Vymáhanie pohľadávok - veriteľ a dlžník

Ocitli ste sa na strane dlžníka alebo veriteľa pohľadávky? Viete, ako sa postupuje v prípade vymáhania pohľadávky? Rozhodli ste sa vymáhať pohľadávku sami, alebo skôr využijete platených služieb odborníkov, ktorí sa touto problematikou zaoberajú?


Čo je pohľadávka

V prípade, že niekomu dlhujete, či už je to kamarátovi, alebo napríklad bankovému ústavu apod a ste v omeškaní so splátkou, hovoríme o pohľadávke. Pohľadávky vznikajú najčastejšie z rôznych zmlúv (pôžička účelná, pôžička neúčelné, úver, medziúver, najrôznejšie poistenie, nájomné i.), alebo vznikajú aj z iných titulov, napríklad z dôvodu ušlého zisku, z dôvodu náhrady škody, zo zodpovednosti za vady, z omeškania, z bezdôvodného obohatenia apod

O pohľadávku sa súčasne koná, ak je daná služba odberateľom prevzatá, potvrdená bez akýkoľvek výhrad, alebo v prípade tovaru, toto bolo skutočne doručené v plnej kvalite a Vami potvrdené.

Dlžníkom môže byť ako fyzická osoba, tak firma.

Čo je pohľadávka budúcu

Je možné tiež zabezpečiť aj pohľadávku tzv budúcej, ktorá má vzniknúť, najčastejšie je to v prípade u zmluvy o úvere: banka alebo akýkoľvek veriteľ sa zaviaže, že poskytne úver, ale jeho výplatu podmienia zriadením záložného práva k nejakej hodnote, a až po zriadenie záložného práva na zabezpečenie budúceho záväzku vrátiť poskytnuté prostriedky, prisľúbený úver poskytne.

Právo veriteľa na vzniknutej pohľadávke

Veriteľ má právo požadovať od príslušného dlžníka, u ktorého vznikla voči nemu pohľadávka, určité plnenie. Veriteľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak dlžník nesplní záväzok ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu veriteľom. Je potrebné si tiež dať pozor v prípade, jestli v príslušnej zmluve je stanovená presná čas plnenia a zo zmluvy alebo z povahy veci vyplýva, že na oneskorenom plnení nemôže mať veriteľ záujem, musí veriteľ oznámiť dlžníkovi bez zbytočného odkladu, že na plnenie trvá. Ak tak veriteľ neurobí, zmluva sa od počiatku ruší.

Ak je dlžník v omeškaní s plnením peňažného dlhu, má veriteľ právo od neho požadovať popri plnení úroky z omeškania, resp. poplatok z omeškania (ten je v súčasnosti stanovený však len ohľadom nájomného). Výška poplatku z omeškania je za každý deň omeškania 2,5 promile dlžnej sumy, najmenej však 25, - Sk za každý aj začatý mesiac omeškania.

Veriteľ má ďalej právo na náhradu škody spôsobenej omeškaním dlžníka.

Veriteľ môže využiť:

* Mimosúdneho vyrovnania,
* Súdneho vyrovnania,
* Odkúpení pohľadávky,
* Exekučného konania ai

Čo je úrok z omeškania

Ak je dlžník v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je dlžník povinný platiť z nezaplatenej sumy úroky z omeškania určené v zmluve.

Ak nie je deň alebo lehota splatnosti ceny dodávky stanovená zmluvou, vznikne nárok na úrok z omeškania, bez potreby výzvy na plnenie: napríklad uplynutím 30 dní odo dňa, kedy dlžník dostal faktúru alebo obdobnú žiadosť o zaplatenie.

Premlčanie pohľadávky

Ak sa sami pustíte do mimosúdneho vymáhania príslušnej pohľadávky voči dlžníkovi, pamätajte však, že aj pohľadávka má svoju dobu, a mohlo by sa ľahko stať, že bude pohľadávka premlčaná a Vy nedostanete peniaze, ktoré Vám patrí. Ako je to teda s premlčaním pohľadávok? Pohľadávky existujú určitú dobu od svojho vzniku po ich zánik. Zánikom pohľadávky je spravidla jej splnenie. Ak však k splneniu nedôjde, nemôže dlžník zostať zaviazaný natrvalo. Aj keď vám niekto dlhuje, tak zo zásad civilného práva ste povinní sa starať o váš majetok, ste povinní zabezpečiť plnenie Vašej pohľadávky prostredníctvom zákonných krokov, ktoré ste súčasne povinný proti tomuto dlžníkovi použiť.

Premlčacia doba pohľadávky

Všeobecná premlčacia lehota podľa občianskeho zákonníka je trojročná a začína plynúť odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Takým dňom je deň podania žaloby na súde. Možnosť podať žalobu vzniká vo väčšine prípadov splatnosťou príslušnej pohľadávky. Čas splnenie je spravidla dohodnutý zmluvnými stranami, vyplýva z právneho predpisu alebo je určený súdom.

Všeobecná premlčacia lehota podľa obchodného zákonníka je štvorročná. Obchodný zákonník stanovuje pre jednotlivé práva začiatok plynutia premlčacej doby obdobne ako občiansky zákonník.

V prípade, že plnenie bolo dohodnuté v splátkach, začína plynúť premlčacia doba jednotlivých splátok odo dňa ich splatnosti.

Vymáhanie pohľadávky využitím služieb vymáhača pohľadávok

V prípade, že budete na strane veriteľa a netrúfate si, či nedarí sa Vám získať od dlžníka pohľadávku, môžete sa tiež obrátiť na tzv vymáhača pohľadávok.

Využijete Ak túto službu, počítajte aj s províziou, ktorú vymahačům zaplatíte. Výška provízie sa stanovuje podľa konkrétneho prípadu, podľa parametrov: vek pohľadávky, výška pohľadávky, bonita dlžníka, počty subjektov apod Počítajte však približne so sumou desať až dvadsať päť percent. Táto provízia je väčšinou splatná v okamihu faktické, aj čiastočné úhrady pohľadávky dlžníkom.

Na druhú stranu však môžete nájsť aj firmu, ktoré naopak dlžník zaplatí príslušnú odmenu, za poskytnutú službu pre Vás.

Služby vymáhača pohľadávok

* Obdržíte informácie pre uspokojenie pohľadávky - mimosúdne vymáhanie, súdne vymáhanie, predaj pohľadávky, exekúcie ai
* Budete dostávať informácie o stave pohľadávky.
* Zvýšite možnosť Vášho finančného uspokojenia, tj splatenie pohľadávky.
* Znížite rýchlym konaním riziko zmeny pobytu, sídla fyzickej osoby, firmy, ktorá Vám dlhuje.
* Možnosť mimosúdneho vymáhania sa vykonáva na základe udelenia Vašej Plné moci a uzatvorenia zmluvy medzi Vami, ako veriteľom a daným vymáhača pohľadávok.
* Možnosť sprostredkovania súdneho vymáhania. Môže sa stať, že mimosúdne vymáhanie pohľadávky nie je ani vymáhača pohľadávok úspešné, v tomto prípade Vám môže vymáhača pohľadávok sprostredkovať zastupovanie príslušnú advokátskou kanceláriou či komerčné právnikom. Je potrebné však jedna rýchlo, pretože by mohlo dôjsť pri oneskoreniu ku konkurzu, likvidácii spoločnosti, premlčanie predmetného nároku ai Uplatnenie pohľadávok v súdnom konaní je dané Občianskym súdnym poriadkom, zákonom č 99/1963 Zb. v platnom znení.
* Možnosť sprostredkovania uplatnenia pohľadávky v rámci súdnej exekúcie sa zabezpečuje na základe zákona č 120/2001 Zb. O súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti. Akonáhle končí činnosť súdu v nalézacím konania, započíná činnosť exekútora, ktorý potom v zákonných medziach sám rozhoduje o spôsobe exekúcie, a tiež obstaráva všetky potrebné úkony v danej veci. Vymáhača pohľadávok Vám môže tiež zabezpečiť v prípade potreby príslušného súdneho znalca z odboru oceňovania nehnuteľného aj hnuteľného majetku.
* Možnosť sprostredkovania odkúpenia pohľadávky Vám vymáhača pohľadávok zabezpečí, a to u firiem, ktoré sa špecializujú na odkupovanie pohľadávok podľa jednotlivých hospodárskych oblastí i dlžníkov. Realizácia odkúpení pohľadávky sa uskutočňuje na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok v súlade s ustanovením § 524 a nasl. Občianskeho zákonníka.

Postup vymáhania pohľadávky prostredníctvom platenej služby

* Vymáhača pohľadávok si od Vás prevezmú listiny, zmluvy, dokumenty, ktoré k danej pohľadávke máte.
* Dlžníkovi zašle firma upomienku s termínom úhrady pohľadávky.
* V prípade, že potom dlžná osoba zaplatí pohľadávku, je Vaša záležitosť vyriešená.
* V prípade, že ani potom dlžná osoba neuhradí pohľadávku, ovšem zareaguje na výzvu, bude s daným dlžníkom firma komunikovať, a to za účelom zaistenia dlhu a jeho vymáhania.
* V prípade, že dlžná osoba nesplatí pohľadávku a ani nebude na výzvu reagovať, firma pripraví žalobu na miestne príslušnému súdu, podľa miesta vášho trvalého bydliska.
* Ak dlžník nezaplatí pohľadávku ani na základe právoplatného súdneho rozhodnutia, bude Vás firma ďalej zastupovať v exekučnom konaní, za účelom vymáhania pohľadávky.

Register dlžníkov

Tzv. Centrálny register dlžníkov predstavuje najväčšie bankové i nebankové register na svete. Cieľom registra je zvýšiť vymáhateľnosť pohľadávok, ochrániť obchodný subjekt pred zlou investíciou. Prístupom do registra dlžníkov môžete využívať ďalších služieb, napríklad monitoring firiem, konkurzy apod Do registra sa môžete jednoducho zaregistrovať, a to ako fyzická osoba aj podnikateľský subjekt. Základné bezplatnú registráciou získate bezplatný prístup k vybraným službám Centrálneho registra dlžníkov.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: