Sociálne Poistenie - Poistenie skrýva Jaka

Názvom Sociálna Poistenie SE súhrnne označuje dôchodkové, nemocenské Poistenie pre prípad nezamestnanosti. Jaka Poistenie k sú, KTO sebe ich musi zúčastniť Ako Vysoké poistné sebe Hrady? Odpovede na tieto ďalšie Otázky nájdete v nasledujúcom článku.


Význam sociálneho Poistenie

TOTO Poistenie SE vyvinulo z dôvodu nutnosti poskytnúť ľuďom určité Finančné prostriedky v prípade, keď si z určitých vymedzených dôvodov nie sú schopní dočasne alebo trvale zabezpečiť príjmy. ABY osoby mali nárok na príspevky z tohto Poistenie, musi byt jeho účastníkmi riadne odvádzať poistné.

Druhy Poistenie

Tzv. Sociálne Poistenie JE tvorené dôchodkovým, nemocenským poistením pre prípad nezamestnanosti. Z týchto Poistenie SE odvádza poistné, ktoré JE súhrnným termínom označované edited poistné na sociálne zabezpečenie Príspevok na štátnu politiku zamestnanosti. Všetky tieto Poistenie sú príjmom štátneho rozpočtu, kde Len dôchodkové Poistenie Má svoj osobitný Účet.

Dávky sociálneho Poistenie

V tomto článku Len stručne spomenieme možné dávky, na ktoré má účastník edited splnení určitých podmienok nárok. Z dôchodkového Poistenie má nárok na starobný, invalidný dôchodok pozostalostný. Z nemocenského na peňažnú pomoc v materstve, ošetrovňu, vyrovnávacie Príspevok v tehotenstve materstva Na nemocenské. Zo Štátnej politiky zamestnanosti o sebe vypláca podpora v nezamestnanosti edited rekvalifikáciu. Správu Poistenie vykonáva Česká správa sociálneho zabezpečenia.

Dôchodkové Poistenie

Z dôchodkového Poistenie sa vyplácajú dávky starobného, invalidného dôchodku pozostalostného Ci. ABY mel poistenec Nárok na vyplatenie dávky, musi byt poistený stanovenú dobu splniť určitú podmienku (dosiahnuť stanoveného veku, stat SE invalidnom apod)

Poistencami dôchodkového Poistenie

Zo zákona SE Stava poisteného Zamestnanec, edited Samostatne zárobkovo Cinna (dale Len SZČO), edited dobrovoľne zúčastňujú edited poistená Zo zákona. Čo o sebe Tyče osoby dobrovoľne zúčastňujú, ta SE moze Poistenie zúčastňovať len 10 rokov musi si podať prihlášku. Osoby poistené Zo edited zákona sú. Rodičia starajú o Dieťa do 4 rokov veku, osoby starajúce sa o inú osobu apod Za tieto osoby nikto poistné neodvádza sú teda poistené bezplatne.

SZČO žako poistenec dôchodkového Poistenie

U SZČO SE účasť Na dôchodkovom Poistenie stanovuje trochu zložitejšie. Záleží Na tom, či je činnosť, ktorú vykonáva, považovaná ZA Hlavná Ci vedľajšie. Ak ZA Hlavné, JE účasť Povinná vždy. Ak ZA vedľajšie (napr. v prípade, že je SZČO súčasne študentom ci osobou, who poberá rodičovský Príspevok), musi príjem SZČO po odpočítaní výdavkov presahovať 2,4 násobok rozhodné sumy (tá SE vypočítava edited súčin koeficientu prepočítacieho všeobecného vymeriavacieho základu ročného - tieto hodnoty stanovuje vlada som svojom nariadenia každý rok). V ostatných prípadoch o sebe nemusí Poistenie zúčastňovať, nikto ju však nebráni, ak chce SE zúčastniť dobrovoľne.

Poplatníci príkazcovi dôchodkového Poistenie

Dôchodkové Poistenie JE jediné Poistenie, ktoré JE zamestnanca povinný hradiť, resp. jeho obsadenie, keďže Zvyšky ZA naj hradí zamestnávateľ. Ďalším daňovníkom JE edited dobrovoľne zúčastňujú dôchodkového Poistenie SZČO. Príkazcovi sú všetci spomínaní Potom okrem zamestnanca, ktorého ZA Cele poistné odvádza zamestnávateľ.

Výpočet poistného na starobné poistenie

Pre výpočet poistného JE potrebné určiť vymeriavací základ, ktorý o sebe Potom musi vynásobiť príslušnou sadzbou. U SZČO SE Zaklad zisťuje ročne,
u ostatných daňovníkov mesačne.

Pre výpočet základu u zamestnanca zamestnávateľa SE počíta úhrn príjmov zamestnanca, ktoré sú predmetom Dane z príjmov fyzických osôb podľa zákona o daniach z príjmov. Maximálnym vymeriavacím základom v ROKU 2010 JE 72 násobok priemernej Mzdy (počítané ZA ROK). Minimálna Potom neni stanovený.

Vymeriavacie Zaklad u osoby dobrovoľne zúčastňujú JE jsi výške, ktorú si Sama Stanovi, nesmie byť však menšia ako 25% priemernej Mzdy (v ROKU 2010 JE do 5 928 Sk).

Výpočet u SZČO je opäť zložitejšie. Ide o sumu, ktorú si Sama Stanovi, tá nesmie však Menšie nez relatívna aj absolútne minimum. Relatívna minimálna JE Preklep daňového základu (tzn. príjmy mínus výdavky). Keďže táto suma môže byť často veľmi nízka, bolo stanovené aj absolútne minimum. Ak chcete SE U činnosti Hlavná počíta edited 25% au vedľajší edited 10% z priemernej mesačnej Mzdy vynásobené 12 (počet mesiacov). Maximálna Zaklad JE Potom 72 násobok priemernej Mzdy.

Nemocenské Poistenie

Z nemocenského Poistenie sa vyplácajú dávky v prípade, Zo poistenec stratil po určitú dobu schopnosť zabezpečovať si príjmy v dôsledku vymedzených situácií edited JE edited by. choroba, materstvo apod Ide o dávky nemocenské, dávky v materstve, ošetřovného vyrovnávacieho Príspevkov v tehotenstve materstva.

Poistencami nemocenského Poistenie

Poistencami nemocenského môžu byt zamestnanci, SZČO Zahraničný zamestnanci. Zamestnanec SE Stava Povinne prípade poisteného v, Zo JE zamestnaný u zamestnávateľa so sídlom na Petr Prášok SR, pracuje pre naj najmenej 15 kalendárnych dní odmena JE aspoň 2 000 Sk. Účasť zahraničných zamestnancov SZČO JE Dobrovoľníctvo záleží teda len na nich, či chcú mať nárok na prípadnú výplatu davek.

Poplatníci platiteľovi nemocenského Poistenie

Poplatníkov nemocenského Poistenie sú SZČO, zahraničné osoby ZA zamestnanca TOTO Poistenie platí zamestnávateľa. V tomto prípade sú tieto osoby zároveň aj príkazcovi (tzn. tí čo Poistenie platí, Ho zhotoviť odvádzajú).

Výpočet poistného na zdravotné poistenie

Princíp je rovnaký edited u predchádzajúceho. JE nutné zistiť vymeriavací Zaklad vynásobiť príslušnou sadzbou Ho. U zamestnanca (ZA ktorého platí poistné zamestnávateľ) sa jedná o jeho Zamestnanie príjem Zo. Maximálna Zaklad JE 72-násobok priemernej Mzdy minimálnej neni stanovený. Čo o sebe Tyče zahraničného zamestnanca, desať si moze Zaklad stanoviť sam, ale nie menšej ako 4 000 Sk. Ak chcete isté platí pre Zaklad u SZČO. Všetky tieto Základy mesačne sú určované.

Poistenie v prípade nezamestnanosti

Z tohto Poistenie SE vyplácajú dávky pomoci v nezamestnanosti edited rekvalifikáciu. Zúčastniť sa ho muziku (ALE zhotoviť edited jediné môžu) SZČO zamestnanci, ak sa podieľajú dôchodkového Poistenie.

Základné náležitosti Poistenie nezamestnanosti v prípade

Poistné ZA zamestnanca OPET platí jeho zamestnávateľ JE vypočítané taktiez z jeho príjmu. Aj na takéto poistenie sa vzťahuje maximálne Zaklad, ktorý bol vymedzený v predchádzajúcich odsekoch. SZČO odvádza poistné sama za seba vymeriavacie Zaklad vypočítava rovnako edited u dôchodkového Poistenie (tzn. väčší nez relatívna absolútny Zakład).

Sadzby

* Zamestnávateľ (ZA zamestnanca)
o 21,5% dôchodkové Poistenie
o 2,3% nemocenské Poistenie
o 1,2% Štátna politika zamestnanosti
* Zamestnanec
o 6,5% dôchodkové Poistenie
* SZČO
o 28% dôchodkovej Poistenie
o 1,4% nemocenské Poistenie
o 1,2% Štátna politika zamestnanosti
* Osoby dobrovoľne zúčastňujú dôchodkového Poistenie - 28%
* Zahraniční zamestnanci dobrovoľne zúčastňujú nemocenského Poistenie - 1,4%

Odvod Poistenie

Poistné SE odvádza Okresný správe sociálneho Zabezpečenie, who tento systém spravuje. Pre všetky poplatníkov platí Termín od 1. do 20. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. U dôchodkového Poistenie príspevku na politiku zamestnanosti Štátna odvádza SZČO mesačné zálohy Poistenie zúčtováva Na konci Roka. Všetci príkazcovi Ostatné počítajú poistné mesačne, takže Ho zhotoviť Bez problémov mesačne odvádzajú.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: