Mám nárok na výplatu materskej?

Čakáte bábätko a nie ste si istá, či budete mať nárok na peňažnú pomoc v materstve? V článku Vás oboznámime s najrôznejšími situáciami, ktoré majú vplyv na priznanie peňažnej pomoci v materstve.


Je potrebné rozlíšiť materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku

Materská dovolenka trvá 28 týždňov pri narodení jedno dieťaťa, 37 týždňov pri narodení dvojčiat. Rodičovská dovolenka nadväzuje na materskú dovolenku a môže robiť 2, 3 alebo 4 roky.

Kedy nastupujeme na materskú dovolenku

Na materskú dovolenku nastupujete 6 až 8 týždňov pred stanoveným termínom pôrodu a začínate poberať peňažnú pomoc v materstve, ak máte na ňu nárok. V prípade, že nevyčerpáte celých 6 týždňov, napríklad z dôvodu skoršieho pôrodu, prevedú sa Vám nevyčerpanej dni na dobu po pôrode, do dovŕšenia 28 týždňov. V prípade, že nevyčerpáte 6 týždňov z iného dôvodu, budete mať nárok na materskú maximálne 22 týždňov odo dňa pôrodu. Môže nastať aj prípad, kedy máte rizikové tehotenstvo a poberáte nemocenské dávky. V tom prípade nastupujete na materskú 6 týždňov pred stanoveným pôrodom a začínate miesto nemocenských dávok poberať peňažnú pomoc v materstve.

Keď nemáte nárok na peňažnú pomoc v materstve

dostávate rovno rodičovský príspevok odo dňa pôrodu, a to vo výške 7600 Sk do 21 mesiacov veku dieťaťa, potom sa Vám dávka znižuje na 3800 Sk.

Podmienky pre peňažnú podporu v materstve

Na nižšie uvedených príkladoch Vám ukážeme, kedy máte nárok na peňažnú pomoc v materstve.

270 kalendárnych dní nemocenského poistenia

Žena, ktorá v posledných 2 rokoch pred začatím poberania peňažnej pomoci v materstve, bola najmenej 270 dní nemocensky poistená, má nárok na túto dávku. Do doby 270 dní sa nezapočítava doba evidencie na úrade práce, doba poberania dôchodku z dôchodkového poistenia, doba štúdia (dištančného, diaľkového). Doba 270 dní nemusí byť súvislá. Napríklad, ak bola ste zamestnaná, následne registrované na úrade práce a spĺňate potrebnú dobu poistenia 270 dní, máte nárok na peňažnú pomoc v materstve.

* Ak ste zamestnané, ste nemocensky poistené, poistné za Vás odvádza zamestnávateľ
* Pracujete Ak ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) platíte si sama poistné za celú dobu účasti na nemocenskom poistení, a to vrátane kalendárneho mesiaca predchádzajúceho nástup na materskú dovolenku. V tomto prípade si môžete výškou preddavkov na zdravotné poistenie zabezpečiť maximálnu úroveň materskej. Súčasne musíte ešte splniť podmienku, že ste nejakému nemocenského poistenia najmenej po dobu 180 dní v období jedného roka pred pôrodom.

Ochranná lehota 180 kalendárnych dní

Žena bola zamestnaná, zamestnávateľ za ňu platil nemocenské poistenie 270 dní. Počas trvania pracovného pomeru zistila, že je tehotná. Pracovný pomer ju skončil napríklad dva mesiace pred pôrodom. Žena však má nárok na PPM, lebo u nej platí ochranná lehota, ktorá robí toľko kalendárnych dní, koľko robilo jej posledné zamestnanie, maximálne však 180 kalendárnych dní.

Doba štúdia

Ak ste študentkou máte nárok na peňažnú pomoc v materstve, ak študujete strednej, vyššiu odbornú školu, odborné učilište, vysokú školu alebo inú formu štúdia, ktorá je považovaná za štúdium na strednej alebo vysokej škole. Musí ísť o riadne a denné štúdium, nie dištančné, diaľkové.

Opätovné otehotnenia pri čerpaní rodičovského príspevku

V prípade, že nastúpite na ďalšiu materskú dovolenku do 3. narodenín predchádzajúceho dieťaťa, máte nárok na vyplatenie peňažnej pomoci v materstve, ak trvá Vám stále pracovný pomer. Výška PPM Vám bude počítaná v zásade z rovnakého základu rovnako ako u predchádzajúceho dieťaťa. Ak na materskú nastúpite po uplynutí dlhšej doby av medzičase ste nepracovala (nebola ste 270 dní nemocensky poistená), nárok na peňažnú pomoc v materstve nemáte a poberáte rovno, od dátumu pôrodu ďalšieho dieťaťa, rodičovský príspevok.

Otec dieťaťa a peňažná pomoc v materstve

Od 7. týždňa po narodení dieťaťa má i otec dieťaťa nárok na peňažnú pomoc v materstve. Otec si o pomoc požiada na základe písomnej dohody s matkou dieťaťa, v ktorej sa ona sama vzdáva nároku na poberanie peňažné pomoci v materstve.

Striedanie rodičov v nároku na peňažnú pomoc v materstve

Ako v starostlivosti o dieťa, tak v poberania peňažnej pomoci v materstve sa rodičia dieťaťa môžu striedať, a to od 7. týždňa po narodení dieťaťa.


Kto má nárok na príspevok pri narodení dieťaťa

* Každá mamička, ktorá porodí. Tu sa neskúma sociálnu situáciu ani predchádzajúce príjmy. Jednorazové príspevky pri narodení dieťaťa je 13 000 Sk pri narodení jedného dieťaťa, 26 000 Sk pri narodení dvojčiat, 39 000 Sk pri narodení trojčiat, 52 000 Sk pri narodení štvorčiat, 65 000 Sk pri narodení pätorčiat
* V prípade, že mamička pri pôrode zomrela a pri narodení dieťaťa jej nebolo vyplatené, má na neho nárok otec dieťaťa
* Nárok na príspevok pri narodení dieťaťa má aj osoba, ktorá prevzala dieťa mladšie ako jeden rok do trvalej starostlivosti.
Pre získanie príspevku pri narodení dieťaťa si zažiadajte, najneskôr do jedného roka od pôrodu, na kontaktnom mieste štátnej sociálnej podpory (na miestne príslušnom úrade práce, mestskom úrade a pod)

Nevyčerpaná dovolenka pri materskej dovolenke

Pred skončením uplynutia lehoty materskej dovolenky si zažiadajte u zamestnávateľa o vybratí nevyčerpanej dovolenky, a to ihneď po ukončení materskej dovolenky. V prípade, že by ste si o nárok nepožiadal, o dovolenku by ste neprišla, ale zbytočne by Vám bola krátená. Môže nastať prípad, kedy Vám skončí materská dovolenka na prelome ďalšieho roka, napríklad 5.4.2010. V tomto prípade Vám vznikne celý nárok na dovolenku aj pre rok 2010, pretože splníte podmienku výkonu práce 60 dní. Materská dovolenka sa pre nárok na dovolenku počíta ako odpracovaný čas, rodičovská dovolenka už nie.

Ako postupovať pri skončení materskej dovolenky

Pred ukončením materskej dovolenky si u zamestnávateľa písomne požiadajte o čerpanie rodičovskej dovolenky. Niektorí zamestnávatelia Vám automaticky pošlú predtlačené formuláre, ktoré len vyplníte a odošlete naspäť. Na kontaktnom mieste štátnej sociálnej podpory osobne oznámte ukončenie materskej dovolenky a požiadajte si o vyplácanie rodičovského príspevku.

Ako postupovať pri skončení rodičovskej dovolenky

Pred uplynutím doby rodičovskej dovolenky kontaktujte svojho zamestnávateľa (ak bola ste zamestnaná pred nástupom na materskú dovolenku a pracovný pomer máte na dobu neurčitú):

* Za účelom dohodnutia si pracovných podmienok a dátume nástupu. Zamestnávateľ má povinnosť Vás po návrate z rodičovskej dovolenky, do 3. rokov veku dieťaťa, zaradiť na pôvodnú prácu a pracovisko. V prípade, že Vaše pracovisko bolo zrušené, musíte dostať inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve. Spísal by s Vami dohodu o zmene pracovnej zmluvy, aby Vás mohol preradiť na iné pracovisko
* Za účelom žiadosti o predĺženie rodičovskej dovolenky do 4. rokov veku dieťaťa. V tomto prípade vám zamestnávateľ môže a nemusí vyhovieť. Súhlasí Ak zamestnávateľ, ste ďalej na rodičovskej dovolenke vo forme neplateného voľna. Nesúhlasí Ak zamestnávateľ, máte možnosť nastúpiť späť do práce. Ak je pre Vás táto situácia nepriaznivá (nemáte stráženie, chcete si ešte užiť potomka ai), môžete podať dvojmesačnú výpoveď z pracovného pomeru, prípadne sa so zamestnávateľom dohodnete na rozviazania pracovného pomeru dohodou.

Nastúpila Ak ste na materskú dovolenku napríklad po skončení riadneho štúdia, alebo ste boli zamestnaná a počas materskej dovolenky Vám skončil pracovný pomer na dobu určitú, kontaktujte pred uplynutím doby rodičovskej dovolenky miestny úrad práce, za účelom Vašej evidencie.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: