Judaizmus, Pravoslávna cirkev, Katolíci a Protestanti

Kto verí v nejakého boha, povedie vraj spokojnejší život, vyplýva z najnovšej vedeckej štúdie. Veriaci ľudia vraj lepšie zvládajú stres, ako je strata zamestnania a rozvod. Dáta od tisícok Európanov odhalila medzi veriacimi vyššiu úroveň.


Výskum medzi veriacimi

Nie je to prvý výskum, ktorý takúto súvislosť naznačuje. Autori štúdie použili informácie získané v európskych domácnostiach, aby analyzovali postoje kresťanov - katolíkov i protestantov - nielen k pocitu šťastia, ale aj ďalším otázkam, ako je napríklad nezamestnanosť uvádza agentúra BBC.

Ste veriaci? A ku ktorej cirkvi patríte? Poznáte aj iné vyznania ako to svoje? Zhromaždili sme cirkvi z rôznych krajín sveta.

Kresťanstvo

Kresťanstvo je monoteistické, univerzálne, historicky založené a misijné náboženstvo, ktoré je sústredených okolo života a učenie Ježiša z Nazaretu, ktorého chápe ako mesiáša - Krista, Spasiteľa sveta, Božieho syna a samotného Boha, ktorý sa v Kristovi zjavil. Kresťanstvo vzniklo z židovstva na území Palestíny, kde Ježiš pôsobil. Toto pôsobenie a počiatky kresťanstva zachytáva Nový zákon, mladšia časť kresťanskej Biblie.

Príslušnosť ku kresťanstvu nie je daná pôvodom alebo narodením, ale krstom a osobným prijatím určitého vyznania viery aj vedy alebo životné praxe. Všetci kresťania veria v jedného Boha, vyznávajú Ježiša Krista ako Spasiteľa a Božieho syna, uznávajú krst a ďalšie sviatosti, verí v možnosť odpustenia hriechov a spásy a očakávajú druhý príchod Kristov

Pôvodná jednotnej kresťanskej zoskupení sa postupom času rozdelilo do niekoľkých vetiev, ktoré sa dnes spravidla označujú ako cirkvi. Väčšina kresťanov patrí k jednej z troch hlavných skupín cirkví: ku katolíckej cirkvi, pravoslávnej cirkvi, alebo k niektorej z cirkví vzídených z protestantskej reformácie. Jednotlivé cirkvi však rozlične chápu samy seba a svoj vzťah k ostatným.

O aproximácii kresťanských cirkví sa snažia ekumenizmus. Ako celok je kresťanstvo najrozšírenejším svetovým náboženstvom s viac ako 2 miliardami veriacich

Kresťanské symboly

* INRIA - je skratka latinských slov Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, česky Ježiš Nazaretský, kráľ židovský
* Kríž
* Ryba
* A Ω = alfa a omega
* Baránok
* Kalich
* Snubný prsteň
* Holubica
* Biblie

Katolicizmus

Katolíctvu či katolicizmus je dnes najrozšírenejšou skupinou v kresťanstve. V najširšom zmysle slova sem patria všetky cirkvi, ktoré si nárokujú univerzálnosť, častejšie sa však používa pre označenie cirkví v spoločenstve s rímskym biskupom teda pápežom - pre katolíckej cirkvi.

Všeobecne pojem katolíctvu vyjadruje presvedčenie kresťanskej cirkvi, že je prístupná nie jednej rase alebo národu ale všetkým ľuďom.

Desatoro prikázaní

1. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa-Neuctívej iných bohov
2. Nevezmeš mena Božieho nadarmo - Nezneužívajte Božie meno
3. Pamätaj, aby si deň sviatočný svätil - Zasvěť jeden deň v týždni Bohu
4. Cti svojho otca i matku svoju, abys dlho žil a dobre sa ti viedlo na zemi
5. Nezabiješ - Nebudeš vraždiť
6. Nesesmilníš - Maj v úcte lásku medzi mužom a ženou
7. Nepokradneš - Nezcizuj majetok druhých ľudí
8. Nepromluvíš krivého svedectva - Nehovor o iných ľuďoch nepravdivo
9. Nepožiadaš manželky svojho blížneho - Maj v úcte lásku medzi mužom a ženou
10. Nepožiadaš statku blížneho svojho - Nezcizuj majetok druhých ľudí

Protestantizmus

Protestantizmus je jeden z hlavných smerov kresťanstva, vychádzajúce z náboženských reformných hnutí západnej Európy neskorého stredoveku a raného novoveku, predovšetkým z reformácie, začatej vystúpením Martina Luthera proti predaju odpustkov roku 1517. Iné označenie pre protestantmi je evanjelici, čo odkazuje k ich dôrazu na bibliu, evanjelium.

Viera má proti katolicizmu vyjadrovať teologickú, náboženskú a kultúrnu pospolitosť reformačných cirkví, ako aj siekt a malých náboženských spoločenstiev, vyznačených reformáciou, na rozdiel od sebepochopení rímskokatolíckej cirkvi, ktorá je právne a hierarchicky vyznačovaný pápežským primátom a cirkevným právom. V celku teda povedať, že protestantizmus znamená kresťanský individualizmus, duchovné autonómiu veriaceho = jeho právo a povinnosť oslobodiť sa od každého dogmu ařídit sa jedine svojim svedomím, ktoré by viedol Boh svojím Slovom a Duchom s jedinou podmienkou, aby nebola podpery a opustená základné idea evanjelia .

Pravoslávni

Pravoslávie, pravoslávna cirkev alebo ortodoxná cirkev je kresťanská cirkev zložená z viacerých územných cirkví, ktoré dohromady tvoria pravoslávne spoločenstvo. Pravoslávnej cirkvi zdieľajú cirkevnú náuku a prax, preto sa o nich niekedy hovorí ako o jedinej pravoslávnej cirkvi. Napriek tomu sa medzi jednotlivými miestnymi cirkvami objavujú odlišnosti - rôzne miestne tradície, zvyky ...

Pravoslávna cirkev zachováva apoštolskú postupnosť a jej učenie bolo formulované na cirkevných snemoch, konciloch, medzi nimi má význačné miesto sedem ekumenických koncilov. K pravoslávie sa hlási predovšetkým obyvatelia Grécka, Ruska a ďalších slovanských krajín. Pravoslávni veriaci, pôvodne emigranti, ale obývajú aj mnoho iných krajín, veľké komunity pravoslávnych veriacich existujú napríklad v USA, Kanade alebo Austrálii.

Podľa pravoslávnych rozvod a nové manželstvo vychádza z predpokladu, že manželstvo ako sviatosť nie je nejakým magickým aktom, ale darom lásky Božej. Človek je ale tvorom veľmi nestálym a krehkým, ktorý často hreší. V tejto situácii môže prosiť Boha o preniknutie manželstva láskou, ale môže sa tiež ukázať neschopný rozvíjať lásku v spoločnom živote. V tejto situácii má cirkev možnosť potvrdiť, že Božia láska nebola prijatá, a môže tolerovať rozluku a povoliť nové manželstvo.

Judaizmus

Judaizmus je termín, ktorý označuje náboženstvo židovského národa - Izraela. Je potrebné rozlišovať medzi judaizmom ako náboženstvom, a židovstvím ako kultúrno-nábožensko-národnym súborom, zahŕňajúcim históriu, jazyk-hebrejčina,, krajinu - štátny útvar, liturgii, filozofiu, umenie, súbor etických zásad, náboženských praktík ... Teológia judaizmu slúži ako základ mnohých iných náboženstiev vrátane dvoch najrozšírenejších, kresťanstva a islamu.

Judaizmus je monoteistické náboženstvo, medzi ktorého hlavné znaky patrí

1. viera v jedného Boha
2. viera v odmenu a trest
3. viera v Božiu komunikácii s človekom prostredníctvom Tóry a prorokov

V judaizme je dôležitá aj predstava, že si Boh vybral židovský národ, ktorý hrá úlohu akejsi modelovej spoločnosti fungujúce na základe Božích príkazov - micvot. Tomuto národu Boh v Tóre zasľúbil krajine Izrael.

V praktickom zmysle slova je judaizmus náboženstvom výlučne židovského národa, hoci aj ostatným ponúka cestu plnením siedmich noachických príkazov.

*

viera v jedného Boha
*

zákaz modloslužbu
*

zákaz profanace Božieho mena
*

zákaz vraždiť
*

zákaz kradnúť
*

zákaz smilnit
*

povinnosť vytvoriť funkčný súdny systém

Za prvého vyznávačov čistého monoteizmu a zároveň za praotca židovského národa je považovaný Avraham, česky často označovaný ako Abrahám. To s ním Boh uzavrel zmluvu, ktorej znamením je dodnes obriezka. Obriezka, hebrejsky Brit mila = zmluva obriezky, je jedným z kľúčových príkazov judaizmu. Obriezka je symbolom zmluvy, ktorú Boh uzavrel s praotcom Avrahamem. Obriezku, teda odstránenie predkožky penisu, vykonáva ôsmy deň života židovského chlapca mohel. Pri obriezke drží chlapca na kolenách jeho sandak (kmotor). Pri obriezke dostáva chlapec meno.

Najvýznamnejším z prorokov judaizmu je ale až Moše, v hebrejčine označovaný ako Moše Rabejnu doslova Mojžiš, náš učiteľ. Práve jeho prostredníctvom daroval Boh Židom na hore Sinaj Toru. Okrem písané tradície - biblia, hebrejsky Tanach, je pre judaizmus dôležitá aj ústnej tradície, sformulovaná neskôr do Mišna a Talmudu. Judaizmus býva označovaný za ortopraktické náboženstvo, pretože vyžaduje konania presne zavedených príkazov, ktorých je podľa židovskej tradície 613. Z toho 248 príkazov a 365 zákazov.


Nabudúce si povieme o ďalšej skupine cirkví a veriacich.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: