Finančná situácia v priebehu materskej dovolenky

Základné informácie o materskej dovolenke. Kto stanovuje dátum nástupu na materskú dovolenku? Peňažná pomoc v materstve alebo PPM. Spĺňate podmienky pre nárok na peňažnú pomoc v materstve? Peňažná pomoc v materstve vyplácaná otcovi?


Základné informácie o materskej dovolenke

Materská dovolenka je úzko spojená s pôrodom a následne vyžaduje starostlivosť o narodené bábätko. Jej dĺžka je 28 týždňov, ale ak sa narodí dve alebo viac detí, je stanovená na 37 týždňov. A kedy vlastne nastupuje žena na materskú dovolenku? 6 - 8 týždňov pred plánovaným pôrodom. V prípade predčasného pôrodu, keď by žena nestihla využiť aspoň 6 týždňov, jej bude patriť dovolenka odo dňa nástupu až do uplynutia 28 týždňov. Ak by sa čerpanie minimálne 6 týždňov neuskutočnilo z iného dôvodu ako kvôli predčasnému pôrodu, je dovolenka stanovená odo dňa pôrodu do uplynutia 22 týždňov au dvoch a viac detí 37 týždňov. Ak dôjde k pôrodu mŕtveho dieťaťa, vzniká nárok na materskú dovolenku po dobu 14 týždňov.

Kto stanovuje dátum nástupu na materskú dovolenku?

To, kedy na materskú dovolenku nastúpite, rozhodne váš gynekológ na základe určeného termínu pôrodu. Dátum nástupu musí byť stanovený niekedy do obdobia medzi 6 - 8 týždňov. Formulár o nástupe sa dostane u gynekológa.

Peňažná pomoc v materstve alebo PPM

Je druhom dávky z nemocenského poistenia. Peňažná pomoc v materstve predstavuje 70% denného vymeriavacieho základu. A ako si vlastne denný vymeriavací základ zistíte? Vymeriavací základ za rozhodné obdobie vydelíte počtom kalendárnych dní, ktoré sa vzťahujú k rozhodnému obdobia. Pozor ale na skutočnosť, že sa Vám nebude sa kalendárne dni, počas ktorých zamestnanec nebol v práci, nemocenskej, ošetrovňu, dočasná pracovná neschopnosť, alebo peňažná pomoc v materstve. Najvyššia možná PPM je 28 890 Sk za mesiac.

Spĺňate podmienky pre nárok na peňažnú pomoc v materstve?

Pre nárok na PPM musíte splniť isté podmienky. Zamestnankyňa má povinnosť sa pred pôrodom aspoň 270 dní za posledné dva roky zúčastniť nemocenského poistenia, čiže platiť poistné. Po priznanie peňažnej pomoci už nesmie v danom zamestnaní vykonávať prácu. Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) musí mať minimálne 270 dní (pričom z toho aspoň 180 dní v čase jedného roka pred pôrodom) účasť na nemocenskom poistení. V priebehu peňažnej pomoci potom nesmie osobne vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť. A čo sa stane, ak nesplníte 270 dní platenia? Ak ste mala na nemocenskom poistení účasť kratšiu dobu, než je potrebné, dávka Vám bude vyplatená 6 týždňov pred a 6 týždňov po pôrode.

Peňažná pomoc v materstve vyplácaná otcovi?

Áno, na PPM má nárok aj otec dieťaťa. Zažiadať si o ňu môže už od 7. týždenne od narodenia dieťaťa. Je potrebná písomná dohoda medzi otcom a matkou, pričom matka sa musí vzdať nároku na poberanie dávky. V starostlivosti o dieťa iv poberania peňažnej pomoci v materstve je dovolené striedanie, a to aj od 7 týždňa po narodení dieťaťa.

Kde si podať žiadosť o materskú a kto ju oplatí?

Od januára 2009 Vám sú všetky nemocenské dávky vrátane peňažnej pomoci, vyplatené Okresný správou sociálneho zabezpečenia. Dávka bude vyplatená do jedného mesiaca od doručenia žiadosti na OSSZ. V minulosti dávku vyplácal zamestnancom ich zamestnávateľ. Môže sa stať, že PPM je nižší ako životné minimum. V tom prípade sa časť dorovná Odborom štátnej sociálnej podpory. Ak žena neplatila nemocenské poistenie vôbec, patrí jej priamo po pôrode rodičovský príspevok (jeho 4-ročná variant). Na pracovníčka, s ukončeným pracovným pomerom v čase tehotenstva, sa vzťahuje šesťmesačná ochranná lehota. V žiadnom prípade im nezaniká nárok na nemocenské alebo peňažnú pomoc v materstve.

Akým spôsobom bude zabezpečená študentka na materskej dovolenke?

Pre tieto situácie sa od r. 2009 zmenil zákon. Študentka sa už nepovažuje za nemocensky poistenú osobu, ani čo sa týka nároku na peňažnú pomoc v materstve. Od okamihu pôrodu jej vzniká nárok na rodičovský príspevok vo 4-ročná variante.

Na aké ďalšie sociálne dávky ešte môže vzniknúť nárok po narodení dieťaťa?

1.) Je zavedená jednorazová dávka-príspevok pri narodení dieťaťa. O narodení dieťaťa je potrebné si požiadať do jedného roka na príslušnom sociálnom úrade. Po uplynuté jedného roka už na dávku nie je nárok. Vyplatenie príspevku pri narodení dieťaťa nemá žiadnu súvislosť so zárobkovou činnosťou matky, ale na každú matku "sa berie rovnaký meter", ako sa hovorí. Narodení dieťaťa je určené pre pokrytie nákladov v súvislosti s narodením dieťaťa. Narodení dieťaťa dostane aj matka, ktorá dá dieťa na adopciu, alebo tá, ktorej dieťa po pôrode zomrie. Pri úmrtí matky nárok prechádza na otca dieťaťa. Narodení dieťaťa je stanovené na 13 000 Sk na každé dieťa. Žiadosti a vyplácanie príspevku pri narodení dieťaťa rieši Štátna sociálna podpora na úradoch práce.

2.) Zažiadať si možno aj o prídavok na dieťa. Ten sa vzťahuje na nezaopatrené dieťa do 26 rokov, ktoré žije v rodine s rozhodným príjmom menej ako 2,4 násobok jej životného minima. Výpočet dávky súvisí s príjmom za predchádzajúci kalendárny rok. Prídavok sa vypláca v troch úrovniach na základe veku dieťaťa. Dieťa môže dostať 500 Sk, 610 Sk alebo 700 Sk mesačne.3.) Pomôcť môžu ešte aj iné sociálne dávky. Bude záležať na Vašej konkrétnej a aktuálnej životnej situácii, či Vám na ne vznikne nárok. Menovite sú to: sociálne príplatok, príspevok na bývanie, dávky pestúnskej starostlivosti a pohrebné.

Pokojne si pri poberania PPM přivydělejte!

Poberania peňažnej pomoci v materstve nevylučuje možný privýrobok. Podmienkou je, nesmiete konať prácu, z ktorej poberáte peňažnú pomoc. Ponúka sa napríklad Dohoda o vykonaní práce alebo pracovný pomer u iného zamestnávateľa s tým, že od neho nepoberáte PPM. SZČO je zakázané vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti.

Musí sa tehotenstvo ihneď hlásiť zamestnávateľovi?

Vystavenie tehotenské preukazy prebehne rýchlo, zvyčajne najneskôr do 12 týždňa. Väčšinou je to vyriešené v čase, keď sa pacientka dostane do starostlivosti gynekológa, odoberajú sa vzorky krvi, plánuje sa vyšetrenie apod Žena vôbec nemusí zamestnávateľovi svoje tehotenstvo hlásiť, je to len jej vec, či tak urobí. Ovšem skoré oznámenie gravidity sa skôr odporúča, aby žena nebola vystavená nevhodné prácu. Malo by byť preto záujmom každej ženy čo najrýchlejšie zamestnávateľa informovať. Zamestnávateľ bude potom povinný preložiť ženu na vhodnú, bezrizikovým prácu.

Po materskej dovolenke nastáva rodičovská dovolenka

O rodičovský príspevok je nutné si zažiadať. Žiadosť je dobré si podať ešte pred koncom materskej dovolenky. Žiadosti prijímajú Odbory štátnej sociálnej podpory (Úrady práce) na základe trvalého bydliska. V rámci jednej rodiny nie je dovolené zároveň poberať peňažnú pomoc a rodičovský príspevok. V prípade, že čakáte ďalšie dieťa a poberáte rodičovskú, výplata rodičovského príspevku sa na nejaký čas pozastavia a pred ukončením PPM sa zase obnoví.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: