Vymáhanie pohľadávok - exekúcie a pohľadávky

Pohľadávky možno vymáhať mimosoudě alebo súdnou cestou. Správou, odkupom a vymáhaním pohľadávok sa zaoberajú aj rôzne špecializované agentúry. V prípade nezaplatenia pohľadávky môže dôjsť k exekúcii.


Pohľadávka

sa týka záväzkového vzťahu, kedy má veriteľ právo na plnenie od dlžníka a dlžník má naopak povinnosť svoj záväzok splniť.

Pohľadávky vznikajú

na základe právnych úkonov, najmä zmlúv (iným prípadom môže byť napríklad bezdôvodné obohatenie, spôsobenie škody a ďalšie skutočnosti, ktoré vyplývajú z Občianskeho zákonníka).

Akými spôsobmi sa pohľadávky zabezpečujú?

Záložné právo

Ak dlh nebude včas a riadne splnenú, dosiahne sa uspokojenie speňažením zálohu. V praxi sa tento spôsob využíva docela často a pre veriteľa predstavuje značnú istotu.

Zádržné právo

Nevzniká na základe zmluvného princípu, je vedľajším právom veriteľa voči dlžníkovi. Veriteľ zadrží vec dlžníka, pričom ho nemusí vopred ani upozorňovať, ani poskytnúť náhradné termíny splnenia pohľadávky. Veriteľ má však povinnosť okamžite informovať dlžníka o zadržaní veci a vysvetliť dôvody. Dajú sa zadržať iba veci hnuteľné, ktoré možno speňažiť (nie nehnuteľnosti alebo práva).

Zmluvná pokuta

Ak dlžník nesplní svoj záväzok včas a riadne, vzniká zmluvná pokuta, ktorú musí dlžník veriteľovi zaplatiť.

Ručenie

Vzniká na základe písomného vyhlásenia ručiteľa, ktorý preberá zodpovednosť dlžníka v prípade, že dlžník pohľadávku neuspokojí. Ručiteľ je teda následne povinný túto pohľadávku uspokojiť.

Zmenka

Ide o cenný papier, z ktorého vyplýva dlh. Na základe zmenky má veriteľ právo dožadovať sa zaplatenie od dlžníka.

Banková záruka

V podstate je to určitý prípad ručenia, pričom ručiteľom sa za odplatu stáva banka. Banka písomne vyhlási v záručnej listine (spravidla príloha kúpnej zmluvy), že záväzok veriteľa uspokojí v prípade, že ho nesplní dlžník.

Poistenie pohľadávky

Za úplatu (poistné) poisťovňa preberá zodpovednosť v prípade nemožnosti splatiť pohľadávku.

Ďalšie spôsoby zabezpečenia pohľadávok: dokumentárny akreditív (zaisťuje splnenie záväzku v zahraničných obchodoch), výhrada vlastníckeho práva (u kúpnych zmlúv tzv doložka o výhrade vlastníctva zabezpečuje, že až do prechodu vlastníctva - zaplatenie, je za vlastníka veci považovaný stále predávajúci, čo je výhodné v prípade porušenia záväzkov kupujúcim), zabezpečenie postúpením pohľadávky (veriteľ nepotrebuje súhlas dlžníka a svoju pohľadávku môže postúpiť niekomu inému, kto nahradí pozíciu doterajšieho veriteľa).

Pohľadávka zaniká

* Splnením, tj úhradou dlhu
* Čiastočným splnením záväzku (uznaním dlhu, platením úrokov)
* Započítaním pohľadávky (tj v situácii, keď dlžník a veriteľ majú voči sebe vzájomné pohľadávky rovnakého druhu a tie potom zaniknú do výšky svojho krytia)
* Preklúziou (zánik pohľadávky v prípade, že nebude uplatnená v určitom čase)
* Dohodou
* Výpoveďou
* Odpustením dlhu + vzdaním sa práva
* Urovnaním (medzi účastníkmi je uzavretá dohoda, ktorou sa upravia určité sporné alebo pochybné práva)
* Novátorských prístupov (pôvodný záväzok zanikne a vznikne záväzok nový)
* Splynutím (ak sa osoba dlžníka a veriteľa stane jedným subjektom)
* Smrťou jedného zo zmluvných strán

Preklúzia a premlčanie nie je jedno a to isté

Premlčanie je zánik nároku. Ak uplynula premlčacia doba a povinná osoba sa ohrady námietkou o premlčaní, nemôže byť právo vymohli. Ale ak dlžník premlčania pohľadávku zaplatí, považuje sa dlh za skutočne existujúce av prípade jeho domáhanie nemá dlžník nárok na vrátenie uhradenej sumy. U veriteľa nedošlo k bezdôvodnému obohateniu.

U vzťahov upravených Občianskym zákonníkom je stanovená premlčacia doba 3 roky, u obchodného zákonníka sú to 4 roky.

Preklúzia je zánik práva. Ak dlžník zaplatí prekludovaný dlh, jedná sa o plnenie bez právneho dôvodu a má sa za to, že veriteľ sa bezdôvodne obohatil. Dlžník sa môže domáhať vrátenia.

Ako možno pohľadávky vymáhať

Vymáhanie pohľadávky mimosúdnou cestou

Aby mohlo byť vymáhania úspešné, je základom, aby veriteľ starostlivo viedol evidenciu svojich pohľadávok. Nestačí len informácie o výške pohľadávky, ale je potrebné preukázať, ako vôbec pohľadávka vznikla. Sú potrebné rôzne doklady, napríklad zmluva, dodací list, doklady o konaní v danej veci atď).

Zvyčajne je postup taký, že veriteľ sa s dlžníkom spojí, upozorní ho, informuje, zaujíma sa o dôvody nesplnenia pohľadávky a ponúka možné riešenie situácie (napr. splátkový kalendár).

Ak nie je tento spôsob účinný, nasledujú dôrazné upomienky, zoznam úrokov z omeškania, upozorňovanie na pokuty a ďalší postup pri neriešení situácie apod Bohužiaľ ani toto niekedy nepomôže.

V tomto bode je vhodné využiť služby rôznych firiem alebo advokátskych kancelárií, ktoré sa priamo vymáhaním pohľadávok zaoberajú.

Vymáhanie pohľadávky je realizované na podklade tzv mandátnej zmluvy - mandatár je mandantom oprávnený vymáhanie pohľadávky. Inou variantou je zmluva o právnom zastúpení.

Advokátskej kancelárie zašlú dlžníkovi dôraznú upomienku, aby pohľadávku ihneď zaplatil. Tento posledný mimosúdny pokus predchádza samotnému súdnemu vymáhaniu pohľadávky.

Vymáhanie pohľadávky súdnou cestou

Je vhodné, aby sa veriteľ nechal zastupovať advokátom.

Konanie sa začína na základe žaloby. V žalobe sa okrem iného presne uvádza vec týkajúce sa žaloby, napríklad zaplatenie určitej sumy a dodáva sa formulácia "s príslušenstvom", čím sa myslí úroky z omeškania, súdne výdavky, odmena advokátovi atď To, čoho sa žalobca domáha, sa označuje ako " žalobný petit ".

Ak existujú jasné dôkazy a pohľadávka dlžníka voči veriteľovi je nespochybniteľná a zrejmá, súd môže vydať tzv platobný rozkaz. Ak nie je rozkaz vydaný, ďalej sa vec prejednáva. Platobný rozkaz musí odporca prevziať výhradne do vlastných rúk. Existuje aj zmenkový (šekový) platobný rozkaz. Jedná sa o obdobu štandardného platobného rozkazu s tým rozdielom, že žalobca predkladá originál zmenky alebo šeku.

Ak v priebehu súdneho konania žalovaný uzná nárok žalobcu, hovoríme o tzv rozsudku pre uznanie. Žalovaný v tomto prípade urobí pre uznávanie vyhlásenia.

Existuje aj tzv rozsudok pre zmeškanie. Ak sa žalovaný nezúčastňuje súdneho pojednávania a neospravedlní sa (ani sa nezúčastňuje jeho právny zástupca), považuje sa to za prejav jeho vôle (nečinnosť) a tvrdenia žalobcu sa považujú za nesporná.

V niektorých prípadoch, aj keď súd rozhodne v prospech veriteľa a dlžníkovi bude zaplatenie pohľadávky nariadené, napriek tomu nedochádza k úhrade pohľadávky.

Nasleduje ďalší bod, a tým je exekúcia.

Exekúcie a súdny výkon rozhodnutia

Veriteľovi sa ponúka dve možnosti:

- Podá návrh na súdny výkon rozhodnutia

- Vec odovzdá exekútorovi

Rozdiel medzi nimi spočíva v tom, že v návrhu na súdny výkon rozhodnutia musí veriteľ vybrať spôsob, ktorým bude vymáhanie vykonané, a ten je pre súd záväzný. Dlžná suma sa môže napríklad zrážať zo mzdy alebo z iných príjmov, možno ju získať predajom hnuteľných vecí alebo nehnuteľností apod Veriteľ si teda v tomto prípade musí zisťovať majetok dlžníka, aby mohol návrh vôbec podať.

U exekúcia prechádza iniciatíva do rúk exekútora a ten sám rozhoduje o najvhodnejšom spôsobe vykonania exekúcie. Exekútor odovzdá návrh o vykonanie exekúcie súdu a ten potom vo veci rozhodne.


Tip: V súčasnosti ponúka svoje služby správy, výkupu a vymáhanie pohľadávok mnoho agentúr.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: