Dedičstvo - základné informácie

Zodpovední ľudia sa musia zaoberať aj otázkou rozdelenia majetku v prípade vlastnej smrti. Viete ako spísať závet, aby bola platná? Alebo že niektorí ľudia, ktorým majetok usmerníte, budú musieť platiť dedičskú daň?


Právo dedičské

Spísať platnú závet nie je úplne jednoduchá vec. A ak ste si mysleli, že máte právo odkázať Váš majetok len tomu, komu chcete, aj sa mýlite. Právo dedičské upravuje občiansky zákonník, a to počnúc § 460.

Kto je poručiteľ

Najčastejším pojmom v nasledujúcom článku bude slovo poručiteľ. To označuje osobu, ktorá zomrela a zanechala určitý majetok. Pozor, niekedy táto osoba môže zanechať aj dlhy, ale tieto dlhy nie je potrebné tzv doplatiť. Nie je teda možné zdediť vyššia dlhy ako majetok a veriteľom sa dopláca len dlhy do výšky zdedeného majetku.

Advokátska kancelária v Prahe-JUDr. Tatiana Poupová

Ak potrebujete poradiť s problematikou týkajúcou sa dedičstva, obráťte sa na pani advokátku JUDr. Tatiana Poupovou, ktorá sídli v Prahe. Pani advokátka JUDr.Tatiana Poupová Vám poskytne profesionálnu radu odborníka a poradia Vám s ťaživou situáciou vo Vašom živote. Na základe jej dlhoročnej praxe má pani JUDr.Tatiana Poupová veliké skúsenosti. Pani advokátka Vám poradia s dedičským právom a zoznámi Vás so všetkými informáciami, ktoré sa týkajú závetu a poradenstvo. Ak budete mať záujem, môžete tiež využiť služby zastupovanie pred dedičským súdmi alebo notári.

Odbornosť pani advokátky je tiež v občianskom práve, rodinnom práve, medicínskom práve a bytovom práve. Vo všetkých uvedených smeroch Vás pani advokátka dokáže zastúpiť a poradiť Vám. Ak si neviete rady so sepisováním a prípravou zmlúv, tiež sa môžete obrátiť na advokátsku kanceláriu v Prahe. Otázky, ktoré sa týkajú práva Vám pani JUDr. Tatiana Poupová rada zodpovie.

Ak žijete v Prahe a okolí a potrebujete radu advokáta, tak veríme, že ak sa aj vy obrátite na pani advokátku JUDr. Tatiana Poupovou budete s jej prístupom a vykonanú prácu spokojní.

Dedení zo zákona


xistujú dve základné možnosti dedenia, a to dedenie zo zákona, dedenie zo závetu a kombinácie dvoch predchádzajúcich. Zo zákona môžete dediť ak nebola vyhotovená platná závet. Ak bola, riadi sa dedičstvo podľa nej. A v prípade, že neexistuje žiadny dedič, či už stanovený zákonom či závetov, pripadne dedičstvo štátu.

Zo zákona sa dedí, ak neexistuje žiadna závetu. Ďalej tiež v prípade, že poručiteľ spíše závet, v ktorej neuviedol tzv neopomenutelného dediča (teda svojich potomkov). Ak by ste tak urobili, závet by bola neplatná a dedilo by sa podľa zákona. Zo zákona sa dedí podľa 4 dedičských skupín, ktoré presne vymedzuje § 473.

V prvej skupine sa delia dedičstva rovným dielom medzi manžela / manželku a vlastné deti. Ak nededí žiadne dieťa, dedia ich deti (teda vnúčatá).

Do druhej patria manžel / manželka, spolužijící osoba (aspoň jeden rok) a rodičia. Ak dedí manžel, získava polovicu majetku a zvyšok sa delí medzi ostatné v skupine rovnakým dielom.

V tretej skupine sú súrodenci a spolužijící osoba, ktorí si rozdelia dedičstva rovným dielom. Ak nededia súrodenci, dedia ich deti (neter, synovec).

V poslednej skupine sú prarodičia poručiteľa a ak nededí žiaden z nich, dedia strýko alebo teta (teda opäť ich deti).

Ak teda závet nie je vyhotovená, postupuje sa tak, že sa delí dedičstvo medzi osoby v prvej skupine, ak nie sú v nej žiadne, prejde sa do druhej skupiny apod Ak nie je nikto ani v 4. skupine, je tento majetok označený ako "odůmrť" a pripadá štátu.

Dedení zo závetu

Ak poručiteľ spíše závet, riadi sa rozdelenia majetku podľa nej. Nesmie však zabudnúť na neopomenutelného dediča. Je možné ju napísať buď vlastnou rukou, v inej písomnej forme alebo vo forme notárskej zápisnice. Aby ste mohli spísať závet, musíte byť plne spôsobilí na právne úkony (vek nad 18 rokov). Výnimka platí pri spisovaní formou notárskej zápisnice, kde stačí, aby Vám bolo aspoň 14 rokov (od 1.1.2010, predtým platilo 15 rokov).

Ako spísať platnú závet

Aby bol závet platný, musíte v nej uviesť deň, mesiac a rok podpísania. Prvý spôsob spísanie závetu je nazýva holorgrafní a jedná sa o závet formulovanú vlastnou rukou, podpisom a dátumom. Druhá možnosť sa nazýva alografní a je vyhotovená cudzie rukou alebo na stroji či počítači. Pri jej podpise musí byť zúčastni 2 svedkovia, ktorí ju tiež podpíšu.

Tretej možnosti je závet vyhotovená notárom. Toto je jediný spôsob, ako môže závet spísať neplnoletá osoba, ktorá dovŕšila 14 rokov. Závet môžete samozrejme neskôr kedykoľvek zmeniť (resp. spísať novú) alebo zrušiť zničením listiny, na ktorej je vyhotovená.

Obsah závetu

Zo závetu musí byť jasne viditeľné, komu sa majetok odkazuje a akým podiel mu pripadne. Je teda nutné uviesť aspoň meno, priezvisko, rodné číslo a príbuzenský vzťah. Neurčíte Ak podiely, bude sa jednať o bezpodielové dedičstva a majetok bude medzi dedičov rozdelený rovným dielom.

Závetov je tiež možné zriadiť nadáciu alebo nadačný fond.

Aby závet bola platná, musí maloletí potomkovia dostať aspoň toľko, koľko robí ich podiel zo zákona a plnoletá aspoň polovicu podielu, ktorý im prináleží zo zákona (viď. dedičské skupiny)

Ako vydediť potomka

Rodičia občas humorne vyhrážajú svojim deťom, že je vydědí, keď nebudú počúvať. Šikovné deti, však môžu oponovať, že to nie je možné. Vydediť potomka môžete len za určitých podmienok, ktoré majú závažnejší charakter než bežné neuposlúchnutie.

Ide o prípady, keď o Vás potomok dlhodobo neprejavuje záujem, trvalo vedie neusporiadaný život, nepomôže Vám v chorobe či starobe alebo ak bol odsúdený pre úmyselný trestný čin. Presné znenie nájdete v § 469a. Samozrejme je nutné spísať listinu o vydedenia už za života a uviesť v nej dôvody vydedenia.

Dedičská nespôsobilosť

Zákon tiež uvádza prípad, keď nededia ten, kto sa dopustil úmyselného trestného činu proti poručiteľovi, jeho manželovi / manželke, deťom alebo rodičom. Je tu však uvedené, že táto osoba môže dediť, ak jej poručiteľ odpustil.

Daň dedičská

V druhej časti sa budeme zaoberať daní dedičskou, ktorú spolu s daňou z darovania a dane z prevodu nehnuteľnosti upravuje Zákon ČNR č 357/1992 Sb. Predmetom tejto dane je nadobudnutie majetku dedením.

Z čoho sa odvádza

Jedná sa o nehnuteľné veci, byty, nebytové priestory, veci hnuteľné, cenné papiere, peňažné prostriedky a iné majetkové hodnoty. Daň sa nevyberá z nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú v cudzine, ale ak zdedí cudzinec dom na území SR, daň zaplatí. Čo sa týka hnuteľného majetku, z toho sa daň odvádza bez ohľadu na to, či sa nachádza v cudzine alebo v ČR.

Oslobodenie od dane

Nebojte sa ale, že by ste pri dedení túto daň pravdepodobne platili. Sú od nich oslobodené príbuzní v priamom rade, manželia, ďalej príbuzní v pobočnom rade (súrodenci, synovci, netere, strýkovia a teda), manželia detí, deti manžela, rodičia manžela a osoby, ktoré s poručiteľom žili v spoločnej domácnosti najmenej jeden rok a starali o neho, alebo na neho boli odkázané. Jednoducho, oslobodení nie sú všetci ostatní (či právnické alebo fyzické osoby), na ktoré sa však môže vzťahovať oslobodenie podľa § 19 (napr. dedičstva hnuteľného majetku či vkladov na účtoch bánk do 20 000 Sk).

Základ dane

Ale ak by ste túto daň predsa len platili, základom dane je cena majetku, ktorý zdědíte. Táto cena je znížená o dlhy poručiteľa, cenou oslobodeného majetku, náklady spojené s pohrebom poručiteľa, výdavky notára apod Výška dane sa určuje podľa sadzieb vo vyššie uvedenom zákone (7% z majetku do 1 000 000 Sk a ďalej podľa § 14 uvedeného zákona) .

Daňové priznanie a minimálna výška dane

Daňové priznanie podáva dedič do 30 dní odo dňa, kedy majetok získal. Splatná je potom daň do 30 dní odo dňa doručenia platobného výmeru. Ak by daň predstavovala menej ako 100 Sk, daňové priznanie podať musíte, ale platiť ju nebudete.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: