Správanie pri partnerských aj pracovných problémoch

Každý z nás sa dostane do určitej stresové situácie. Či už vplyvom najrôznejších udalostí alebo v dôsledku konania iných ľudí. Sú medzi nami aj jedinci, čo vytvárajú stresové situácie bez toho, aby sami stres prežívali a trpeli ním. Ako s nimi jednať?


Vysvetlenie agresie

Agresia predstavuje emocionálne iniciované aktívne správanie, ktoré môže byť užitočné alebo neúčelné.

Určitá agresie patrí k základnému vybaveniu človeka, je to jeho prirodzená hnacia sila, ktorú je však potrebné usmerňovať. Agresia Je nepostrádateľná pre ľudský rozvoj, môže však pôsobiť až deštruktívne, ak ju nekočírujeme.

Vysvetlenie agresivity

Agresivita poškodzuje inú osobu, porušuje dané normy. Agresivita môže byť priama, nepriama, aktívne, pasívne, verbálne, fyzická. Príčinou agresivity môže byť strach, úzkosť, zlá výchova, vplyv part, lieky, alkohol, drogy, vplyv médií (televízia, internet, bulvár ai).


ruhy správania

Skryto agresívne správanie

 

Ludia s potlačenou, skrytú agresivitou, radi zosmiešňujú druhej ponižujúcim poznámkami: vtipy, často volia suverénnu, úsečná, ironický, zosmiešňujúce alebo povýšený tón hlasu. Sami však na uštipačný alebo kritickú poznámku reagujú niekedy úplnou stratou sebakontroly a výbuchom. Skryto agresívny človek teda môže reagovať aj otvorenou agresivitou, často s ešte ničivějšími účinky ako ľudia otvorene agresívne, pretože napätie v ňom narastá v období latencie. Ich kritika má osobné zafarbenie, na miesto, aby bola vecná. Voči podriadeným bývajú otvorene agresívne a svojho partnera sa snaží manipulovať do podriadenej role. Nadriadených, ak sa s nimi dostanú do konfliktu, postranne zosmiešňujú. Potlačená agresivita môže sprevádzať niektoré neurózy alebo psychózy, či iné duševne-povahové vady.

Tipy, ako jednať sa skryto agresívnymi jedincami

* Pokúste sa je počas hovoru prerušiť, až zdanlivo nezdvorilo. Napríklad hlučne upustite ceruzku alebo knihu, vstaňte, alebo je požiadajte, aby si sadli. Ak sedí, nebývajú toľko hlučne agresívne.
Nebojte sa vyjadriť svoj názor, povedzte napríklad: "Teraz si vypočujte, čo si o probléme myslím ja."
* Rozhodne neodporúčame, aby ste zvyšovali hlas, alebo kričali. To k ničomu nepovedie.
* Snažte sa vyhnúť kolízii a konfliktným situáciám. V boji totiž nemožno stále víťaziť a prípadná porážka rozhodne skryto agresívneho človeka nijako nepoteší. Je dobré pri vzrušené situácii navrhnúť prestávku.
* Prijmite prípadné priateľské gesto skryto agresívneho jedinca. Pri neúspechu môže agresívny človek zmeniť svoje správanie. Je ďaleko lepšie byť s takým človekom v priateľskom vzťahu, hoci len zdanlivom, než naopak.
* Aby ste predišli kritike alebo ohováraniu za vašim chrbtom, snažte sa rozbehnúť diskusiu s ostatnými. Ak nebudú totiž ostatné jedince sa skryto agresívnym človekom súhlasiť, sám so svojimi výpady prestane.
* So skryto agresívnym partnerom nechoďte do spoločnosti osamote. V skupine bude rozhodne príjemnejšia a menej útočnejší.

Provokatérské rokovania

Takýchto ľudí je v spoločnosti skutočne veľa. Charakteristické pre ne je, že sa nikdy nesnaží daný problém, na ktorý si sťažujú, rozriešiť. Neustálym poukazovanie získavajú pocit morálnej nadradenosti. V skutočnosti je problémy nestresuje, svoje emócie dovedú väčšinou kontrolovať a dobre vedia, aké riešenie je najvhodnejšie. Spôsob prezentácie je pre ich najbližšie okolie neznesiteľný, vedúci k stresu. Toto provokatérské rokovaní môže byť súčasťou neurózy alebo psychózy - najčastejšie ide o neurózu provokačná.

Tipy, ako jednať s provokatér

* Snažte sa ich pozorne a pokojne vypočuť a, keď oznámia všetky svoje názory, prerušte je. Vlastnými slovami vecne a stručne ich informácie a názory zopakujte, bez akéhokoľvek náznaku pritakanie či súhlasu.
Pýtajte sa na daný problém vecnými otázkami - kedy, kde, ako, ale nikdy nie prečo. Hľadajte vecné, konštruktívne východisko.
* Naučte sa s prehľadom reagovať na ich jízlivý poznámky, buďte na ne pripravení.
* Nepúšťajte sa do konfrontácií pri provokáciu, ktorá môže rýchlo prerásť alebo už prekračuje medze slušnosti.
* Pokračujú Ak provokatéri neustále v ďalších a ďalších sťažnostiach, otvorene sa spýtajte, ako myslí celú záležitosť uzavrieť s dôvodom, že diskusia nikam nevedie.

Pojednávanie, pri ktorom aktér mlčí

Títo ľudia reagujú na všetky vysvetľovania a argumenty mlčaním. Nepýtajú sa, nekomentujú, nediskutuje. Nezodpovedajú Vám zámerne, dôvody však môžu mať rôzne. Tieto dôvody si však nemusí pripustiť, môžu tieto dôvody sledovať aj podvedome: aby sa vyhli lži, zakryli pravdu, pokorili vás, alebo ide o pripravenú, premyslenú formu ich agresie. Základy ich rokovaní však nemusí byť v momentálnej situácii, ale v ich osobnostné poruche, ktorá môže prameniť z uplynulých udalostí. Pretože väčšinu problémov môžeme riešiť len komunikácií, je bohužiaľ ich pozícia veľkou brzdou riešenia všetkých problémov a často vyvoláva problémy nové alebo staré naopak vystupňuje.

U mlčiacich jedincov však neplatí znak rovnosti, že im sú veci voľné, a že sú pokorní. Naopak môžete byť prekvapení, ako títo jedinci môžu byť zapálení pre vec a bohužiaľ i, ak sú dotlačené do kúta, veľmi agresívne. Kolikráte títo jedinci mlčí, pretože sa nechcú púšťať do konfliktu, však pozorne počúvajú, všetko ukladajú do svojho vnútra a nepúšťa, neventilují von, čo môže byť pre ne aj pre okolie problém.

Tipy, ako jednať s mlčícím jedincom

* Snažte sa nepoužívať otázky s možnosťou odpovedí áno-nie. Použite namiesto "Súhlasíte s mojím názorom?" sa ich spýtajte "Čo to hovoríte pán XY?"
* Buďte ticho, kým nedostanete odpoveď. Trpezlivo čakajte a dívajte sa na príslušného s tázavým výrazom do jeho očí. Uvidíte, že vášmu tlaku skôr alebo neskôr podľahne a odpovie Vám.
* Ak je potrebné, začnite znovu a prípadne poznamenajte, že čakáte na jeho vyjadrenie. Opýtajte sa, ak je mu o tom zaťažko hovoriť. A znovu trpezlivo čakajte na odpoveď.
* Ak nie je iné východisko, konstatujte priamo: "Z Vášho mlčanie domnievam, že nejspíš súhlasíte, alebo sa mýlim?" Potom môžete len čakať, či sa predsa len diskusia nerozvinie a jedinec Vám neodpovie.

Rokovania plné sľubov

Tí jedinci, ktorí so všetkým súhlasia, zvyčajne nič nesplní, sľúbené veci nedodajú. Majú veľkú túžbu byť obľúbení vždy a všetkými. Obávajú sa, alebo jednoducho nechcú nič odmietnuť a sľubujú a zaväzujú sa úplne nerealisticky k tomu, čo nemôžu splniť. Môže ísť o osoby precitlivelé, neurotické či prehnane zdvorilé.

Tipy, ako jednať s človekom, čo neustále sľubuje

* Podporte Vašu úprimnosť priateľským správaním a záujmom znížiť ich tenziu.
* Neakceptujte nesplniteľné sľuby, stanovte realistickejšie podmienky, doprajte im viac času, aby ste ich nenútili sľub nesplniť a znova sľubovať.

Podrývačné rokovania

Títo ľudia sú nedôverčiví voči všetkým konštruktívnym návrhom ostatných. Názory ostatných sú pre nich zlé, rozhodne sa nič vďaka nim nepovedie, nedopadne to dobre atp. Hovoria to však tak presvedčivo, že môžu dokonca zvrátiť názor celej skupiny. Často si neuvedomujú, že ich názor vychádza z predsudkov či emócií, ktoré môžu mať korene v osobnostné poruche či depresiu, ale aj napríklad v poruche funkcie orgánov spôsobujúce malomyseľnosť, těžkomyslnost a pesimistické nálady. Pesimizmus môže vyvolať aj nedostatok vitamínov B, minerálov (horčíka).

Niekto chce svojím podrývačným správaním len upozorniť na nespokojnosť s okolnosťami, ktoré s riešeným problémom nemusí súvisieť.

Tipy, ako jednať s podrývači

* Každý má určitý sklon k malomyseľnosti, nenechajte sa nimi stiahnuť nadol.
Sami podporte skupinu výroky typu: "Musí existovať určite nejaké riešenie, určite na niektoré spoločne prídeme. Máš nejaký nápad? "
* Voči pesimistovi neargumentujte, je to strata času. Aj jeho tvrdenia môžu byť nakoniec logické. Snažte sa prinútiť skupinu, alebo seba k novej analýze problémov. Pesimista sa pritom dá ovplyvniť k zmene názorov.
* Ak sa nepodarí Vám prehovoriť celú skupinu, pokúste sa o vlastnú stratégiu riešenia: "Myslím, že to pôjde, na niečo som prišiel - pomôže mi niekto z Vás?" Alebo si k spolupráci môžete nájsť
nových partnerov.

Nekompromisné rokovania

Títo jedinci tvrdo požadujú, aby všetko bolo podľa ich vlastných predstáv. Neakceptujú v žiadnom prípade iné návrhy, nedajú sa presvedčiť žiadnym argumentom. Jedná sa však zvyčajne o schopných ľudí, vyznajú sa veľmi dobre vo svojom odbore, ale majú však neobmedzenú sebadôveru.

Tipy, ako jednať s nekompromisným jedincom

* Veľmi dobre sa pripraviť na tieto jedinca. Majte pri sebe konkrétne čísla, fakty, všetko hmatateľné, žiadne vzdušné zámky.
* Pozorne je vypočujte a uznajte ich znalosti a autoritu. Pýtajte sa ich, nekonfrontujte je. Nesnažte sa byť ich konkurenčnom expertom.
* Ponúknite im spoluprácu, prípadne pomoc, predídete tým napätie a prípadným zlým vzťahom.

Přechytralé rokovania

Sú to ľudia, ktorí po prečítaní článku v novinách, po sledovaní správy v televízii atď, ihneď rozumejú danej problematike. Hovorí veľmi presvedčivo, chytro a zapáleným spôsobom. Ľudia neznalí im môžu ľahko podľahnúť. Nenechajte sa oklamať.

Tipy, ako jednať s chytrolín

* Rozhodne je neberte vážne, ak ich poznáte. Nenechajte je príliš rozhovoriť.
* Nekonfrontujte je s ich faktickú neznalosťou problému, naopak im dovoľte zachovať si tvár, aby neprešli v obrane k primitívnemu až agresívnemu správaniu a nezačali Vás slovne napádať.

Váhavé rokovania

Jedinci, ktorí často odkladajú svoje rozhodnutie, majú kolikráte snahu ostatným pomôcť, však rozpor medzi želaním byť úprimný, resp. pomôcť a pritom nikoho nepoškodiť, resp. neprovinit sa svojim zásadám, postojov, predsudkom, im nedovolí urobiť konečné rozhodnutie. Nenechajte sa zmiasť, ich váhavé, neisté rokovaní je jedným zo zdrojov skrytej agresivity.

Tipy, ako jednať s váhajúcim jedincom

* Uistite sa, že za úprimnosť je rozhodne nikto nebude postihovať. Jemne a taktne sa snažte dozvedieť viac o ich konfliktu.
* Stanovte poradie alternatív, uľahčí im ich rozhodovanie.
* Poskytnite im podporu, musí cítiť Vašej dôveru, ale nepreťažujte je.
* Vyžadujte záruky za ich rozhodnutia a z nich vyplývajúce záväzky.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: