Poistenie štátneho príspevku

Štát prispeje na kompenzačné pomôcku. Aké ponúka alternatívne riešenia za Vami vybrané pomôcky? Na čo má postihnutý právo. Viete, kedy nastane nutnosť príspevok vrátiť? Odporúčame poistenie, pre prípad krádeže.


Príspevok na pomôcky pre invalidov

Správne - Jednorazový štátny príspevok na opatrenia zvláštnych pomôcok. Jedná sa o pomôcky, ktoré budú pomáhať prekonávať alebo zmierňovať následky postihnutia. O pomôcku, ktorá umožní sebeobsluhu, alebo samostatný pohyb a poisťovňa ju plne nehradí, možno žiadať u sociálneho odboru obce s rozšírenou pôsobnosťou.

O aké pomôcky možno žiadať?

a) 100% z ceny polohovacie zariadenie do postele prenosný WC prenosná rampa pre vozičkárov zdvíhacie zariadenia vozíka na strechu automobilu zariadení pre presun vozíčkárov do automobilu individuálne úpravy automobilu všetko, čo nesúvisí s riadením šikmá schodisková plošina nájazdové lyžiny pre vozíčkárov.

b) 80% z ceny signalizačné pomôcka SYM-Blik.

c) 50% z ceny obracací posteľ vodné zdvihák do vane písací stroj so špeciálnou klávesnicou motorový vozík pre invalidov stoličky na elektrický pohon dvojbicykel kúpacie lôžko.

Náhradné riešenie

Ak ste svoju pomôcku vo výpočte výšky nenašli, je tu ešte náhradné riešenie. S ohľadom na rýchly technický vývoj a rozvoj týchto pomôcok, môže úrad príspevok udeliť nejaké iné porovnateľné pomôcke. Zákon mu to dokonca odporúča.

Príklad Polohovacie zariadenie do postele možno ho porovnať s rehabilitačným lôžkom výškovo nastaviteľným pomocou kľučky.

Alebo Vodné zdvihák do vane - je porovnateľný so stropnými bytovými zdviháky, tj systémy na zdvíhanie a prepravu osôb.

Ešte uveďme príklad Motorový vozík pre invalidov - za porovnateľnú pomôcku možno považovať akúkoľvek trojkolku a štvorkolku poháňanou pomocou spaľovacieho alebo elektrického motora. Ďalej sú to prídavné zariadenia s elektrickým alebo spaľovacím motorom k mechanickému vozíku ... atď

Príslušný úradník Vám nemôže určovať od koho si kompenzačné pomôcku kúpite.

Neplaťte však za tovar, kým ho nebudete mať doma. Stala by sa Vám veľmi nepríjemná situácia, keď prídete o peniaze hneď 2 x. Firma nedodá pomôcku a nevráti peniaze a štát je od Vás bude vymáhať späť!!!

Jednorazové príspevky

Na opatrenia osobitných pomôcok môžu získať

* Ťažko zdravotne postihnutý má nárok na pomôcky, ktoré potrebujú na odstránenie, zmiernenie alebo prekonanie následkov svojich postihnutia.
* Telesne postihnutý má nárok na pomôcky, ktoré umožňujú sebeobsluhu, samostatný pohyb alebo zachovanie zdravotného stavu, prípadne na pomôcky na prípravu a realizáciu pracovného uplatnenia.
* Zrakovo postihnutý má nárok na pomôcky, ktoré im umožňujú získavať informácie alebo styk s okolím prostredníctvom hmatových alebo sluchových vnemov alebo prostredníctvom zvyškov zraku, prípadne na pomôcky na prípravu a realizáciu pracovného uplatnenia. Úplne alebo prakticky nevidiacim občanom možno hradiť výdavky spojené s výcvikom a odovzdaním vodiaceho psa až do výšky obvyklých nákladov.
* Sluchovo postihnutý má nárok na pomôcky, ktoré kompenzujú stratu sluchu a prispievajú k sociálnej adaptácii a sú potrebné k styku s okolím.

Úrady Vám poskytnú vždy takú pomôcku, ktorá bude spĺňať požiadavky na pomoc a pri tom bude najmenej finančne náročná. Čo im tiež ukladá zákon.


Príspevok na úpravu bytu

V prípade, že obývame byt s bariérou, je nutné zaistiť jeho úpravy.
O príspevok môžu požiadať občania s ťažkými chybami nosného alebo pohybového ústrojenstva.

Štátny príspevok možno využiť na tieto úpravy:

1. úprava prístupu do domu, garáže, k výťahu vrátane schodov
2. úprava prístupu k oknám a na balkón úprava povrchu podlahy, ovládacích prvkov domovej a bytovej elektroinštalácie, kuchynské linky, prípadne ďalšieho nábytku rozšírenia
3. úprava dverí, odstránenie prahov prispôsobenie kúpeľne a záchodu vrátane vybavenia vhodným sanitárnym zariadením a ľahko ovládateľnými batériami inštalácie potrebnej zvukovej a svetelnej signalizácie
4. zavedenie vhodného vykurovania vybudovanie telefónneho vedenia stavebné úpravy spojené s inštaláciou výťahu

Príspevok sa poskytuje až do výšky 70% nákladov, max však 50 000, - Sk

alebo 100 000, - Sk to u príspevku na stavebné úpravy spojené s inštaláciou výťahu, ktorý je poskytovaný z toho dôvodu, že nemožno použiť šikmou schodiskové plošinu.

Príspevok na úpravu bytu je možné poskytnúť aj formou zálohy, najviac však vo výške 50% predpokladanej výšky príspevku.

Príspevok na zakúpenie a úpravu motorového vozidla

Tento príspevok je poskytovaný držiteľom preukazu ZŤP a ZŤP / P alebo osobám starajúcich sa o túto osobu. Jedná sa o ďalší kľúčový príspevok pre telesne postihnuté osoby. Auto sa pre človeka na vozíku stáva nevyhnutnosťou, pretože prostriedky verejnej dopravy nie sú ešte stále vo väčšine prípadov použiteľné.

Ak sa teda nechcete spoliehať na pomoc druhých a konať samostatne, môžete si zakúpiť alebo upraviť auto. Na výšku príspevku majú vplyv aj majetkové pomery žiadateľa. Max. vyššie na kúpu vozidla činí 100 000, - Sk. Starý vozeň musí majiteľ najneskôr do 2 mesiacov odo dňa zakúpenia nového motorového vozidla predať (ak ho vlastnil).

Alternatívne riešenie

Alternatíva je pridelenie príspevku na celkovú opravu staršieho vozidla v maximálnej výške 60 000, - Sk. Na individuálnu úpravu auta, za ktorú sa považuje napríklad otočné sedadlo, nájezdný rampa. Sociálna odbor môže prispieť v 100% výške ceny. O príspevok sa môže žiadať raz za 5 rokov a súčet príspevkov nesmie v období 10 rokov presiahnuť sumu 200 000, - Sk.
Kedy je nutné príspevok vrátiť?

Jestli-že osobitný pomôcka, na ktorej opatrenia bol príspevok poskytnutý, prestane byť pred uplynutím 5 rokov odo dňa vyplatenia príspevku jeho vlastníctvom (aj v prípade krádeže).

Neuplatní Ak občan do 6 mesiacov odo dňa vyplatenia príspevok na opatrenia špeciálne pomôcky, prípadne použije len časť príspevku (okrem smrti občana).

Ak občan zmení byt ktorý bol upravovaný do 10 rokov od poskytnutia príspevku, je potrebné vrátiť pomernú časť príspevku.

Poistenie štátneho príspevku a pomôcok

V prípade odcudzenia sa ocitáte v neriešiteľnej situácii - ste bez pomôcky aj bez peňazí a ešte je po Vás chce štát späť. Na ďalší príspevok máte nárok až za 5 rokov. Pre tieto prípady odporúčame poistenie.

Rok 2010 je Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu

Zamestnávateľ, ktorý zamestná osobu znevýhodnenú na trhu práce, môže tiež získať od miestne príslušného úradu práce podporu alebo štátny príspevok na zriadenie a prevádzku tohto pracovného miesta.

Rok 2010 je Európskym rokom boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Prístup na trh práce pracovne znevýhodneným osobám - koncept aktívneho začlenenia je tiež v tejto súvislosti jednou z priorít národného programu Českej republiky.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: