Presbyteriáni, Cirkev bratská, Anglikánska cirkev ....

Všeobecne možno povedať, že či už sa jedná o prvý alebo posledný nami menovanou cirkev, každá vytvára poriadok a pravidlá pre svoje ovečky. Potrebuje Ak človek niekam patriť, môže mu priniesť aj istý druh zázemie.


Kalvinisté - presbyteriáni

Kalvínskému náboženstvo sa tiež hovorí kalvinizmus alebo Reformovaná cirkev, prípadne aj presbyteriánsky cirkev (v anglo-americkom prostredí), alebo Helvétska cirkev. Kalvinistům sa niekedy hovorí aj hugenoti.

Náboženstvo vzniklo v 16. storočia, najväčšieho úspechu sa dočkalo vo Švajčiarsku. Šíriteľom bol Ján Kalvín. Vierouky je definovaná v Helvétska vyznania viery. Kalvinistické náboženstvo vyznáva na základe Biblie spasenie z Božej milosti, ktoré človek prijíma vierou, zdôrazňuje zvrchovanou Božie vládu nad svetom. Cirkev nesmie byť riadená svetskou mocou. Ich bohoslužby sú prosté, bez ceremónií. Večeru Pána chápu ako symbolické pripomínanie Kristovej obete a jeho prítomnosti v Cirkvi.

U cirkvi je presbyterní zriadenie teda rada starších veriaci sa delia na podskupiny (5-7 rodín) a volia jedného zo svojho stredu a ten sa zúčastňujú presbyterní rady. Presbyter dohliada na duchovnú starostlivosť a materiálne potreby zboru, snaží sa o udržanie disciplíny v cirkvi iv osobnom živote veriacich. Kalvinizmus vyžaduje od veriacich askézou a kladie dôraz na pracovitosť (tých, ktorí pracovať môžu). Z reformovaných kostolov boli odstránené sochy a obrazy, miesto oltára zaujala kazateľnica. Reformovaná cirkev (Kalvinisté) v českých krajinách sa v roku 1918 spojila s cirkvou luteránske a vytvorili Českobratrskú cirkev evanjelickú.

Cirkev bratská

Cirkev bratská je reformovaná a evanjelikálna cirkev, ktorá vznikla roku 1892 zlúčením Slobodnej evanjelickej cirkvi české (založená 1868) a Slobodnej reformovanej cirkvi (založená 1880). Pôsobí v Českej a slovenskom. Pri sčítaní ľudu v roku 2001 sa k cirkvi bratskej prihlásilo 9 931 obyvateľov SR - vrátane detí prihlásených rodičmi a 3 217 obyvateľov Slovenska. V januári 2010 sa česká časť cirkvi uchýlila na 73 zborov združených v 12 seniorov a predsedom Rady Cirkvi bratskej je Daniel Fajfr. Cirkev je členom Českej evanjelikálny aliancie a Ekumenickej rady cirkví. Cirkev vydáva mesačník Brána skôr Bratská rodina.

Cirkev bratská ako súčasť Kristovej cirkvi

* Je zväzok samostatných zborov v Českej republike, ktoré sa dobrovoľne zaviazali k jednomyseľnosti viery, k službe Bohu a ľuďom ak bratskému spolužitiu podľa príkladu novozákonné cirkvi
* Za pravidlo viery a života prijíma Písmo sväté - Bibliu
* Hlási sa k základným starokresťanským vyznaním viery, k dedičstvu svetovej i domácej reformácie, zvlášť potom k odkazu Jednoty bratskej ak zásadám evangelikálneho hnutia
* Je dobrovoľné združenie osôb rovnakej náboženskej viery, ktoré rešpektuje ústavu štátu a zákony a toleruje ostatné cirkvi a náboženské spoločnosti a osoby bez vyznania.
* Základným spoločenstvom v Cirkvi bratskej, v ktorom sa rozvíja duchovný život členov cirkvi, je zbor. Spoločenstiev zboru tvoria členovia Cirkvi bratskej (vrátane prípravných) a ich deti. Svoje záležitosti si zbory spravujú samostatne v súlade s touto ústavou.
* Zbory Cirkvi bratskej sa v záujme duchovnej jednoty a spolupráce riadia spoločnou Ústavou, Vyznaním, Radom a ďalej uzneseniami Konferencie a Spoločnej konferencie. Ich plnenie zabezpečuje Rada Cirkvi bratskej. Zbory sa môžu združovať do regionálnych celkov - seniorátů.
* Pre plnenie úloh v jednotlivých odboroch činnosti môže Rada Cirkvi bratskej i jednotlivé zbory Cirkvi bratskej podľa potreby zriaďovať príslušné účelové zariadenia.

Anglikánska cirkev

Anglikánska cirkev je materskou cirkví anglikánského spoločenstvo cirkví, ktorá je v Anglicku podriadená panovníkovu moci. Anglikánska cirkev je dnes prítomná v Anglicku, Škótsku a Walese a jedná sa o štátnu cirkev v klasickom zmysle. V jej čele stojí britský monarcha, ktorý má titul Supreme Governor = najvyššia panovník alebo tiež Defensor Fidei = ochranca viery.

Ďalej majú rozhodujúci vplyv na dianie v cirkvi dvaja arcibiskupi a biskupi 24 najstarších biskupských sídiel, ktorí sú zastúpení v Snemovni lordov. Medzi členmi cirkvi sa dnes počíta už menej ako polovica obyvateľstva Anglicka a týchto členov naďalej zreteľne ubúda. Dôvodom nie je len postupujúca obmedzovanie cirkevného vplyvu britskej spoločnosti, ale najmä kríza a rozpad celej Cirkvi, ktorej jednotu rozbili spory o kňazské a biskupská svätenie žien a necelibátních homosexuálov.

Rad konzervatívnejších veriacich či celej farnosti prechádza buďto ku konzervatívnejším cirkvám anglikánského spoločenstiev, alebo k rímskokatolíckej cirkvi. Po poslednom zasadnutí synody, ktorý schválil biskupské svätenie žien, hrozí opustením cirkvi už aj celej diecézy. V cirkevných záležitostiach círvi predsedá arcibiskup z Canterbury ako primas, ktorému v anglikánskej spoločenstiev prislúcha aj najvyššie úcta. Anglikánska cirkev sa skladá z dvoch cirkevných provincií, Canterbury a Yorku, ktoré obsahujú celkovo 43 diecéz. V súčasnosti k nej patrí asi 25 miliónov veriacich, anglikánska cirkev je tak najväčšou cirkvou anglikánského spoločenstiev.

Kristadelfiáni

Kristadelfiáni či Bratia v Kristovi, je kresťanské hnutie založené v polovici 19. storočia v Spojených štátoch. Počet ich stúpencov sa odhaduje na 55 až 60000 v 120 krajinách sveta. Kristadelfiáni sa striktne pridŕžajú Biblie. Považujú ju za jediný pravý zdroj Slov Božieho

*

Boh - Odmietajú poňatie Trojica tak, ako ju chápu katolíci. Učenie o Trojici a ich vzťahu totiž sformulovali Cirkevný Otcovia a nie biblie. Ježiš pred svojim narodením neexistoval - s výnimkou miesta v Božom pláne.

*

Ježiš - Podľa kristadelfiáni Ježiš je Syn človeka, syn Adama, a doslovný syn Márie. Odmietajú myšlienku, že Ježiš existoval v nebi pred svojím narodením. Rovnako tak Ježiš doslovne zomrel na kríži, a Boh doslovne ho vzkriesil.

*

Kristadelfiáni neverí v nesmrteľnosť duše, ani v peklo, ktorým je jednoducho hrob. Neveria v nebo ako miesto večnej odmeny. Sú presvedčení, že kráľovstvo nebeské, bude prišiel na zem z neba.

*

Diabol je metaforou pokušenie.

*

Zdôrazňujú význam Židov, v ktorých Kristadelfiáni do istej miery vidia vyvolený národ

Spoločenstvo má kongregacionalistický spôsob zriadenia. Každá kongregácie je úplne nezávislá a zodpovedná sama za seba. V záležitostiach viery usilujú o návrat ku koreňom biblického učenia - tak, ako bolo chápané a nepraktikuje apoštolmi v prvom storočí. To nie je samozrejme jednoduché, pretože sa v priebehu storočí objavilo v kresťanskej cirkvi veľa nových doktrín a praktík, ktoré vážne narušili pôvodné evanjeliová zvesť aj charakter viery, žité a prežívané konkrétnymi ľuďmi.

Višva Nirmala Dharma

Višva Nirmala Dharma je celkovo už tretej registrovanou náboženskou spoločnosťou čerpajúci z indickej tradície. Narozdiel od dvoch predtým registrovaných spoločností s indickými koreňmi vychádza Višva Nirmala Dharma z neortodoxný, ezoterických indickej náboženskej tradície, z tantry.

Jej špecifikom v rámci tantrických škôl je väzba na osobnosť Nirmal Salvo-Srivastava (* 1923), ktorá od roku 1970 vystupuje ako Šrí Mátadží Nirmala Devi. Spoločenstiev sahadža jogín preto často prezentuje učenia svojej zakladateľky skôr ako liečiteľskú metódu než ako náboženský systém. Aj v prípade tejto náboženskej spoločnosti poukazuje odborný posudok, vypracovaný pre registrujúci orgán, na niekoľko kontroverzných bodov, celkove ale registráciu odporúča.

Kontroverze vyplývajú hlavne z oddanosti, ktorú sahadža jogín prejavujú Šrí Mátadží. Tá v úlohe Božskej Matky poskytuje svojim nasledovníkom normy nielen pre duchovný život, ale aj pre výchovu detí, pre vzťahy k rodičom, pre výber partnera (niekedy ho výslovne určuje sama) apod Sahadža jogín majú byť pripravení vzdať sa všetkého, vrátane svojich najbližších. Ako znepokojujúci je hodnotený spôsob výchovy detí, ktoré môžu byť v nízkom veku pripravené o prítomnosť rodičov a vychovávané kolektívne v prostredí značný vplyv indickej kultúry a jazyka

... nabudúce telegraficky o ďalších cirkvách.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: