Poznáte všetky možné druhy poistenia?

Na trhu existujú celkom netradičné poistky, napríklad poistka proti pokutám, alebo poistenie zodpovednosti vlastníka, alebo pestúna zvieraťa. Môžete si poistiť plodiny ktoré pestujete alebo trebárs aj vlastné nohy, ak ste napríklad modelka.


Poistenie zodpovednosti za škodu

Škody, ktoré spôsobíte neúmyselne inému človeku, môžete zabezpečiť poistením zodpovednosti, v bežnom živote ľudovo hovoria takémuto "poistenie proti blbosti"

Príklady rozbitá práčka vykúri susedmi pod Vami, dieťa rozbije vyklad, spadne Vám kvetináč na luxusné auto pod oknom, porazíte strom, ktorý nedopatrením spadne susedom na plot. . .

Vzťahuje sa na škody spôsobené poistenými tretím osobám pri rekraci, rekreačných športoch, ako chodcom alebo cyklistom, alebo pri prevádzke iného nemotorového vozidla, pri opatrovaní domácich zvierat a zbraní, držaných na základe povolenia. Poistenie sa ďalej vzťahuje na zodpovednosť pomocných osôb zamestnaných v domácnosti poisteného za škody spôsobené tretím osobám.

Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi

Ak spôsobíte zamestnávateľovi škodu pri plnení pracovných povinností, je zamestnávateľ oprávnený žiadať od Vás náhradu tejto škody a to až do výšky 4,5 násobku Vášho zárobku, v niektorých prípadoch aj vyššie. Poistite sa pre prípad škôd spôsobených v zamestnaní.

Príklady

* Prievan vo Vašej kancelárii vysklí výplň dverí
* Rozbijete počítač, notebook alebo navigáciu
* Upadne Vám telefón alebo projektor
* Vymažete nedopatrením databáze
* Policajti pri zásahu môžu niečo rozbiť
* Hasiči pri zásahu tiež môžu rozbiť veci v okolí požiaru
* Vodič z povolania niekomu nechtiac ublíži pri dopravnej nehode ...
* Traktorista, bagrista, žeriavnik ...

Na aké druhy škôd sa poistenie vzťahuje? Škody na živote, škody na zdraví, škody vzniknuté poškodením alebo zničením vecí a iné majetkové škody, čisté finančné škody.

Poistenie zodpovednosti za škodu z prevádzkovej činnosti

Podnikatelia musia počítať s rizikom značnej finančnej záťaže, rozsah zodpovednosti za škodu z činnosti súvisiace s prevádzkou podniku je veľký. Toto je poistenie, ktoré riziká pokryje a zároveň sa prispôsobí potrebám Vášho podniku. Pre koho je poistenie zodpovednosti z prevádzkovej činnosti určené? Poistenie je určené pre podnikateľov, ktorí zo zákona zodpovedajú za škody spôsobené prevádzkovou činnosťou.

Príklady

* Lanová dráha na horách sa môže pokaziť a niekomu ublížiť
* Vytečie kvapalina z nejakého technického zariadeniach
* Vyhorí obrazáreň
* Poškodí sa prepravovaná zásielka
* Potupuje sa rameno lunaparku
* Praskne hrádza rybníka ...

Poistenie môže kryť nasledujúce riziká - škody vzniknuté inému na živote alebo zdraví, škody vzniknuté poškodením alebo zničením veci, škody spôsobené na prenajatej nehnuteľnosti výbuchom, požiarom alebo vodou zpotrubí, iné majetkové škody.
Poistenie špecifická pre veľké podniky alebo veľmi drahé zariadenia

1) proti požiaru

2) proti odstávke alebo prerušenie prevádzky

3) poistenie elektroniky - lekárske, komunikačné a výpočtové, obrazové a zvukové

4) poistenie strojov a liniek - obrábacie a CNC stroje, kompresory, tlačiarenské stroje, výrobné linky

5) poistenie stavebných firiem - rozostavaný majetok poistníka, vybavenie staveniska, náradie, nástroje a prístroje ...

6) prepravovaný tovar, po súši, po mori alebo lietadlom

7) poistenie prepravcu alebo dopravcu, ktoré vzniknú porušením povinnosti v súvislosti so sprostredkovaním alebo uskutočnením prepravy.

Poistenie plodín

Poistenie plodín kryje škody vzniknutej na porastoch poľnohospodárskych plodín v dôsledku živelných udalostí.

Príklady

* Najmä záplavy
* Víchrica
* Požiare
* Vyzimování
* Krupobitie
* Jarné mrazy
* K poistenie plodín sa radí aj poistenie skleníkov a fóliovníkov, vrátane v nich pestovaných kultúr
* Poistenie okrasných rastlín pre prípad poškodenia alebo zničenia živelnou udalosťou
* Poistenie lesných porastov pre prípad požiaru.

Poistenie hospodárskych zvierat

Poistenie hospodárskych zvierat poskytuje chovateľom náhradu škôd, ktoré vzniknú uhynutím, usmrtením, prípadne utratenie zvierat ako v prípade hromadných škôd, tak aj škôd jednotlivých. Hromadné škody vznikajú najmä v dôsledku chorôb, živelných udalostí, akútnych otráv, extrémnych klimatických vplyvov apod Poistenie je určené pre všetky druhy hospodárskych zvierat, najmä pre hovädzí dobytok, ošípané, ovce a kozy, hydinu alebo ryby.

Poistenie dopravných priestupkov

Je poistenie vodičského oprávnenia - odškodnenie finančných nákladov spojených so stratou vodičského preukazu. V súčasnej dobe je možné dojednať poistenie proti pokutám, ktoré slúžia na úhradu pokút v správnom konaní, je však určené pre aktívny vodiča, nie pre pirátov ciest.

Poistná ochrana pokrýva predovšetkým prekročenie povolenej rýchlosti. Umožňuje tiež čerpanie poistného plnenia po dobu jedného roka po odobratí vodičského preukazu. Poistenie má však veľa obmedzení: bezohľadné riadenie, riadenie pod vplyvom drog. Poistenie tiež prestáva platiť pri akomkoľvek priestupku, za ktorý sa udeľujú 4 a viac bodov a ďalšie.

Poistenie zodpovednosti vlastníka, alebo pestúna zvieraťa

Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú zvieraťom, za ktorú zodpovedá ako vlastník alebo depozitár, ak nejde však o zárobkovú činnosť. Spolupojištěným je tiež depozitár zvieraťa, ktorému vlastník zviera k opatrovanie zveril, ak nejde však o zárobkovú činnosť pestúna alebo o škodu spôsobenú vlastníkovi alebo depozitárovi.

Samozrejme nezabudneme vymenovat tiež známa poistenia osôb

* Kapitálové životné poistenie
* Investičné životné poistenie
* Dôchodkové poistenie
* Penzijné pripoistenie
* Úverové poistenie
* Úrazové poistenie
* Poistenie cudzincov

Do poistenia majetku možno zahrnúť

* Rodinný - bytový alebo nájomný dom
* Byt v osobnom vlastníctve
* Rekreačný objekt - chatu alebo chalupu
* Garáž
* Pôdny vstavanie
* Stavebný materiál, stroje i náradie
* Súvisiace objekty ako bazén, skleník, studňa, šopa, plot
* Novo nezačne stavbu rodinného i bytového domu
* Cintorínske stavbu

Poistenie automobilov

* Povinné ručenie
* Havarijné poistenie
* Poistenie firemné flotily


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: