Poistenie všeobecne a terminológie

Poistenie je neoddeliteľnou súčasťou vašich životov. Vaše každodenné aktivity môžu spôsobiť mnoho škôd, ktorých finančné náhradu nemôžete sami hradiť. Nepodceňujte tieto produkty, ktoré chráni vás a vašich blízkych. Poistite sa!


Čo je to poistenie?

Poistenie je zabezpečenie sa proti rizikám z udalostí, ktoré môžu nastať a ktoré nemôžete vopred naplánovať alebo ovplyvniť. V bežnom dennom živote sa deje mnoho vecí, ktoré môžu ovplyvniť váš majetok, vaše zdravie, majetok cudzej osoby alebo prípadne aj jeho zdravie. Tieto udalosti sú na dennom poriadku a preto nie je vhodné podceňovať?

Prečo sa poisťovať?

Žijete v spoločenstve ľudí, jazdíte do práce autom, nakupujete lacné alebo drahé tovary v supermarketoch alebo špecializovaných obchodoch, chodíte na rôzne masáže, manikúry či pedikúry, športujete, cestujete do zahraničia alebo vykonávate rekonštrukciu novo zakúpeného bytu.

Akákoľvek aktivita, ktorú prevádzkujete, je spojená s rizikom. Rizikom, že sa môže niečo stať vám alebo blízkym osobám, že môžete poškodiť susedom majetok alebo prípadne aj svoj vlastný. Preto nepodceňujte poistenia a považujte ho za nevyhnutnú súčasť vášho života v spoločnosti!

Druhy poistenia

Na trhu sa stretnete s radom poistenia, ktoré sú ponúkané rôznymi inštitúciami, poisťovňami, bankami, cestovnými kanceláriami, atď Základ je vždy rovnaký, poistiť sa proti prípadnému riziku.

Existuje rad delenie poistenia, napríklad na životné a neživotné, na poistenie, týkajúce sa občanov alebo poistenia spojené s firemnými aktivitami, podnikaním. Pre vaše potreby je dôležité zaradiť sa do príslušnej skupiny (občan alebo podnikateľ), vytipovať si riziká, ktoré vám môžu hroziť a zamerať sa potom na príslušný produkt.

V dnešnej dobe nie je problém pozrieť sa na prehľad poistenie na internetových stránkach jednotlivých poisťovní. Každá z poisťovní ponúka rôzne produkty a môže ich nazývať alebo zoradiť podľa svojich vlastných kritérií. Podstata jednotlivého produktu je však rovnaká - napr ak chcete poistenie domácnosti, budú sa tu kryť škody vzniknuté vo vašom byte či dome. Produkt sa ale môže menovať poistenia domácnosti alebo bezpečný domov alebo iný názov.

Ako uzatvárať poistenie?

Väčšina inštitúcií ponúkajúcich poistenie má svoje poisťovacích agentov, ktorí pracujú v teréne. Agent je dostatočne informovaný o jednotlivých produktoch natoľko, že vám poskytne maximálnu profesionálnu starostlivosť. Množstvo produktov na trhu je však široké a nie je vždy jednoduché si vybrať nielen ten správny, ale aj správny poisťovací ústav.

Viete, aký druh poistenia chcete uzavrieť

Ak máte jasno v tom, aký druh poistenia chcete uzavrieť, neváhajte a surfujte na internete. Zistite si podmienky jednotlivých poisťovní a porovnávajte. Ak máte pocit, že informácie nie sú pre vás dostačujúce, skontaktujte sa s poisťovňou. Buď môžete zájsť osobne na prepážku a informovať sa o danom druhu poistenia, alebo ju požiadajte, nech vám dohovorí schôdzku s poisťovacím agentom.

Poisťovací agent je povinný vám podať všetky dostupné informácie týkajúce poistenia. Vy potom môžete v kľude domova porovnať konkurenčné ponuky a rozhodnúť sa, s ktorou poisťovňou danej poistenia uzavrite.

Na tento proces v žiadnom prípade sa neponáhľajte. Vy ste zákazník, vy ste klient, preto rozhodnutie je čisto len na vás. Vy budete platiť poistné a za to budete požadovať maximálne profesionálne služby.

Neviete presne, aké poistenie je potreba uzavrieť

Obdobná situácia nastáva vtedy, ak si nie ste istí, aké sú možnosti pri poistení majetku alebo zdravia. V tomto prípade je ideálne spojiť sa s poisťovňou a požiadať ju o schôdzku s ich poisťovacích agentom.

Poisťovací agent vám predstaví portfólio poistných produktov a vy si potom s jeho synergií vyberiete tie, ktoré budú najlepšie zodpovedať vašim požiadavkám. Agent vám môže tiež zostaviť kompletnú ponuku, ktorá zahrnie poistenie auta, bytu, životné poistenie či iné, ktoré bude plne zodpovedať potrebám rodiny.

Opäť neponáhľajte na vaše rozhodnutie. Poistenie je veľmi dôležitá vec, ktorá vám do budúcnosti prinesie istotu a pokryje nečakané škody.

Poistné produkty sa od seba diametrálne líšia

Pri uzatváraní poistnej zmluvy sa vždy informujte na mieru krytia a na rozsah rizík, ktoré sú týmto poistením kryté. I cez to, že máte záujem napr. o poistení domácnosti, jednotlivé produkty od rôznych spoločností sa môžu diametrálne líšiť.

Odlišnosti sú v:

* Množstvo rizík, ktoré sú daným poistením kryté
* Doplnkovými poistením, ktoré možno do danej poistky pridať, bez toho aby ste museli uzatvárať novú samostatnú poistku
* Sumou, ktorou sa zaväzujete na spoluúčasti pri poistnom plnení
* Sumou poistného
* Podmienkami poistnej zmluvy - napríklad keď môžete poistku vypovedať, aké sú lehoty na riešenie poistnej udalosti, v akých časových intervaloch platíte poistné

Je nutné si vždy porovnať všetky tieto faktory, aby ste nakoniec nezistili, že platíte veľmi drahé poistenie, ktoré vám kryje minimum rizík. Takéto poistenie je pre vás ako sami uznáte nevýhodné, ale na druhú stranu ste sa k nemu zaviazali a nemôžete ho len tak vypovedať.

Poistná zmluva

Ak máte už vybraný poistný produkt a spoločnosť, s ktorou chcete poistenie uzavrieť, potom musíte podpísať tzv poistnú zmluvu. Poistná zmluva je dokument preukazujúci obojstranný zámer uzavrieť poistenie.

Súčasťou každej poistnej zmluvy sú tzv všeobecné poistné podmienky. Tieto všeobecné podmienky upravujú vzťah medzi vami a poisťovňou a vymedzujú napr terminológiu, čo je považované za škodu a čo nie, čím môže poistenec škoda vzniknú a čím nie, aké sú lehoty na riešenie poistných udalostí, aký je postup pri riešení poistnej udalosti ai

Všeobecné podmienky sú vždy neoddeliteľnou súčasťou každej poistnej zmluvy, je dobré si ich aspoň zhruba preštudovať pred tým, než podpíšete poistnú zmluvu. Môžu napríklad vymedzovať udalosti, ktoré, keď nastanú, tak vám bude priznaná škoda bude poskytnuté plnenie. Ale naopak vymedzuje také udalosti, ktoré sa v rámci danej poistnej zmluvy neobsahujú a teda nie sú touto poistkou kryté.

Účastníci poistnej zmluvy

Účastníkom poistnej zmluvy ste teda vy, ako poistník. Poistník je ten, kto s poisťovňou uzatvára poistnú zmluvu a zaviazal sa hradiť poistné. V tomto prípade je poistník zhodný s osobou poisteného.

Môže nastať prípad, keď osoba poistníka je odlišná od poisteného. Poistník je potom ten, kto zmluvu uzavrel a zaviazal sa platiť poistenie (napr. vaši rodičia alebo váš zamestnávateľ) a poistený je ten, na koho bola poistka uzavretá (napr. dieťa alebo zamestnanec).

Na druhej strane poistnej zmluvy stojí poisťovňa, teda inštitúcia, ktorá sa zaviazala pokryť vaše škody.

Vznik poistenia

Poistenie vzniká od nasledujúceho dňa, kedy bola uzavretá poistná zmluva. V zmluve však môže byť stanovené, že poistenie vzniká okamihom podpisu tejto zmluvy. Vznik poistenia je tiež často viazaný na úhradu prvého poistného. Ak nedôjde k jeho úhrade, poistka môže zaniknúť.

Poistné

Poistné je suma, ktorou sa zaväzujete platiť poisťovni vo dohodnutej sume a vo dohodnutých termínoch. Poistné vám vypočíta poisťovací agent so zreteľom na vami vybraný produkt, na to, či žiadate rozšírenie poistenia o ďalšie doplnkové služby, na hodnotu poisteného majetku ai Na poistné sa môžu tiež vzťahovať rôzne formy zliav, ktoré má každá poisťovňa upravené individuálne.

V rámci poistnej zmluvy sa tiež dohodne spôsob úhrady poistného. Môže sa jednať napríklad o platbu zloženkou, prevodom na bankový účet alebo SIPO.

Poistné obdobie

Poistná zmluva môže byť uzavretá na dobu určitú alebo na dobu neurčitú. Na dobu určitú je v prípade, keď sa chcete poistiť napríklad pri ceste na dovolenku. Potom sa uzavrie poistka len na dobu, kedy ste vycestovali do zahraničia. Ak si poisťujeme napríklad domácnosť, potom sa zmluva uzaviera na dobu neurčitú.

V rámci poistnej zmluvy sa stanovuje poistné obdobie. Je to doba, ktorá zodpovedá jednotlivým splátky poistného. Ak ste sa rozhodli platiť poistné v dvoch splátkach ročne, potom je poistné obdobie 6 mesiacov. Je to obdobie, na ktoré platíte poistné a ste teda poistený.

Ukončenie poistky

Poistku môžete ukončiť k dátumu výročia poistnej zmluvy (dátum uzavretia poistky), ale musíte si dať pozor na dĺžku trvania výpovednej lehoty. Je rozdiel medzi dátumom výpovede a dátumom ukončenia poistky. Od dátumu, kedy ste dali výpoveď, začne až plynúť tzv výpovedná lehota, až po jej uplynutí môže dôjsť k ukončeniu poistky. Výpovedná lehota zo zákona, je 6 týždňov pred výročným dátumom.

Poistka môže byť ukončená aj nezaplatením prvého poistného, alebo do dvoch mesiacov od dátumu uzatvorenia poistky môžete podať výpoveď bez udania dôvodu. Poistka bude tiež ukončená napr. predajom auta alebo nehnuteľnosti, či inú udalostí, kedy končí vaše vlastnícke právo voči poistenej veci.

Poistná udalosť

V prípade, keď nastane poškodenie veci, majetku, osôb, tak vznikla tzv poistná udalosť. V tomto prípade je nutné postupovať podľa pokynov poisťovne a riadne nahlásiť vznik tejto škody. Škodu príde nafotiť a spísať pracovník poisťovne a likvidátor poistnej udalosti vypočíta výšku poistného plnenia. Teda sumu, ktorú vám poisťovňa vyplatí.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky