Poistenie vozidiel

Rodina by sa v dnešnej dobe len ťažko obišla bez automobilu. S jeho vlastníctvom sa však spájajú aj povinnosť uzavrieť povinné ručenie či možnosť uzatvoriť havarijné alebo iná doplnková poistenia.


Povinné ručenie vs. havarijné poistenie

Ako už bolo povedané, dohodnúť povinné ručenie (správny výraz je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla) je pre majiteľov automobilu povinné, a to na základe zákona č 168/1999 o poistení zodpovednosti z prevádzky vozidla. Toto poistenie kryje len škody, ktoré spôsobíte prevádzkou vozidla niekomu inému. Aby ste boli v tomto prípade odškodňovala aj Vy, musíte mať dohodnuté havarijné poistenie.

Povinné ručenie

Zákon stanovuje, že povinné ručenie musí mať každý vlastník alebo spoluvlastník tuzemského vozidla. Z tohto poistenia sa potom hradí prípadné škody na zdraví a majetku, ktoré sú spôsobené prevádzkou motorového vozidla (okrem škôd, ktoré si spôsobí vinník na svojom vozidle). Toto poistenie je súčasťou ponuky väčšiny poisťovní av dnešnej dobe prevažuje trend jeho uzatvárania po internete.

Aké škody poistenie kryje

Poistenie slúži na krytie škôd spôsobených druhým, a to ako na majetku, tak na zdravie. Konkrétne možno z poistenia hradiť škody na zdraví alebo v dôsledku usmrtenia, škody vzniknuté poškodením, zničením alebo stratou veci, ušlý zisk a náklady súvisiace s právnym zastúpením pri uplatňovaní vyššie uvedených nárokov. Škoda sa uhrádza maximálne do limitu dohodnutého v zmluve.

Výška limitov

Tieto limity sú stanovené uvedeným zákonom. Jedná sa o maximálne sumy, ktoré poisťovňa v prípade nehody oplatí. Jedná sa o 35 miliónov za každého zraneného alebo utrateného a 35 miliónov za škodu na majetku. Zákon tieto limity obmedzuje zdola, poisťovne však môžu ponúkať poistenie is vyššími limitmi.

Náležitosti zmluvy

Aj náležitosti zmluvy sú priamo definované zákonom. V zmluve musí byť uvedené zmluvné strany, teda ako údaje o poisťovni, tak o Vás a Vašom vozidle. Ďalším údajom je dĺžka poistenia, limity poistenia, výška poistného, spôsob platenia a dátum splatnosti. Posledná povinnou položkou je stanovenie spôsobu a miesta, kde oznámiť škodnú udalosť.

Výška poistného

Poistné je stanovené podľa niekoľkých faktorov, ktoré závisí čisto na poisťovni. Medzi najčastejšie faktory patrí druh vozidla, objem a výkon jeho motora, veku vozidla a účel jeho použitia. Ďalej sa často zohľadňuje vek majiteľa vozidla, jeho bydlisko a či ide o fyzickú alebo právnickú osobu. Poisťovne tiež dávajú zľavu podľa počtu mesiacov bez nehody (tzv. bonus) alebo Vám naopak môžu poistné zvýšiť v prípade častých nehôd (tzv. malus).

Zelená karta

Počnúc 1.6.2008 je platným dokladom o poistení tzv zelená karta. Tá je medzinárodne platným dokladom dokazujúcim, že máte toto poistenie dojednané. Platí vo väčšine štátov Európy, konkrétne v štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru a ostatných, ktoré uvádza vyhláška ministerstva financií.

Sankcie

Ak nemáte vozidlo poistené, hrozí Vám pokuta od 5 000 Sk do 40 000 Sk, ak tomu ešte máte povinnosť zaplatiť poplatky do garančného fondu za každý nepoistené deň. Tieto poplatky predstavujú 20-300 Sk denne (podľa druhu vozidla, za osobný automobil 50-70 Sk). Ďalej zaplatíte pokutu až 3 000 Sk nepredložíte ak doklad o poistení pri cestnej kontrole. Najväčšie výdavky Vás však čakajú, ak spôsobíte bez platného poistenia niekomu škodu, v tom prípade jej budete musieť celú uhradiť z vlastného vrecka.

Česká kancelária poisťovateľov

Nepoistená vozidla zisťuje na území SR Česká kancelária poisťovateľov (CKP) tak, že porovnáva informácie z databázy registrov vozidiel s informáciami, ktoré jej poskytujú poisťovne. V prípade, že zistí, že nemáte vozidlo poistené a nespĺňate zákonnú povinnosť, budete povinní uhradiť denný príspevok za nepoistené obdobie do garančného fondu (pozri vyššie) a samozrejme sa poistiť. Od doručenia Výzvy máte 30 dní na preukázanie, že je vozidlo poistené alebo vyradené z registra vozidiel. Nezaplatíte Ak príspevok za dobu, po ktorú nebolo dohodnuté poistenie, dostanete upomienku a potom už príde na rad súdne vymáhanie, ktoré môže skončiť exekúciou.

Čo keď je vinník nehody nepoistené?

V prípade, že Vám spôsobí škodu nepoistené vodič, nemusíte sa obávať, že by ste nič nedostali. Budete odškodňovala z garančného fondu CKP, ktorý potom bude dané náklady vymáhať na vinníka.

Havarijné poistenie

Nehodovosť na cestách je značne vysoká, a preto nie je na škodu popremýšľať io havarijnom poistení. To Vám pokryje škodu v prípade, že ste Vy vinníkom havárie (samozrejme zavinené neúmyselne). Nemusí sa jednať len o havárii spôsobenú zrážkou s iným autom, ale aj o havárii, ktorú uškodíte len sami sebe (napr. ak zídete z vozovky a narazíte do stromu). Týmto poistením bývajú najčastejšie poisťované nové autá a najmä autá na lízing, u ktorých býva poistenie povinné.

Na čo sa poistenie vzťahuje

Poistenie Vás môže kryť pred škodami spôsobenými havárií, krádežou, živelnou udalosťou a vandalizmom. Samozrejme každá poisťovňa ponúka rôzne varianty tohto poistenia a možno si vybrať aké riziká z vyššie menovaných budete požadovať kryť. K poistenia možno ďalej dojednať doplnková pripoistenia.

Doplnková poistenia

Medzi pripoistenia patrí poistenia predných skiel, náhradného vozidla, poistenie batožiny, mimoriadnej výbavy či úrazové poistenie prepravovanej osoby. Je tiež možné dojednať asistenčné služby.

* Poistenie náhradného vozidla znamená, že v prípade poškodenia Vášho vozidla následkom poistnej udalosti, Vám poisťovňa uhradí náklady na požičovné náhradného vozidla.
* Úrazové poistenie prepravovanej osoby je možné dojednať ako na jedno sedadlo, tak na všetky a jedná sa o poistenie pre prípad smrti a trvalých následkov.
* Poistenie batožiny sa týka poškodenia alebo straty batožiny v dôsledku živelnej pohromy, krádeže či nehody.

Presnú charakteristiku týchto doplnkových poistenie väčšinou nájdete na webových stránkach poisťovní.

Poistná suma

Pri stanovovaní výšky poistnej sumy (tj sumy, z ktorej sa potom počíta výška poistného plnenia) sa vychádza z dvoch spôsobov - podľa novej a časovej ceny. Ak je poistná suma stanovená podľa novej ceny, znamená to, že vychádza z kúpnej ceny (oplatí sa u nových áut). Naopak ak sa stanovuje podľa časovej, je zohľadnené opotrebenie auta.

Spoluúčasť

U havarijného poistenia a často iu doplnkových je stanovená určitá spoluúčasť. Ide o sumu, ktorú sa "zúčastňujete" na úhradu danej škody. Tá môže byť stanovená tak pevnou sumou (napr. u doplnkových poistení), tak percentami z vyčíslenej škody. Napr. Pokiaľ bude spoluúčasť 10 000 Sk a škoda na vozidle dosiahne 100 000 Sk, vyplatí vám poisťovňa plnenie vo výške 90 000 Sk.

Výška poistného

Poistné sa samozrejme odvíja od zvolenej varianty dohodnutých rizík. Ďalej závisí najmä na dojednanej poistnej sume a výšku spoluúčasti. Môže sa tiež odvíjať od veku vozidla, Vášho bydliska, typu vozidla, obstarávacej ceny a jeho výbavy apod

Zľavy a výhody

Často je výhodné mať uzavreté havarijné poistenie u rovnakej poisťovne, kde máte povinné ručenie. Potom dostanete určitú zľavu. Poisťovne samozrejme iu tohto poistenia zohľadňujú, či máte bezhavarijní priebeh poistky a podľa toho určujú výšku poistného. Niektoré poisťovne poskytujú zľavy aj na to, že máte auto adekvátne zabezpečené.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: