Ne-platenie výživného

Neplatenie výživného sa trestá. Účinná ľútosť pri neplatení výživného. Ako postupovať pri neplatení výživného, výživného na dieťa? Výška výživného u ľudí s vysokým príjmom. Zvýšenie výživného. Kedy nastáva exekúcia?


Čo znamená povinnosť vyživovať?

Povinnosť vyživovať alebo zaobstarávať iného neznamená len poskytovanie finančných prostriedkov, ale aj faktické starostlivosti (strava, bývanie, ošatenie, starostlivosť o zdravie, čistota, dohľad nad zverenou osobou apod).

A čo sa na druhú stranu za výživné nepovažuje ...

Výživným nie je príležitostné plnenia pri styku rodičov s deťmi, napríklad rôzne darčeky, ktoré nesmeruje k uspokojeniu odôvodnených potrieb detí. Vyživovacia povinnosť nezaniká ani pri zbavenie rodičia rodičovských práv. K tomu, aby bola skutková podstata naplnená, postačí rokovania z nedbanlivosti.

Neplatenie výživného sa trestá

Podľa zákona považujeme za trestné dve formy rokovania: neplnenia vyživovacej povinnosti (hrozí odňatie slobody až na 1 rok, pritom neplnenie môže byť hoci z nedbanlivosti) a vyhýbaniu sa plnenie tejto povinnosti (tu sa jedná o úmyselné vyhýbanie sa, trest je odňatia slobody až na 2 roky).

Aká je skutková podstata - neplnenie vyživovacej povinnosti

Neplnením vyživovacej povinnosti rozumieme to, keď osoba vôbec neplní povinnosť, keď ju naplní v povinnom rozsahu, ale aj keď neplní potrebné len niekoľko dávok (väčšinou sa jedná aspoň o 6 mesačných dávok). Vyhýbanie sa je označované ako "neplnenie vyživovacej povinnosti spojené s konaním, ktorým sa páchateľ chce zbaviť svojej povinnosti alebo zmariť vymáhanie výživného". Ide napríklad o častú zámernou zmenu zamestnania, prijatie zamestnania s nízkym platom ai Vyživovacia povinnosť zahŕňa nielen platenie výživného, ale aj snaha zistiť, kde sa nachádza osoba, ktorej výživné patrí, ak je to teda možné.

Účinná ľútosť pri neplatení výživného

Účinná ľútosť súvisí s trestným činom zanedbania povinnej výživy. Ak osoba dodrží zákonom stanovené podmienky, tak môže byť na základe účinnej ľútosti zbavený obvinenia. Zánik trestnosti je v prípade, keď osoba dodatočne dobrovoľne splní celú svoju vyživovaciu povinnosť pred tým, ako súd prvého stupňa vyhlási rozsudok. Toto všetko je možné, keď zanedbanie povinnej výživy neprinesie trvalé nežiaduce následky.

Ako postupovať pri neplatení výživného, výživného na dieťa?

Problém, ktorý postihuje mnoho matiek, je naplacení výživného zo strany mužov. Väčšina matiek navyše nemá dostatok odhodlania a síl vymáhať sumu prostredníctvom súdu. Pravdou je, že hoci matka na súde uspeje, nemusí sa peňazí dočkať. To sa stáva najmä vtedy, keď muž žije len zo sociálnych dávok, nevlastní žiadny majetok, alebo je vo výkone trestu. Takúto osobu potom nijako nemôžeme donútiť zaplatiť a ani exekúcie nepripadá do úvahy ... Čím viac potom dlžné výživné rastie, tým menšia pravdepodobnosť, že matka peniaze niekedy uvidia. Každopádne, ak váš bývalý manžel alebo manželka neplatí výživné, obráťte sa na právnika!

Výška výživného u ľudí s vysokým príjmom

Ak muži (ženy) zarábajú veľa peňazí, musí tiež počítať s vyšším výživným. V poslednej dobe sú súdy určované docela vysoké sumy výživného. Môžeme sa stretnúť is takými prípadmi, kedy ženy po svojich slávnych exmanželom žiadali mesačne sumy v rádoch státisícov korún! To už sú naozaj astronomické sumy. V skutočnosti však súd obrovské výživné nepriznáva au bohatých ľudí sa stretávame s výživným zhruba do 26 000 Sk. Je teda pre úspešné, dobre zarábajúcou muža vysoký plat v tomto smere nevýhodou?

Zvýšenie výživného

Pri slovnom spojení "vyššia alimenty" naskakuje mnohých mužom husia koža. Ak ale dôjde k zmenám potrieb oprávneného, mala by nastať aj zmena výšky výživného. Pri stanovovaní výšky výživného sa zisťujú príjmy a možnosti rodičov. Nárok na výživné trvá iba do doby, kedy nie je dieťa schopné sa samo živiť.

Výživné sa vzťahuje spravidla na muža

Výživné sa samozrejme môže vzťahovať tak na mužov, tak aj na ženy, ale v článku budeme naďalej zaoberať už len o mužoch, pretože v 98% prípadov sa skutočne jedná iba o muža. Prispieva k tomu aj fakt, že súdy v Českej republike sú skôr konzervatívnejšie av prípade sporov dostanú deti do starostlivosti zvyčajne matky.

Priemerné výživné v Českej republike

Na základe výskumov je priemer výživného u nás 1577 Sk, nie je to teda nijako nadpriemerná suma. Pri rozhodovaní o výške výživného sa poukazuje na výške príjmu otca, potreby a záujmy dieťaťa a vek dieťaťa. Výživné je ale individuálnou záležitosťou a rozhodnutie bude na sudcovi.

Politika vyjednávanie - výživné

Matka bude samozrejme snažiť o priznaní najvyššieho možného výživného. Oproti tomu, otec chce výživné naopak minimalizovať. Muži s priemerným platom asi 18 000 Sk väčšinou platí výživné do 3 000 Sk mesačne.

Vyhýbanie sa povinnostiam sa nevypláca!

Vyhnúť sa výživnému dá len veľmi ťažko, pokiaľ však nebudeme brať do úvahy extrémne situácie, o ktorých sme sa zmienili (napríklad odňatia slobody, závislosť na sociálnych dávkach a i.). Zložitejšie bude preukazovať príjmy u muža, ktorý podniká. Nehľadiac na to má aj on povinnosť sa súdom maximálne spolupracovať a svoje príjmy doložiť. Pri zistení skutočnosti, že muž sa povinnosti vyhýba, mu môže byť uložené výživné vo výške až 15-násobku životného minima (až 65 000 Sk). Vychytralým mužom sa teda nepravdivosť preukazovania príjmu nemusí vôbec vyplatiť.

Čo keď neplatí vôbec?

Urobiť si dieťa a potom ho nezaopatřit, to vie asi každý. Bohužiaľ, niekto to tak praktizuje. Matke potom zostali oči pre plač, pretože sa musí sama o dieťa starať a riešiť ekonomickú situáciu. Otcov, ktorí neplatia, je veľa. Fakt, že nemajú trvalé bydlisko a nepracujú, situáciu značne komplikuje. Povinnosti, ktoré súd uloží, niekedy otcovia nesplní a tak môže nastať osobitné konanie, tzv, exekučné konanie.

Kedy nastáva exekúcia?

Najprv musí veriteľ súdu predložiť tzv vykonateľné rozhodnutie (exekučný titul). To je zvyčajne rozsudok nariaďujúci dlžníkovi plnenie v určitej dobe. Ak k plnenie v stanovenej lehote nedôjde, môže byť veriteľom Navrhnuté vykonanie exekúcie. Návrh na exekučné konanie Návrh má obsahovať spôsob, akým má byť exekúcie vedená.

Výkon rozhodnutia

môže byť prostredníctvom predaja hnuteľných a nehnuteľných vecí či podniku. Ďalej zrážkami zo mzdy a prikázaním pohľadávky z účtu, kedy zamestnávateľ alebo číslo účtu a banky musia byť vždy označené. O návrhu na výkon rozhodnutia sa doloží rozhodnutých s doložkou vykonateľnosti. Výkon rozhodnutia sa nariaďuje len v rozsahu, ktorý navrhol oprávnený (pretože to stačí k jeho uspokojenie). Ak je oprávneným Navrhnuté viac spôsobov na vymoženie pohľadávky, ale stačí mu len jeden spôsob, súd uloží výkon rozhodnutia iba do stavu uspokojenie pohľadávky.

Situácia, keď sa manžel jednoducho zbalí a odíde nevedno kam

Niekedy nastane aj taká situácia, keď si v priebehu manželstva manžel naraz vezme svoje veci, odíde a manželku s dieťaťom nechá nezabezpečené. Čo má v takom prípade manželka robiť? Podajte si návrh na vydanie predbežného rozhodnutia pri neplatení výživného.

Poznámka - výška výživného

Ak zoberieme priemerný plat v ČR, tak pri priemernom výživnom platí muži na svoje deti približne 2-3x menej ako by naozaj mali. Obvyklou praxou je kamuflovaný vyššie mzdy.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Užitočný text ale...

JohnSk | 24.09.2010 02:27
...ale, mohli ste to radšej nechať (zrejme) v pôvodnej Češtine ako to takto zhovädiť pri preklade. :-)

reakcia na článok

jaroslav | 16.08.2011 18:52
to je pekná hovadina, čo je tam uvedené, že výživné môže byť až 65 000,- korún. Z takejto výšky( 15-násobok životného minima ) sa vychádza len pri jeho určení ak povinný nedoloží príjmy z podnikania, je to tzv. právna domnienka

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky