Všetko okolo nemocenského poistenia

Nemocenské poistenie zamestnancov vzniká zo zákona.Osoby samostatne zárobkovo činné osoby si môžu dobrovoľne platiť nemocenské poistenie.Cieľom dávok je finančne zabezpečiť poistenca v okamihu,keď sa im kvôli chorobe, ošetrovanie, materstvo kráti zárobok.


Nemocenské dávky

Z nemocenského poistenia sa nevypláca iba práceneschopnosť. Vypláca sa aj ošetrovňu, vyrovnávací príspevok v tehotenstve a materstve a peňažná pomoc v materstve. Všetky dávky vypláca vždy príslušná okresná správa sociálneho zabezpečenia (OSSZ).

Kto je nemocensky poistený

* Zamestnanci,
* Príslušníci polície ČR,
* Členovia družstva,
* Zamestnanci na základe dohody o pracovnej činnosti,
* Sudcovia,
* Členovia zastupiteľstiev územných samosprávnych celkov a zastupiteľstiev mestských častí,
* Poslanci Poslaneckej snemovne a senátori Senátu Parlamentu ČR a poslanci Európskeho parlamentu zvolení na území SR,
* Dobrovoľní pracovníci opatrovateľskej služby,
* Pestúni,
* Odsúdení vo výkone trestu odňatia slobody zaradenie do práce,
* Štátni zamestnanci podľa služobného zákona,
* Pracovníci v pracovnom vzťahu uzavretom podľa cudzích právnych predpisov,
* SZČO platí ak si nemocenské poistenie

Kto nie je nemocensky poistený

* Spoločníci a konatelia s.r.o.,
* Komanditisti komanditných spoločností,
* Členovia družstva, kde podmienkou členstva nie je pracovný vzťah k družstvu,
* Študenti a žiaci,

* Zamestnanci na základe dohody o vykonaní prácePodmienky účasti zamestnancov na poistenie

Zamestnanci sú poistené, ak ich zamestnanie trvalo alebo malo trvať aspoň 15 kalendárnych dní, dojednaná suma započítateľného príjmu zo zamestnania za kalendárny mesiac je najmenej sumu vo výške 2000 Sk.

Princíp nemocenskej

Práceneschopnosť patrí poistencovi od 15. kalendárneho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, a to za kalendárne dni. Od 1. do 14. kalendárneho dňa patrí poistencovi, ak je zamestnaný tzv náhrada mzdy, ktorú vypláca príslušný zamestnávateľ, keď za prvé tri dni je však náhrada mzdy v nulovej výške. Pri nariadenej karanténe však náhrada mzdy prislúcha aj za prvé 3 dni, a to vo výške 25% upraveného priemerného zárobku. Výška samotného nemocenského za kalendárny deň činí 60% redukovaného denného vymeriavacieho základu. Denný vymeriavací základ predstavuje doteraz nezapočítateľným príjem zúčtovaný zamestnancovi v rozhodnom období (spravidla 12 kalendárnych mesiacov pred kalendárnym mesiacom, v ktorom vznikla práceneschopnosť), ktorý sa delí počtom započítateľných kalendárnych dní. Ak zamestnanec nemá v rozhodnom období (12 kalendárnych mesiacov) doteraz nezapočítateľným príjem, bude rozhodným obdobím prvý predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom bol dosiahnutý doteraz nezapočítateľným príjem av ktorom je najmenej 30 dní, ktorými sa delí vymeriavací základ.

Výška nemocenského za kalendárny deň

Nemocenské z kalendárny deň činí:

* 60% denného vymeriavacieho základu od 15. do 30. kalendárneho dňa trvania dočasnej pracovnej neschopnosti,
* 66% denného vymeriavacieho základu od 31. do 60. kalendárneho dňa trvania dočasnej pracovnej neschopnosti,
* 72% denného vymeriavacieho základu od 61. kalendárneho dňa trvania dočasnej pracovnej neschopnosti

Maximálna nemocenskej robí za kalendárny deň pre:

* 15. - 30. deň dočasnej pracovnej neschopnosti 778 Sk,
* 31. - 60. deň dočasnej pracovnej neschopnosti 856 Sk,
* Od 61. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 934 Sk

Podpornej doba u nemocenského

Podpornej doba predstavuje dobu, po ktorú možno poskytnúť dávku nemocenského poistenia. Podpornej doba u nemocenského začína 15. kalendárnym dňom trvania dočasnej pracovnej neschopnosti a končí dňom, ktorým končí dočasná pracovná neschopnosť.

Podpornej doba trvá najdlhšie 380 kalendárnych dní u nemocenského, 70 kalendárnych dní u poberateľov starobného alebo invalidného dôchodku, 9 alebo 16 kalendárnych dní u ošetřovného, 28 týždňov, 37 týždňov u peňažné pomoci v materstve.

Nárok na dávky v ochrannej lehote

Ochranná lehota je doba, v ktorej má zamestnanec po zániku poistenia (skončenie pracovného pomeru) nárok na výplatu nemocenského a peňažnej pomoci v materstve. Nárok na dávky z titulu ochrannej lehoty uplatňujú zamestnanci u svojho posledného zamestnávateľa.

Ochranná lehota je:

* Pre nemocenské, karanténu 7 kalendárnych dní. Ak poistenie (pracovný pomer) trvalo kratšie, je ochranná lehota len toľko kalendárnych dní, koľko dní poistenia trvalo. Príklad: Zamestnanci skončil pracovný pomer 1.1.2010. Dňa 6.1.2010 bol uznaný ošetrujúcim lekárom dočasne práceneschopného. Tomuto zamestnancovi patrí nemocenské z titulu ochrannej lehoty.
* Pre peňažnú podporu v materstve 180 kalendárnych dní.

Lekár môže uznať zamestnancovi práceneschopnosť spätne až 3 kalendárne dni pred dňom, v ktorom pracovná neschopnosť zistil.

Tlačivá na uplatnenie dávok

Rozhodnutie o dočasnej pracovnej neschopnosti je predpísaným tlačivom, ktorý má celkom 4 diely:

* I. diel: Hlásenie o vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti. Zasiela ošetrujúci lekár nasledujúci deň príslušné okresné správe sociálneho zabezpečenia. Slúži na zadanie údajov do evidencie práceneschopných poistencov.
* II. diel: Rozhodnutie o vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti. Predstavuje legitimáciu práce neschopného. Po ukončení pracovnej neschopnosti ju poistenec (zamestnanec) odovzdá ošetrujúcemu lekárovi na založenie do evidencie.
* III. diel: Hlásenie zamestnávateľovi o vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti. Tento diel zamestnanec odovzdá zamestnávateľovi. Týmto tlačivom uplatňuje nárok na náhradu mzdy.
* IV. diel: Rozhodnutie o skončení dočasnej pracovnej neschopnosti. Zamestnanec odovzdá zamestnávateľovi. Pri pracovnej neschopnosti do 14 kalendárnych dní si ponechá, a to k ukončení vyplácania náhrady mzdy. Pri pracovnej neschopnosti nad 14 kalendárnych dní zasiela zamestnávateľ príslušné Okresné správe sociálneho zabezpečenia.

Okrem týchto formulárov vystavuje ošetrujúci lekár potvrdenie o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti, pokračuje ak pracovná neschopnosť po 14 kalendárnom dni. Ďalej vystavujete tzv lístky na peniaze, vždy na konci príslušného kalendárneho mesiaca. Tieto tlačivá odovzdáva poistenec (zamestnanec) zamestnávateľovi.

Výplata dávok

Dávky vypláca príslušná okresná správa sociálneho zabezpečenia, a to najneskôr do 1 mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom jej bol stanovený doklad pre nárok na výplatu dávky vrátane príslušných podkladov doručený. Dávky sa poukazujú na účet poistenca alebo sa vyplácajú v hotovosti poštovou poukážkou. V prípade, že si vyberie poistenec platbu poštovou poukážkou, hradí náklady na jej doručenie.

Povinnosti dočasne práceneschopného poistenca

* Dodržiavať liečebný režim dočasne práceneschopného poistenca: zdržovať sa v čase dočasnej pracovnej neschopnosti v mieste pobytu uvedenom na rozhodnutie o dočasnej pracovnej neschopnosti, dodržiavať povolenie vychádzok, vrátane ich rozsahu a doby.
* Dostaviť sa v určenom termíne k ošetrujúcemu lekárovi alebo k lekárovi príslušnej OSSZ ku kontrole posúdenie zdravotného stavu a dočasnej pracovnej neschopnosti.
* Povolenie zmeny miesta pobytu v čase prvých 14 kalendárnych dní dočasnej pracovnej neschopnosti oznámiť vopred písomne alebo inak preukázateľne zamestnávateľovi.
* Postúpi zamestnávateľovi bezodkladne: rozhodnutie o vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti, potvrdenie o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti, rozhodnutie o skončení dočasnej pracovnej neschopnosti, rozhodnutie o zmene povolených vychádzok alebo o zmene miesta pobytu v čase prvých 14 kalendárnych dní dočasnej pracovnej neschopnosti.
* Umožniť príslušné okresné správe sociálneho zabezpečenia av prvých 14 kalendárnych dňoch zamestnávateľovi kontrolu dodržiavania režimu dočasne práceneschopného poistenca. Pri kontrole poistenec preukazuje svoju totožnosť a predloží rozhodnutie o vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti.
* Oznámiť príslušné okresné správe sociálneho zabezpečenia dôvody svojej neprítomnosti v mieste pobytu v čase kontroly dodržiavania dočasne práceneschopného poistenca. Ak kontrolu vykonal zamestnávateľ v prvých 14 kalendárnych dňoch dočasnej pracovnej neschopnosti, je povinný poistenec oznámiť tieto dôvody tiež zamestnávateľovi. Oznámenia je povinný urobiť najneskôr v pracovný deň nasledujúci po dni kontroly.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: