Konfucianizmus, Šintoizmus, Scientológia ...

Žiadna cirkev nie elitnej klub, ktorého nieste hodní. Ťaží Vás nejaké hriechy, potrebujete sa vyspovedať? Rozhodli ste sa zmeniť svoj doterajší život a urobiť pokánie? Máte slobodnú voľbu vybrať si duchovný stánok sami.


Konfucianizmus

Konfucianizmus je v tradičnej čínštine = škola učencov. Je čínsky filozofický smer, ktorý sa pôvodne vyvinul z učenia čínskeho mudrca Konfucia. Je to ucelený systém morálky, sociálnych, politických a náboženských myšlienok, ktoré mali markantný význam na vývoj čínskej civilizácie ešte do 21. storočia.

Konfucianizmus chápe tao = cesta, ako cestu človeka a spoločnosti. Zdôrazňuje teda ľudské konanie, ktoré však nesmie byť v rozpore s vôľou najvyššieho božstva Nebies. Do popredia stavia rozum, zodpovednosť, pozitívny postoj k svetu, ale aj podriadenosť poriadku.

Vytvára model spoločnosti založenej na vzore patriarchálnej rodiny. Európsky postoj ku konfuciánskej filozofiu sa v priebehu doby výrazne menil. Európania sa začali s čínskou civilizáciou podrobnejšie zoznamovať až v 17. storočia. V 18. storočia sa konfuciánstva stalo predmetom nadšeného obdivu pre francúzske osvietencov aj pre britskú aristokraciu a začiatku 20. storočia európski sociológovia dokonca označili konfuciánstva za hlavnú príčinu čínskeho úpadku a tento názor prebrali aj čínski ľavicoví intelektuáli.

Mao Ce-tung považoval za potrebné konfuciánstva úplne vykoreniť. Až nedávny a nečakane prudký rozmach krajín s konfuciánskou tradíciou, ako je Tchaj-wan, Singapur a Južná Kórea a nakoniec aj samotná Čína, priniesol novú vlnu záujmu o túto filozofiu.

Základné povaha čínskej filozofie

*

rovnocenný záujem o prírodu a človeka, myslenia a konania, cit pre harmóniu a vôľu po čistej mravnosti
1. Konfucius vyhlasuje, že len odovzdáva vedomosti prebraté od predkov - tie zhromaždil do kanonických kníh a zaobstaral je vlastným komentárom
2. Kniha premien - obsahuje učenie o ôsmich tzv trigramov, ktoré údajne zostavil bájny cisár Fu Si na základe svojho pozorovania prírody a života v nej
3. trigramami majú v sebe zlučovať múdrosť sveta a kto jej rozumie, vie prenikať k sile duchovných bytostí a triediť podmienky existencie všetkých vecí
*

základné prírodné sily

1. jang - svetlo, nebesia, mužnosti
2. jin - tma, krajiny, ženstvo
*

trigramami vyjadrujú orientálne zmysel pre jednotu protikladov a posvätnú súvislosť všetkého so všetkým
1. čínska filozofia nikdy nestratila praktický ohľad - sám Konfucius vyučoval predovšetkým mravnému správania a prehovoril veľmi často o úlohe spoločnosti a štátu
2. čínska morálka nebola nikdy výrazne asketický - bolo dovolené užívať sveta rozhodujúci bola striedmosť - základom k tomu slúžila vždy primeraná múdrosť

Šintoizmus

Šintoizmus, japonsky Sint, je pôvodný náboženstvo Japonska založené na animizmu a polyteizmu. Jedná sa o jediné náboženstvo vznikli v Japonsku a dodnes sa cez vplyv budhizmu a konfucianizmu jedná o živé náboženstvo. Na rozdiel od iných mnohých náboženstiev šintoizmus neobsahuje jasný výpočet pravidiel a dogiem. Dá sa hovoriť o dvoch formách tohto náboženstva, ľudovom kultu a organizovanom štátnym kultu. V dnešnej dobe má šintoizmus asi 100 miliónov vyznávačov. Slovo Sint je zložené zo znakov "Sin" = boh alebo duch a "tó" = cesta. Preto sa o šintoizme hovorí aj ako o "ceste bohov".

U koreňov šintoizme stojí uctievanie kami. Toto slovo, ktoré sa píše rovnako ako výraz "hornú" alebo "hore", sa do cudzích jazykov prekladá zvyčajne ako boh alebo božstvo, ale tento preklad nie je celkom správny. V pôvodnom zmysle nie kami pripísala žiadna konkrétna podoba alebo dokonca priama personifikácie. V súlade s významom znaku sa kami bralo ako akási vyššia nadprirodzená duchovná sila, ktorú v sebe majú určité predmety, či už prírodné výtvory ako skaly, vodopády, stromy, háje, pramene a podobne, alebo predmety vytvorené ľuďmi, napríklad meč, hraničné kamene. .. Posvätnosť im môže prepožičať ich krása, nezvyčajnosť tvaru, veľkosť, užitočnosť, príbeh, ktorý sa s nimi spája alebo iba cit toho, kto tu kami uctieva. Všetky takéto miesta, kde kami sídlila, bola posvätná.

Dnes je po celom Japonsku rozosiatych niekoľko miliónov šintoistických svätýň. Od veriacich sa nevyžaduje plnenie žiadnych povinností, záleží len na nich samotných, kedy a ako často sa chcú zúčastňovať rôznych obradov vo svätyniach. Hlavnou súčasťou šintoistickej bohoslužby je vzdanie holde kami, ktorému je svätyňa zasvätená, obeť a modlitba, ku ktorej patrí niekoľkoraké tlesknutie rukami. Tento zvyk sa udržuje od najstarších dôb a má sa ním pomôcť vnútornému sústredenie návštevníkov svätyne a zároveň upútať pozornosť kami.

Baptistická cirkev

Baptisti sú kresťanským reformačním spoločenstvom cirkví. Sú to evangelikálové - jediným zdrojom ich viery je pre nich Biblia, stredom ich učenie je evanjelium (viera vo spasiteľné moc ukrižovaného a zmŕtvychvstalého Ježiša Krista), zdôrazňujú nutnosť osobne a vedome vyznať svoju vieru v krste a veľký dôraz kladú na evanjelizáciu (šírenie evanjelia) . Majú kongeneračných štruktúru - každý miestny zbor je samostatný a každý člen zboru demokraticky sa podieľa na jeho vedenie.

Najvyššou autoritou pre vieru a život je Biblia - Písmo sväté Starého a Nového zákona sú pre nich Božím slovom. Ak sa stane niekto členom baptistického zboru, stáva sa tým tiež súčasťou misijného hnutia - každý Baptista je misionárom. Misie znamená šírenie radostnej zvesti - evanjelia o Božej láske, o odpustenie hriechov a večnom živote vďaka obeti Pána Ježiša Krista.

Misie však tiež zahŕňa ochranu slabých a bezmocných, pomoc v núdzi, šírenie izby. Oboje, sociálna pomoc i evanjelizácia, sú neoddeliteľnou súčasťou misie. Baptisti chcú aj týmto spôsobom vyjadriť, že v Ježišovi Kristovi môžu všetci nájsť plný život.

Baptisti sa nikdy nechcú pokúšať priviesť niekoho k viere donútením. Rozhodnutie viery musí urobiť každý úplne dobrovoľne. Práve medzi Baptistu vzniklo jedno z prvých hnutie za náboženskú slobodu - vyznávajú, že pred Bohom je za svoj život zodpovedný každý sám za seba. Vzhľadom k tomu, že odmietajú akékoľvek násilie vo veciach svedomia, požadujú tiež dôslednú odluku cirkvi od štátu.

Scientológia

Scientológia je náboženský filozofický systém založený na myšlienkach Američana LR Hubbarda. Scientológovia označujú svoje hnutie za cirkev - majú vlastnú náuku o nesmrteľnej povahe ducha, vieru vo vyššiu moc a cirkevné ceremónie). Štúdiom scientologie má človek získať vlastnú nesmrteľnosť a pretnúť kolobeh zrodenia a smrti. Táto filozofia ďalej tvrdí, že je možné lokalizovať aberované - neoptimálne rokovaní človeka as pomocou špeciálnych techník odstrániť takú aberáciu, ktorá komplikuje inak skryté možnosti človeka - duše.

Skutočným cieľom scientológie je podľa ich publikácia - postupná rehabilitácia jedinca ako duchovné bytosti so všetkými svojimi pôvodnými schopnosťami. Rehabilitáciou majú na mysli, že každá ľudská bytosť má v podstate veľa schopností a cieľov, ktoré v priebehu svojej histórie stráca. Stále však existujú a môžu byť obnovené - ako v budhistickej viere, že každý v sebe nosí Buddhovu povahu. Prostredníctvom scientologie môže jedinec nájsť cestu späť k svojej skutočnej povahe a sile, k súladu so svojimi blížnymi a oblasťami života, s ktorými je spojený.

Scientológovia veria, že základná osobnosť jedinca je dobrá a že je možné sa k nej postupne priblížiť pomocou tzv auditingu. V auditingu ide o to, priviesť človeka sa pozrieť na niektorý zo zážitkov z minulosti, ktoré blokujú jeho schopnosti, a uvidieť ho taký, aký naozaj bol, bez akéhokoľvek omlouvání alebo prikrášľovania. V tú chvíľu na neho prestane pôsobiť.

Dianetika kniha scientológov

Dianetika formuluje ako základný cieľ človeka prežitie na štyroch rôznych úrovniach: individuálne, sexuálne, skupinové a druhové. Tieto rôzne úrovne prežitie sa nazývajú dynamiky. Ideálnym, nedosažitelným cieľom prežitie je nesmrteľnosť. Prekážkou v prežívania sú engramy. Možno povedať, že to sú stopy vnemov obsahujúce fyzickú bolesť a bolestivé emócie.

Tie potom sú príčinou aberácií, teda všetkého narušeného a iracionálneho správania. Konečným dopadom sú potom psychosomatické choroby. Dianetika má človeku pomáhať prekonať engramy a ich dôsledky. Cieľom je clear, očistený od engramů, čo má byť optimálny stav človeka.

Špeciálnym uplatnením Dianetika je detská Dianetika, ktorá sľubuje zabezpečiť dieťaťu dosiahnutie väčšej istoty a samostatnosti, lepšie učenlivosti a šťastnějšího, láskyplnějšího vzťahu k rodičom.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: