Podielové fondy - charakteristika

Ak sa zaujímate o spôsoby investovania, určite ste už počuli o investovanie kolektívnom. Jedným z najznámejších spôsobov kolektívneho investovania je investovanie do podielových fondov, ktorým sa bude zaoberať nasledujúci článok.


Spôsoby investovania

Ak máte voľné finančné prostriedky, môžete ich investovať buď individuálne, teda nakúpiť nejaké akcie, dlhopisy, uložiť peniaze do termínovaných vkladov, alebo je možné investovať kolektívne. Kolektívne investovanie spočíva v zhromaždení finančných prostriedkov od väčšieho množstva investorov a ich následného investovania do určitých aktív za účelom zisku. Najrozšírenejším spôsobom kolektívneho investovania je investovanie do podielových fondov.

Vznik podielových fondov

Prvá investičná spoločnosť, ktorá sa zaoberala kolektívnym investovaním, bola založená v Anglicku v roku 1868. Prvý podielový fond potom vzniká v roku 1893 v USA. Spočiatku boli podielové fondy zakladané ako uzavreté (vysvetlíme ďalej), otvorené začali fungovať až od roku 1924.

Hoci majú v zahraničí dlhú históriu, v Českej republike sa objavili až na začiatku 90. rokov - v čase kupónovej privatizácie, keď sa mnoho štátnych podnikov premieňal na akciové spoločnosti a občanom bola ponúknutá možnosť vlastniť akcie týchto podnikov. Tí, ktorí nechceli investovať priamo do akcií, mohli investovať do podielových fondov, ktoré za ne tieto investície vykonali.

Charakteristika investovania do podielových fondov

Podielové fondy nemajú právnu subjektivitu, a preto sú spravované investičnými spoločnosťami, ktoré majú právnu formu akciovej spoločnosti. Investovanie do fondu prebieha prostredníctvom nákupu podielových listov. Investičná spoločnosť potom investuje zverené finančné prostriedky do určitých aktív, čím sa snaží peniaze zhodnotiť. Investície do podielových fondov nie sú poistené.

Otvorené fondy vs. uzavreté fondy

Aký je rozdiel medzi uzavretým a otvoreným fondom? U uzavretého fondu nemá investičná spoločnosť povinnosti odkupovať od investorov podielové listy na požiadanie. Pri založení uzavretého fondu majú investori určitý čas (1-6 mesiacov) na investovanie, neskôr sa fond "uzavrie" a nie je už možné naďalej s peniazmi manipulovať. Fond je založený na dobu určitú a zisk je vyplácaný až po zániku fondu. Naopak otvorené fondy povinnosť výkupu majú a podielový list od Vás odkúpia za aktuálny kurz. Treba podotknúť, že v dnešnej dobe už prevládajú fondy otvorené.

Druhy fondov

Existuje niekoľko druhov otvorených podielových fondov. Tie sa delia najmä podľa aktív, do ktorých sa investuje a taktiež podľa ziskovosti a doby investovania. Fondy možno rozdeliť na fondy peňažného trhu, dlhopisové fondy, akciové fondy, zmiešané, fondy fondov atď

Fondy peňažného trhne

Jedná sa o fondy, ktoré sú odporúčané investorom, ktorí chcú investovať na obdobie maximálne jedného roka. Fond investuje do štátnych pokladničných poukážok alebo do štátnych dlhopisov. Toto sú málo rizikové aktíva, s čím súvisí aj nízky výnos (okolo 1-2%). Do týchto fondov väčšinou investujú konzervatívny investori, medzi ktoré sa často radia obce či staršie klienti. U fondov peňažného trhu neplatíte žiadne vstupné ani výstupné poplatky av prípade držby podielových listov po dobu dlhšiu ako pol roka, sú tieto investície oslobodené od dane z príjmov (to platí aj pre ostatné fondy).

Dlhopisové fondy

Dlhopisové fondy sú fondy slúžiace pre investovanie strednodobé (investície na dobu 2 až 4 rokov). Investície do týchto fondov sú už rizikovejšie ako u predchádzajúcich fondov, fondy totiž investujú aspoň z jednej tretiny do dlhopisov, malú časť do akcií a zvyšok do ostatných typov investícií. Tieto fondy sú určené pre dynamickejšie investorov, ktorí sú ochotní podstúpiť určité riziko. Ich výnos sa môže pohybovať až do 4%. Investor je tiež povinný platiť poplatky ako pri nákupe, tak pri predaji podielových listov. Ďalej platí poplatky za správu cenných papierov.

Akciové fondy

Tento typ fondov je určený pre investorov, ktorí sa neboja riskovať a hľadajú najvýnosnejšie investície. K tým určite investície do akciových fondov patrí. Môžu poskytnú ďaleko vyššie zhodnotenie než dlhopisové fondy, na druhej strane môžu výrazne znehodnotiť počas krátkeho časového úseku. Tieto fondy totiž investujú až z dvoch tretín do akcií, ktorých cena sa môže meniť zo dňa na deň. Bežná doba trvania investície sa pohybuje od 4 do 6 rokov, ide teda io najdlhšia spôsob investovania do podielových fondov.

Zmiešané fondy

Tieto fondy investujú ako do dlhopisov, tak do akcií, čím sa snaží rozložiť riziko. Kolísanie cien akcií vyrovnávajú stabilné výnosy dlhopisov a tým, že nie je nijako stanovený pomer týchto dvoch zložiek, je fond schopný pružne reagovať na situáciu na trhu. Celkovo môže tento fond priniesť veľmi vysoké výnosy, vyššie ako u predchádzajúcich typov, najmä v dlhšom časovom období.

Fondy fondov

Tento typ investovania je jedným z menej rizikových, pretože investor vkladá peniaze do jedného fondu, ale tento fond investuje peniaze do iných fondov. Tým sa dvojnásobne spestrením riziko. Na druhú stranu sa platí vyššie poplatky, pretože investor platia poplatky fondu a ďalej i ostatným fondom, do ktorých daný fond investuje.

Fondy nehnuteľností

Tieto fondy sa na trhu objavili pomerne nedávno (v SR od roku 2007). Fondy nakupujú nehnuteľnosti, čo je výhodné, keďže cena nehnuteľností nekolíše tak často. Príjmy fondov potom plynú napríklad z nájomného alebo aj zo zvyšovania hodnoty nehnuteľnosti v čase (fond realizuje zisk pri jej predaji). Na druhú stranu je tu nevýhoda horšie likvidity (trvá dlhšie, než je investícia premenená do finančných prostriedkov) a dlhšieho časového horizontu (5-7 rokov). Ďalšou nevýhodou sú vysoké vstupné poplatky pri investícii do fondu.

Prečo investovať do podielových fondov

Aké sú teda výhody podielových fondov? Ak ich budete porovnávať s menej rizikovými investíciami ako je napr termínovaný vklad alebo sporiaci účet, majú ďaleko vyšší výnos (aj fondy peňažného trhu). Ak budete je porovnávať s individuálnym investovaním, sú fondy ďaleko menej rizikovejší, pretože obsahujú rôzne aktíva. Otvorené fondy predstavujú aj pomerne likvidné investíciu, keďže majú povinnosť odkúpiť podielové listy do 15 dní od požiadania.

Aký ste typ investora?

A do ktorých fondov máte investovať? To záleží na tom, aký typ investora ste. Teória delí investorov na tri typy, podľa ich správanie pri investovaní.

Investor môže byť konzervatívna, čo znamená, že nie je ochotný moc riskovať. Často investuje do menej rizikových fondov, ako sú napríklad fondy peňažného trhu, fondy fondov, zaistené fondy či investuje do rôznych mixov fondov. Tým pádom dosahuje aj menších výnosov, väčšinou sú však isté.

Druhým typom investora je investor dynamický, ktorý často investuje do fondov dlhopisov. Tento investor je už viac averzní voči riziku.

Najviac ochotný riskovať je investor agresívny, ktorý investuje najčastejšie do akciových fondov s vyššími výnosmi, ale aj s väčším rizikom.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: