Ľudské vlastnosti

Každému človeku boli dané do vienka nejaké vlohy. Tie je treba rozvíjať ak tomu potrebujeme buď úmyselné alebo náhodné pôsobenie prostredia. Aký charakter človek bude mať, záleží hlavne na výchove. Viete aký temperament máte sami?


Temperament a ľudské vlastnosti

Vrodené predpoklady alebo schopnosti, charakter, rysy osobnosti a temperament.

Temperament je súhrn vlastností, určujúcich dynamiku celého prežívania a správania osobnosti. Tempo priebehu a striedanie psychických procesov, stavov, činností a rokovania a ich intenzitu. Dynamika spočíva v rýchlosti a intenzite reakcií človeka na rôzne podnety, dĺžke trvania, rôznych duševných zážitkov a ako výrazne je človek prejavuje navonok.

Každému človeku boli dané do vienka nejaké vlohy. Tie je treba rozvíjať ak tomu potrebujeme buď úmyselné alebo náhodné pôsobenie prostredia. Niekto má nadaní, iný talent a pre iného z nás si sudička pripravili genialitu. Dôležitým aspektom pre rozvinutie našich schopností je inteligencia, teda rozumové schopnosti jedinca. Čo znamená, že môžeme kombinovať poznatky už nadobudnuté, vyvodzovať dôsledky, chápať súvislosti a prispôsobovať sa okolnostiam alebo sa v nich orientovať.

Rysy osobnosti

Ľudia nás posudzujú podľa nášho správania, podľa povahových vlastností. Ako rokujeme, ako sa správame, a ako určité situácie prežívame. Ďalej záleží aj na intenzite prejavov. Ovplyvňujú nás ako vrodené predpoklady, tak sociálne okolie v ktorom žijeme a samozrejme výchova.
Základné rozdelenie

Melancholik

je tichý človek, ktorý o všetkom až príliš premýšľa. Niekedy sa môže okolí javiť ako precitlivený. Jeho skvelú vlastnosťou je, že dokáže načúvať ľuďom a pochopiť ich problémy a vcítiť sa do nich. Ich okolie ich považuje tak trochu za vŕbu, ktoré sa môžu zveriť a vie, že u nich to bude v bezpečí. Život takého človeka býva plný obáv, těžkomyslnosti, zádumčivosti trudomyslnosti a starostí, konfliktov a rán osudu.

Býva to psychicky labilná človek. Melancholik ľahko a často podlieha depresiám. Ľahko sa uráža a vo všetkom hneď hľadá problémy. Máva nízke sebavedomie, myslí si, že ho všetci ohovárajú, trpí vnútornou neistotou. Uznáva pevný poriadok, oceňuje krásu a inteligenciu. Kladie dôraz na duševnú činnosť. Je vážny, stanovuje si dlhodobé ciele a zaoberá sa len vecami, ktoré majú trvalý význam. Má sklon ku genialite. Rád počúva hudbu.

Miluje čísla, grafy, mapy, plánky, zoznamy. Dokonalá vnútorná organizovanosť pre neho predstavuje základ jeho existencie. Je to puntičkár, postrehne detaily, ktoré ostatní ani nestačia zaregistrovať. Nemá rád plytvanie a miluje výhodné kúpy. Dokáže byť starostlivý a súcitný s úprimným záujmom o iných ľudí. Svojho partnera si vyberá obozretne, aby splňoval všetky jeho nároky.

Flegmatik

ten sa na prvý pohľad môže javiť ako zakríknutá osůbka, ktorá nemá svoj vlastný názor. Opak je ale pravdou. Flegmatik má svoj názor, ale väčšinou nepovažuje za dôležité ho vysloviť. Jeho skvelú vlastnosťou je, že za každú cenu zachová svoj pokoj. Nikdy nepanikárte, je obozretný, spoľahlivý, zmierlivý, vyrovnaný a pokojný.

Prežíva povrchne a pomaly, čo znamená, že nepríjemné veci ho príliš nekonajú a príjemné ho nijako zvlášť nepoteší. Prijíma, čo je tak, ako to je a jeho reakcie nie sú nijak hlboké. Má dar vyrovnať sa so všetkým s chladnou hlavou a veľmi zriedka zapája emócie.

Rozhodne to nie je inovátor a nevedia sa nadchnúť. Býva často veľmi lenivý. Nerád rozhoduje zásadné veci. Je cieľavedomí a vedia sa sústrediť.

Cholerik

neznesie, keď nemá pravdu, nepripúšťa si svoje omyly. Cholerici sú asi najzvláštnejšie a nevypočitatelnější. Niekedy sa stane, že vybuchnú pre nič za nič, inokedy sú zase vzorom dobroty. Ich skvelú vlastnosťou je, že sa dokážu zapáliť pre každý podnik. Svojím nadšením väčšinou strhnú aj ostatných. Hľadajú ako zvíťaziť a zachovať si tvár. Všetko prežívajú hlboko a rýchlo. Zle vychádzajú s pomalé a nerozhodným ľuďmi, pretože ich vlastnosti nevedia tolerovať. Cholerik máva prehnané reakcie, ktoré môžu hraničiť až s agresiou, ale za okamih sa upokojí a jedná opäť normálne.

Dynamická osobnosť, ktorá dosahuje svoje ciele. Je to človek ústretový a optimistický. Je rodený vodca, a to už od najútlejšieho veku. Má podvedomú a silnú túžbu po zmene. Nebýva apatický alebo ľahostajný. Má rozhodnosť a silnú vôľu, problémy rieši rýchlo. Rád prekonáva prekážky, miluje boj a aj konkurenciu. Zaobíde sa bez priateľov a divákov, stačí mu jeho cieľ. Má dobrú intuíciu pre odhad situácie a obvykle má pravdu. Miluje krízové situácie, v ktorých často exceluje.

Sangvinik

je spoločenský, prístupný, činorodý, veselý, bezstarostný, naživo reagujúce, nenútený, čulý, hovorné optimista. Zaoberá sa predovšetkým sám sebou, je sústredení na seba. Prežíva povrchne a krátko, čo znamená, že nepríjemné veci ho príliš nekonajú, zároveň ho však príjemné nijako nepoteší. Navonok sa vie radovať, aj smútiť ale vo vnútri ho to naozaj príliš nerozhodí. Často menia svoje postoje a názory. Nedodržiava termíny. Je citový a okázalý, dokáže všetko premeniť v žarty. Nachádza v živote veľa vzrušenia a dokáže svoje zážitky zaujímavo a pestro rozprávať.

Je vždy ústretový a optimistický. Sangvinik okolo seba šíri úplnú pozitívnu energiu. Ich nefalšovaná radosť zo života väčšinou spoľahlivo nakazí aj ostatné. Títo ľudia sú väčšinou obľúbení v kolektíve, majú veľa priateľov, alebo povedzme až veľa priateľov. Ich slabou stránkou je, že len ťažko dokážu porozumieť cudzím problémom. Tiež rôzne tajomstvá si väčšinou nenechajú pre seba a sú k ostatným málo vnímavý. Nevie počúvať a ani nemá záujem, preto si tiež nepamätá presne mená.

Ako priateľ je nestály a zábudlivý. Skáče ľuďom do reči a často hovorí a zodpovedá za ostatné. Má vrodený zmysel pre dramatickosť a môže byť vynikajúcim hercom. Sangvinik má naivnú povahu aiv dospelosti si zachováva detskú prostotu. Bez váhania dokáže ponúknuť svoju pomoc, príliš však nedomýšľa dôsledky svojej ochoty. Je tvorivá a neustále tvoria nové a nové vzrušujúce nápady. Je pre neho prirodzený fyzický kontakt s ostatnými ľuďmi, dotyky, objatia, hladenie.

Teória podľa Junga rozlišuje dva typy osobnosti

* Introvert
* Extroverti

Extrovert

je takpovediac otvorený svetu, má rád spoločnosť, je pružný a družný, ľahko nadväzuje spoločenské kontakty, ale tieto kontakty bývajú často povrchné iz toho dôvodu, že extrovert má rád zmenu a nestačí citovo do väčšej hĺbky prežiť priateľstvo, lásku apod

Má rád vzrušenie, a preto často riskuje, je prevažne optimistický. Aj jeho záujmy sú smerované predovšetkým k ľuďom. Človek, ktorý sa zameriava na vonkajší svet, je otvorený k ostatným, aktívny, ľahko sa prispôsobuje zmenám, veľmi prístupný. Aktívny až agresívne, ľahkovážny, povrchné, citovo nestály.

Introvert

je skôr zdržanlivý k ľuďom, v spoločnosti je plachý. Nejde pod dojmom bezprostredne pôsobiace reality, ale svoje rozhodnutia dlho zvažuje. Rád plánuje a kladie dôraz na pravidelnosť a rytmus v každodennom živote. Usiluje o kontrolu svojich citov a dôležitá je pre neho etická stránka veci.

Nemá rád vzrušenie a má tendencie k miernemu pesimizmu. Človek, ktorý je zameraný do svojho vnútra, je plachý, v spoločnosti neistý, veľmi málo priebojný, prežíva bohatý a intenzívny vnútorný život s hlbokými city. Vo väčšej spoločnosti neistý, v nedôležitých veciach veľmi málo priebojný, empatický, veľmi vnímavý ku svojmu okoliu.

Charakter človeka

Je súhrn psychických vlastností, ktoré umožňujú kontrolu a riadenie, činnosti alebo správania človeka, podľa spoločenských a morálnych požiadaviek. Charakterové vlastnosti sa formujú predovšetkým výchovou. Charakter súvisí s individuálnou morálkou jedinca.

S charakterom veľmi úzko súvisí svedomia, ktoré plnia pri narušení morálnych hodnôt človeka funkciu alarmu. Charakter vyjadruje vzťah k druhým ľuďom, k práci, k prostrediu ik sebe samým.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: