Prídavok na dieťa a sociálnej príplatok v kocke

Prídavok na dieťa aj sociálne príplatok je dávkou poskytovanú rodinám s deťmi. Dávky pomáhajú pokryť náklady rodiny, spojené s výchovou a výživou nezaopatrených detí. Na nižšie uvedených príkladoch zistíte, či máte nárok na vyplatenie dávok.


Prídavok na dieťa

Kto má nárok na prídavok na dieťa

Na príspevok má každé nezaopatrené dieťa od narodenia do veku 26. rokov. Výška poskytnutého prídavku sa líši podľa veku dieťaťa. Rodina, ktorá má celkový príjem domácnosti vyšší ako je 2,4 násobok sumy životného minima, nemá nárok na prídavok na dieťa.

Výška prídavku na dieťa

* Dieťa od 0 do 6 rokov - prídavok vo výške 500 Sk mesačne

* Dieťa od 6 do 15 rokov - prídavok vo výške 610 Sk mesačne
* Dieťa od 15 do 26 rokov - prídavok vo výške 700 Sk mesačne

Životné minimum rodiny pre vyplatenie prídavku na dieťa

To, či máte nárok na vyplatenie prídavku na dieťa, zistíte, podľa toho, či príjem celej rodiny nepresahuje 2,4-násobok životného minima rodiny.

Spoločne posudzované osoby, ktoré ovplyvňujú, či budete mať nárok na vyplatenie prídavku na dieťa:

* Rodičia dieťaťa v spoločnej domácnosti,
* Manželia v spoločnej domácnosti,
* Neplnoleté nezaopatrené deti v spoločnej domácnosti,
* Iné osoby v spoločnej domácnosti. Ak vyhlási, že spolu trvale nežijú a spoločne neuhrazují náklady na potreby domácnosti, potom sa tieto iné osoby neposudzujú pre výpočet.

Hranice čistého príjmu, nad ktoré už nemáte nárok na vyplatenie prídavku na dieťa

* Dva rodičia, jedno dieťa do 6 rokov - hranica čistého príjmu 16 992 Sk (životné minimum 7 080 Sk)
* Dva rodičia, dve deti do 6 rokov - hranica čistého príjmu 20 832 Sk (životné minimum 8 680 Sk)
* Dva rodičia, jedno dieťa do 6 rokov, jedno dieťa do 15 rokov - hranica čistého príjmu 21 696 Sk (životné minimum 9 040 Sk)
* Dva rodičia, jedno dieťa do 6 rokov, jedno dieťa do 16 rokov - hranica čistého príjmu 22 392 Sk (životné minimum 9 330 Sk)
* Dva rodičia, jedno dieťa do 15 rokov, jedno dieťa do 26 rokov - hranica čistého príjmu 23 256 Sk (životné minimum 9 690 Sk)
* Dva rodičia, dve deti do 15 rokov - hranica čistého príjmu 22 560 Sk (životné minimum 9 400 Sk)
* Jeden rodič, jedno dieťa do 6 rokov - hranica čistého príjmu 10 752 Sk (životné minimum 4 480 Sk)
* Jeden rodič, jedno dieťa do 15 rokov - hranica čistého príjmu 11 616 Sk (životné minimum 4 840 Sk)

Doba, ktorá sa posudzuje pre nárok na prídavok na dieťa

Pre nárok na vyplácanie prídavku na dieťa sa vždy posudzuje príjem za predchádzajúci kalendárny rok. Príklad: pre vyplatenie prídavku na dieťa od januára 2010, sa posudzujú príjmy za január až december 2009.

Kde požiadať o prídavok a sociálny príspevok na dieťa

Prídavok na dieťa a sociálny príspevok si vybaví na príslušné okresné správe sociálneho zabezpečenia, podľa miesta trvalého bydliska.

Sociálna príplatok

Sociálna príplatok sa poskytuje rodinám s nízkymi príjmami. Sociálne príplatok pokrýva náklady spojené so zabezpečovaním potrieb detí u týchto rodín.

Kto má nárok na sociálne príplatok

Nárok na sociálne príplatok má každé nezaopatrené dieťa od narodenia do veku 26. rokov. Výška poskytnutého príplatku sa líši podľa veku dieťaťa. Rodina, ktorá má celkový príjem domácnosti vyšší ako je 2,0 násobok sumy životného minima, nemá nárok na sociálne príplatok. Za príjem sa v tomto prípade považuje aj prídavok na dieťa.

Výška sociálneho príplatku

Výška sociálnej príplatkov je odstupňovaná podľa veku dieťaťa a príslušného prekročenie násobku životného minima.

Rodina sa 1,0 násobkom životného minima dostane

* 800 Sk mesačne na dieťa od 0 do 6 rokov,
* 980 Sk mesačne na dieťa od 6 do 16 rokov,
* 1 125 Sk mesačne na dieťa od 15 do 26 rokov.

Rodina sa 1,6 násobkom životného minima dostane

* 320 Sk mesačne na dieťa od 0 do 6 rokov,
* 392 Sk mesačne od 6 do 15 rokov,
* 450 Sk mesačne od 15 do 26 rokov.

Rodina s 2,0 násobkom životného minima dostane

* 0 Sk mesačne na dieťa od 0 do 6 rokov,
* 0 Sk mesačne na dieťa od 6 do 15 rokov,
* 0 Sk mesačne na dieťa od 15 do 26 rokov.

Doba, za ktorú sa posudzuje pre nárok na sociálne príplatok

Pre nárok na vyplatenie sociálnej príplatku sa vždy posudzuje príjem za predchádzajúci kalendárny štvrťrok. Príklad: pre vyplatenie sociálnej bonusu od apríla 2010, sa posudzujú príjmy za január až marec 2010.

Hranice čistého príjmu pri 1,0 maximálneho násobku životného minima

* Dva rodičia, jedno dieťa do 6 rokov - hranica čistého príjmu 7 080 Sk (životné minimum 7 080 Sk)
* Dva rodičia, dve deti do 6 rokov - hranica čistého príjmu 8 680 Sk (životné minimum 8 680 Sk)
* Dva rodičia, jedno dieťa do 6 rokov, jedno dieťa do 15 rokov - hranica čistého príjmu 9 040 Sk (životné minimum 9 040 Sk)
* Dva rodičia, jedno dieťa do 6 rokov, jedno dieťa do 16 rokov - hranica čistého príjmu 9 330 Sk (životné minimum 9 330 Sk)
* Dva rodičia, jedno dieťa do 15 rokov, jedno dieťa do 26 rokov - hranica čistého príjmu 9 690 Sk (životné minimum 9 690 Sk)
* Dva rodičia, dve deti do 15 rokov - hranica čistého príjmu 9 400 Sk (životné minimum 9 400 Sk)
* Jeden rodič, jedno dieťa do 6 rokov - hranica čistého príjmu 4 480 Sk (životné minimum 4 480 Sk)
* Jeden rodič, jedno dieťa do 15 rokov - hranica čistého príjmu 4 840 Sk (životné minimum 4 840 Sk)

Hranice čistého príjmu pri 1,6 maximálneho násobku životného minima

* Dva rodičia, jedno dieťa do 6 rokov - hranica čistého príjmu 11 328 Sk (životné minimum 7 080 Sk)
* Dva rodičia, dve deti do 6 rokov - hranica čistého príjmu 13 888 Sk (životné minimum 8 680 Sk)
* Dva rodičia, jedno dieťa do 6 rokov, jedno dieťa do 15 rokov - hranica čistého príjmu 14 464 Sk (životné minimum 9 040 Sk)
* Dva rodičia, jedno dieťa do 6 rokov, jedno dieťa do 16 rokov - hranica čistého príjmu 14 928 Sk (životné minimum 9 330 Sk)
* Dva rodičia, jedno dieťa do 15 rokov, jedno dieťa do 26 rokov - hranica čistého príjmu 15 504 Sk (životné minimum 9 690 Sk)
* Dva rodičia, dve deti do 15 rokov - hranica čistého príjmu 15 040 Sk (životné minimum 9 400 Sk)
* Jeden rodič, jedno dieťa do 6 rokov - hranica čistého príjmu 7 168 Sk (životné minimum 4 480 Sk)
* Jeden rodič, jedno dieťa do 15 rokov - hranica čistého príjmu 7 744 Sk (životné minimum 4 840 Sk)

Príjmy, ktoré sa započítavajú do čistého peňažného príjmu

Do čistého peňažného príjmu sa počíta všetok peňažný príjem spoločne posudzovaných osôb z:

* Pracovnej činnosti (zamestnanecký pomer, dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti),
* Samostatného podnikania,
* Kapitálového majetku,
* Dôchodku,
* Dávok nemocenského poistenia,
* Dávok štátnej sociálnej podpory (rodičovský príspevok, príspevok pri narodení dieťaťa)
* Príjmu z prenájmu,
* Podpory v nezamestnanosti,
* Podpory pri rekvalifikácii,
* Výživného.

Príjmy, ktoré sa nezapočítavajú do čistého peňažného príjmu

* Príspevok na bývanie
* Doplatok na bývanie
* Jednorazové sociálne dávky
* Odmena za darovanie krvi
* Daňový bonus na dieťa
* Príspevok na starostlivosť
* Dávka sociálnej starostlivosti poskytovaných zo zdravotných dôvodov
* Štipendiá

Životné minimum

Životné minimum predstavuje minimálnu spoločensky uznanú hranicu peňažných príjmov na zabezpečenie výživy a ostatných základných osobných potrieb. Životné minimum je stanovené v zákone č 110/2006 Zb., O životnom a existenčným minimu. Životné minimum nezahŕňa nevyhnutné náklady na bývanie. Problematika nákladov na bývanie je riešená samostatne ako prídavok na bývanie.

Sumy životného minima pre rok 2010 (platí od roku 2007)

* Životné minimum pre jednotlivca - 3 126 Sk mesačne
* Životné minimum pre prvú dospelú osobu v domácnosti - 2 880 Sk mesačne
* Životné minimum pre druhú, tretiu ..., dospelú osobu v domácnosti - 2 600 Sk mesačne
* Životné minimum pre dieťa do 6 rokov - 1 600 Sk mesačne
* Životné minimum pre dieťa do 16 rokov - 1 960 Sk mesačne
* Životné minimum pre dieťa do 26 rokov - 2 250 Sk mesačne


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: