Všetko okolo daňového zvýhodnenia na dieťa

Daňové zvýhodnenie na dieťa predstavuje zľavu na dani. Daňovým zvýhodnením sa znižuje daň z príjmu pre rodičov detí, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti.Na príkladoch Vám okrem iného objasníme,kedy vzniká nárok na daňové zvýhodnenie,kto naň má nárok.


Kto má nárok na daňové zvýhodnenie

Daňové zvýhodnenie môže uplatniť každý zamestnanec alebo samostatne zárobková osoba (SZČO), žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti.

Na nezaopatrené dieťa si môže vždy uplatniť len jeden z daňovníkov v kalendárnom mesiaci u jedného zamestnávateľa. Nič nebráni tomu, že po časť roka si uplatňuje daňové zvýhodnenie jeden z manželov, prípadne partnerov a po zvyšok roka druhý. Toto rozdelenie je predovšetkým výhodné v prípade, že manželka (prípadne partnerka) v priebehu roka porodí. Už od nástupu na materskú dovolenku je výhodné, aby si daňové zvýhodnenie na prvé dieťa uplatnil manžel (prípadne partner), pretože manželka už od nástupu na materskú dovolenku nemá príjem. V prípade, že manželka porodila prvé dieťa, manžel uplatní daňové zvýhodnenie v mesiaci, kedy sa dieťa narodilo.

Na aké dieťa je možné uplatniť nárok na daňové zvýhodnenie

Daňové zvýhodnenie môže uplatniť na dieťa:

* Vlastné
* Osvojené
* V starostlivosti, ktorá nahrádza starostlivosť rodičov
* Druhého z manželov, od mesiaca sobáša
* Vnuka (vnučku), ak príjmy rodičov sú tak nízke, že daňové zvýhodnenie u nich nemožno uplatniť, ovšem je splnená podmienka spoločnej domácnosti s prarodičmi.
* Maloleté dieťa
* Plnoleté dieťa do dovŕšenia veku 26 rokov

Podmienky pre priznanie daňového zvýhodnenia

Spoločná domácnosť s vyživujúcim dieťaťom

Jedna z podmienok pre uznanie daňového zvýhodnenia je spoločná domácnosť s dieťaťom, ktoré vyživuje.

Príklady:

* Slobodná mamička žije so svojím dieťaťom v jednej domácnosti. Biologický otec neuplatňuje daňového zvýhodnenia. V tomto prípade je splnená podmienka spoločnej domácnosti.
* Rozvedení manželia, každý býva v inom meste, dieťa býva spoločne s matkou. Matke bolo dieťa súdom zverené do starostlivosti. V tomto prípade je splnená podmienka spoločnej domácnosti pre matku, ktorá má nárok na daňové zvýhodnenie na dieťa, na rozdiel od otca dieťaťa. Otec dieťaťa by mal ešte matke poukazovať výživné na dieťa.
* Rozvedená žena, teraz druhýkrát vydatá, má dve deti. Jedno dieťa má s bývalým manželom, druhé dieťa má so súčasným manželom, s ktorým žije v spoločnej domácnosti. Teraz je žena na rodičovskej dovolenke. Ak bolo žene opäť súdom zverené dieťa z prvého manželstva do starostlivosti, je splnená podmienka spoločnej domácnosti pre obe deti a daňové zvýhodnenie si môže uplatniť na deti súčasný manžel. Keďže je žena na rodičovskej dovolenke, nebola by zľava na dani jej z ničoho odpočítaná, pretože nemá príjem, iba rodičovský príspevok. Ak je súčasný manžel zamestnaný, bude potrebovať pre svojho zamestnávateľa, respektíve mzdovú účtovné tieto doklady, aby mu bolo uznané daňové zvýhodnenie na obe deti: kópia rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do starostlivosti jeho manželke, potvrdenie od zamestnávateľa manželky, že ona si neuplatňuje daňového zvýhodnenia na deti, prípadne čestné vyhlásenie, že si neuplatňuje daňové zvýhodnenie na deti, ak nebola zamestnaná a pred nástupom na materskú dovolenku bola študentkou, alebo bola v evidencii na úrade práce. Okrem týchto dokumentov, potom bude manžel potrebovať rodné listy detí a sobášny list.

Doloženie sústavné prípravy na budúce povolanie u zletilého dieťaťa

Ak dosiahne dieťa plnoletosť, tj 18 rokov a ďalej študuje, dokladajú túto skutočnosť potvrdením zo školy, kde dieťa študuje.

Zverenia dieťaťa do výchovy

V prípade, že Vám bolo súdom zverené dieťa do výchovy (napríklad pri rozvode), dokladajú túto skutočnosť zamestnávateľovi, aby ste si mohli uplatniť daňové zvýhodnenie.

V prípade, že ste neboli s partnerom zosobášení a chcete si uplatniť daňové zvýhodnenie na dieťa, budete potrebovať potvrdenie od partnera (či už spolu žijete alebo nie), že on si neuplatňuje daňové zvýhodnenie na dieťa. Ak je partner v pracovnom pomere, toto potvrdenie dostane od svojho zamestnávateľa. Ak nie je v pracovnom pomere (je napríklad v evidencii na úrade práce), napíše partner čestné vyhlásenie.

Vyživujúci dieťa v domácnosti

Ďalší z podmienok pre uznanie daňového zvýhodnenia je, že rodič vyživuje dieťa, ktoré je:

* Maloletých, tj do 18 rokov veku
* Plnoletej, tj do 26 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na budúce povolanie alebo sa nemôže sústavne pripravovať na budúce povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu, alebo úraz alebo z dôvodu dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu.

Odkedy možno uplatniť daňové zvýhodnenie na dieťa

* Daňové zvýhodnenie na dieťa je možné uplatniť už v mesiaci, kedy sa dieťa narodilo. Príklad: dieťa sa narodilo 30. 4. 2010. Už za mesiac apríl je možné uplatniť daňové zvýhodnenie na dieťa.
* Ďalej je možné uplatniť daňové zvýhodnenie v mesiaci, kedy začína dieťaťu sústavná príprava na budúce povolanie. Príklad: Dieťa dovŕšilo plnoletosť, tj 18. rokov dňa 30.4.2010, jeho sústavná príprava na budúce povolanie trvá do konca júla. Potom dieťa začalo študovať vysokú školu od decembra 2010. Daňové zvýhodnenie je možné uplatniť za obdobie január až júl a následne od decembra.
* Ak uplatníte nárok na daňové zvýhodnenie neskoro, napríklad po termíne mzdové uzávierky, poskytne Vám platcu (zamestnávateľ, ak ste zamestnaný) daňové zvýhodnenie až do mesiaca nasledujúceho po uplatnení. Spätne si potom môžete uplatniť daňové zvýhodnenie v rámci ročného zúčtovania daní alebo daňové priznanie k dani z príjmov, podávate Ak si daňové priznanie sami.
* Nárok na daňové zvýhodnenie trvá aj pod dobu skončení výučby v jednom školskom roku do začiatku nasledujúceho školského roka, ak dieťa pokračuje bez prerušenia v ďalšom štúdiu. Školský rok začína 1.9. bežného roka a končí 31.8. nasledujúceho roka. Člení sa na obdobie školského vyučovania a obdobie školských prázdnin.
* Nárok na daňové zvýhodnenie trvá aj po dobu školských prázdnin bezprostredne nadväzujúcich na skončenie štúdia na strednej škole, ak dieťa nevykonávalo po celý kalendárny mesiac zárobkovú činnosť ani nevznikol nárok po celý kalendárny mesiac na podporu v nezamestnanosti, alebo na podporu pri rekvalifikácii. Ak dieťa vykonávalo zárobkovú činnosť (brigádu formou dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti alebo bol uzavretý pracovný pomer pracovnou zmluvou) len po časť mesiaca, je v tomto mesiaci dieťa považuje stále za nezaopatrené a Vy máte nárok na daňové zvýhodnenie na dieťa.
* Nárok na daňové zvýhodnenie trvá po dobu od úspešného vykonania záverečnej alebo maturitnej skúšky, ak je táto skúška vykonala v máji alebo júni, do konca obdobia školského vyučovania školského roka, tj do konca júna príslušného roka.
* Nárok na daňové zvýhodnenie trvá v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom dieťa ukončilo vysokoškolské štúdium, ak dieťa nevykonávalo po celý kalendárny mesiac zárobkovú činnosť alebo nevznikol nárok po celý kalendárny mesiac na podporu v nezamestnanosti, alebo na podporu pri rekvalifikácii.
* Nárok na daňové zvýhodnenie trvá po dobu od ukončenia štúdia na vysokej škole do dňa, kedy sa dieťa stalo študentom zhodné alebo inej vysokej školy, keď štúdium na danej vysokej škole bezprostredne nadväzuje na ukončenie štúdia na vysokej škole, najdlhšie však doba troch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po kalendárnom mesiaci, v ktorom dieťa ukončilo štúdium na vysokej škole. Príklad: dieťa ukončilo jednu vysokú školu 31.5.2010, ďalšiu vysokú školu začalo študovať 1.9.2010. V období od 1.6. do 31.8. nevykonávalo po žiaden celý mesiac zárobkovú činnosť, ani mu nevznikla podpora v nezamestnanosti. Nárok na daňové zvýhodnenie trvá v tomto prípade iv medzičase, keď dieťa neštuduje, tj od 1.6. do 31.8.
* Nárok na daňové zvýhodnenie vzniká, navštevuje ak dieťa jednoročný kurz cudzích jazykov s dennou výukou organizovaný pre absolventov stredných škôl v štátnych jazykových školách a súkromných jazykových školách a inštitúciách v ČR.

Výška daňového zvýhodnenia

Od 1.1.2010 je výška daňového zvýhodnenia na jedno dieťa 967 Sk, tj 11 604 Sk za rok.

Celková výška daňového zvýhodnenia nie je zákonom obmedzená, tj ak máte tri deti, ktoré vyživuje, môžete si na ne uplatniť daňové zvýhodnenie vo výške 2901 Sk za mesiac, tj 34 812 Sk za rok.

Daňové zvýhodnenie v rámci ročného zúčtovania

V rámci ročného zúčtovania daní, prípadne priznania k dani z príjmov, podávate Ak si daňové priznanie sám cez príslušný finančný úrad, môžete spätne žiadať o daňové zvýhodnenie na dieťa, a to napríklad, keď ste nestihli odovzdať včas mzdové účtovné podklady pre priznanie daňového zvýhodnenia , alebo nastali iné okolnosti.

Môže sa stať, že Vaše daňové zvýhodnenie za celý rok bude vyšší ako Vaša daňová povinnosť. Vznikne Vám v tom prípade nárok na tzv daňový bonus. To znamená, že ako platiteľ dane neodvedie na dani nič, navyše dostanete od finančného úradu (do mzdy, či na účet) daňový bonus.


Podmienky pre priznanie daňového bonusu

* Daňový bonus v rámci ročného, prípadne priznanie k dani z príjmu môžete uplatniť, ak jeho výška predstavuje minimálne 100 Sk, maximálne však 52 200 Sk.
* Na daňový bonus máte nárok, ak v príslušnom zdaňovacom období (kalendárny rok) ste mali príjem aspoň vo výške 6násobku minimálnej mzdy platnej k začiatku kalendárneho roka. Pre rok 2010 je minimálna mzda 8 000 Sk, tj 6násobek minimálnej mzdy za rok 2010 činí 48 000 Sk.

Príklad: v rámci ročného zúčtovania Vám vyšiel pri spočítanie daní daňový bonus vo výške 1 000 Sk. Váš príjem za rok 2010 predstavoval 48 000 Sk. V tomto prípade máte nárok na vyplatenie daňového bonusu.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: