Vymáhanie pohľadávok - dlhy a spory

Mať dlhy je v našej republike bohužiaľ stále viac pokladané za normálne. Všetky svoje záväzky platia riadne a včas len máloktorý podnikateľ. O domácnostiach žijúcich na dlh ani nehovoriac. Ako si poradiť s vymáhaním pohľadávok?


Vymáhanie pohľadávok

Či už Vám dlhuje firma alebo súkromná osoba a nemá sa na zaplatenie dlhu, tovaru alebo služby je to vždycky nepríjemná, veľakrát tiahla komplikácie, poprekladané súdnymi spormi. Ak má takýchto vydarených veriteľov firma viac, môže ju to aj položiť. Navyše vymáha Ak pohľadávky Vaše účtovné alebo koordinátor, nemôžu sa naplno venovať svojej vlastnej práci a mnohokrát úplne neúspešne protelefonují hodiny a dni.

Ako situáciu riešiť

1. poslať upomienku s faktúrou
2. ponúknuť dlžníkovi splátkový kalendár
3. ponúknuť nepeňažné plnenie - napríklad v naturáliách
4. odpustiť dlh a vzdať sa plnenia
5. započítaním pohľadávky - vzájomné dlhy sa len započítajú
6. nechať si potvrdiť záväzok - na odvrátenie premlčacej lehoty

Nevedie Ak Vám tento postup k úspechu, je treba konať ďalej a to čo najskôr ... môže sa Vám tiež stať, že pohľadávka bude premlčaná.

Premlčaná pohľadávka

Premlčania v civilnom práve sa vykladá ako oslabenie nároku v dôsledku márneho uplynutia času, premlčacej lehoty. Nárok je súdne vymáhateľná pohľadávka. Oslabenie nároku spočíva v tom, že ak dlžník pred súdom premlčanie namietne, súd nemôže premlčané pohľadávku priznať = odsúdiť dlžníka k splneniu jeho záväzku, Kupr. na zaplatenie dlžnej sumy.

Evidencia pohľadávok

Evidencia pohľadávok je dôležitá hlavne pre nezmeškání lehôt alebo prehľadnosť pohľadávok a ich časovú postupnosť.

Možnosti riešenia

Môžete vo svojej firme vytvoriť pracovnú pozíciu - vymáhača pohľadávok, ale rovnako by to mal byť skúsený a kvalifikovaný človek. Jednou možnosťou je najať si na túto činnosť advokáta, ten Vás však privedie pravdepodobne výlučne na súdne pojednávanie a jeho mzda za vykonanú prácu bude najskôr veľmi značná. Logickým krokom v takejto situácii je zadať prácu špecialistom - teda agentúre na vymáhanie pohľadávok.

Odkup pohľadávok

Keď nie je dlh ľahko vykonateľný a veriteľ potrebuje určitú hotovosť, je niekedy výhodné sa uchýliť k predaju takéto pohľadávky. Ovšem vtedy veriteľ musí počítať s tým, že nedostane celú sumu, len určitú percentuálnu časť. Odkúpenie pohľadávky v podstate znamená zmenu veriteľa za určitú odplatu, ktorú si stanovuje zmluvne medzi sebou veriteľom budúce a súčasný. Zmluva o postúpení pohľadávky je nevyhnutnou záležitosťou pri zmene v osobe veriteľa. Táto zmluva sa riadi zákonom č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, a to konkrétne § 524 a nasledujúcimi. V zmluve musí byť vždy uvedené zmluvné strany, ktorými sú pôvodné a nastupujúcej veriteľ. Tieto osoby môžu byť tak fyzické, ale aj právnické. Vždycky musí dôjsť k ich dostatočnej identifikáciu. To znamená, že ak ide o fyzickú osobu, je vhodné uviesť jej rodné číslo, v prípade právnickej osoby sa vždy uvádza IČ.

Ako vybrať agentúru?

* Agentúra by si nemala inkasovať platby vopred
* Platby od dlžníkov by mali ísť na Váš účet
* Všetky náklady by mal hradiť dlžník
* Dobrá agentúra Vám vypracuje analýzu
* Mala by Vás priebežne informovať o stave pohľadávky
* Vyhľadajte si o agentúre referencie

Nikdy nedávajte z ruky originály preukazujúci existenciu dlhu a okolnosti jeho vzniku! Pre prácu by mali stačiť fotokópie, ktoré je možné v prípade potreby notársky overiť

Vymáhacie firme dajte o dlžníkovi maximum informácií. Niektoré firmy majú aj detektívne oddelenie - iné nie.

Pozor na pole pôsobnosti agentúry - pokiaľ pracuje výlučne v Plzni a okolí, s ťaží vymôže pohľadávku v Ostrave, ak nemá tam zastúpenie.

Súdne poplatky

Veriteľ hradí súdny poplatok, ktorý činí štyri percentá z výšky pohľadávky, najmenej potom 600 Sk. V prípade, že vyhrá, je poplatok vždy účtovaný dlžníkovi, rovnako ako odmena advokáta. Ak je však pohľadávka u dlžníka nedobytná, môže sa stať, že platba zostane u veriteľa. Zvyčajne však len na čas, ako dlžník získa nejaký majetok, alebo zamestnanie, kde možno postihnúť exekúciou jeho mzdu.

Spisovanie zmlúv

Už pri spisovaní zmluvy dbajte na to, aby boli v zmluve zanesené pokuty, penále a sankcie za omeškanie platieb po splatnosti. S týmto bodom sa potom môžete, že agentúra vymôže pohľadávku a tieto sankcie pokryjú náklady za ich službu.

Inkasné agentúry

Charakteristickým rysom inkasnej agentúry je maximálny dôraz predovšetkým na využívaní formy písomných upomienok a telefonických kontaktov v procese vymáhania pohľadávok, na hromadné vymáhanie veľkého množstva pohľadávok drobného charakteru a ďalej na vymáhanie súdnou cestou tých pohľadávok, ktoré neboli uhradené v priebehu mimosúdneho vymáhania. Hlavným zameraním inkasných agentúr je inkaso spotrebiteľských pohľadávok B2C.

Firmy na vymáhanie pohľadávok

Charakterizuje je predovšetkým individuálna práca s pohľadávkami is dlžníkom, väčšiu pružnosť a širší rozsah používaných metód, ale aj vyššie odmeny v porovnaní s inkasnými agentúrami. Vzhľadom k tomu, že firmy na vymáhanie pohľadávok pracujú s pohľadávkami is dlžníkmi individuálněji, majú aj väčšie náklady, ktoré sa odrážajú v cene služieb. Väčšinou sa pohybujú od 10 do 30% sumy zaplatenej dlžníkom. V prípadoch, keď sa jedná o mnohých miliónové pohľadávky, môže táto sadzba klesnúť aj pod 5%, zatiaľ čo u osobitne zložitých prípadoch môže prekročiť 40%. Ak u inkasných agentúr tvoria značnú časť portfólia nedávno vzniknutej pohľadávky, potom priemerný vek pohľadávok u firiem na vymáhanie pohľadávok je podstatne vyššia. Prijímajú aj pohľadávky niekoľko rokov po lehote splatnosti, u ktorých však neprebehla premlčacia doba.

Výška pohľadávky

1) pohľadávky s objemom do 100.000 až 150.000 korún - tie môže úspešne riešiť inkasné agentúra

2) pohľadávky nad 150.000 korún - odovzdať špecializovanej firme na vymáhanie

3) sporné pohľadávky - odovzdať k riešeniu advokátom. Ak však dlžník vytvára spory úmyselne len preto, aby zdržaniu platbu, potom je lepšie s ním jednať prostredníctvom špecializovanej firmy.

Štandardný dostupné inštrumenty na ohodnotenie solventnosti dlžníka

1. Výpis z obchodného registra na www.justice.cz Je potrebné si prezrieť úplný výpis z obchodného registra, pretože iba v ňom je vidieť celú históriu zmien v spoločnosti. Osobitná pozornosť je potrebné venovať prevodov zadlžených firiem na tzv «biele kone». Jeho spoločnými vizuálnymi znakmi sú:

* U akciovej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným došlo k výmene všetkých členov štatutárnych orgánov a spoločníkov
* Noví členovia štatutárnych orgánov majú miesto bydliska v inom regióne ako je sídlo firmy alebo sú príliš mladými či starými pre plnohodnotné plnenie funkcie štatutárneho zástupcu
* S výmenou štatutárnych orgánov došlo súčasne aj k zmene sídla firmy
* Noví štatutárni zástupcovia figurujú ako statutarji iv iných spoločnostiach, v ktorých došlo k podobným zmenám v štruktúre (často figurujú vo väčšom počte takýchto firiem).

2. Údaje o registrácii DPH na serveri ministerstva financií. Zrušenie registrácie platiteľa DPH vypovedá o praktickom ukončení aktívnej komerčnej činnosti dlžníkom.

3. Preverenie zadlženosti dlžníka na burzách pohľadávok. Tu je však potrebné mať na zreteli to, že ktorákoľvek burza alebo register v ČR majú očividný informačný nedostatok - totálne zadlžené subjekty, ktoré majú desiatky veriteľov, občas vôbec na burzách nefigurujú. Informácie na týchto stránkach nie sú nijako validovať, majú len informačný charakter. Tiež nemusí byť úplne aktuálne.

4. Monitoring médií vo vyhľadávačoch www.google.cz a www.seznam.cz

5. V konkurznom registra možno vyhľadať len dlžníkmi, proti ktorým bolo začaté konkurzné konanie po 1. januári 2008. Tie nájdete na stránkach Justice.cz existuje tu tiež evidencia úpadcov.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: