcovstva. Poprieť otcovstvo možno len u prvej a druhej domnienky, pretože poprieť tretej domnienku môže len súd. Akonáhle súd vyhlási muža za otca dieťaťa, otcovstvo už poprieť nemožno. Vo výnimočných prípadoch môže generálny prokurátor navrhnúť zapretie otcovstva muža, ktorého otcovstvo síce vzniklo na základe súhlasného vyhlásenia rodičov, ale dané otcovstva by nebolo v súlade so záujmami dieťaťa.

Test otcovstva vykonáva Onkologickej centrum Nový Jičín

Test DNA umožňuje na základe porovnania genetickej informácie medzi testovanými osobami - napríklad domnelý otec a dieťa - potvrdiť alebo vylúčiť príbuzenský vzťah resp. biologické otcovstvo.

Test otcovstva si môžete nechať urobiť v Komlexním onkologickom centre v Novom Jičíne, konkrétne v laboratóriu P & R LAB as - Ústavu kvalifikovanom pre znaleckú činnosť.


Znalecký ústav P & R LAB a.s. v Novom Jičíne ponúka anonymné testy otcovstva, ktoré sú určené pre tých, ktorí si chcú overiť svoje biologické rodičovstvo a aj znalecké posudky vo veci určenia otcovstva. Pre testovanie otcovstva je nutné odobrať vzorku buniek sliznice dutiny ústnej od zainteresovaných osôb.

Význam súdneho a anonymného testu otcovstva

Tieto druhy testov sa líšia spôsobom odberu vzoriek. Pri anonymnom (bežnom) teste si odber vykoná dotknutý sám a doma. U anonymného testu nie je skúmaná identita žiadateľa o vyšetrenie ani identita odoslaných vzoriek. Predovšetkým z tohto dôvodu výsledky anonymného testu nemôžu byť považované za dôkazný výsledok testu paternity na súde ani nemôžu byť použité na iné právne úkony. Anonymný test nemá na súde žiadnu váhu. Vyhotovenie anonymných DNA testov je vykonané do 5-tich pracovných dní od doručenia všetkých biologických vzoriek a zaplatenie poplatku za vykonanie testu. Testy sú spracovávané pod číslami, sú teda úplne anonymné. Výsledky sa neodhaľujú telefonicky, nikdy sa neodhaľujú tretej osobe. Výsledková správu odovzdá osobne alebo zaslať poštou na uvedenú adresu do vlastných rúk adresáta. Príslušné vzorky DNA sú po vykonaní testu odborne zničené.

Súdne testy rovnako ako žiadateľom zadaný znalecký posudok podliehajú prísnym pravidlám. Vykonáva sa identifikácia zúčastnených osôb podľa osobných dokladov za prítomnosti súdneho znalca vrátane obstarania fotografie a odtlačkov prstov testovanej osoby. Označenie vzoriek je navyše prítomný svedok. Tým sa zabezpečí dôveryhodnosť testu, záverečné správy a celého súdneho dôkazu. Ďalšími krokmi sa potom zabráni tomu, aby sa vzorky zamenil. Týmto procesom sa prirodzene celá cena testu rapídne zvyšuje.

Ak aj Vy chcete mať istotu, alebo sa chcete o teste otcovstva dozvedieť viac, obráťte sa na P & R LAB as - Ústavu kvalifikovanom pre znaleckú činnosť.

Musí s testom otcovstva súhlasiť matka?

V prípade súkromne zažádaného znaleckého posudku je potreba súhlasu oboch rodičov s prevedením testu otcovstva resp. rodičovstva. V prípade anonymných testov už zákon nie je tak jednoznačný. Avšak obaja rodičia majú rovnaké právo na test otcovstva a právo dozvedieť sa výsledok. Ak teda nemá muž súdom zakázaný prístup k dieťaťu a je - ak zapísaný ako jeho rodič, nemôže mu nikto vo vykonaní testu brániť. V žiadnom prípade sa ale neodporúčajú odbery vzoriek proti vôli testovaných osobJak dlho trvá test otcovstva.

Ako dlho trvá test otcovstva

Výsledok testu bude známy za niekoľko pracovných dní v závislosti na tom, kde testy prebiehajú a aké máte vzorky. Niekde je možné priplatiť si za to, že testy budú prednostne vyhotovené, ale aj bez príplatku sú testy pomerne nákladné (niekoľko tisíc korún).


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: