Sociálne poistenie - vyplácané dávky

Každý účastník sociálneho poistenia má za určitých podmienok nárok na vyplácanie dávok dôchodkového, nemocenského a poistenia pre prípad nezamestnanosti. Ak sa chcete dozvedieť o aké dávky sa konkrétne jedná a za akých podmienok na ne máte nárok.


V tejto prvej časti článku si predstavíme dávky dôchodkového poistenia a poistenia pre prípad nezamestnanosti. Najprv je však nutné sociálne poistenie stručne charakterizovať.

Sociálne poistenie - charakteristika

Sociálne poistenie sa skladá z dôchodkového, nemocenského a poistenia pre prípad nezamestnanosti. U každého poistenia je vždy definované, kto sa ho musí a kto môže zúčastniť. Jedná sa najčastejšie o zamestnancov a samostatne zárobkovo činné osoby. Tie osoby, ktoré sa zúčastňujú, majú nárok na dávky v závislosti na výške odvedeného poistného a dobe poistenia. Od doby poistenia sa odvíja nárok na dávky, od výšky poistného ich výšky. Správu poistenia vykonáva Česká správa sociálneho zabezpečenia (ďalej len ČSSZ), na ktorej účet sa poistné odvádza. Poistné je príjmom štátneho rozpočtu, kde len dôchodkové poistenie má svoj špeciálny účet.

Jednotlivé dávky sociálneho poistenia

Ak sa zúčastňujete nejakého z troch spomínaných poistenia, máte (pri splnení daných podmienok) nárok na vyplácanie dávok z tohto poistenia. Dávkami dôchodkového poistenia je starobný, pozostalostný a invalidný dôchodok. Z nemocenského poistenia vyplýva nárok na dávky nemocenské, peňažnú pomoc v materstve, ošetrovňu a vyrovnávací príspevok v tehotenstve a materstve. Nakoniec z poistenia pre prípad nezamestnanosti plynie nárok na podporu v nezamestnanosti a pri rekvalifikácii.

Dávky dôchodkového poistenia

Základným predpisom, ktorý upravuje dôchodkové poistenie je zákon č 155/1995 Zb., O dôchodkovom poistení. O dávky z tohto poistenia je nutné požiadať u ČSSZ, resp. u okresnej správy sociálneho zabezpečenia. Najčastejšie sa vyplácajú v hotovosti prostredníctvom Slovenskej pošty alebo bezhotovostne na bankový účet. Dôchodok sa vždy skladá z dvoch zložiek. Prvé zložku tvoria pevne stanovená suma a druhú percentuálne výmera.

Starobný dôchodok

Cieľom týchto dávok je zabezpečiť poistencovi príjem v prípade, že trvalo stratí schopnosť pracovať alebo sa táto schopnosť o poznanie zníži. Nárok na tento dôchodok majú poistenci ak sú poistení po určitú dobu a dosiahnu dôchodkový vek v stanovenom roku (v zákone možno nájsť prehľadné tabuľky, ktoré tieto doby a stanovený vek určujú).

Napr. ľudia, ktorí dosiahnuť dôchodkového veku po roku 2018 sa musí poistenie zúčastniť aspoň 35 rokov. Ľudia, ktorí dosiahli dôchodkový vek pred rokom 2010 len 25 rokov. Ostatné sa pohybujú v intervale medzi týmito dvoma extrémami. Samozrejme zákon stanovuje rôzne výnimky (napr. predčasný dôchodok).

Dôchodkový vek možno zistiť v zákone z tabuliek, ktoré zohľadňujú rok narodenia (rôzne ročníky majú rozdielne stanovený dôchodkový vek) a pohlavia. Dôchodkový vek sa totiž stanovuje rozdielne u mužov au žien, u ktorých sa zohľadňuje počet detí.

Invalidný dôchodok

Na dávky invalidného dôchodku majú nárok osoby, ktoré splnili potrebnú dobu poistenia a stali sa plne invalidnými alebo sú plne invalidné následkom úrazu. Potrebná doba poistenia sa opäť stanovuje rozdielne podľa veku. V prípade osoby, ktorá je staršia 28 rokov stačí, aby bola poistená 5 rokov. Tu však platí výnimka pre osobu starší 38 rokov, ktorá musí byť v posledných 20 rokoch poistená najmenej 10 rokov. U osôb, ktoré sú mladšie 28 rokov stačí menej ako 5 rokov poistenia. Dolná hranica je menej ako 1 rok poistenia, a to v prípade osôb do 20 rokov.

Dôchodok sa predtým delil na plne invalidné a čiastočne invalidné, v súčasnosti sa zmenila zákonná úprava a rozlišuje sa medzi invalid prvého, druhého a tretieho stupňa. Podľa toho sa tiež určuje výška dávok.

Pozostalostné dôchodky

Medzi tieto dôchodky patrí sirotský, vdovecký a vdovský. Čo sa týka vdoveckého / vdovského, mali by ste na neho nárok v prípade smrti manželky / manžela, a to len za podmienky, že bol dotknutý príjemcom starobného alebo invalidného dôchodku (alebo splniť ku dňu smrti podmienky pre ich vyplácanie). Štandardne sa tento dôchodok vypláca jeden rok po smrti druhého z manželov, medzi výnimky, vďaka ktorým možno výplatu predĺžiť, patrí napríklad starostlivosť o nezaopatrené dieťa alebo invalidita v treťom stupni.

Sirotský dôchodok pripadne nezaopatřenému dieťaťu, ak zomrie mu jeden z rodičov alebo osoba, ktorá o dieťa starala a tieto osoby mali nárok na starobný alebo invalidný dôchodok (alebo dňom svojej smrti tieto podmienky splnili).

Dávky poistenia pre prípad nezamestnanosti

Podpora v nezamestnanosti a podpora pri rekvalifikácii sú dávky poistenia pre prípad nezamestnanosti. Tieto dávky sú súčasťou pasívne politiky nezamestnanosti a rieši sociálne zabezpečenie osôb, ktoré stratili zamestnanie.

Podpora v nezamestnanosti

Túto dávku upravuje zákon č 435/2004 Zb., O zamestnanosti a nárok na ňu vzniká osobám, ktoré splnia určité podmienky. Ide o osoby, ktoré za posledné tri roky platili poistné na dôchodkové poistenie aspoň 12 mesiacov (a tým pádom platili aj príspevok na štátnu politiku zamestnanosti, pretože ten je v tomto prípade povinný), ktoré sú registrované na úrade práce ako uchádzači o zamestnanie, požiadali o vyplatenie pomoci a nie sú poberatelia starobného dôchodku. Pri poberanie podpory je možné si zároveň privyrábať, a to maximálne polovicu minimálnej mzdy (v súčasnosti teda 4 000 Sk).

Náhradné doby

V prípade, že nie je možné splniť podmienku platenia poistenia po 12 mesiacov v posledných 3 rokoch, je možné ju splniť započítaním tzv náhradných dôb. Jedná sa napríklad o dobu starostlivosti o dieťa do 4 rokov veku, dobu poberania invalidného dôchodku alebo dobu starostlivosti o blízku osobu.

Pozastavenie výplaty dávok

Úrad práce môže výplatu dávok aj pozastaviť, a to v prípade, že uchádzač o zamestnanie s úradom práce nespolupracuje, odmieta bezdôvodne ponuky práce či bol zo zamestnania opakovane prepustený z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny.

Dĺžka výplaty a výška dávok

Doba, po ktorú máte nárok na dávky v nezamestnanosti sa odvíja od Vášho veku. Do 50 rokov sa dávky vyplácajú 5 mesiacov, od 50 do 55 rokov 8 mesiacov a nad 55 rokov 11 mesiacov. Výška dávok závisí na priemernom mesačného čistom zárobku pred žiadosťou o pomoc. Jedná sa o 65% zárobku počas prvých dvoch mesiacov, 50% po ďalšie dva a 45% po zvyšok času. Maximálna výška pomoci sa vypočíta ako 0,58 násobok priemernej mzdy za prvý až tretí štvrťrok predchádzajúceho roka.

Podpora pri rekvalifikácii

Na dávky podpory pri rekvalifikácii má právo osoba, ktorá prechádza procesom rekvalifikácie na úrade práce, kde je registrovaná. Táto osoba nesmie byť príjemcom starobného dôchodku. Podpora sa poskytuje po celú dobu rekvalifikácie a jej výška sa opäť odvíja od priemerného čistého mesačného zárobku. Jedná sa o 60% zárobku po celú dobu rekvalifikácie. Maximálne môžete poberať 0,65 priemernej mesačnej mzdy za prvý až tretí štvrťrok predchádzajúceho roka.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: