Tehotenstva v paragrafoch

Zamestnávateľ má podľa zákona č 262/2006 Zb.,Zákonníka práce a vyhlášky č 288/2003 Zb., Ktorou sa ustanovujú práce a pracoviská, ktoré sú zakázané tehotným, dojčiacim a matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode,stanovenú rad povinností k tehotným ženám.


Tehotenstvo a nástup na pracovnú neschopnosť

Tehotenstvo nepredstavuje choroba, napriek tomu však niektoré nastávajúce mamičky majú ťažkosti pracovať počas tehotenstva. Niektoré tehotné ženy prác doslova žijú, nemajú žiadne zdravotné obmedzenia, vykonávajú prácu, ktorú ako tehotné môžu vykonávať a neohrozuje ich ani ich plod. Iné tehotné ženy môžu z práce chodiť vyčerpané, vystresovaných, necíti sa zdravotne dobre. Ošetrujúci lekár pri vypísaní pracovnej neschopnosti prihliada nielen k druhu zamestnania, ale ik priebehu tehotenstva.

kko je to so skončením pracovného pomeru s tehotnou ženou

Tehotná zamestnankyňa je proti jednostrannému skončenia pracovného pomeru chránená. Existuje však niekoľko výnimiek, kedy zamestnávateľ môže zrušiť alebo dať výpoveď tehotnej žene. Nižšie uvádzame možné príklady, keď je zamestnankyňa chránená proti zrušeniu a výpovede, a kedy nie.

Zrušenie pracovného pomeru tehotné v skúšobnej dobe

Keď zistíte, alebo Vám gynekológ potvrdí tehotenstvo, môže s Vami zamestnávateľ v skúšobnej dobe skončiť pracovný pomer, a to bez udania dôvodov. Zamestnávateľ len nemôže v skúšobnej dobe skončiť pracovný pomer v čase prvých 14 kalendárnych dní trvania dočasnej pracovnej neschopnosti. Skúšobná doba je maximálne tri mesiace, môže však byť aj kratšie.

Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú u tehotnej pracovníčky

V prípade, že máte dojednanú pracovnú zmluvu na dobu určitú, končí Vám pracovný pomer, aj keď zistíte, že ste tehotná, k dátumu ukončenia, ktorý je na pracovnej zmluve. V tomto prípade zamestnávateľ nemá povinnosť držať zamestnankyni pracovné miesto do doby troch rokov veku dieťaťa.

Rozviazania pracovného pomeru s tehotnou z dôvodu nadbytočnosti

Ak sa ruší Vaše pracovné miesto, tj dôvodom na rozviazanie pracovného pomeru je nadbytočnosť a Vy v čase rozviazania pracovného pomeru zistíte, že ste tehotná, zamestnávateľ vám nesmie dať výpoveď z pracovného pomeru. V prípade, že tak zamestnávateľ urobil, je výpoveď neplatná a Vy sa môžete obrátiť na súd, najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa, kedy mal pracovný pomer skončiť. Zamestnávateľovi súčasne ihneď oznámite, že trváte na pracovnom pomere a oznámite mu dôvody. Výpoveď Vám môže dať zamestnávateľ až po skončení rodičovskej dovolenky.

Výpoveď tehotné pracovníčky v prípade porušenia pracovných povinností

Zamestnávateľ môže dať tehotnej zamestnankyni výpoveď, ruší ak sa zamestnávateľ alebo jeho časť, alebo sa premiestňuje zamestnávateľ alebo jeho časť.

Ochranná lehota pre tehotné ženy

Peňažná pomoc v materstve (PPM) Vám patrí iz tzv ochrannej lehoty zo skončeného zamestnania. Tá robí spravidla 180 kalendárnych dní odo dňa skončenia pracovného pomeru. V prípade, že by Váš pracovný pomer bol kratší ako 180 dní, je tiež kratšia táto ochranná lehota, ktorá robí toľko kalendárnych dní, koľko činil pracovný pomer. Na materskú dovolenku nastupujete v lehote šesť až osem týždňov pred očakávaným dňom pôrodu. Ak Vám bude počiatok nástupu na peňažnú pomoc spadať do ochrannej lehoty, vznikne Vám nárok na PPM. Nárok na PPM potom uplatníte u svojho bývalého zamestnávateľa, ktorý formulár žiadosti dodá k vyplateniu na príslušnú okresnej správu sociálneho zabezpečenia.

Ohlásenie tehotenstva zamestnávateľovi

Povinnosť, kedy nahlásiť zamestnávateľovi tehotenstvo nie je uzákonená. Žena by však mala zamestnávateľa informovať o svojom tehotenstve v prípade, že by konala alebo mala konať prácu, ktorá je tehotným zakázaná, alebo je tehotná žena odvysiela na pracovné cesty, vykonáva prácu nadčas, vykonáva nočnú prácu apod

Kedy je však ten pravý čas oznámiť zamestnávateľovi, že ste tehotná? Prvé tri mesiace, tzv prvý trimester býva najrizikovejšie. Gynekológ Vám väčšinou vystaví tehotenský preukaz okolo 12. týždňa tehotenstva. Je vhodné oznámiť zamestnávateľovi tehotenstvo, akonáhle je stabilný, tj po ukončení prvého trimestra.

Konverzia tehotné ženy na inú prácu

Zamestnávateľ je povinný Vás previesť na inú prácu, ak konáte prácu, ktorú ako tehotná nesmiete konať. Ako tehotná nesmiete pracovať pod zemou pri ťažbe nerastov alebo pri razení tunelov a štôlní. Tehotné ženy nesmú pracovať v rizikovom prostredí, napríklad tam, kde je nižšia koncentrácia kyslíka, v vyššieho radu hluku, vo vyšších teplotách. Ďalej nesmú pracovať s rôznymi chemickými látkami ai Ďalší okruh zakázaných prác je spojený s fyzickou záťažou kladenú na Vás, ako tehotnú pracovníčku. Ide napríklad o zdvíhanie ťažkých bremien, úkony spojené s tlakom na brucho, rýchle a stresujúce pracovné tempo ai Zákaz týchto prác musí trvať po celú dobu, než nastúpi zamestnankyňa na materskú dovolenku.

Prevedení na inú prácu zamestnávateľom

Ďalej je povinný Vás previesť na inú prácu, ak zamestnávateľovi predložíte lekársky posudok, podľa ktorého práca, ktorú vykonávate, ohrozuje Vaše tehotenstvo. Ďalej máte právo na prevedenie na inú prácu, ak pracujete v noci, a to na základe Vašej žiadosti na zaradenie na dennú prácu. V prípade, že by pre Vás inú vhodnú prácu, ktorú by ste mohli vykonávať, nemal, ide o prekážku na strane zamestnávateľa a zostávate doma, so 100% náhradou mzdy do doby, než Vám nájde inú vhodnú prácu, alebo do doby, než nastúpite na materskú dovolenku.

Konverzia tehotné ženy na inú prácu a dosiahnutie nižšieho zárobku

Ak ste ako tehotná žena prevedená na inú prácu, ktorá je pre Vás vhodná, ale na tomto pracovnom mieste by ste brala menšiu mzdu, máte právo na vyrovnávací príspevok.

Aké práva má tehotná zamestnankyňa

* Ako tehotná žena môžete byť vysielaná na pracovnú cestu mimo Vaša bydliska alebo obce Vášho pracoviska, uvedeného v pracovnej zmluve, je možné toto len s Vaším súhlasom.
* Máte právo požiadať zamestnávateľa o kratší pracovný čas alebo inú vhodnú úpravu určeného týždenného pracovného času. Zamestnávateľ je povinný Vašej žiadosti vyhovieť, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody.
* Ako tehotná žena Vám zamestnávateľ nemôže nariadiť prácu nadčas.
* Ako tehotná pracovníčka máte nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy v prípade návštev tehotenské poradne a ďalších vyšetrení súvisiacich s tehotenstvom.

Zaradenie do práce po skončení rodičovskej dovolenke

Vraciate Ak sa do zamestnania po rodičovskej dovolenke, zamestnávateľ nemá povinnosť Vás zaradiť na pôvodnú prácu a pracovisko. Má však povinnosť Vám prideľovať prácu podľa pracovnej zmluvy. Neponúkne Ak zamestnávateľ zamestnancovi vhodnú prácu, ak nedôjde k vzájomnej dohode, pôjde o iné prekážky na strane zamestnávateľa. V tomto prípade má zamestnávateľ povinnosť Vám poskytnúť 100% náhradu mzdy. Zamestnávateľ Vám potom môže dať výpoveď z dôvodu nadbytočnosti.

Nástup na ďalšiu materskú dovolenku z rodičovskej dovolenky

prípade, že nastupujete na materskú dovolenku z rodičovskej dovolenky, čakáte ďalšieho potomka, platí, že na PPM budete mať nárok, ak na ďalšie materskú nastúpite do 3 rokov veku predchádzajúceho dieťaťa.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: