Investičné životné poistenie - ako investovať

Chystáte sa založiť si životné poistenie a nemôžete sa rozhodnúť ktoré? Ak ste mladí a nebojíte sa trochu riskovať, možno odporučiť investičné poistenie, ktoré si predstavíme v nasledujúcom článku.


Charakteristika investičného poistenia

Investičné poistenie je jednou z foriem životného poistenia, teda poistenie dohodnutého na riziko smrti. Jedná sa o dlhodobé rezervotvorné poistení, uzatvárané na dobu určitú, ktoré je často spájané so zvýšeným rizikom investície, ale tiež s možnosťou väčšieho zhodnotením vložených prostriedkov. V rámci tohto poistenia ste teda poistený a tiež ukladáte časť svojich peňazí do fondov, ktoré Vám zhodnotí vložené prostriedky.

Princíp poistenia

Poistenie sa dojednáva na riziko smrti, je však možné k nemu dojednať aj ďalšie doplnkové poistenie (napr. riziko invalidity alebo trvalých následkov). Keďže sa jedná o rezervotvorné poistení, pokrýva poistné ako dohodnutej riziko, tak sporiteľské zložku, ktorá je ďalej investovaná. Pri poistnej udalosti je potom Oprávnená osoba (tj osobe, ktorú ste v zmluve určili) vyplatilo dohodnuté poistné plnenie. Ak nedôjde k tejto udalosť, budú Vám na konci poistenia vyplatené peniaze, ktoré ste si v priebehu rokov vďaka investovania naspořili - a tých nebude málo.

Dve zložky poistného

Poistné, ktoré môžete platiť mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne, budete odvádzať na účet príslušnej poisťovne. Už v zmluve budete vyjednávať, aká časť poistného pôjde na krytie poistných rizík a aká do fondov. Väčšinou je stanovená nejaká minimálna čiastka investovania (cca 300 Sk mesačne).

Investovania

Sporiaci zložku investujete do Vami vybraných podielových fondov. Tu je rozdiel oproti kapitálovému poistenia, v ktorom si nemôžete vybrať, kam peniaze investovať. Na druhú stranu kapitálové poistenie Vám garantuje určité zhodnotenie, ktoré Vám u investičného nikto nezaručí. Váš tak zisk závisí len na Vašich rozhodnutiach a investičných schopnostiach.

Podielová jednotka

Investície do fondu prebieha tak, že nakupujete tzv podielové listy daných fondov. Každá podielová jednotka má danú hodnotu a ak budete chcieť zistiť, koľko vlastníte peňazí, vezmete počet podielových jednotiek z daných fondov a vynásobíte je cenami jednotiek týchto fondov.

Princíp investovania - podielové fondy

Pri dojednávaní poistenia, je možné vybrať si z ponuky rôznych investičných fondov, ktoré majú rozdielne riziká a rôzne výnosy. Poisťovne Vám často ponúknu určitý "predvolený" balík fondov, alebo si tieto fondy môžete namixovať podľa ľubovôle. Tiež nie je problém meniť je v priebehu poistenia, čo je považované za jednu z výhod investičného poistenia - je dostatočne flexibilný. Najčastejšie sa jedná o dlhopisové a akciové fondy alebo fondy peňažného trhne.

Ak nejaký fond prestane byť dlhodobo ziskový, jednoducho predáte Vaše podiely a nakúpite je v inom fonde. Chybou je, keď nesledujete vývoj fondov a nechávate peniaze ležať ladom. Je nutné sa v priebehu rokov o vývoj zaujímať a prevádzať peniaze podľa výnosnosti fondov.

Doba poistenia

Tu sa ponúka vysvetliť, na akú dobu sa oplatí produkt založiť. Všeobecne sa jedná o dlhodobý produkt, ktorý určite nemá zmysel vyjednávať na dobu kratšiu desiatich rokov, najlepšie aspoň na 15 rokov. Od doby poistenia sa potom odvíja následná investičnej stratégie. Keby ste produkt založili len na niekoľko rokov, nemuseli by ste svoje peniaze, vzhľadom k nestálosti fondov, zhodnotiť vôbec (naopak by ste o ne mohli aj prísť). Tieto fondy sa dlhodobo zhodnocujú, ale v rámci niekoľkých rokov môžu aj prerobiť.

Ako vybrať správne fondy

Pri výbere fondov sa radšej obráťte na skúseného finančného poradcu. Najčastejšie sa fondy volí podľa veku klienta. Mladým ľuďom, ktorí budú sporiť dlho, sú doporučované rizikovejšie fondy, ktoré sú však ziskovejšia. Tieto fondy síce podliehajú výkyvom, dlhodobo však stúpajú, a preto sú v dlhšom časovom období výhodné.

Ak naopak počítate s kratšou dobou sporenia, je vhodné sporiť konzervatívne a uložiť peniaze do menej rizikových fondov alebo rovno do kapitálového poistenia (u obidvoch je výnos o poznanie nižšie). V prípade predchádzajúceho investovania do rizikovejších fondov, sa ku koncu poistenia odporúča uložiť peniaze do menej rizikových, aby ste mali zaistený výnos.

Ako je to s výplatou peňazí

Existuje niekoľko všeobecných možností výplaty peňazí, tieto spôsoby sú vždy stanovené v zmluve. Ak dôjde k poistnej udalosti (či už k smrti alebo k udalosti, na ktorú sa vzťahuje nejaké dohodnuté doplnkové poistenie), je vyplatené poistné plnenie vo výške, stanovenej zmluvou. Niekedy môže byť vyplatená aj investovaná čiastka. V prípade, že dosiahnete zmluvne stanoveného veku, je Vám vyplatená suma, ktorú ste v priebehu rokov vďaka investovania naspořili.

Daňové zvýhodnenie

Ako väčšina životných poistení aj toto je daňovo zvýhodnené. Teda za podmienok že ho založíte minimálne na 60 mesiacov, je zjednané minimálne do 60 rokov veku klienta, na riziko pre prípad smrti a dožitia, na určitú sumu a poistník je zhodný s poisteným. V tom prípade si môžete odpočítať hodnotu zaplatených príspevkov od základu dane z príjmov, a to až do výšky 12 000 Sk ročne. Je potrebné zdôrazniť, že daňovo uznateľná je len tá časť poistného, určená na toto poistenie. Ak máte dohodnuté ešte nejaké doplnkové poistenie (napr. riziko invalidity), nemožno danú časť poistného odpočítať.

Indexácia

Pri dojednávaní životného poistenia sa môžete stretnúť s pojmom indexácie. Indexácia znamená, že Vám bude poistná suma automaticky zvyšovať podľa inflácie (tým pádom Vám bude zvyšované poistné). Táto možnosť je tu preto, že napríklad v priebehu 40 rokov sporenia, sa môže veľmi zmeniť cenová hladina a za pôvodnú dohodnutú poistnú sumu už si toho nekúpite toľko, ako práve pred 40 rokmi. Môžete si teda sami zvyšovať poistnú sumu v priebehu rokov alebo zvoliť možnosť indexácie, keď to za Vás obstará poisťovňa.

Odbytné

Niekedy sa môže stať, že budete z finančných dôvodov nútení zrušiť svoje poistenie. V prípade, že ste spořili aspoň dva roky, Vám bude vyplatené tzv odbytné. Ide o sumu, vypočítanú z peňazí, ktoré ste v rámci poistenia investovali. Pri predčasnom zrušení nemôžete nikdy dostať späť presne tú sumu, ktorú ste na sporenie uložili. Dostanete iba časť - odbytné.

Zhrnutie kladov investičného poistenia

* Poistenie Vám môže poskytnúť väčší výnos ako ostatné životné poistenie
* Jedná sa o veľmi flexibilný životné poistenie, kde môžete peniaze ľubovoľne presúvať medzi rôznymi fondmi
* Daňové zvýhodnenie - možnosť odpočtu zaplatených príspevkov od základu dane z príjmov
* Je možné odpredať určitý počet podielových jednotiek a nechať si vyplatiť časť peňazí v priebehu poistenia
* Možné vložiť mimoriadny vklad

Zhrnutie záporov investičného poistenia

* Jedná sa o najrizikovejšie životné poistenie, nie je tu garantovaný
výnos - všetko záleží na úspešnosti Vášho investovania
* Prevody peňazí medzi fondmi môžu byť spoplatnené (raz ročne väčšinou býva prevod zadarmo)
* Ak poistenie zrušíte predčasne, dostanete späť malú časť peňazí (to však platí pre všetky typy životného poistenia)
* Nie je možné garantovať výšku čiastky, ktorá Vám bude vyplatená na konci poistenia


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: