Register dlžníkov - CERD

Uvažujete, že si požiadate o pôžičku, úver, leasing? Nie ste si istí, či nie ste náhodou evidovaní ako dlžník, aj potrebné v minulosti, čo by mohlo ohroziť pridelenie pôžičky? Nie je nič jednoduchšieho, než si zistiť bezdlžnosti....


Čo je register dlžníkov

Tzv. Centrálny register dlžníkov predstavuje najväčšie bankové i nebankové register na svete. Cieľom registra je zvýšiť vymáhateľnosť pohľadávok, ochrániť obchodný subjekt pred zlou investíciou.

Centrálny register patrí v súčasnosti medzi najväčšie verejne prístupnú databázu negatívnych informácií o právnických a fyzických osôb v ČR.

Prístupom do registra dlžníkov môžete využívať ďalších služieb, napríklad monitoring firiem, konkurzy apod Do registra sa môžete jednoducho zaregistrovať, a to ako fyzická osoba aj podnikateľský subjekt. Základné bezplatnú registráciou získate bezplatný prístup k vybraným službám Centrálneho registra dlžníkov. Niektoré zo služieb, ktoré ponúka Centrálny register dlžníkov, sú spoplatnené.

Čo je CERD

Ide o medzinárodný systém, ktorý spája neverejné registre po celom svete, a to s nadväznosťou na registre verejne dostupné. Jedná sa teda o skratku medzinárodného systému, ktorý zaisťuje systém vzájomného zdieľania dát, a to po celom svete.

Dôvody, prečo využívať Centrálny register dlžníkov

* Predovšetkým získate včasnú kontrolu záznamov, ktoré register eviduje, a to k Vašej osobe alebo spoločnosti, ktorú zastupujete. Týmto môžete predísť prípadnej strate bonity, a to na niekoľko rokov. Kolikráte aj na prvý pohľad zanedbateľné platobné prehrešky však môžu mať u rady subjektov veľký a zásadný význam aj negatívny dopad pri posudzovaní Vašej bonity.
* Vždy je lepšia prevencia, ako riešenie dôsledkov. Preventívna ochrana pred nebonitními alebo problémovými subjektmi je viac efektívne, ako následné, alebo málo efektívne vymáhanie dlhov.
* Register je tiež významným nástrojom na znižovanie platobnej neschopnosti aj zlepšovanie morálneho správania všetkých účastníkov obchodných vzťahov.

Služby Centrálneho registra v kocke

* Kontrola vlastných záväzkov
* Kontrola záväzkov iných subjektov
* Efektívna správa pohľadávok
* Právny servis
* Vytváranie protikorupčných nástrojov v súkromnom aj štátnom sektore
* Možnosť okamžitého odpredaje pohľadávky
* Nazeranie do zoznamu firiem, ktoré poškodzujú svojím správaním iné subjekty
* Využitie osvedčenia inkasných agentúr vez nutnosti ďalších finančných investícií

Využitie Centrálneho registra dlžníkov

Centrálny register dlžníkov ponúka služby ako malým, stredným, veľkým firmám, tak živnostníkom aj fyzickým osobám. Centrálny register dlžníkov sa od iných uzavretých medzipodnikovej neverejných informačných systémov významne odlišuje tým, že je otvorený skutočne všetkým subjektom, ďalej komplexom pre riešenie dlhov, komplexom služieb k správe pohľadávok.

Služby Centrálneho registra dlžníkov pre fyzickú osobu

Po bezplatnom zaregistrovaní sa do registra pre fyzickú osobu si môžete objednať najrôznejšie služby:

Výpis o bezdlžnosti

v tomto prípade môžete využiť Výpis vlastným tlačou online alebo Výpis zaslaný do vlastných rúk prostredníctvom služieb Slovenskej pošty. Výpis vlastným tlačou je spoplatnený čiastkou 200 Sk, jeho platnosť je po dobu dvoch mesiacov a výpis je Vám zaslaný online ihneď po pripísaní sumy 200 Sk. Výpis zaslaný do vlastných rúk prostredníctvom Slovenskej pošty je spoplatnený čiastkou 300 Sk, jeho platnosť je po dobu troch mesiacov a výpis je Vám zaslaný do vlastných rúk s pečiatkou CERD (Centrálny register dlžníkov). O výpis môžete požiadať, keď napríklad potrebujete doložiť bankovým, lízingovým alebo iným spoločnostiam, že nie ste vedení v registri neuspokojených alebo problémovo hradených záväzkov. Výpis je chránený unikátnym kódom, ktorý je uvedený na výpise. Výpis obsahuje celkový zoznam nesplatených záväzkov, vrátane zoznamu veriteľov, informácie o počte nahlásených prečinov v protikorupčnými systéme Centrálneho registra dlžníkov, majetkové väzby v obchodnej sfére. Výpis tiež podľa dostupnosti služieb a informácií obsahuje návrhy na konkurz, návrhy na súdne spory, návrhy na exekúcie.

Moje záväzky

jedná sa o Vaše neuhradené platby, oneskorené platby. Máte možnosť 24 hodinovú kontrolu vlastných záväzkov, a to po dobu 5 rokov a bezplatné generovanie výpisu o bezdlžnosti Tiež máte možnosť sa k zápisnici o danom záväzku písomne vyjadriť. Táto služba je spoplatnená čiastkou 2 000 Sk. K službe môžete využívať bezplatné služby, ako sú: výpisy online, CERD INKASO, námietky vlastného záväzku. Veľkou výhodou tu je, že sa v on-line systému vždy s predstihom dozviete o prípadnom vklade Vášho záväzku do databáz a ak ho včas vyriešite, k trvalému zápisu vôbec nedôjde, alebo nie je k nemu zohľadniť u bonity. Služba Vám umožňuje bezplatne generovať Výpisy o bezdlžnosti k Vašej osobe.

Vyhľadávanie dlžníkov

využitím tejto služby môžete vyhľadávať dlžníkmi v Centrálnom registri dlžníkov SR. Cieľom registra je ochrániť obchodný subjekt pred zlou investíciou, či výrazne zvýšiť vymáhateľnosť existujúcich pohľadávok. Služba je spoplatnená sumou 1 000 Sk, doba platnosti je po dobu jedného roka. Služby, ktoré môžete využiť: vyhľadávanie dlžníkov vo verejnom sektore, vyhľadávanie dlžníkov v registri malých aj stredných firiem, vkladanie dlžníkov do sekcie autorizovaných informácií. Pre Vás, ako fyzickú osobu je prístup čiastočne obmedzený a neobsahuje: podrobné vyhľadávanie subjektov v bankových registroch a podrobné vyhľadávanie v registroch leasingových spoločností, kreditných spoločností a podobných.

Osoby v pátraní

jedná sa o bezplatnú službu. Môžete si jednoducho overiť, či Vami vybraná osoba nie je v pátraní. Po osobe sa môže pátrať z dôvodu: stratené, nepřebírání predvolania, podozrenie zo spáchania trestnej činnosti, nenastúpenia na výkon trestu apod Platnosť služby je časovo neobmedzená.

Neplatné doklady

jedná sa o bezplatnú službu. Tu zistíte, či občianske preukazy, cestovné doklady sú evidované ako stratené, ukradnuté, zo zákona neplatné, neplatné na základe rozhodnutia, vrátane dátumu ohlásenia straty alebo odcudzenia. Platnosť služby je časovo neobmedzená.

Obchodný register

jedná sa o bezplatnú službu. V obchodnom registri môžete vyhľadať evidované ekonomické subjekty ako podniky, spoločnosti, organizácie, u ktorých je to zákonom uložené. Platnosť služby je časovo neobmedzená.

Živnostenský register

jedná sa o bezplatnú službu. Tu zobrazíte verejné informácie o podnikateľských subjektoch v SR. Dostupné informácie sú rozdelené do dvoch základných sekcií: vyhľadanie konkrétneho podnikateľského subjektu so zobrazením jeho verejných údajov a zobrazenie ročných štatistických informácií o živnostenských oprávneniach v rámci SR. Platnosť služby je časovo neobmedzená.

Register platcov DPH

jedná sa o bezplatnú službu. Tu si jednoducho skontrolujete, či daný subjekt je platiteľom dane z pridanej hodnoty, alebo nie. Platnosť služby je časovo neobmedzená.

Kontrola majetku

jedná sa o bezplatnú službu. Kontrolou v Katastra nehnuteľností môžete ľahko zistiť prehľad o majetkovom zázemie príslušnej spoločnosti alebo fyzickej osoby. Stačí len zadať trvalé bydlisko partnera či firmy a zistíte nehnuteľnosti v ich vlastníctve. Platnosť služby je časovo neobmedzená.

Návrhy a konkurzy

jedná sa o bezplatnú službu. Máte možnosť dohľadávať fyzickej alebo právnickej osoby, na ktoré je podaný konkurz, a to kontrola pred rizikom krachu živnostníka alebo spoločnosti, kontrola spoločnosti pred vyhláseným úpadkom. Platnosť služby je časovo neobmedzená.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: