Základné fakty o úrazovom poistení

Ľudia sú často nezodpovední a nerozmýšľa nad tým, čo by sa s nimi alebo s ich rodinou mohlo stať, v prípade ich úrazu, najmä ak je na nich rodina finančne závislá. Ak sa chcete dozvedieť viac o možnostiach zabezpečiť pre tieto prípady, čítajte ďalej.


Dôvody založenia úrazového poistenia

Prečo by ste si mali založiť úrazové poistenie? Existuje veľa presvedčivých argumentov. Jedným z nich je prípad, kedy by sa Vám stal nejaký úraz, v dôsledku ktorého by ste prestali byť po určitú dobu schopní zaisťovať si príjmy. Od štátu by ste veľa peňazí nedostali, a tak by táto zlá finančná situácia mohla mať negatívny vplyv aj na Vašu rodinu. Podobný prípad, ale s horšími dôsledkami, by nastal v prípade trvalého úrazu. Ak by ste sa chceli spoľahnúť len na príjmy od štátu, začali by ste skôr živoriť ako žiť. Tieto situácie sa snažia zmierňovať, aspoň po finančnej stránke, úrazové poistenie.

Charakteristika - rozdiely od ostatných poistenia osôb

Úrazové poistenie nie je žiadnym druhom životného poistenia (aj keď sa k životnému často zjednáva ako doplnkové). Jedná sa o samostatne stojaci skupinu poistenie, v rámci poistenia osôb, kde je hlavným poistným rizikom úraz az neho vyplývajúce dôsledky. Toto poistenie nemá žiadnu sporiteľské zložku a dohaduje sa naozaj len za účelom finančného zabezpečenia v prípade, že dôjde k poistnej udalosti. Z toho dôvodu na neho nemožno uplatniť ani žiadne daňové zvýhodnenie.

Druhy úrazového poistenia

Medzi úrazová poistenie sa najčastejšie radí táto:

* Poistenie pre prípad smrti následkom úrazu
* Poistenie pre prípad trvalého telesného poškodenia následkom úrazu (s progresívnym alebo lineárnym plnenia)
* Poistenie denného odškodného za dobu liečenia úrazu
* Poistenie dennej dávky pri hospitalizácii následkom úrazu

Ďalej existujú poistenie dennej dávky pri pracovnej neschopnosti a poistenie pobytu v nemocnici, ktoré sú podobné posledným dvom poistením, narozdiel od nich sa však vzťahujú aj na ostatné prípady pracovnej neschopnosti, nielen na tie spôsobené úrazom.

Ako vybrať správne poistenie

Najťažšie je rozhodnúť, aká poistenia zvoliť. Každé je určitým spôsobom špecifické a bude predstavené v nasledujúcich odsekoch. Vždy porovnávajte to, čo by Vám mohlo poistenia priniesť (výške poistného plnenia) s tým, čo Vám vezme as pravdepodobnosťou, že dané riziko nastane. Rozhodovania sa tiež odvíja od Vašej životnej úrovne a aktuálnej životnej situácie.

Poistenie pre prípad smrti následkom úrazu

Pri zakladaní tohto poistenia je potrebné stanoviť osobu, ktoré bude v prípade, že dôjde k poistnej udalosti, vyplatené poistné plnenie. Na rozdiel od iných poistenia, je tu podmienkou vyplatenie poistného plnenia smrť práve následkom úrazu. Poistné plnenie teda nemôžu sa vyplatiť v prípade úmrtia napr. v dôsledku choroby (na takéto situácie existujú iné poistné produkty - životné poistenie).

Poistenie pre prípad trvalých následkov úrazu

Toto poistenie je jedným z najviac odporúčaných. Má za úlohu zabezpečiť Vám dostatočné príjmy v prípade úrazu, ktorý zapríčiní, že sa o seba nebudete schopní naďalej finančne postarať. Je potrebné poistiť sa na dostatočnú sumu (napr. jeden milión a viac), ktorá by Vám zabezpečila dostatočnú životnú úroveň a finančné prostriedky na prípadnú liečbu.

Kedy dôjde k výplate poistného plnenia

V prípade takéhoto úrazu je nutné na základe potvrdenia od lekára zažiadať o výplatu poistného plnenia. Lekár musí posúdiť Váš zdravotný stav a napísať lekársku správu, vďaka ktorej Vám potom bude stanovená výška poistného plnenia. Existujú v zásade dve možnosti plnenia - progresívny a lineárne.

Lineárne plnenia

Pri lineárnym plnení sa jeho výška vypočíta ako percentuálny podiel z dohodnutej poistnej sumy. Percentuálny podiel je stanovený podľa rozsahu trvalých následkov, napr poškodenie zraku u oboch očí je 100%, poškodenie palca 20%, poškodenie prsta na nohe 2% atď Poisťovne plní cca od 1-10% a je vhodné si túto skutočnosť zistiť pred uzavretím poistenie.

Progresívny plnenia

Poistenie je často kupuje s progresívnym plnením, ktoré môže výsledné poistné plnenie podstatne zvýšiť. Poistná suma sa vynásobí určitým koeficientom a vyššie násobku tiež vychádza z percent stanovených podľa rozsahu trvalých následkov. Napr. v prípade 100% sa dohodnuté poistné plnenie vynásobia 5. Daným koeficientom sa vždy násobí poistná suma az tejto sumy sa potom určuje percentuálne časť, ktorá bude vyplatená. Napr. pri dojednanej poistnej sume 1 000 000 Sk a poškodenia 25%, sa bude suma násobiť 2 a 25%. Klient potom dostane 500 000 Kč.

Poistenie denného odškodného za dobu liečenia úrazu

Jedná sa o poistení, ktoré Vám zabezpečí príjem v čase, keď ste v pracovnej neschopnosti následkom úrazu. Túto neschopnosť je nutné doložiť správou od lekára. Špecifikom tohto poistenia je tzv čakaciu lehotu. Ide o lehotu, po uplynutí ktorej máte nárok na plnenie. Každá poisťovňa má svoje individuálne podmienky a lehoty, ktoré možno zistiť na jej webových stránkach.

Príklady čakacie lehoty

Poistné môže byť vypláca napríklad až od 15 dňa. Tým pádom, ak ste v pracovnej neschopnosti napr. 25 dní, bude Vám plnené počnúc 15. dňom a končiac 25. dňom (teda 11 dní). Tiež je možné stretnúť sa so spôsobom, kedy je poistné plnenie vypláca od 15. dňa spätne. To znamená, že ak ste v pracovnej neschopnosti 25 dní, bude Vám uhradené všetkých 25 dní. Ak by ste však boli v neschopnosti len 10, nedostanete nič. Tieto lehoty sú veľmi individuálne a odvíja sa od nich výšky poistného (čím nižšia lehota, tým vyššie poistné).

Poistenie dennej dávky pri pracovnej neschopnosti

Toto poistenie je veľmi podobné predchádzajúcemu, nevzťahuje sa však iba na pracovnú neschopnosť následkom úrazu, ale aj na chorobu. Rozhodne teda nemá zmysel vyjednávať oboje. Poistné je samozrejme drahšie ai na jeho výplatu sa vzťahuje čakaciu lehotu.

Poistenie dennej dávky pri hospitalizácii následkom úrazu

Poistenie je kupuje pre prípad hospitalizácie pri liečbe úrazu. Poistné býva často vypláca už od prvého dňa hospitalizácie, niekedy sa však môžete aj tu stretnúť s určitou čakacej lehotou. Obdobným poistením je poistenie pobytu v nemocnici, u ktorého sa tento pobyt nevzťahuje iba na liečbu úrazu, ale na akúkoľvek liečbu, pri ktorej je nutná hospitalizácia.

Nezabudnite poistiť svoje deti

Nikto nie je vystavený riziku úrazu toľko ako Vaše deti. Pred úrazy je poistenie bohužiaľ neochráni, ale môže pomôcť pri zmierňovaní finančných následkov. Najvhodnejším produktom pre deti je poistenie trvalých následkov úrazu (ak to vezmeme racionálne, poistenie dennej dávky ani poistenie pre prípad smrti nemajú veľký zmysel, pretože dieťa nemá žiadne príjmy a nikto na ňom nie je finančne závislý). Avšak ak sa stane dieťaťu nejaký úraz, ktorý by mal trvalé následky, bude to mať finančný dopad ako na Vašu rodinu, tak na jeho život. Vďaka poistnému plnenie z tohto poistenia by však bolo možné zabezpečiť kvalitnú starostlivosť a následnú primeranú životnú úroveň.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: