Sociálne poistenie - pomoc a vyplácané dávky

V druhej časti článku sa dozviete podmienky vyplácania dávok nemocenského poistenia. Zistíte napríklad za akých podmienok máte nárok na výplatu nemocenskej, peňažnej pomoci v materstve, ošetřovného alebo vyrovnávacieho príspevku v tehotenstve a materstve.


Dávky nemocenského poistenia

Tieto dávky majú zabezpečiť poistencom príjmy v prípadoch, keď si ich nie, z určitých vymedzených dôvodov, dočasne schopní zabezpečiť vlastnou činnosťou. Jedná sa napríklad o dôvody pracovnej neschopnosti, karantény, tehotenstvo, materstvo, krátkodobého ošetrovanie člena rodiny a pod

Dávky sú upravené zákonom č 187/2006 Sb. o nemocenskom poistení. Sú výdavkami štátneho rozpočtu a vypláca je okresné správa sociálneho zabezpečenia. Jedná sa o: nemocenskej, peňažnú pomoc v materstve, ošetrovňu a vyrovnávací príspevok v tehotenstve a materstve. Poskytujú sa zamestnancom a SZČO (tým patrí len dve) v prípade, že sú účastníkmi nemocenského poistenia (tzn. riadne odvádzajú poistné).

Nemocenské

Na tieto dávky majú nárok zamestnanci aj SZČO, a to od 15. kalendárneho dňa choroby. Zamestnanci majú navyše tú výhodu, že im od 4. dňa choroby vzniká nárok na náhradu mzdy od svojho zamestnávateľa (tá sa počíta zo súčasnej výšky mzdy). SZČO teda nemajú po prvých 14 dní nárok na žiadnu náhradu príjmu, narozdiel od zamestnancov, ktorí nemajú nárok iba po prvé tri dni choroby. Nemocenské sa môže vyplácať najviac 380 kalendárnych dní.

Výpočet dávok

Výška dávok vychádza z príjmu zamestnanca za predchádzajúci rok. Je potrebné zistiť jeho denný príjem (tým, že vydelíte celkový ročný príjem príslušným počtom dní), ten upraviť pomocou redukčných hraníc na nižšiu sumu a vynásobiť sadzbou. Existujú tri redukčné hranice, z ktorých sa vždy počíta určité percento:

* 791 Sk 90%
* 1 186 Sk 60%
* 2 371 Sk 30%

Princíp výpočtu spočíva v tom, že prvý hranica sa započíta vo výške 90%, rozdiel druhej a prvej vo výške 60% a rozdiel tretej a druhej 30%. Ak by denný vymeriavací základ presiahol tretej redukčné hranicu, k rozdielu sa neprihliada a počíta sa len 30% z rozdielu medzi treťou a druhou redukčné hranicou. Týmto získate zredukovaný denný základ, ktorý ešte musíte na výpočet dennej dávky vynásobiť príslušnou sadzbou. Tá v súčasnosti predstavuje 60%. Sadzba je novo jednotná, skôr sa zohľadňovala dĺžka choroby.

Príklad na výpočet dávok

Ak máte napríklad denný vymeriavací základ 1500 Sk, z prvej redukčné hranice 791 Sk sa Vám počíta 90% az čiastky nad 791 Sk 60% (tzn. 1 500 - 791 = 709 * 0,6). Denný vymeriavací základ bude v tomto prípade 791 * 0,9 + 709 * 0,6 = 1 137,3. Toto je však len základ, ktorý je ešte potrebné vynásobiť príslušnou sadzbou: 1 137,3 * 0,6 = 682,38 tzn. 683 Sk denne.

Peňažná pomoc v materstve

Nárok na túto dávku vzniká pracovníčkam a SZČO, ktoré sú dňom priznania nároku na túto dávku účastníkmi poistenia, či sa na ne vzťahuje ochranná lehota av posledných dvoch rokoch boli poistené aspoň po 270 dní. Ochranná lehota existuje z toho dôvodu, aby zabezpečila nárok na dávku aj ženám, ktoré ukončili zamestnanie v nedávnej dobe. Táto lehota je tak dlhá ako bola dĺžka ich posledného zamestnania, najdlhšie však 180 dní.

Vyplácanie dávky

Dávka sa vypláca odo dňa, ktorý si žena určí, najskôr však 8 týždňov pred pôrodom, najviac 6 týždňov pred. Dávka sa vypláca po dobu 28 týždňov, v prípade, že žena porodí 2 a viac detí, je doba predĺžená na 37 týždňov. Dávku môžu od 7. týždňa po pôrode poberať aj muži, ktorí sú poistení a spĺňajú podmienky pre výplatu. V tomto prípade je nutné požiadať o výplatu dávky písomne a dňom, kedy začne muž dávku poberať, žena prestáva. Možno sa striedať do konca vyplácania.

Výpočet dávky

Peňažná pomoc v materstve sa počíta na rovnakom princípe ako nemocenské. Opäť sa vychádza z priemerného denného príjmu, počítaného z príjmu za predchádzajúci rok, ktorý sa upraví pomocou redukčných hraníc (tie sú pre všetky dávky rovnaké). Od 1.6.2010 je výpočet rovnaký ako bol do konca roka 2009, tzn. prvý redukčný hranica je vo výške 100%, ďalšie 60% a posledný 30%. V prvej polovici roka 2010 sa dávky nemocenského a peňažnej pomoci v materstve počítali úplne rovnako, tzn. prvá redukčné hranica bola vo výške 90%. Aj sadzba pre výpočet tejto dávky, ktorá bola po prvej polovicu roku 2010 vo výške 60%, je opäť zvýšená na pôvodných 70%.

Ošetrovne

Ošetrovne je dávka, ktorá je poskytovaná len zamestnanci, a to v prípade, že ošetruje člena rodiny, u ktorého lekár potvrdil, že je nutné ho ošetrovať. Nie je tu podstatný vek člena rodiny, len v prípade, že je starší 10 rokov, je nutné, aby žili v spoločnej domácnosti. Ďalej je možné poberať túto dávku v prípade, že zamestnanec stará o dieťa do 10 rokov v prípade, že je zatvorená škola či škôlka z rôznych nepredvídateľných udalostí alebo ak ochorela osoba, ktorá o dieťa dlhodobo stará (a je teda nutné sa o dieťa momentálne starať ). Pri poberania tejto dávky sa môžu rodičia raz vystriedať.

Vyplácania dávok

Táto dávka tiež prešla od 1.6.2010 zmenami. Dĺžka vyplácania je aktuálne maximálne 9 dní a 16 dní v prípade osamelí rodičia, hoci pôvodne mali po celý rok 2010 vyplácať v maximálnej dĺžke 6 a 13 dní. U ošetřovného bola tiež novo platná tzv čakaciu dobu, tzn. doba po uplynutí ktorej sa dávka vypláca. Dávka bola vyplácať až od 4 dňa choroby. Táto čakaciu doba bola však k 1.6.2010 tiež zrušená a dávka sa vypláca od prvého dňa.

Výpočet dávky

Dávka sa počíta úplne rovnakým spôsobom ako dávky nemocenského (rovnaké redukčná hranice i ich percenta). Rovnaká je aj sadzba, a to vo výške 60% z redukovaného denného základu.

Vyrovnávací príspevok v tehotenstve a materstve

Tento príspevok patrí pracovníčkam, ktoré boli v dôsledku tehotenstva previesť na inú pracovnú pozíciu a tým sa znížili ich príjmy. Dôvodom prevedenie môže byť aj materstvo a dojčenia. Vypláca sa po dobu prevedení na inú prácu, najdlhšie do 6. týždňa pred pôrodom av niektorých prípadoch aj po pôrode, ak trvá prevod.

Výška príspevku

Vyrovnávací príspevok v tehotenstve a materstve má iba navýšiť príjmy, ktoré sa znížili v súvislosti s prevedením na inú pozíciu. Výška príspevku sa vypočíta ako rozdiel medzi denným vymeriavacím základom prevedie a priemerným denným príjmom zamestnankyne po presunutí. Denný vymeriavací základ sa počíta ako zúžený a jeho výpočet je rovnaký ako u peňažnej pomoci v materstve (tzn. prvý redukčná hranice 791 Sk sa započítava vo výške 100%, rozdiel druhej a prvej ako 60% a rozdiel tretie a druhé ako 30%). Od neho sa odpočíta priemerný denný príjem po presunutí.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: